Dnr Kategori InkUtg Datum Angående Från Handläggare Åtgärd Reg ord Beslutsdatum Exp datum Se Åtgärdsdatum
1/95
1995-01-03 Anhållan om entledigande Eva Holmberg-Tedert
95-01-03 Entledigandet beviljat
2/95
1995-01-03 Offert för maskinell anståndsrutin - militärtjänstgöring VHS E Örtengren 95-01-16 Svar till VHS

1995-01-16

3/95
1995-01-03 Ny utbildningslinje för senarelärare Svenska Gymnastiklärarsällskapet


4/95
1995-01-03 Inbjudan delta i uttagningen av svenska IT-projekt för medverkan på Telecomässan i Geneve VHS Nils Nilsson 95-02-01 Svar till Sweducom95

1995-02-01

5/95
1995-01-03 Ang Sjöbefälsskolans i Kalmar samfond 1 Kammarkollegiet S Lindberg

6/95
1995-01-05 Anbudsförfrågan ang utbildning avs miljöstyrningssystem för företag Arbetsförmedlingen H Veenhuizen 95-02-16 Förfrågan återtagen av Arbetsförmedlingen , se ny förfrågan Dnr 3.9-72/95
Arbetsförmedlingens dnr 161/95


1995-10-16 Dnr 3.9-
72/95

7/95
1995-01-05 Anbudsförfrågan avs kurs i programmering C/C++ Arbetsförmedlingen Hans V,Nils N 95-02-23 Inget anbud lämnas enligt Hans Veenhuizen, Teknikinstitutionen

1995-02-23

8/95
1995-01-10 Beslut ang kursutvärdering Rektorsämbetet D Isacson

9/95
1995-01-12 Projekt rörande effekterna av sektoriell finansiering Linköpings Universitet A Koch-Schmi 95-03-08 Skrivelse till Linköpings Universitet

1995-03-08

10/95
1995-01-12 Hyreskontrakt lokaler avs Storken 3, Sjöbefälsskolan Kalmar kommun
96-05-22 Nytt hyreskontrakt för Stoken 3. Tidigare upphör att gälla.


Dnr 4.4-
252/96

11/95
1995-01-12 Utlysning av tjänst:
Medarbetare till ekonomiavdelningen
Sydostpress,Östra Småland, Platsjournalen
Sökande till tjänsten se separat lista
95-03-10 Förordnandeprotokoll för Annika Andersson

12/95
1995-01-10 Ansökan om medel för samordnat införande av miljöstyrningssytem i länsföretag. Länsstyrelsen i Kalmar län
95-01-19 Beslut från Länsstyrelsen
95-11-15 Beslutsprotokoll
95-12-14 Skrivelse itll Länsstyrelsen i Kalmar med begäran om att få rekvirera anvisade medel.

13/95
1995-01-10 Examensbenämning för driftingenjörer Utbildningsdepartementet
95-04-10 Beslut från Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutar avslå framställningen.
14/95
1995-01-16 Högskoledag den 20 mars 1995 (Gotland) Gotlands kommun, Säveskolan E Örtengren 95-01-27 Studerandeavdelningen kontakt med Gotlands kommun per telefon

1995-01-27

15/95
1995-01-17 Utlysning av tjänst :
Doktorand i bioteknik vid Inst för Naturvetenskap
Sista ans.dag 95-02-13
Sydostpress,Östra Småland,Platsjournalen
95-01-19 Johanna Berglund, Lund
95-02-07 Lisa Akselsson, Lund
95-02-09 Åsa Rydén, Kalmar
95-02-09 Thomas Zenkert, Kalmar
95-02-10 Johan Persson, Malmö
95-02-13 Eva Bergstrand, Växjö
95-02-14 Kristina Holmqvist, Kalmar
95-02-16 Annika Kernholt, Kalmar, 95-03-07 komplettering av ansökan
95-03-16 Förordnandeprotokoll för Lisa Akselsson

16/95
1995-01-17 Underlag till katalogen att läsa på distans. Kursutbudet vid universitet och högskolor 1995-96 VHS E Örtengren 95-02-17 Underlag sänt till VHS

1995-02-17

17/95
1995-01-17 Protokollsutdrag, valärenden Landstinget i Kalmar län, styrelsen


18/95
1995-01-17 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning vt 1995 -
Bo Nilsson
VHS E Örtengren 95-01-19 Svar till VHS överklagandenämnden
95-02-13 Beslut från Överklagandenämnden (Dnr 153/95)

19/95
1995-01-16 Remiss - Sydostform - samverkan mellan verksamheter inom konst och formgivning i sydost-
regionen.


*/ Handläggare även Inst för språk och kultur
Landstinget i Kalmar län D Isacson */ 95-02-27 Svar på remiss

1995-02-27

20/95
1995-01-17 Remiss ang Kursutvärderingar Studentkåren Högskolan i Kalmar D Isacson 95-03-02 Inget skriftligt svar

1995-03-01

21/95
1995-01-19 Remiss. Förslag till (yttrande över) sakkunniga vid tillsättning av tjänst som professor i marin
systemekologi vid Stockholms universitet
Stockholms Universitet Ulf Lidman 95-02-10 Svar till Stockholms universitet

1995-02-10

22/95
1995-01-19 Meddelande fr RRV ang - Medddelandeserie för riksredovisningssystemet - . RRV


23/95
1995-01-19 Remiss - Ett nytt högskoleverk (SOU 1994:153) Utbildningsdepartementet D Isacson 95-02-07 Remissyttrande sänt till Utbildningsdepartementet

1995-02-07

24/95
1995-01-19 Redovisning av medel vid utgången av budgetåret 93/94 avseende anslagen B4, B5, B6
Dnr 94:1587
Skolverket Odd Z


1995-02-02

25/95
1995-01-09 Förslag på prefekt för perioden 1995-07-01--1998-06-30 Inst.styrelsen för Samhällsvetenskap
95-04-05 Protokoll med beslut att Nils Nilsson utses till prefekt för en ny treårsperiod
95-05-08 Förordnandeprotokoll

26/95
1995-01-19 Beslutsprotokoll - ärende: Besök vid utländska högskolor och universitet, våren 1995 för
internationella sekretariatet.
Beslutsprotokoll


27/95
1995-01-23 Installation av civilförsvarets larmaggregat på fastigheten Linnégatan 1 i Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län


28/95
1995-01-24 Konstaterande av arbetsbrist vid institutionen för pedagogik och metodik Beslutsprotokoll B Sedvall 95-01-20 Protokoll. Förhandling jml § 11 MBL ang uppkommen arbetsbrist vid inst. pe/me
95-11-28 Protokoll

29/95
1995-01-26 Lönerevision enligt p 1.2 och löneöversyn enligt 1.3 i bilaga 2 till ramavtalet om löner m.m.
1993-95 för statstjänstemän m.fl (RALS 1993-95) för tiden 1994-01-01--1995-06-30
Protokoll
95-03-02 Förhandlingsprotokoll för Sten Ohlson
30/95
1995-01-26 Förändring av lön jämlikt RALS bilaga 1 b 6 § Protokoll


31/95
1995-01-26 Utlysning av tjänst:
Adjunkt i maskinteknik med placering på Sjöbefälsskolan
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen m.fl
95-02-22 Lars Fors, Färjestaden
95-02-24 Ervind Sköld, Rimforsa
95-02-28 Klaus Braunschweig, Kalmar
95-03-15 Per Lindström, Tidaholm
95-03-30 Torkel Skarsgård, Kalmar
95-04-03 Kent Sfaiter, Båstad
95-07-10 Förordnandeprotokoll för Torkel Skarsgård
95-08-16 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättning av tjänsten

32/95
1995-01-26 Nomination of external examiner University of Wales, Cardiff, UK Nils Nilsson 95-01-26 Skriv från University of Wales, besvarad
33/95
1995-01-31 Förenklingsprojekt - RRV dnr 23-95-0045 RRV S Lindberg 95-01-31 Svar till RRV
34/95
1995-01-31 Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Annika Andersson
Studerandeavdelningen


35/95
1995-01-31 Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Malin Dahlberg
Studerandeavdelningen


36/95
1995-01-31 Filosofie Kandidatexamen
Dee Eckert
Studerandeavdelningen


37/95
1995-01-31 University Course Certificate
Environmental Education from Awareness to Life Style
Studerandeavdelningen


38/95
1995-02-01 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Datateknik
Björn Carlsson
Studerandeavdelningen


39/95
1995-02-01 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Andreas Roos
Studerandeavdelningen


40/95
1995-02-01 Examensbevis
Magisterexamen i Kemi
Marianne Johansson
Studerandeavdelningen


41/95
1995-02-02 Anbudsinbjudan - Konsultstudier inom projekt Vision 21 - Framtidens elsystem Elforsk AB H Veenhuizen 95-03-06 Skrivelse från Elforsk om förlängd anbudstid till 95-03-17
95-05-29 Inget anbud inlämnat från Teknikinstitutionen


1995-05-29

42/95
1995-02-02 Registreringsbevis enligt 14 kap. 23 § lagen om mervärdesskatt (ML) Skatteförvaltningen i Kalmar
95-11-23 Registreringsbevis som ersätter tidigare utfärdat bevis
(Regnr 08 202100-3179 01

43/95
1995-02-02 Hyreskontrakt mellan KIFAB i Kalmar AB och Högskolan i Kalmar för lokal Gumsen 31
Verkstadsgatan 5, Kalmar. Kontraktsnr.: 0111-0005-2.
Kontraktstid 95-01-01--97-12-31.
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

44/95
1995-02-02 Utlysning av bidragsmedel till högpresterande datorresurser för forskning vid universitet och
högskolor och hos andra avnämare från Rådet för högprestreande datorsystem HPDR.
Teknikvetenskapliga ForskningsRådet TFR L.O Werner 95-08-15 ingen ansökan enl Lennart O Werner har insänts

1995-08-15

45/95
1995-02-03 Enkät ang International Survey on Governance Structures in Higher Education Cheps, University of Twente D Isacson 95-02-27 Besvaras ej
95-03-07 Skrivelse från University of Twente ang begäran om att besvara tidigare översänd
förfrågan
95-03-07 Skriv till University of Twente med besked om att ej besvara förfrågan


1995-02-27

46/95
1995-02-03 Nominering av ledamöter till arbetsgivarkollegiet.
Dnr 9501-0068-VS
012
Arbetsgivarverket D Isacson 95-02-15 Besvaras ej
95-02-20 Val av arbetsgivarkollegiet 1995/96. Besvaras senast 95-02-27.
95-03-02 Inskickat av rektor inom begärd tid


1995-03-01

47/95
1995-02-03 Kopia regeringsbeslut. Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 1994/95 avseende anslag till universitet och högskolor m.m.
U94/3813/UH,
U94/3882/UH (delvis)
Utbildningsdepartementet


48/95
1995-02-03 Kopia Regeringsbeslut. Ersättning för lånekostnader för viss utrustningsanskaffning vid universitet och högskolor.
Dnr U94/3565/UH
Utbildningsdepartementet S Lindberg 95-08-21 Skrivelse fr Högskoleverket Reg nr 63-414-95
49/95
1995-02-06 Utlysning av företagarnas i Kalmar län stipendium till bästa examensarbete för ingenjörshögskolan
Företagarnas i Kalmar län Inst Tekn,Sjö 95-04-04 Ingen från Sjö
95-04-03 Förslag insänt från Teknikinstitutionen. Teknik föreslår Lars Börjesson "Analys av modell av hand/arm systemet..." som vinnare. 6 st examensarbeten inlämnade.


