Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
5.5 - Rapportera forskningsresultat
Handlingstyp
Godkänd ekonomisk slutrapport
Förvaringsenhet
Sök

W3D3 - Diarieföringssystem - It-komponent

Tid
2013--
 
Förvarar handlingsslag/handlingstyper
Process 1.1.1 - Interna styrdokument
Process 1.1.2 - Handlingar rörande delegation
Process 1.1.3 - Resursfödelning
Process 1.2.1 - Handlingar rörande internrevision
Process 1.2.2 - Handlingar rörande externrevision
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Beslut om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Minnesanteckningar från dialoger
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Utvärderingsrapporter
Process 1.2.4 - Handlingar rörande riskanalys
Process 1.2.5 - Handlingar rörande årsredovisning och bokslut
Process 1.3 - Organisationshandlingar
Process 1.5 - Verksamhetsutvecklingshandlingar
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Återrapportering om utnyttjade stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Ansökan om stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Ansökan om stipendium
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut gällande utnyttjade stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut om stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut om stipendium
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Utlysning av egna stipendier
Process 2.1.8 - Donationsärenden Avtal om donation
Process 2.1.8 - Donationsärenden Gåvobrev
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Ansökan om externa medel
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Beslut om externa medel
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Dekanintyg för externfinansierat projekt (ej forskning)
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Rapport
Processgrupp 2.2
Process 2.2.1 - Anställningsärenden
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning
Process 2.2.3 - Ärenden om avveckling av anställning
Process 2.2.4 - Ärenden om uppdrag
Process 2.2.5 - Ärenden om utnämningar
Process 2.2.6 - Kompetensutvecklingsärenden
Process 2.2.7 - Ärenden rörande övergripande personaladministration
Processgrupp 2.3
Process 3.1.1.1 - Ärenden rörande inrättande av programutbildning och huvudområde
Process 3.1.1.2 - Programutbudsärenden
Process 3.1.1.3 - Utbildningsplansärenden
Process 3.1.1.4 - Ärenden rörande programansvar
Process 3.1.1.5 - Ärenden rörande inställande av programtillfälle
Process 3.1.1.6 - Ärenden rörande avveckling av program
Process 3.1.2.1 - Ärenden rörande inrättande av kurs
Process 3.1.2.2 - Kursplansärenden
Process 3.1.2.3 - Kursutbudsärenden
Process 3.1.2.4 - Ärenden rörande utseende av kursansvariga och kursexaminatorer
Process 3.1.2.5 - Ärenden rörande inställande av kurs
Process 3.1.2.6 - Ärenden rörande avvecklande av kurs
Process 3.1.3.1 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.1.3.2 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.1.3.3 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.2.3 - Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning
Process 3.2.4 - Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Beslut i överklagande avseende antagning
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Yttrande om överklagande avseende antagning
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Överklagande av beslut om antagning
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Ansökan om anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Beslut om anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Överklagande av anstånd med studiestart
Process 3.3.2.1 - Studieuppehållsärenden
Process 3.3.2.2 - Tillgodoräknandeärenden
Process 3.3.2.3 - Ärenden rörande undantag från behörighetsvillkor till högre temin/kurs
Process 3.3.2.4 - Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet
Process 3.3.2.5 - Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning Avtal om VFU utomlands för enskild student
Process 3.3.2.6 - Skadeanmälnings- och tillbudsrapportärenden
Process 3.3.2.8
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Ansökan om kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Ansökan om omprövning av betyg
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut i överklagande avseende kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut om kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut om omprövning av betyg
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Studentuppsats
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Yttrande om överklagande avseende kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis
Process 3.3.3.2 - Ärenden rörande byte av examinator
Process 3.3.3.4 Beslut i överklagande avseende examensbevis
Process 3.3.3.4 Beslut om avslag på att få ut examensbevis
Process 3.3.3.4 Examensbevis
Process 3.3.3.4 Registrering av ansökan om examen
Process 3.3.3.4 Yttrande om överklagande avseende examensbevis
Process 3.3.3.4 Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis
Process 3.3.4 - Disciplinärenden
Process 4.1.1.1 - Ärenden rörande inrättande av ämne på forskarnivå
Process 4.1.1.2 - Ärenden rörande fastställande av allmän studieplan
Process 4.1.1.3 - Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå
Process 4.1.2.1 - Kursplansärenden på forskarnivå
Process 5.1.1 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.1.2 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.1.3 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Avtal om deponering av forskningsdata
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Ekonomisk slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Godkänd ekonomisk slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Återbetalning av ej utnyttjade medel
Process 6.7 - Ärenden rörande uppdragsforskning och innovationsstöd