Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
1.2.4 - Hantera riskanalys
Förvaringsenhet
Sök

W3D3 - Diarieföringssystem - It-komponent

Tid
2013--
 
Förvarar handlingsslag/handlingstyper
Process 1.1.1 - Interna styrdokument
Process 1.1.2 - Handlingar rörande delegation
Process 1.1.3 - Resursfödelning
Process 1.2.1 - Handlingar rörande internrevision
Process 1.2.2 - Handlingar rörande externrevision
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Beslut om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Minnesanteckningar från dialoger
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering
Process 1.2.3 - Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Utvärderingsrapporter
Process 1.2.4 - Handlingar rörande riskanalys
Process 1.2.5 - Handlingar rörande årsredovisning och bokslut
Process 1.3 - Organisationshandlingar
Process 1.5 - Verksamhetsutvecklingshandlingar
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Ansökan om stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Ansökan om stipendium
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut gällande utnyttjade stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut om stipendiemedel
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Beslut om stipendium
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Utlysning av egna stipendier
Process 2.1.7 - Stipendieärenden Återrapportering om utnyttjade stipendiemedel
Process 2.1.8 - Donationsärenden Avtal om donation
Process 2.1.8 - Donationsärenden Gåvobrev
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Ansökan om externa medel
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Beslut om externa medel
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Dekanintyg för externfinansierat projekt (ej forskning)
Process 2.1.9 - Handlingar rörande externa medel Rapport
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Annons rekrytering
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Anställningsbevis
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Anställningsprofil
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Ansökan om anställning
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Avbrytande av rekrytering
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Beslut i anställningsärende
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Beslut i överklagande om anställning
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Beslut om rekrytering
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Beslut om sakkunniga
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Förslag på sakkunniga
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Förslag till beslut
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Motivering inför rekrytering
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Sakkunnigutlåtande
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Urvalstester
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Yttrande angående överklagande av beslut om anställning
Process 2.2.1 - Anställningsärenden Överklagande av beslut om anställning
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Anmälan i disciplinärende
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Anmälan om arbetsskada
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Anmälan om personskada
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Anställningsbevis
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Ansökan om befordran
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Ansökan om tjänstledighet
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Begäran om tvisteförhandling
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Begäran om överläggning
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut avseende utökning av tjänstegrad
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut i disciplinärende
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om anställningsråd i befordransärende
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om befordran
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om lönetillägg
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om ny lön inom lönerevision
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om ny lön utanför lönerevision
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om sakkunniga i befordransärende
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om tjänstledighet
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om uppdragstillägg
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om ändring av befattning
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Beslut om ändring av titel
Process 2.2.2 - Ärenden under pågående anställning Enskild överenskommelse
Process 2.2.3 - Ärenden om avveckling av anställning
Process 2.2.4 - Ärenden om uppdrag
Process 2.2.5 - Ärenden om utnämningar
Process 2.2.6 - Kompetensutvecklingsärenden
Process 2.2.7 - Ärenden rörande övergripande personaladministration
Process 2.3.1 - Arbetsmiljöärenden Anmälan om kränkande särbehandling
Process 2.3.1 - Arbetsmiljöärenden Beslut efter utredning om kränkande särbehandling
Process 2.3.1 - Arbetsmiljöärenden Protokoll arbetsmiljörond
Process 2.3.1 - Arbetsmiljöärenden Utredning
Process 2.3.1 - Arbetsmiljöärenden Åtgärdsplan
Process 2.3.2 - Ärenden rörande lika villkor Anmälan om misstänkt diskriminering
Process 2.3.2 - Ärenden rörande lika villkor Beslut i diskrimineringsärende
Process 2.3.2 - Ärenden rörande lika villkor Förslag till åtgärder och beslut i diskrimineringsärende