1995-04-03

50/95
1995-02-06 Regeringsbeslut N95/205 (delvis)
Uppdrag att fullgöra uppgifter avseende främjande av energieffektivisering i Europeiska unionen -
SAVE - programmet. Regeringsbeslutet ställt till Närings- och teknikutvecklingsverket
Näringsdepartementet


51/95
1995-02-07 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Camilla Söderblom
Studerandeavdelningen


52/95
1995-02-07 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Annica Wallenborg
Studerandeavdelningen


53/95
1995-02-07 Cirkulär.
Föreskrifter och allmänna råd till 9 § kapitalförsörjningsförordningen (1992:406), ändrad och omtryckt 1993:430, ändrad senast 1994:942).
RRV dnr 33-95-0024.
RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg

54/95
1995-02-07 Hyreskontrakt för lokal Nr 0300-0003-1 mellan HB Telemarken och Högskolan i Kalmar avseende Gröndalsvägen 19, Telemarken 1. Lgh.nr A12:13, A12:11 A-F grupprum. HB Telemarken,Första regionen B Sedvall

55/95
1995-02-07 Regeringsbeslut N95/204 (delvis)
Uppdrag att fullgöra uppgifter avseende främjande av förnybara energikällor i Europeiska unionen- ALTENER- programmet
Näringsdepartementet


56/95
1995-02-08 Utlysning av Candelia Aktiebolags stipendium till bästa examensarbete för livsmedelskemister Candelia Aktiebolag Norrgårds inst 95-04-20 Protokoll från Institutionen för Naturvetenskap om att utse Malin E.Ryden för bästa examensarbete för läsåret 94/95.

1995-04-20

57/95
1995-02-08 Utlysning av Deloitte & Touches stipendium till bästa examensarbete för marknadsekonomer Deloitte & Touches Inst Nisbeths 95-03-07 Stipendium tilldelas: Kaisa Aura och Elizabeth Morén för uppsatsen
Tjänstekvalitet ur kundens synvinkel - en PDS-studie


1995-03-07

58/95
1995-02-09 Ansökan om nedsättning av tjänst Inger Carling, Inst Sjö
95-01-30 Ansökan från Inger Carling
95-01-30 Ansökan beviljad av Prefekt Rolf Zeberg
95-01-30 Ansökan beviljad av Adm.chef Bengt Sedvall

59/95
1995-02-10 95-02-09 Begäran om entledigande från tjänst fr o m 95-02-26
95-02-10 Entledigandet beviljat
Inger Gustafsson, Inst Norrgård B Sedvall

60/95
1995-02-10 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Jöran-Patrik Andersson
Studerandeavdelningen


61/95
1995-02-10 Remiss. Medel ur kort rörlig resurs för forskning budgetåret 1995/96
Dnr S E 323 285/94.
Lunds universitet G Danielsson 95-03-01 Svar till Lunds Universitet
95-05-22 Skrivelse ang fördelning rörlig forskningsresurs (avsatta medel)


1995-03-01

62/95
1995-02-10 Redovisning av EU-moms m.m. (Handledning).
Dnr 33-94-2558
RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg

63/95
1995-02-10 Skrivelse från Riksrevisionsverket ang:
Byte av modell för finansiering anläggningstillgångar hos universitet och högskolor.
Dnr 33-95-0194.
RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg

64/95
1995-02-13 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Jenny Magnusson
Studerandeavdelningen


65/95
1995-02-13 Hemställan från institutionen om inrättande av ett universitetslektorat fr o m 950301 i Sociologi med inriktning mot konsumentbeteende inom tjänstesektorn, speciellt turism och resor. Institutionen för Samhällsv.m ekonomi D Isacson 95-02-13Beslut om inrättande av tjänst
66/95
1995-02-13 Hemställan om inrättande av Doktorandtjänst i Livsmedelsvetenskap med placering vid institutionen för Naturvetenskap Institutionen för naturvetenskap D Isacson 95-02-13 Beslut om inrättande av tjänst
67/95
1995-02-13 Skrivelse till Teknikbrostiftelsen i Lund ang
Ledamöter i Kunskapsbron
Dnr 50190


För kännedom även till Lennart O Werner
Högskolan i Halmstad D IsacsonDnr 1.31-
521/94

68/95
1995-02-14 Kursbevis
Ekologi 10 poäng
Studerandeavdelningen


69/95
1995-02-15 Skrivelse ang Ekonomisystem för mindre och medelstora högskolor. Projekt bekostat av STAR medel.
Dnr 45/95-20
Högskolan i Växjö S Lindberg

70/95
1995-02-15 Ansökan om kandidatexamen Jim Rudolfsson, Borgholm E Bokström 95-02-14 Skrivelse från Studerandeavdelningen till Rudolfsson.
71/95
1995-02-16 Projektledare för Teknikbrostiftelsens samverkansprojekt KUNSKAPSBRON
(intresseanmälan)
Rektorsämbetet/Personalavdelningen
95-02-27 Göran Borgö, Kalmar
95-03-31 Beslutsprotokoll ang utse Göran Borgö till innehavare av uppdraget fr o m 95-04-01Dnr 3.3-
93/98

72/95
1995-02-16 Anbudsförfrågan . "Miljöanpassning för företag" kurs som arbetsmarknadsutbildning.
"TED MILJÖ"
Dnr 161/95
Arbetsförmedlingen, Kalmar H Veenhuizen 95-03-07 Offert till Arbetsförmedlingen från teknikinstitutionen Göran Borgö
95-05-02 Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning (161/95) mellan Arbetsförmedlingen i
Kalmar och Högskolan i Kalmar. Kurslängd 20 veckor.


1995-03-07

73/95
1995-02-16 Samarbetsavtal har träffats mellan Sveriges Television TV2 i Växjö och Mediecentrum vid Högskolan i Kalmar angående kombination av undervisning och programproduktion. (Sändning från Mediecentrum, Kalmar i TV2 våren 1995). Sveriges Television TV2, Växjö, och HiK B Sedvall

74/95
1995-02-17 Beslutsprotokoll. Ärende: Uppdragsförordnande för professorn Inga Elgqvist-Saltzman, forskningschefen Annika Andrae-Thelin och utvecklingschefen Anna Henningsson-Yousif. Beslutsprotokoll D Isacson

75/95
1995-02-17 Anbudsinfordran. "Personalutbildningar II"
Förfrågan till: Nils Nilsson, Lars Oredsson, Ingberg Karlsson
Sista dag för anbudsgivning 95-03-03 för Grundkurs Data med Windows
95-03-31 för övriga
Ronneby Kommun B Sedvall 95-02-28 Inget svar från Nisbethska, Nils Nilsson
95-03-02 Inget svar från Inst. Språk/kultur, Lars Oredsson
95-03-29 Offert ingiven från Inst Rostad pe/me ang kompetenshöjande utbildning för barnskötare med inriktning mot arbete som förskollärare


1995-03-29

76/95
1995-02-20 Skrivelse ang Fördelning av medel för nätverk mellan mindre och medelstora högskolor och universitet och högskolor med fasta forskningsresurser. (Deras tidigare dnr U93/2784, 2884/UH
Dnr U95/525/UH (nytt dnr på ink skrivelsen)

Kopia till: prefekter, funktionsansvariga enl tidigare skrivelse från -93
Utbildningsdepartementet D Isacson 95-03-14 Redovisning till utbildningsdepartement ang anv. av medel för bildande av nätverk
mellan mindre och medelstora högskolor och universitet med fasta forskn.resurser
95-06-28 Från Utbildningsdepartementet. Kopa regeringsbeslut U94/2808/UH,U95/525/UH
95-10-10 Skrivelse från Matematisk-naturvetenskaplig fakulteten, Stockholms universitet ang
programområdesneutral uppföljning och utvärdering av nätverkssamarbete Hög-
skolan i Kalmar - Stockholms universitet. Doss 70, dnr 1452/95.
95-10-10 Från Linköpingsuniversitet Dnr 2001/95 E 170, ang utvärdering nätverkssamarb.
95-10-11 Från Lunds universitet utlåtande ang nätverken Dnr IB211 9712/95.
1995-03-14 Dnr 3.3-
139/93

77/95
1995-02-21 Angående ändringar av antagningsförutsättningarna till HT 1995 VHS E Örtengren

78/95
1995-02-21 Enkät ang samarbete /kontakter med Polen och KaliningradUtsänt till: prefekter, KA
Länsstyrelsen i Blekinge län
95-02-23 Inget svar insändes från Institutionen för pedagogik och metodik
95-02-27 Svar insänt från Teknikinstitutionen
95-03-29 Inget svar insändes från Sjö
95-03-29 Inget svar insändes från Int.sekr Kristina Albertsson
95-03-29 Inget svar insändes från institutionen för Språk och Kultur
95-03-29 Inget svar insändes från institutionen för Samhällsvetenskap
95-10-09 Skrivelse samt Prolongation of agreement sänt till University of Lodz från teknikinst
96-11-20 Prolongation of agreement fr teknikinst avseende 96/97
96-12-12 Skriv t Pr Jozef Mayer, Lodz fr teknikinst
96-12-12 Skriv t Dr Wlodek Kulesza, Lodz fr teknikinst ang fortsatt forskning


1995-04-04 Dnr 1.5-
149/95
dubbelfört

80/95
1995-02-22 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i sociologi med inriktning mot turism och resor med placering vid institutionen
för samhällsvetenskap med ekonomi.
Sista ans.dag 95-03-06.
Personalavdelningen G Danielsson 95-03-02 Anders Steene, Kalmar
95-03-14 Protokoll. Tjänsteförslagsnämndens sammanträde 95-03-14. Beslut.
95-05-16 Förordnandeprotokoll för sakkunniga
95-09-01 Förordnandeprotkoll efter beslut av rektor att förordna Anders Steene

79/95
1995-02-22 Utlysning av tjänst som Studievägledare med placering på studerandeavdelningen.
Sista ans.dag 95-03-20
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen m.fl G Danielsson 95-03-01 Petter Hagander, Oskarshamn
95-03-02 Sylvia Rosén, Kalmar
95-03-07 Ronnie Hällman, Uppsala
95-03-08 Barbro Falken, Karlstad
95-03-10 Siv Giesecke, Solna Ytterligare sökande se separat lista
95-03-10 Christina Huldt, Vansbro
95-03-10 Ann Thörnblad, Färjestaden
95-03-17 Kristina Eimar, Timmernabben
95-03-17 Kerstin Karlsson, Kalmar

80/95
1995-02-22 DUBBELFÖRD PÅ DIARIENR. / Lola Odehammar

DENNA MAKULERAS
81/95
1995-02-22 Avtal mellan högskolan i Kalmar och Lunds universitet ang nyttjanderätt till lokalbokningssystemet Locus Lunds universitet, byggnadsenheten B Sedvall

82/95
1995-02-23 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Charlotta Yrlid
Studerandeavdelningen


83/95
1995-02-23 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Tommy Henriksson
Studerandeavdelningen


84/95
1995-02-24 Hyreskontrakt mellan Akademiska Hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar för lokal Falken 1 Linnégatan 5 H 2:9. Kontraktstid 1995-01-01--2004-12-31.
Kontraktsnr: H 2-00903
Akademiska Hus B Sedvall

85/95
1995-02-24 Hyreskontrakt mellan Akademiska Hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar för lokal Rostad 1 Esplanaden 2, H 2:1. Kontraktstid 1995-01-01--2004-12-31.
Kontraktsnr: H 2-00102
Akademiska Hus B Sedvall

86/95
1995-02-24 Kursbevis
Tyska, allmän kurs, 1-20 poäng
Studerandeavdelningen


87/95
1995-02-24 Årsrapport,avtal,budget m m för samordnad antagning genom VHS
Regnr 20-730-95Kop t Susanne Lindberg för kännedom
VHS E Örtengren 95-05-29 Inga synpunkter lämnade till VHS

1995-05-29

88/95
1995-02-27 Ansökan om entledigande från tjänst Peter Öhman, Kalmar G Danielsson 95-02-27 Ansökan från Peter Öhman, Funkabotorget 1 A, 393 52 KALMAR
95-02-27 Ansökan beviljad

89/95
1995-02-27 Uppdragsavtal nr 354-20702
Uppdragstagare: VHS, Uppdragsgivare: HiK Teknikinstitutionen
Uppdrag: Upphandling av numerisk styrd svarv och fräs.
Högskolan i Kalmar H Veenhuizen 95-02-24 Uppdragsavtalet undertecknat av H Veenhuizen och sänt till VHS
90/95
1995-02-28 Anmälan
Dnr 0801-K1531-95
Polismyndigheten i Kalmar B Sedvall Anmälan stöld dator på nedre plan i Nisbethska huset 95-02-03 t.o.m 95-02-08
95-03-01 Underrättelse från Polismyndigheten om beslut att inte inleda förundersökning

91/95
1995-02-28 Beg om underlag för regeringens beräkningar av engångsbelopp för respektive universitet och högskola med anledning av övergången till kalenderbudgetåret.
Dnr U95/652/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-04-02 Skrivelse till Utbildningsdepartementet med underlag för beräkningar av engångsbelopp med anledning av övergången till kalenderbudgetår.

1995-04-02

92/95
1995-02-28 Begäran om entledigande från tjänst Birgit Palmqvist, Kalmar G Danielsson 95-02-28 Begäran inkommen
95-03-02 Begäran beviljad

93/95
1995-03-01 Förfrågan ang medlemskap - Consortium membership interest form-, Twenty-First Century universities California State University San Marcos D Isacson 95-04-18 Svar till California State University San Marcos
94/95
1995-03-01 Examensbevis
Filosofie Kandidtaexamen i företagsekonomi
Mats Rosén
Studerandeavdelningen


95/95
1995-03-01 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Pedagogik
Leliis Båhlerud-Wahlberg
Studerandeavdelningen


96/95
1995-03-01 Bedömning av behörighet för antagning till Grundskollärarprogrammet åk 1-7 Ma/Nv Studerandeavdelningen E Örtengren 95-03-01 Skrivelse till Gunnar Jäderlund, Kalmar
97/95
1995-03-01 Ersättningar vid högskoleprovet Studerandeavdelningen E Örtengren 95-03-01 Beslut om ersättningsregler för provledare och assistenter vid högskoleprovet
98/95
1995-03-01 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Datateknik
Joakim Skoog
Studerandeavdelningen


99/95
1995-03-02 Anvisningar angående reseersättning och traktamenten till tillfälligt anställda Högskolan i Kalmar, ekonomiavd B Sedvall

100/95
1995-03-02 Anmälan nr 0801-K1659-95
Inbrott i bil, inbrott i skola, skadegörelse på personbil, skadegörelse
Linnégatan 1, Kalmar (Rostad)
Polismyndigheten i Kalmar B Sedvall 95-03-08 Underrättelse från polismyndigheten med beslut att inte inleda förundersökning
101/95
1995-03-02 Begäran om entledigande från tjänst som lokalvårdare fr o m 95-03-31. Ulla Friberg
95-03-02 Begäran inkom
95-03-02 Begäran beviljad

102/95
1995-03-03 Tjänstereseförsäkring för personal anställd vid Högskolan i Kalmar Personalavdelningen ,Högskolan i Kalmar B Sedvall 95-03-01 Beslut att antaga Europeiskas offert.


Dnr 2.3-
118/95

103/95
1995-03-06 Verksamhetsplan för grundutbildningen Högskolestyrelsen
95-03-06 Hemställan från institutionen för Teknik
95-03-09 Beslut. Principer för fördelning av grundutbildningsmedel budgetåret 95/96
(18 månader).
95-06-01 Forskningsbudget för Högskolan i Kalmar 95-07-01--96-12-31 (HS 95-06-01 äre n 6)
95-07-07 Beslut.Dimensioneringen av grundskollärarutbildningen åk 1-7.
95-08-15 Utbildningsuppdrag för verksamhetsåret 95/96
95-09-20 Skrivelse från Kansliet för lärarutbildning ang antagning till Grundskollärarprogrammet
åk 1-7, hösten 95.
95-09-20 Beslut ang förtydligande tillägg till inst utb.uppdr. för verksamh.år 95/96
96-02-29 HS beslut till fördelning av forskningsmedel för perioden 96-03-01--12-31.
(HS möte 96-02-29 § 41)
96-05-23 Protokollsutdrag fr HS prot nr 7 § 61. Beslut ang Fastställande av reviderad budget
för gemensamma funktioner
96-05-09 Reviderat utbildningsuppdrag för högsten 1995/96 (18 mån)HS prot nr 4
§ 38
95-02-02.
96-05-23
§61 pr nr 7

104/95
1995-03-06 Lokalplanering 1995-96 Högskolestyrelsen B SedvallHS prot nr 4
§ 39
95-02-02

105/95
1995-03-06 Platsgaranti vid förstahandsval av vissa utbildningar Högskolestyrelsen E ÖrtengrenHS prot nr 4
§ 40
95-02-02

106/95
1995-03-06 Kalmarsundsakvariet - 97 Högskolestyrelsen B SedvallHS prot nr 4
§ 41
95-02-02

107/95
1995-03-06 95-02-22 Ansökan om anslag för täckande av levnadsomkostnader för studenter på internationell (Masters-)-kurs i miljövård: "Sustainable Development in the Baltic Area" Högskolan i Kalmar, inst naturvetenskap U Lidman 95-02-22 Ansökan sänd till Svenska Institutet, Ulla Rylander, Stockholm
95-05-15 Beslut om tilldelning av medel om 600 000 kr, rapport skall lämnas före 96-06-30
95-06-19 Rapport sänd till Svenska Institutet
95-07-21 Bekräftelse från Svenska Institutet


1995-05-15 Se även
Dnr 3.3-574/94

108/95
1995-03-06 Ansökan om medel ang Projekt: Förädling av plast- och trärestprodukter till ny råvara, samt studier av mekaniska egenskaper och kvalitetsaspekter. Avfallsforskningsrådet AFR, Stockholm
95-02-03 Ansökan från Leif Jilkén, Teknikinstitutionen
109/95
1995-03-06 Ansökan om projektmedel för projekt: Traditionellt och notraditionellt HSFR
95-01-12 Ansökan till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet från TD Roland Hallgren Inst för samhällsvetenskap och ekonomi
110/95
1995-03-08 Propå om etablerande av ett permanent interdiciplinärt nätverk inom ACLUS: verksamhetsområde i södra högskoleregionen och angränsande områden med nordiska och europeiska förgreningar Lunds Universitet,Arb.vet.Centrum, ACLU D Isacson 95-04-24 Svar till Lunds Universitet från institutionen för Samhällsvetenskap, att vi ej önskar deltaga i nätverket
111/95
1995-03-08 Samarbetsavtal mellan Högskolan i Kalmar/Mediecentrum DISTANS och Telia Utbildning ang utbildningspaket för Skoldatanätet. (Avtalet undertecknades 95-02-21). Telia AB Division Utbild D Isacson

112/95
1995-03-08 Samarbetsavtal mellan Ottenby fågelstation, Examandato AB, Telia Promotor AB och Högskolan i Kalmar/Mediecentrum DISTANS ang The Birds of Ottenby-projekt för Internet och Skoldatanätet Telia Promotor AB BAxel Johansson

113/95
1995-03-09 Utlysning av tjänst som Universitetslektor/adjunkt i kulturgeografi. Sista ans.dag 95-04-03 Sydostpress, ÖS, Platsjournalen m.fl
95-03-29 Torsten Persson, Viken 95-04-03 Laila Bodbacka Fältman,Storvreta
95-03-31 Staffan Öhrling, Västervik 95-04-04 Carl-Johan Nordblom, Malmö
95-03-31 Carl-Axel Hallberg, Nybro 95-04-05 Ola Thufvesson, Lund
95-04-03 Hans Holmén, Lund 95-04-05Joachim Håkansson, Kalmar
95-04-03 Jorma Korhonen, Göteborg 95-05-04 Skriv till sökande om att tjänsten ska
95-04-03 Carl-Axel Hallberg, Nybro tillsättas som adjunkt och sökande bereds
95-04-03 Ann Moreau, Borgholm tillfälle att svara på om de är intresserade av
95-04-03 Håkan Fältman, Storvreta stå kvar som sökande.
95-04-03 Kjell Persson, Älmhult
95-06-13 Förordnandeprotokoll för Karl-Johan Nordblom


114/95
1995-03-10 Delårsrapport Utbildningsdepartementet S Lindberg 95-03-10 Delårsrapport för 94/95 översänd
115/95
1995-03-10 Ekonomiuppgifter avseende FoU-verksamhet för universitet och högskolor 1993/94
ES 533/95 (1891/94)'/ Anki Koch-Schmidt står också för åtgärd
SCB,Statistiska Centralbyrån S Lindberg*/

116/95
1995-03-10 Framtida antagning av utomnordiska gäststuderande
Regnr 26-846-95VHS E Örtengren 95-04-11 Svar till VHS
95-08-25 Ny skrivelse från VHS
95-08-28 Svar till VHS att HiK ansluter sig till VHS´ förslag.
95-10-04 Skrivelse från VHS ang antagning av utomnordiska gäststuderande


1995-08-28

117/95
1995-03-13 Hyreskontrakt för lokal nr 0111-0005-2 avseende lager, Gumsen 31
Fr o m 95-03-01 tom 97-12-31
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

118/95
1995-03-13 Försäkringsbrev tjänstereserförsäkring för alla anställda.
Försäkringsnr 83 0753202-1.
Begynnelsedag: 95-03-02 t o m 96-03-02
Europeiska B SedvallDnr 2.3-
102/95

119/95
1995-03-14 Hyreskontrakt mellan Akademiska hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar avs administrations-
lokaler, Falken 3, Esplanaden 7.
Kontraktstid 96-07-01--04-12-31. Kontrakt nr H 201003
Akademiska Hus i Lund AB B Sedvall

120/95
1995-03-14 Hyreskontrakt mellan Akademiska Hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar avs utbildningslokaler, Falken 1, Linnégatan 5.
Kontraktstid 96-07-01--00-12-31. Kontrakt nr H 201102
Akademiska Hus i Lund AB B Sedvall

121/95
1995-03-14 Hyreskontrakt mellan Akademiska Hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar avs förråd, Rostad 1,
Esplanaden 2.
Kontraktstid 95-07-01--04-12-31. Kontrakt nr H 201203
Akademiska Hus i Lund AB B Sedvall

122/95
1995-03-14 Begäran om entledigande från tjänst. Ulf Carlsson
95-03-14 Entledigandet beviljat
96-03-06 Beslut om utbetalning av avgångsvederlag

123/95
1995-03-14 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Stefan Larson
Studerandeavdelningen


124/95
1995-03-14 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi
Jenny Mellberg
Studerandeavdelningen


125/95
1995-03-14 Utseende av ledamöter i Högskolans jämställdhetsgrupp
Beslutsprotokoll
Rektorsämbetet


126/95
1995-03-17 Remiss
Behörighet för högskolestudier för elever från den nya gymnasieskolan
Svenska Högskoleförbundet E Örtengren Enligt Eva Örtengren har Rektor svarat via fax på denna remissen

1995-03-28

127/95
1995-03-17 Hemställan om samråd i två lokalobjekt.
1. Nybyggnad av sporthall för Högskolan i Kalmar i kv Nötskrikan
2. Undervisningslokaler/lärosalar i kv Korpen
Statens Lokalförsörjningsverk B Sedvall 95-03-16 Hemställan från Högskolan i Kalmar sänd till Statens Lokalförsörjningsverk
95-04-06 Skrivelse från Statens lokalförsörjningsverk 31-121/95, ang samråd om hyresavtal
95-05-16 Hyreskontrakt lokaler fr Kalmar kommun, reg nr 124-219.02, avs Nötskrikan 3
95-08-02 Hyrelskontrakt lokaler fr Skanska Fastigheter Syd AB, Nr 230.3841.207.70130.1
kv Korpen 20 (Nygatan 30)
95-11-01 Skrivelse till Fastighetskontoret ang tillkommande lokalbehov i anslutning till
sporthallen.
95-12-29 Städavtal från Kalmar kommuns fastighetskontor nya sporthallen Nötskrikan 3
kommunens avtalsnr: 0235

128/95
1995-03-20 Utlysning av tjänst som:
Universitetsadjunkt i konstruktion.
Sista ans.dag95-04-18.