Process 2.3.2 - Ärenden rörande lika villkor Inrapportering om misstänkt diskriminering
Process 2.3.2 - Ärenden rörande lika villkor Utredning i diskrimineringsärende
Process 2.3.3 - Ärenden rörande hållbar utveckling Intern miljörevisionsrapport
Process 2.3.3 - Ärenden rörande hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling
Process 2.3.3 - Ärenden rörande hållbar utveckling Åtgärdsplan efter intern miljörevision
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Hyresavtal uthyrning av lokal externt
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Hyresavtal för inhyrd lokal
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Beslutsunderlag för verksamhetsanpassning
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Beslut om verksamhetsanpassning
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Projektbeskrivning för verksamhetsanpassning
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Hyresavtal för inhyrd fastighet
Process 2.4.1 - Ärenden rörande lokaler och fastigheter Hyresavtal
Process 2.4.2 - IT-ärenden Avtal rörande IT
Process 2.4.3 - Ärenden rörande annan infrastruktur Avtal annan infrastruktur
Process 2.4.3 - Ärenden rörande annan infrastruktur Avtal om städning externt
Process 2.5.1 - Ärenden rörande fysisk säkerhet Underrättelse om polisanmälan
Process 2.5.1 - Ärenden rörande fysisk säkerhet Checklista brandskyddsplan
Process 2.5.2 Protokoll från risk- och sårbarhetsanalys
Process 2.5.2 Rapport för risk- och sårbarhetsanalys
Process 2.5.2 Åtgärdsplan från risk- och sårbarhetsanalys av övriga informationstillgångar
Process 2.5.5 Ansökan om undantag från föreskrifter
Process 2.5.5 Beslut om undantag från föreskrifter
Process 3.1.1.1 - Ärenden rörande inrättande av programutbildning och huvudområde
Process 3.1.1.2 - Programutbudsärenden
Process 3.1.1.3 - Utbildningsplansärenden
Process 3.1.1.4 - Ärenden rörande programansvar
Process 3.1.1.5 - Ärenden rörande inställande av programtillfälle
Process 3.1.1.6 - Ärenden rörande avveckling av program
Process 3.1.2.1 - Ärenden rörande inrättande av kurs
Process 3.1.2.2 - Kursplansärenden
Process 3.1.2.3 - Kursutbudsärenden
Process 3.1.2.4 - Ärenden rörande utseende av kursansvariga och kursexaminatorer
Process 3.1.2.5 - Ärenden rörande inställande av kurs
Process 3.1.2.6 - Ärenden rörande avvecklande av kurs
Process 3.1.3.1 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.1.3.2 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.1.3.3 - Uppdragsutbildningsärenden
Process 3.2.3 - Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning
Process 3.2.4 - Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Beslut i överklagande avseende antagning
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Yttrande om överklagande avseende antagning
Process 3.3.1.1 - Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Överklagande av beslut om antagning
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Ansökan om anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Beslut om anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart
Process 3.3.1.2 - Ärenden rörande anstånd med studiestart Överklagande av anstånd med studiestart
Process 3.3.2.1 - Studieuppehållsärenden
Process 3.3.2.2 - Tillgodoräknandeärenden
Process 3.3.2.3 - Ärenden rörande undantag från behörighetsvillkor till högre temin/kurs
Process 3.3.2.4 - Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet
Process 3.3.2.5 - Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning Avtal om VFU utomlands för enskild student
Process 3.3.2.6 - Skadeanmälnings- och tillbudsrapportärenden
Process 3.3.2.8
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Ansökan om kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Ansökan om omprövning av betyg
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut i överklagande avseende kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut om kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Beslut om omprövning av betyg
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Studentuppsats
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Yttrande om överklagande avseende kursbevis
Process 3.3.3.1 - Betygsärenden Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis
Process 3.3.3.2 - Ärenden rörande byte av examinator
Process 3.3.3.4 Beslut i överklagande avseende examensbevis
Process 3.3.3.4 Beslut om avslag på att få ut examensbevis
Process 3.3.3.4 Examensbevis
Process 3.3.3.4 Registrering av ansökan om examen
Process 3.3.3.4 Yttrande om överklagande avseende examensbevis
Process 3.3.3.4 Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis
Process 3.3.4 - Disciplinärenden
Process 4.1.1.1 - Ärenden rörande inrättande av ämne på forskarnivå
Process 4.1.1.2 - Ärenden rörande fastställande av allmän studieplan
Process 4.1.1.3 - Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå
Process 4.1.2.1 - Kursplansärenden på forskarnivå
Process 5.1.1 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.1.2 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.1.3 - Ärenden om planering och administration av forskning
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Avtal om deponering av forskningsdata
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Ekonomisk slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Godkänd ekonomisk slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Slutrapport
Process 5.5 - Ärenden rörande rapportering av forskning Återbetalning av ej utnyttjade medel
Process 6.7 - Ärenden rörande uppdragsforskning och innovationsstöd