Annonsering i: SULF-tidningen,Ny Teknik,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
SULF-tidn, Sydostpress, ÖS, Platsjournal
95-04-12 Göran Björck, Kalmar
95-04-18 Kjell Tångemar, Ronneby
95-05-22 Förordnandeprotokoll för Göran Björck, Kalmar

129/95
1995-03-20 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i industriell automation
Sista ans.dag 95-04-18

Annonsering i: SULF-tidningen,Ny Teknik,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
SULF-tidn,Sydostpress,ÖS,Platsjournal
95-04-19 Bengt Ekdahl, Linköping
95-06-13 Förordnandeprotokoll med b eslut om att avbryta tillsättningsförfarandet av tjänsten

130/95
1995-03-20 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i tillämpad matematik
Sista ans.dag 95-04-18

Annonsering i: SULF-tidningen,Ny Teknik,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
SULF-tidn,Sydostpress,ÖS,Platsjournal
95-04-11 Peter Digby, Boden
95-04-12 Torsten Lindström, Luleå,
95-04-12 Olof Svensson, Göteborg
95-04-13 Per Fagrell, Sandviken, 95-05-29 komplettering av ansökan
95-04-13 Ma Li, Göteborg
95-04-18 Peter Juhlin,Lund
95-04-18 Taifun Alishenas, Stockhol
95-10-24 Torsten Lindström återtagit sin ansökan
95-12-04 Förordnandeprotokoll för sakkunniga
96-06-10 Förordnandeprotokoll för Per Fagrell

131/95
1995-03-20 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i telekommunikation
Sista ans.dag 95-04-18

Annonsering i: SULF-tidningen,Ny Teknik,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
SULF-tidn, Sydostpress,ÖS,Platsjournal
95-04-13 Lars Skyttner, Hammerdal
95-06-13 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningsförfarandet av tjänsten

132/95
1995-03-20 Remiss ang Tidning om Kunskap - Förstudie sänt till medlemmar i SAR och NHR*/ Ev kommer Eva Örtengren att besvara remissen
Sv Akademiska Rektorskonferensen D Isacson 95-04-10 Muntligt svar från Rektor

1995-04-10

133/95
1995-03-20 Avsiktsförklaring mellan Högskolan i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar län och Teknikbrostiftelsen i Lund gällande Kunskapsbron Teknikbrostiftelsen i Lund D Isacson 96-02-20 Rekvisition t Länsstyrelsen i Kalmar gällande rekvirerande av medel Kunskapsbron
96-04-02 Skrivelse från Kunskapsbron med begäran om redovisning av finansiering av
av Regionala projektledare senast 96-04-15.
96-04-12 Ekonomisk rapportering av Kunskapsbrons finansiering av Regionala projekt-
ledare sänt till Kunskapsbron, Lund
97-01-23 Skrivelse från Kunskapsbron med begäran om redovisning av finansiering av
Regionala projektledare senast 97-02-20
97-01-27 Skriv fr Kunskapsbron ang Teknikbrostiftelsens bidrag till Regional proj.ledare
98-08-24 Rekvisition till Regionförbundet ang medel för perioden 98-01-01--06-30 ang
Kunskapsbron
99-02-17 Rekvisition till Regionförbundet ang medel för perioden 98-07-01--98-12-31

134/95
1995-03-21 Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning mellan Högskolan i Kalmar och Arbetsförmedlingen TED i Kalmar.
ADB på distans
Dnr 267/95
Arbetsförmedlingen i Kalmar TED N Nilsson 95-03-21 Avtal inkommet för underskrift
135/95
1995-03-22 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i biologi
Lotta Erlandsson
Studerandeavdelningen


136/95
1995-03-22 Anmälan. Dnr 0801-K2165-95
Brottsplats: Linnégatan 5, Kalmar, Stöld musikskolans lokaler
Polismyndigheten i Kalmar K-H Nilsson 95-04-04 Tilläggsanmälan. Skrivelse från målsäganden med tillkommande godsuppgifter. Personal - övrigt137/95
1995-03-22 Arbetsmiljöplan för Högskolan i Kalmar
Arbetsmiljöpolicy
Högskolan i Kalmar B Sedvall

1995-03-09
HS-prot
nr 5 § 49

138/95
1995-03-22 Förfrågan om medicinska kontroller
Dnr 5/1995
Uppgifterna i enkätformuläret är sekretesskyddade med stöd av 8 kap 6 § sekretesslagen jämförd med 2 § bilagan p.2 sekretessförordningen
Arbetsmarknadsdepartementet B Sedvall 95-06-09 Ny förfrågan om fördjupad studie av medicinska kontroller. Dnr 13/1995
Uppgifterna i frågeformuläret är sekretesskyddade med stöd av 8 kap, 6 § sekretess-
lagen jämförd med 2 § bilagan p.2 sekretessförordningen
950705 Förfrågan besvarad


1995-07-05

139/95
1995-03-22 Ansökan om medel för utveckling av nya kurser och för pedagogiskt utvecklingsarbete Institutionen för naturvetenskap E Örtengren 95-06-12 Beslut om beviljande av bidrag
140/95
1995-03-23 Missiv och beslut ang ränta på besparingar, 15-dagarsregeln
Dnr 33-95-0395
RRV


141/95
1995-03-23 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Irene Miliou
Studerandeavdelningen


142/95
1995-03-27 Skrivelse angående antagningsregler från folkhögskola till högskola Önnestads folkhögskola,Önnestad E Örtengren 95-05-22 Skrivelse till Önnestads folkhögskola
143/95
1995-03-27 Remiss
Rapport från EG-kommissionen om "Recognition of qualifications for academic and professional purposes"
Dnr EUU95/33/UH

Kopia till Kristina Albertsson, Angelica Muller
Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-05-18 Telefax med påminnelse om remissvar från utbildninsdepartementet.
95-05-29 Svar till utbildningsdepartementet via telefax från Eva Örtengren
95-08-03 Yttrande över EG-kommisionens rapport COM (94), 596 , från Utbildnngsdepartem.


1995-05-29

144/95
1995-03-27 Skrivelse angående ny institutionsbyggnad i kv Norrgård.
(Gäller Tekniikinstitutionen)
hemställan om byggherre
Kalmar kommun,Näringslivskontoret B Sedvall 95-05-02 Protokollsutdrag från styrelsens för Högskolan i Kalmar sammanträde
95-10-26 Beslut Teknikhusprojektet , Högskolestyrelsens sammanträde 95-10-26 nr 2 § 14
95-11-29 Synpunkter skickade till Stadsbyggnadskontoret ang detaljplan för del av Malmen
2:2 och Norrgård 1, Kalmar kommun.
96-01-16 Skrivelse från Vasakronan ang byggnation
96-01-25 Beslut om byggherre för det nya teknikhuset. Utdrag ur HS prot 96-01-25 § 31
96-03-26 Uppdragsbekräftelse inredning av teknikhuset från Räta Linjen Arkitekter AB
96-05-13 Ramhyresavtal mellan KIFAB i Kalmar AB och Högskolan i Kalmar
96-05-13 Hyreskontrakt för lokal nr 0134-0002-1 Kv Storken 4 från KIFAB i Kalmar AB
kontraktstid: 97-07-01--2002-06-30
96-08-05 Kontrakt från Arbetsförmedlingen ang överenskommelse om beredskapsarbete
avseende investeringsarbete
96-09-17 Uppdragsbekräftelse för arkitektonisk kontroll av Teknikum, Räta Linjen Ark AB
96-10-09 Skrivelse från SPIIK (studentförening) ang kontraktet på nya teknikhusts cafeteria
96-11-06 Skrivelse till Hovmarskalkämbetet, Kungliga slottet med inbjudan att inviga nya
Teknikum
96-11-25 Svar från Hovmarskalkämbetet att Kungen inviger Teknikum
96-11-29 Skrivelse till Hovmarskalkämbetet,Kungliga slottet
96-12-19 Skrivelse till Stiftelsen Trygghetsfonden SAF-LO
97-01-08 Skrivelse till länsstyrelsen,ansökan om projektmedel för delfinansiering av skol-
verksamhet i Teknikum
97-02-10 Skriv t Naturastiftelsen (ingår i ovanstående)
97-02-12 Offert från VHS Upphandling nr 596-20704 avseende upphandling av säker-
hetsanläggningar till nybyggnad Teknikum.
97-02-12 Uppdragsavtal nr 596-20704 mellan VHS och Högskolan i Kalmar ang säkerhets-
anläggningar.
97-02-13 Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar 103-162-97 att bevilja medel till delfinansiering
av skolverksamheten i Teknikum
97-02-13 Kontrakt 960333:2 A11-5/1116 från Forskningsrådsnämnden ang projekt:
Miljö science center-ett nätverk med Högskolan i centrum avseende år 1997.
Ekonomisk redovisning senast 98-03-31
97-02-26 Protokoll och beslut på anbud för flyttning av möbler och inventarier från Teknik-
huset till Teknikum
97-03-21 Protokoll. Öppnande av anbud rörande inredning till "Teknikum", källarplan.
97-04-10 Anbudsinfordran AV-utrustning hörsal. Lämnas senast 97-05-05
97-04-02 Anbudsinfordran säkerhetsanläggning. Lämnas senast 97-04-25
97-04-29 Protokoll. Öppnande av anbud rörande säkerhetsanläggning Teknikum
97-05-21 Sammanställning av inkomna anbud på AV-utrustning till hörsal Teknikum.
97-06-19 Samråd rörande nytt hyresavtal sänt till Statens Lokalförsörjningsverk (samt kop
av hyresavtal)
97-06-26 Beslut projekteringskostnader våtpark Teknikum. Beslut att avsätta medel.
97-05-20 Beslut från Naturastiftelsen med meddelande om avslag av ansökan
97-05-21
97-07-14 Samråd om hyresavtal. Skriv fr Lokalförsörjningsverket
97-10-27 Skrivelse från L&AV Teknik AB med begäran om kopior på handlingar
98-01-12 Skriv t Statens Konstråd ang mottagande av konst
98-01-20 Skriv med kvittens på överlämnade konstverk samt anvisningar

1995-04-20
HS prot nr 6
95-04-20
§ 57 och
96-01-25
§ 31

145/95
1995-03-29 Enkät ang förfrågan om uppgifter till CSN:s utbildningsregister läsåret 1995/96.
Beteckning: 95-210-10374
Centrala Studiestödsnämnden, CSN E Örtengren 95-04-19 Enkät insänd till Centrala Studiestödsnämnden

1995-04-19

146/95
1995-03-29 Ansökan ställd till Kalmar kommun, Näringslivskontoret, Utvecklingssekretariatet ang medel för initiativ till alternativa VA-system i Kalmar kommun. Institutionen för Narturvetenskap U Lidman

147/95
1995-03-29 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen på linjen för Biomedicinsk kemi 140 poäng
Studerandeavdelningen


148/95
1995-03-30 Anmälan om fackliga ombud till Seko-Civil Klubb vid Högskolan i Kalmar Seko-Civil Klubb, Kalmar Högskola


149/95
1995-04-04 Skrivelse Dnr 00-317-95 ang upprättande av ett register över de svenska läns kontakter med Polen och Kaliningrad


Kop Int.sekr KA
Län sstyrelsen i Blekinge län prefekterna 95-04-04 Tidigare förfrågan har endast besvarats av Teknikinstitutionen.


Dnr 1.5-
78/95

150/95
1995-04-04 Skrivelse med begäran om vissa uppgifter till antagningen inför vårterminen 1996 tillika underlag för anmälningsmaterialet.
Regnr 20-1226-95.
VHS E Örtengren 95-05-03 Telefax till VHS med uppgifter

1995-05-03

151/95
1995-04-05 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor/adjunkt i Fysik och Teknik
Sista ans.dag 95-04-24
Sydostpress,ÖS,UL,Skolvärlden
95-04-05 Dick Måård, Nybro
95-04-24 Mikolaj Szulkin, Lund
95-04-26 Birger Andersson, Kalmar
95-06-13 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningsförfarandet av tjänsten

152/95
1995-04-05 Utlysning av tjänst som :
doktorand i livsmedelsvetenskap
Sista ans.dag 95-05-12
Sydostpress m.fl
95-04-11 Lars Högklint, Mönsterås 95-05-12 Anna Möller, Uppsala
95-04-21 Cyrus Simyar, Växjö 95-09-14 Förordnandeprotokoll för Mikael Suni
95-04-27 Mikael Suni, Falköping
95-05-02 Marie Isaksson, Kalmar
95-05-03 Lena Öhman, Skene
95-05-04 Christina Hansson, Växjö
95-05-11 Åsa Wikenfalk, Helsingborg
95-05-11 Åse Johansson, Karlskrona
95-05-12 Karin Landström, f.n i Australien

153/95
1995-04-05 95-04-04 Skrivelse från Studerandeavdelningen ang ansökan om teknologie kandidatexamen Mathias Lindeborg, Timmernabben Studerandeav

154/95
1995-04-06 Inbjudan. Översyn av lärarutbildningen. Överläggning 3 maj. En arbetsgrupp har tillsatts av utbildningsdepartementet.
U95/1376/UH

Kopia till: Rektor
Utbildningsdepartementet A B-J 95-04-27 Skrivelse till Utbildningsdepartementet från A Brunzell-Jeansson
95-05-02 Protokoll från Utbildningsdepartementet Dnr U95/1376/A ang förordnande i Arbetsgruppen för översyn av lärarutbildningen.
96-02-20 Inbjudan från Högskoleverket till Överläggningar kring 1995 års utvärdering av
grundskollärarutbildningen. Regnr 61-473-96.

155/95
1995-04-06 Ny organisation för den centrala datorfunktionen vid Högskolan i Kalmar Beslutsprotokoll
95-03-20 Beslutsprotokoll
156/95
1995-04-06 Tillsättning av tjänst som chef för ADB-gruppen Rektorsämbetet
95-03-20 Förordnandeprotokoll för Mikael Andersson som chef för ADB-gruppen fr o m 95-03-01 och tills vidare
157/95
1995-04-06 Examensbevis
Magisterexamen i kemi
Pär Pettersson
Studerandeavdelningen


158/95
1995-04-06 Hemställan om förordnande för Håkan Gustavsson såsom suppleant i Institutionsstyrelsen för Sjöbefälsskolan. Gustavsson ersätter universitetslektorJan-Åke Jönsson Institutionen Sjöbefälsskolan D Isacson 95-04-05 Beslut från rektor
159/95
1995-04-06 Hemställan om förordnande för Göran Hedåkers såsom suppleant i Institutionsstyrelsen för Sjöbefälsskolan. Hedåkers ersätter universitetsadjunkt Ulf Carlsson. Studerandeavdelningen D Isacson 95-04-05 Beslut från rektor
160/95
1995-04-07 Avtal om uppdragsutbildning vid skolan i Köpingsvik. Mellan Högskolan i Kalmar inst för pedagogik och metodik, och kommunstyrelsen i Borgholms kommun har avtal träffats ang:
Datorn som pedagogiskt verktyg 10 poäng. Avtalet undertecknades 94-12-29.

Borgholms kommun Ingbert Karlsson

161/95
1995-04-07 Avtal om uppdragsutildning - Tonåring på mellanstadiet - att sätta gränser-. Avtal har träffats mellan Högskolan i Kalmar inst för pedagogik och metodik och Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen. Avtalet undertecknat 95-03-21. Utbildningen genomförs v 10-14 1995. Kalmar kommun Ingbert Karlsson

162/95
1995-04-11 Missiv. Remiss av handbok om MKB (miljökonsekvensbeskrivningar i det svenska planerings- och beslutssystemet.)
Dnr 4084-60055/91
Originalrapporterna sända till G.Borgö för yttrande
Boverket, Karlskrona Göran Borgö 95-04-11 Missiv, Remiss inkom
95-05-17 Göran Borgö, inst för teknik anser inte vi ska lämna något yttrande
95-05-26 Vi avstår från att yttra oss


1995-05-26

163/95
1995-04-11 Ikraftträdande för den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning.
U95/1463/UH
Utbildningsdepartementet


164/95
1995-04-12 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Elektroteknik 120 poäng
Mathias Lundberg
Studerandeavdelningen


165/95
1995-04-13 Undervisningslokaler för Högskolan Nygatan 30, Kalmar.
fastighetsbeteckning: Korpen 20, Kalmar kommun.
Yrkesinsp. beteckning 08-6042 95/589
Yrkesinspektionen, Kalmar distrikt B Sedvall 95-04-10 Utlåtande ang förhandsbedömning om byggnadsföretagets lämplighet från arbetsmiljösynpunkt.


Kontrakt se Dnr 4.4-127/95
166/95
1995-04-18 Gemensamma direktiv för anslagsframställningar i fråga om forskning och utveckling för budgetåren 1997-1999.
U95/1328/FS (kopia regeringsbeslut)
Utbildningsdepartementet
95-05-09 Skrivelse från Utbildningsdepartementet ang byte av beslut mot tidigare expedierat beslut.
167/95
1995-04-18 Direktiv till fördjupad anslagsframställning för universitet och högskolor för budgetåren 1997-1999.
U95/1326/UH (kopia regeringsbeslut)
Utbildningsdepartementet
96-01-22 Beg om att delårsrapporten resp anslagsframställningen sänds in på diskett.
96-01-31 Anslagsframställning i 12 ex + två disketter avlämnas till utbildningsdepartementet
96-02-14 Delårsrapport sänd till Utbildningsdepartementet och RRV
96-02-15 Delårsrapport respektive fördjupad anslagsframställning både i pappersform och
på diskett översänt till Utbildningsdepartementet
96-03-07 Revisorsintyg för högskolan i Kalmar gällande delårsrapporten
96-04-15 Skriv fr Utb.dep ang Kompletterande anvisningar avseende delårsrapport per den
30 juni 1996 (U96/1316/UH
96-06-19 Skriv fr Utb.dep ang rättelse av ovan nämnda dokument
96-08-14 Delårsrapport 2 sänd till Utbildningsdepartementet och RRV i Sthlm, Jönköping
96-09-03 Revisorsintyg från RRV för HiK

168/95
1995-04-18 95-04-18 Hemställan om att tjänst som universitetsadjunkt i engelska utlyses
95-04-18 Beslut om utlysning av tjänst (internutlysning)
Institutionen för språk och kultur
95-04-19 Carol-Ann Jones, Kalmar
95-05-12 Ann-Kristin Almqvist Hagberg, Nybro (ans ink 950510 till inst.)
95-05-24 Beslutsprotokoll om avbrytande av tillsättning av tjänsten

169/95
1995-04-19 Ränteeffekten av anslagsutbetalning den 20:e varje månad under BÅ 1993/94 Riksgäldskontoret S Lindberg

170/95
1995-04-19 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Eva-Marie Johansson
Studerandeavdelningen


171/95
1995-04-19 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Helena Sjöholm
Studerandeavdelningen


172/95
1995-04-19 95-04-19 Hemställan om utlysning och tillsättande av universitetslektorat i Biokemi, Farmakologi och Zoofysiologi.

Dnr 2.21-172/95 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i biokemi.
(Se Dnr 2.21-174,175/95 de andra två tjänsterna)
Institutionen för Naturvetenskap
95-04-19 Beslut om utlysning
95-05-09 Charlotte Hallén Sandgren, Kalmar
95-05-10 J.Peter Gierow, Inst för Naturvetenskap, Kalmar
95-07-10 Förordnandeprotokoll för sakkunniga vid tillsättning av tjänst som lektor i biokemi
95-12-29 Förordnandeprotokoll för Peter Gierow

173/95
1995-04-20 95-04-20 Hemställan om utlysning av tjänst som vikarierande universitetsadjunkt i pedagogiskt drama inför läsåret 95/96. Sista ans.dag 95-05-31 Institutionen för språk och kultur
95-04-20 Beslut om utlysning
95-05-23 Ingela Trulsson-sonnesjö, Kalmar 95-05-31Gunilla Johansson, Lindås
95-05-26 Anna Edlander, Södertälje 95-05-31 IngerLise Dahl, Färjestaden
95-05-30 Ylva Malmsten, Kalmar 95-05-31 Peter Lindskog, Kalmar
95-05-30 Rolf Christer Johansson, Karlskrona 95-05-31 Inger Öjebrink,Kalmar
95-05-30 Leif Nilsson, Kalmar 95-06-06 Gudrun Ruhe Lindberg Karlsham
95-05-31 Gudrun Ruhe Lindberg, Karlshamn 95-06-15 Hemställan från inst språk/kultur
95-05-31 Stefan Karlsson, Kalmar 95-06-14 Förordnandeprotokoll om av-
95-05-31 Jeanette Simson, Ljungbyholm brytande av tillsättningsförfarandet av tjänst

174/95
1995-04-20 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i farmakologi. Sista ans.dag 95-05-10.


Se Dnr 2.21-172/95 (samtliga tre tjänster finns på denna hemställan)
Institutionen för Naturvetenskap
95-04-26 Sven Tågerud, Winchester, USA
95-06-06 Protokoll Tjänsteförslagsnämndens sammanträde
95-06-12 Förordnandeprotokoll för Sven Tågerud

175/95
1995-04-20 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i Zooysiologi. Sista ans.dag 95-05-10


Se Dnr 2.21-172/95 (samtliga tre tjänster finns på denna handling)
Institutionen för Naturvetenskap
95-05-04 Sven Tågerud, Winchester, USA,95-06-12 återtagit sin ansökan per fax
95-05-09 Marie Ekstam Ljusegren, Inst för Naturvetenskap HIK
95-07-10 Förordnandeprotokoll för sakkunniga vid tillsättning av tjänst som lektor i zoofysiologi
95-12-29 Förordnandeprotokoll för Marie Ekstam-Ljusegren

176/95
1995-04-21 Skrivelse ang anspråk på företrädesrätt till återanställning enligt best i 25 § LAS, samt turordning (TurA-S). Peter Olsson, Kalmar G Danielsson

177/95
1995-04-21 Uppsägningsbesked Bengt-Olof Hecktor, Kalmar G Danielsson 95-04-21 Skrivelse till Bengt-Olof Hector från Rektorsämbetet ang uppsägning pga arbetsbrist
95-04-24 Uppsägningen mottagen och Hector skrivit underDnr 2.61-
495/94
Protokoll MBL

178/95
1995-04-25 Uppgifter om utbildning av personal vid användning av djur för vetenskapliga ändamål Centrala försöksdjursnämnden, Stockholm U Lidman 95-05-31 Fax till Maud Lorentz Centrala Försöksdjursnämnden, Stockholm

1995-05-31

179/95
1995-04-25 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och metodik. Sista ans.dag 95-05-31 Sydostpress, ÖS, SULF-tidningen
95-04-28 Hemställan från institutionen Pedagogik och metodik om utlysning av tjänst.
95-04-28 Beslut
95-05-22 Elisabeth Elemeroth, Kalmar
95-05-30 Jan Härdig, Lund
95-10-02 Förordnandeprotokoll. Beslut om att avbryta tillsättningen av tjänsten som universitetslektor i pedagogik

180/95
1995-04-25 Utlysning av tjänst om Universitetslektor i psykologi med inriktning mot inlärnings- och utvecklingspsykologi vid inst för pedagogik och metodik.
Sista ans.dag 95-05-15
Annonsering internt
95-04-28 Hemställan från institutionen Pedagogik och metodik om utlysning av tjänst.
95-04-28 Beslut
95-05-15 Karin Taube, Aspgränd 3, 183 40 Täby
95-07-10 Förordnandeprotokoll för sakkunniga
95-11-03 Förordnandeprotokoll för Karin Taube

181/95
1995-04-25 Utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt i pedagogik vid inst för pedagogik och metodik. Sista ans.dag 95-05-15 Annonsering internt
95-04-28 Hemställan från institutionen Pedagogik och metodik om utlysning av tjänst.
95-04-28 Beslut
95-05-08 Margareta Havung, Kalmar
95-05-15 Gunilla Hörberg, N Långgatan 9, Borgholm
95-05-15 Maj Pettersson, Kalmar
95-05-29 Förordnandeprotokoll för Margareta Havung, Kalmar

182/95
1995-04-26 Utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt i Svenska vid inst för språk och kultur. Sista ans.dag 95-05-31. Sydostpress, ÖS, SULF-tidningen
95-05-24 Gunnar Gårdemar, Linköping 95-06-12 Förordnandeprotokoll med
95-05-29 Marianne Lodin Johansson, Mörbylånga beslut om avbryta tillsättningen
95-05-29 Birgitta Ny, Nybro av tjänsten.
95-05-29 Johan Nilsson, Växjö 95-06-12 Hemställan fr inst
95-05-29 Cecilia Fröjmark, Uppsala
95-05-30 Lena Fredh, Hovmantorp
95-05-31 Gunilla Johansson, Lindås
95-05-31 Helena Meldré, Kalmar
95-05-31 Lars-Erik Larsson, Nybro

183/95
1995-04-26 L-anvisning upphör och ersätts med Postgiroanvisning. RRV:s dnr 33-95-0805
RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg 95-06-28 Från RRV ang avslutande av L-anvisningskonto RRV:s dnr 33-95-1348
184/95
1995-04-27 Tilläggskostnader för samordnad antagning till NT-platserna-antagningen inför Ht 95 VHS


185/95
1995-04-27 Div antagsningsfrågor. (uppdragen inför antagningen till ht 1996)
Regnr 20-1773-95
VHS


186/95
1995-04-28 Regeringsbeslut om ekonomiadministrativ värdering av statliga myndigheter.
Dnr 20-92-1067
RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg 95-06-22 Ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering av statliga myndigheter avseende budgetåret 94/95. RRV dnr 33-95-1104
95-09-04 Skrivelse från RRV Dnr 33-95-1104
95-09-29 Svarsblankett EA-enkät sänd till RRV


1995-09-29

187/95
1995-04-28 Hemställan om utlysning av tjänst som Vaktmästare med inriktning på vekstad och fastighet vid institutionen för Naturvetenskap.
Institutionen för Naturvetenskap
95-04-27 Hemställan från institutionen
95-04-28 Beslut
95-04-28 Utlysning av tjänst internt. Sista ans.dag 95-05-19
95-05-12 Peter Karlsson, Kalmar
95-05-22 Förordnandeprotokoll för Peter Karlsson, Kalmar

188/95
1995-05-02 Anspråk på företrädesrätt till återanställning Carl-Fredrik Lööf B Sedvall 95-05-02 Skrivelse från Carl-Fredfrik Lööf, med kopia till U Lidman
189/95
1995-05-02 Anbud rörande företagshälsovård vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar B Sedvall 95-05-02 Anbudsförfrågan sänd till Previa-Rikshälsan, Kalmar, Bygg Hälsan AB, Kalmar, Företagshälsan Linden, Kalmar, Prima Liv, Kalmar.
Anbudet skall vara Högskolan i Kalmar tillhanda senast 95-05-29
95-05-26 Anbud från Previa-Rikshälsan, Kalmar
95-05-29 Anbud från Linden Hälsa & Miljö, Kalmar 95-08-22 Protokoll §11 MBL
95-05-29 Anbud från Bygg Hälsan, Kalmar 95-09-06 Beslut att antaga
95-05-29 Anbud från Prima Liv, Kalmar Vårdträdet Lindens offert
95-05-31 Protokoll från anbudsöppning 95-09-25 Avtal med Linden
95-06-20 Avtal om Företagshälsovård med Previa Rikshälsan
00-12-22 Uppsägning av avtal med Linden Företagshälsovård
01-01-10 Bekräftelse från Linden ang mottagandet av uppsägning av avtal.

190/95
1995-05-02 Begäran om entledigande från tjänst som lektor vid Mediecentrum vid Högskolan med 30 juni 1995 som sista anställningsdag. Peter Arvidson, Dalby
95-05-02 Entledigandet beviljat
191/95
1995-05-02 Miljöpolicy vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar B Sedvall

192/95
1995-05-03 CNC-maskiner från MEDIR AB, NorrköpingKopia: Bengt Sedvall
Teknikistitutionen H Veenhuizen 95-05-03 Beslut om inköp av 2 st CNC-maskiner från MEDIR AB i Norrköping till Teknikinstitutionen.
95-04-24 Beställning till MEDIR AB
97-01-15 Fax till MEDIR AB ang: deras fax 961204 ang resterande betalning
97-02-13 Föreläggande målnr 08-3230-97 från Kronofogdemyndigheten
97-02-13 Skrivelse (delgivning) samt kop förlikningsbrev till Medir AB skickade till kronofogde-
myndigheten
97-04-08 Beslut fr Kronofogdemyndigheten: mål 08-3230-97 avskrivet.

193/95
1995-05-03 Tidpunkter för myndigheternas avlämnande av budgetdokument m m samt krav på delårsrapporter budgetåret 1995/96. (Missiv). RRV dnr 20-95-0811 RRV, Riksrevisionsverket S Lindberg 95-05-03 Missiv från RRV
194/95
1995-05-03 Remiss. Granskning av förslag till lokala föreskrifter. Lokala föreskrifter rörande studenternas roll i den avreglerade högskolan. Rektorsämbetet D Isacson 95-05-17 Svar från lärarutbildningens kansli, Agneta Brunzell-Jeansson
95-05-22 Svar från Studerandeavdelningen, Eva Örtengren
95-05-23 Svar från inst för naturvetenskap, Ulf Lidman
95-05-26 Utdrag ur protokoll institutionsstyrelsen för Teknik
95-05-30 Svar från inst för samhällsvetenskap med ekonomi

195/95
1995-05-04 Utlysning internt av halvtidstjänst som Institutionssekreterare med placering vid institutionen för pedagogik och metodik. Sista ans.dag 95-05-24 Institutionen för pedagogik och metodik
95-05-05 Christina Magnusson, Kalmar
95-05-29 Laila Roberthson, Kalmar
95-05-29 Förordnandeprotokoll för Christina Magnusson

196/95
1995-05-04 Dispensansökan Kristin Engman, Alingsås E Örtengren 95-05-04 Skrivelse med ansökan om dispens
95-08-15 Skrivelse fr stud.avd till Engman

197/95
1995-05-04 Högskoleprovet - nya utprövningsrutiner
Regnr 25-1794-95
VHS, antagningsavdelningen E Örtengren 95-05-04 Skrivelse ang Högskoleprovet - Nya utprövningsrutiner
95-10-31 Beslut ang tilldelning av medel för utbildning ang nya administrativa rutiner för
högskoleprovet (Reg.nr 81-1220-95)

198/95
1995-05-05 Inrättande och tillsättning av assistenttjänst vid internationella sekretariatet. Internationella sekretariatet
95-05-04 Hemställan från int.sekr. om inrättande och tillsättning av assistenttjänst.
95-05-04 Beslut
95-05-12 Christian Nilsson, Walling 2a, 392 34 Kalmar
95-05-22 Förordnandeprotokoll för Christian Nilsson, Kalmar

199/95
1995-05-05 Vissa ändringar i Riksrevisionsverkets (RRV) tillämpningsföreskrifter m m
RRV:s dnr 33-95-0772
(Endast utkast, nytt dok kommer senare. Utkastet hos Sussie)
RRV S Lindberg 95-06-01 Skrivelse från RRV angb Fråga om konsekvensutredning enligt 14 § verksförord.
95-06-02 Förtydligande - fråga om konsekvensutredning enligt 14 § verksförordningen
95-06-13 Cirkulär med bilagor ang föreskrifter med anledning av det förlängda budgetåret
1995/96
95-07-04 Tillägg till RRVs verkställighetsföreskrifter till 7§ förordningen (1993:134) om myn-
digheters årsredovisning och anslagsframställning
95-07-04 Rättelser och kompletteringar avs RRVs utskick 95-06-01
95-09-08 Skrivelse från RRV ang ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare inom myndigheten

200/95
1995-05-05 Fråga om pensionsgrundande lön för Dan Isacson (ref 320827-3577 SPV, Stockholm B Sedvall 95-06-16 Regeringsbeslut ang pension åt rektorn vid HiK, D I, Fi95/3508
95-06-16 Skrivelse till SPV

201/95
1995-05-08 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Carina Hölbl
Studerandeavdelningen


202/95
1995-05-08 Högskolan i Kalmar med anhållan om inrättande av professur i akvatisk ekologi Stockholms Universitet, Univ.styrelsen D Isacson 95-04-10 Hemställan
95-04-26 Utdrag ur protokoll vid sammanträde med fakultetsnämnden Stockholms Universitets matematisk-naturvetenskaplia. Tillstyrkand av inrättande av professur i biologi med inriktning mot akvatisk ekologi.
95-06-08 Stockholms universitets och HiKs kungörelse i samverkan om professur i biologi mot
akvatisk ekologi (ref nr 619-1186/95) med placering vid inst f naturv vid HiK.
Ansökan till Sthlms universitet senast 95-09-08
95-06-20 Ramavtal från Stockholms Universitet
95-06-20 Ramavtal undertecknat och återsänt 1 exemplar forts se särskild lista

203/95
1995-05-10 Begäran om entledigande från tjänst fr.o.m 95-05-01 pga sjukpension Rolf Karlsson,Örnsköldsvik
95-05-09 Beslut
204/95
1995-05-11 Test- och utvärdering av ASK-databasen
Reg nr 12-2732-93
VHS E Örtengren 95-05-19 Svar till VHS
95-07-12 Skrivelse från Högskoleverket ang den automatiska studiekatalogen - ASKen
Reg nr 16-68-95

205/95
1995-05-11 Beslutsprotokoll ang medel för strategiska satsningar inför utveckling av lärarutbildningen bå 1995/96 Rektorsämbetet


206/95
1995-05-11 Uppgifter om antalet behöriga sökande till samordnad antagning under lå 1994/95
Dnr 63-2024-95
VHS SL,EÖ,LW mfl 95-06-29 Från VHS ang redovisning av resultat för universitet och högskolor avs bå 94/95
Dnr 63-2729-95
95-08-17 Diskett med mall för redovisningen från Högskoleverket
95-09-07 Skrivelse från Högskoleverket ang redovisning av resultat avseende budgetåret 94/95. Reg.nr 63.414.95.
Detta är tabellbilagan till årsredovisningen 94/95Dnr 3.8-418/95
Årsredov.
tabellbilaga

207/95
1995-05-12 Remiss: Allmän behörighet för högskolestudier (SOU 1995:41)
Dnr U95/1379/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-08-14 Svar på remiss

1995-08-14

208/95
1995-05-15 Examensbevis
Magisterexamen i kemi
Maria Björkqvist
Studerandeavdelningen


209/95
1995-05-15 Föreskrifter/tillstånd från Datainspektionen 1995-05-02 avs personregistren "Lokalt ADB-baserat studeranderegister LADOK"
Datainspektionens dnr 3066--3089-95
Uppsala universitets dnr 2107/95
Uppsala universitet Monica J

210/95
1995-05-17 Examensbevis
Magisterexamen i Kemi
Master of Science in Chemistry
Anna Augustsson
Studerandeavdelningen


211/95
1995-05-17 Hyreskontrakt för lokal Nr 0109-0022-1
Lorensbergsgatan 3, Kalmar (Ugglan 1)
Fr o m 94-09-01--20-12-31
KIFAB, Kalmar B Sedvall 95-09-15 Tillägg till hyresavtal 0109-0022-1 ang komplettering av kylanläggningen.
212/95
1995-05-17 Stipendium för högskoleanknutet utvecklingsarbete utfärdat av Teknikbrostiftelsen i Lund i samarbete emd högskolorna i regionen Teknikbrostiftelsen i Lund L.O.Werner

213/95
1995-05-18 Förordnandeprotokoll 95-05-16 för Carl Graucob till innehavare av tjänsten som universitetadjunkt i allmänna nautiska ämnen fr o m 95-07-01 och tills vidare Rektorsämbetet


214/95
1995-05-18 Möjlighet att placera medel i Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret S Lindberg

215/95
1995-05-19 Åberopande om företrädesrätt till återanställning enligt Lagen 1993:1496 om Anställningsskydd 25-27 §§ vid anställning av lärare i pedagogok. Margareta Havung G Danielsson

216/95
1995-05-23 Ansökan om bidrag till regional mobilisering inför IT-samhället - ett utbildningsprojekt för lärare i Kalmar län.
Kommunförbundets dnr 1995.51.535
Kommunförbundet o Högskolan i Kalmar D Isacson 95-06-19 Kompletterande ansökan till KK-stiftelsen
217/95
1995-05-23 Hemställan om Regleringsbrev för budgetår 1995/96 (18 månader) Utbildningsdepartementet D Isacson

218/95
1995-05-24 University coruse certificate
Swedish Language, general course, 3 points
Studerandeavdelningen


219/95
1995-05-24 Anhållan om entledigande från tjänst fr o m 1995-07-01 pga ålderspension
Mary-Ann Dahlberg, Skräddaretorpsvägen 3 A, 393 53 Kalmar
Mary-Ann Dahlberg, Kalmar
95-05-24 Beslut om beviljande av entledigandet
220/95
1995-05-24 Hemställan om utlysning och tillsättning av tjänst som utbildningssekreterare 50 % fr om
95-07-01 på inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
95-05-24 Beslut
95-06-09 Annelie Andersson, Kalmar
95-06-20 Lillemor Johansson, Kalmar
95-06-20 Förordnandeprotokoll för Anneli Andersson

221/95
1995-05-24 Ansökan om medel ur anslaget Pengar för strategisk satsning på ERL-server Biblioteket, Högskolan i Kalmar D Isacson 95-06-19 Beslutsprotokoll
222/95
1995-05-24 Regeringsbeslut nr 2. Medel som ersättning för vissa lånekostnader.
U95/753, 774/UH
Utbildningsdepartementet S Lindberg

223/95
1995-05-24 Uppdragsförordnande för professorn Inga Elgqvist-Saltzman bitr forskningschefen Annika Andrae Thelin och utvecklingschefen Anna Henningsson-Yousif Beslutsprotokoll
95-08-14 Beslut för Annika Andrae Thelin
224/95
1995-05-24 Utvecklingsplan för SUNET 1997-99kopia till Mikael Andersson,datorservice
SUNET N Nilsson 95-07-05 Ny skrivelse ang förlängd tid för synpunkter på utvecklingsplan för SUNET 1997-99

225/95
1995-05-29 95-05-29 Hemställan om utlysning och tillsättning av tjänst som Högskoleadjunkt i nationalekonomi på 50 % på institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi. Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
95-05-29 Beslut
95-06-07 Dan-Olof Rooth, Kalmar
95-06-20 Förordnandeprotokoll för Dan-Olof Rooth

226/95
1995-05-29 95-05-29 Protokoll från Valförsamlingen med beslut om fortsatt förordnande som prorektor för A-C Koch-Schmidt. Valförsamlingen Högskolan i Kalmar


227/95
1995-05-29 95-05-11 Anhållan om ledighet för deltagande i obligatoriska moment i forskarutbildning, Biblioteks- och informationsvetenskap Bertil Jansson, Biblioteket HS D Isacson 95-05-23 Beslut Ansökan beviljad
228/95
1995-05-29 Hemställan om utlysning och tillsättning av tjänst som högskoleadjunkt i sociologi på institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi. Tjänsten är på 50 %. Sista ans.dag 95-06-16. Utlysning internt. Inst för Samhällsvetenskap med ekonomi
95-05-29 Beslut
95-06-15 Per Pettersson-Löfquist, Kalmar
95-06-20 Förordnandeprotokoll för Per Pettersson-Löfquist

229/95
1995-05-29 95-05-24 Beslut om utlysning och tillsättning av tjänst som universitetsadjunkt i engelska vid inst för språk och kultur. Sista ans.dag 95-06-12 Inst för språk och kultur
95-05-31 Donald Hughes, Alvesta 95-06-12 Eva Petersson, Mörbylånga
95-06-06 Jan Berggren, Kalmar 95-06-12 Mark Chamberlain, Kalmar
95-06-07 Helene Pålsson, Oskarshamn 95-06-12 Christina Sandström, Kalmar
95-06-08 Frank Riegerz, Kalmar 95-06-12 Christopher Allen, Kalmar
95-06-09 Rowena Jansson, Kalmar 95-07-04 Peggy Johnson-Betzholtz, Alsterbr
95-06-12 Donna Schmidinger, Kalmar 95-07-13 Förordnandeprotokoll för Göran
95-06-12 Jeanne Stevenson-Ågren, Kalmar Gustafsson
95-06-12 Hervor Gustafsson, Ålem
95-06-12 Göran Gustafsson, Kalmar

230/95
1995-05-30 Utlysning av tjänst som Studierektor för Grundskollärarutbildningen åk 1-7 och 4-9.
Sista ans.dag 95-06-20

Annons i : ÖS, Sydostpress, Skolvärlden
Kansliet för lärarutbildning HiK
95-06-06 Birgitta Molin, Kalmar 95-06-20 Lena Rothstein, Kalmar
95-06-12 Eva Quist, Kalmar 95-06-20 Carl-Axel Hallberg, Nybro
95-06-13 Charles Andersson, Kalmar 95-06-20 Lars-Olof Lundqvist, Kalmar
95-06-13 Bo Bjerleus, Mörbylånga 95-06-20 Ingrid Färnhök, Ljungbyholm
95-06-14 Ewa Kumlin, Kalmar 95-06-20 Brynolf Måhlén, HiK
95-06-15 Mats Nordänger, Kalmar 95-06-20 BG Elmeroth,Kalmar
95-06-16 Anders Nilsson, Nybro 95-06-20Birgitta Ny, Nybro
95-06-19 Jan Arvidson, Kalmar 95-06-20Anders Ullman, Västervik,
95-06-19 AnneLi Avenäs, Härnösand SE SEPARAT LISTA PÅ YTTERLIGARE SÖKANDE

231/95
1995-06-01 Ersättning till ledamöter i Styrelsen för fortbildning av journalister
Kop: SL, UA
Rektorsämbetet B Sedvall 95-05-29 Beslut
232/95
1995-06-01 Studiestöd för behörighetsgivande förutbildning (s.k. basås) vid universitet och högskolor
Beteckning 95-210-17975
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) E Örtengren 95-06-21 Skrivelse från CSN ang studiestöd för behörighetsgivande förutbildningar till
NT-utbildningar.
95-08-03 Svar till CSN


1995-08-03

233/95
1995-06-02 Angående lektorslöner vid Sjöbefälsskolan B-O Hecktor, H Rosengren D Isacson

234/95
1995-06-06 Överklagande av antagningsbesked för fristående kurs FK 562, anmälningskod 01000 Jonas Berg M Johansson 96-06-06 Svar till Jonas Berg ang överklagandet
235/95
1995-06-07 Enkät om elektronisk post och katalog Statskontoret B Sedvall 95-08-08 Påminnt/LO
95-08-31 Påminnt/LO (Enl B Sedvall överlämnat till Datorservice)

236/95
1995-06-09 Kursbevis
Naturvetenskapligt basår
Studerandeavdelningen


237/95
1995-06-09 Kursbevis
Tekniskt basår
Studerandeavdelningen


238/95
1995-06-09 Studenthälsans delbetänkande - förslag att högskolan skall ta över kuratorstjänsten Studentkåren D Isacson

239/95
1995-06-09 Utlysning av tjänst som vikarierande universitetslektor i livsmedelskemi/teknologi vid institutionen för naturvetenskap
Sista ans dag 95-08-15
Sydostpress, ÖS m fl G Danielsson 95-08-09 Gun illa Önning, Lund
95-08-14 Hagar Hammar, Hjärup
95-08-14 Kerstin Skog, Lund
95-08-15 Urban Girhammar, Bjärred
95-10-27 Förordnandeprotokoll för Urban Girhammar, Bjärred

240/95
1995-06-12 95-06-08 Information om insamling av uppgifter för högskolestatistik
Beteckning 1504/95
Statistiska Centralbyrån och VHS E Örtengren 95-09-04 skickat tidigare enligt E Örtengren

241/95
1995-06-12 95-06-12 Rådet för grundläggande högskoleutbildnings fortsatta verksamhet under budgetåret 1995/96.
Dnr 49-292-94/95

kop: Samtliga prefekter, EÖ, AB-J,SL,GD
Högskolans Grundutbildningsråd prefekter

242/95
1995-06-14 95-06-14 Begäran om entledigande från tjänst pga sjukpension Inga Nilsson, Rockneby
95-06-14 Beslut entledigandet beviljat fr o m 95-06-01
243/95
1995-06-14 95-06-14 Begäran om entledigande från tjänst pga ålderspension fr o m 95-07-01 Birgitta Sätterberg-Karlsson
95-06-14 Beslut entledigandet beviljat
244/95
1995-06-14 95-06-14 Cirkulär dnr 23-95-0111 ang föreskrifter och allmänna råd till avgiftsförordningen (1992:191) RRV


245/95
1995-06-14 Utlysning av tjänst som laboratorieassistent med inriktning mot mikrobiologi, halvtidsvikariat på inst för Naturvetenskap
Sista ans.dag 95-06-30
Sydostpress,ÖS,Platsjournalen AF
95-06-24 Mitra Ravand, Forsheda
95-06-29 Annika Kernholt, Kalmar
95-06-29 Eva Jonasson, Borgholm
95-06-30 Liselotte Westerlund, Göteborg
95-06-30 Gunel Nilsson-Höglund, Nässjö
95-06-30 Helene Karlsson, Växjö
95-06-30 Nora Sandström, Södertälje
95-08-17 Förordnandeprotokoll för Eva Jonasson

246/95
1995-06-15 Utlysning internt och tillsättande av tjänst som universitetsadjunkt i kemi med speciell inriktning mot biomedicinsk kemi vid institutionen för naturvetenskap fr o m 95-07-01. Rektorsämbetet
95-08-28 Katarina Gustafsson, Kalmar
05-09-28 Förordnandeprotokoll för Katarina Gustafsson, Kalmar

247/95
1995-06-15 Tjänst som universitetsadjunkt i ADB vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
95-06-12 Förordnandeprotokoll för John Holmberg
248/95
1995-06-15 Tjänst som universitetsadjunkt i ADB/statistik vid institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
95-06-12 Förordnandeprotokoll för Krister Bredmar
249/95
1995-06-15 Saljelax Aktiebolag - Ackordsförhandling AdvokatFirman Edgren,Strumpel & Co AB S Lindberg 95-06-26 Skrivelse till Advokatfirman ang ackordsförhandling
95-08-15 Godmansberättelse med ackordsförslag från AdvokatFirman Edgren,Strumpel Co
95-09-04 Underrättelse fr Oskarshamns tingsrätt ang beslut om förhandling om offentligt
ackord för Saljelax AB.
95-10-24 Underrättelse fr Oskarshamns tingsrätt ang fastställt ackord.


1995-06-26

250/95
1995-06-15 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i tillämpad mätteknik vid Teknikinstitutionen. Sista ans.dag 95-07-17 Ny Teknik, Platsjournalen
95-06-24 Zhaoxue Jiang, Uppsala
95-07-03 Åke Petersson, Vissefjärda
95-07-12 Mohammad R Golriz, Angered
95-07-18 Göran Eriksson, Kalmar

251/95
1995-06-15 95-06-14 Hemställan om konvertering av två biblioteksassistenttjänster till bibliotekarietjänster Biblioteket HiK D Isacson

252/95
1995-06-16 kostsnader för särskilda stödåtgärder till funktionshindrade studenter 1994/95 Stockholms universitet


253/95
1995-06-21 Kontrakt "Ungdomar och alkohol- En beskrivning av hur bilden av alkohol skapas och återskapas i fyra olika ungdomsgrupper"
Dnr 421-95-0333

Ekonomisk redovisning senast 97-08-31 ( Nils Nilsson, Göran Jense)
Folkhälsoinstitutet, Stockholm B Sedvall

254/95
1995-06-21 95-06-20 IT-strategi för Högskolan i Kalmar Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N NilssonHS prot
95-06-01
Ärende 9

255/95
1995-06-21 Remiss
Betänkande Yrkeshögskolan, Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (SOU 1995:38)
Dnr U95/1362/US
Utbildningsdepartementet D Isacson Remissvar till utbildningsdepartementet skickat 95-09-29

1995-09-29

256/95
1995-06-22 Utlysning av tjänst som Systemansvarig i Sydostpress och ÖS, Platsjournalen
Sista ans.dag 95-07-31

Sista ans.dag förlängt till 95-09-18 SE SEPARAT LISTA FÖR SÖKANDEN
ADB-gruppen HiK
95-07-05 Christer Andersson, Alvesta 95-07-24 Lars Nordén, Färjestaden
95-07-06 Daniel Sjöberg, Borgholm 95-07-26 Hans-Olof Krieg, Kalmar
95-07-31 Anders Isacsson, Färjestaden 95-09-18 Christer Johansson, Rockneby
95-07-17 Sören Sjöstrand, Bankeryd 95-09-07 Conny Gripenheim, Kalmar
95-07-18 Lars Carlson, Tidaholm 95-09-08 Stig Wengdahl, Kalmar
95-07-18 Peter Nygren, Växjö 95-09-11 Kent Bolling, Ängelholm
95-07-18 Per Sandström, Halltorp 95-09-11 Mats Thörnblad, Nybro
95-07-20 Johny Johné, Ronneby 95-09-15 Lennart Sjöberg, Köpingsvik
95-07-24 Mikael Jervelind, Trekanten 95-09-18, Lasse Gräns, Kalmar

257/95
1995-06-22 Regeringsbeslut KU95/879/Ka
Ansökan om statligt bidrag till uppbyggnad av ett rese- och turistmuseum i Kalmar.
Beslut: avslag
Kulturdepartementet


258/95
1995-06-22 Att studera vid universitet och högskolor 1996/97 (inleda arbetet med broschyren Att studera vid universitet och högskolor 96/97 basbroschyren).
Reg nr 06-2649/95

Kop t EÖ
VHS E Idermark 95-08-31 Påminnt/LO
95-11-22 Påminnt/LO
95-11-22 Besked om att vi varit i kontakt med dom och att det ta ärende är klart

259/95
1995-06-26 Beslutsprotokoll ang beslut om permanens av projektet Distansutbildning/IT - bildandet av en gemensam funktion benämnd Enheten för Distansutbildning/IT tills vidare tillhörande utbildningsavdelningen Högskolan i Kalmar


260/95
1995-06-26 Beslutsprotokoll ang medel för ett projekt inom tillämpad multimediateknik Högskolan i Kalmar


261/95
1995-06-26 Principer för myndigheters ägande av bolag
Utbildningsdepartementets dnr U95/2354/UH
Utbildningsdepartementet/Finansdep


262/95
1995-06-26 Ang samarbete inom SOCRATES Universite D'Angers K Albertsson 95-07-07 "Declaration d´intention" sänd till Université D´Angers
263/95
1995-06-27 Bekräftelse av nya engagemang i Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret


264/95
1995-06-28 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen på linjen för tillämpad livsmedelskemi 120 poäng
Studerandeavdelningen


265/95
1995-06-28 Examensbevis
Högskoleexamen på miljö- och naturresurslinjen inriktning naturresursplaneirng 120 poäng
Studerandeavdelningen


266/95
1995-06-28 Examensbevis
Högskoleexamen på miljö- och naturresurslinjen inriktning miljöteknik 120 poäng
Studerandeavdelningen


267/95
1995-06-28 Kursbevis
Miljöteknik för ingenjörer 40 poäng
Påbyggnadsutbildning
Studerandeavdelningen


268/95
1995-06-28 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi
Lil Carlsson
Studerandeavdelningen


269/95
1995-06-28 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi
Helén Johansson
Studerandeavdelningen


270/95
1995-06-28 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen i företagsekono mi
Carina Karlssonn
Studerandeavdelningen


271/95
1995-06-28 Examensbevis
Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi
Eva Lorant
Studerandeavdelningen


272/95
1995-06-28 Examensbevis
Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi
Thomas Eriksson
Studerandeavdelningen


273/95
1995-06-28 University course certificate
International marketing 20 points
Studerandeavdelningen


274/95
1995-06-29 Medel till Högskolan i Kalmar för vissa utgifter - regeringsbeslut, dnr U95/2084/UH Utbildningsdepartementet t Kammarkolleg. B Sedvall 95-10-05 Rekvisition av medel från Kammarkollegiet
96-04-30 Rekvisition av medel

275/95
1995-06-30 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Yrsa Dahlman
Studerandeavdelningen


276/95
1995-06-30 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i företagsekonomi
Yvonne Kjellsson
Studerandeavdelningen


277/95
1995-06-30 Nämndernas status och befogenheter - föreskrifter Rektorsämbetet


278/95
1995-06-30 Deltagande i ett LEONARDO-projekt Internationale Schelde Faculteit Rolf Arnemo 95-06-30 Letter of endorsement till ISF ang Estuarine Environmental Educatioin
279/95
1995-06-30 Ansökan om rätt att inrätta profesurer inom fem forskningsområden Kanslersämbetet Rektor 95-10-16 Skrivelse till Majvor Sjölund, Högskoleverket
95-10-24 Skrivelse från Högskoleverket betr framställan om rättighet att inrätta professurer
95-11-27 Skrivelse från Högskoleverket ang besök av bedömningsgruppen
96-01-25 Missiv med kompletteringar till vår begäran om rätt att inrätta professurer
96-04-16 Skriv från Högskoleverket ang Bedömning för inrättande av professur
96-04-30 Fax från Högskoleverket ang bedöjmningsgruppens beslut för inrättande av
professur i teknisk miljövetenskap
96-05-02 Originalhandlingar inkom gällande ovan
96-05-31 Beslut om rätt att inrätta professur i teknisk miljövetenskap från Högskoleverket
96-06-17 Skrivelse med anhållan om faktultetsanknytning av professur i teknisk miljö.vet .
96-12-02 Beslut från Lunds universitet ang fakultetsanknytning av professurer
97-02-26 Utdrag ur HS protokoll nr 4 97-02-26 med beslut om inrättandet av professur.HS nr 4
97-02-26
§ 41

280/95
1995-07-03 Anhållan om ändrad användning av medel avsedda för teknisk basårsutbildning Utbildningsdepartementet S Lindberg 95-10-18 Regeringsbeslut U95/2464/UH
281/95
1995-07-03 Beslutsprotokoll ang Rostadsförbundet
Beslut om att verksamheten tills vidare skall vara vilande som förordnande om förvaltning av medel på kontot Rostadsförbundet
Högskolan i Kalmar


282/95
1995-07-03 Beslutsprotokoll avs rätt för Stiftelsen Capellagården att ansluta sig till SUNET via Högskolan Högskolan i Kalmar


283/95
1995-07-03 Beslutsprotokoll ang tjänstgöringsförhållanden för Odd Zschiedrich fr o m den 1 juli 1995 Högskolan i Kalmar


284/95
1995-07-05 Application of the cooperating teams "Innovative qualification for Women in a Technological Europe" - Letter of intent Fachhochschule Oldenburg K Albertsson

285/95
1995-07-10 Beslutsprotokoll ang förordnande av rektor Dan Isacson som särskild utredare i första hand inom Utbildningsdepartementets område jämlikt regeringsbeslut 1995-06-21 (Se Dnr 2.75-200/95 och 3.3-274/95) Högskolan i Kalmar
95-10-04 Skrivelse från Högskoleverket ang Tillsättning av sakkunnig för utredning av Högskoleutbildning på Gotland.
95-10-04 Skrivelse från Högskoleverket ang Ersättning till sakkunnig med uppdrag att utreda Högskoleutbildning på Gotland
96-10-01 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Högskolan i Karlskrona/Ronneby och Rektor
emeritus Dan Isacson ang utvecklings- och planeringsarbete vid Högskolan i
Karlskrona/Ronneby under tiden 96-07-01--12-31

286/95
1995-07-10 Inter-university cooperation programme 1995/96 Grant Contract mellan Erasmus Bureau och Högskolan i Kalmar
ICP-95-S-4002/13
ERASMUS Bureau R Arnemo 95-07-27 Skrivelse från European Commission, Brussels
95-11-17 Acknowledgement of receipt till European Commission, Brussels från
Naturvetenskapliga inst (R Arnemo)
96-10-31 Rapport

287/95
1995-07-10 Underlag för beräkning av slutligt anslag för bå 1994/95
Dnr U95/2498/UH
Utbildningsdepartementet S Lind/EÖ 95-09-14 Kompletterande underlag för beräkning av slutligt anslag för budgetåret 94/95 från
Utbildningsdepartementet

288/95
1995-07-11 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Martina Nilsson
Studerandeavdelningen


289/95
1995-07-11 Kursbevis
Journalistik 40 poäng
Studerandeavdelningen


290/95
1995-07-11 Anbudsförfrågan avs upphandling av en intensiv kurs i svenska för invandrare med akademisk bakgrund som arbetsmarknadsutbildning
Dnr 510/95
Arbetsförmedlingen LO /NN 95-08-03 Inget svar lämnas av inst för samh.vetenskap (Nils Nilsson)
95-08-25 Inget svar lämnas av inst för språk och kultur.


1995-08-03

291/95
1995-07-12 Examensbevis
Ingenjörsexamen 80 poäng
Dataingenjör
Studerandeavdelningen


292/95
1995-07-12 Examensbevis
Ingenjörsexamen 80 poäng
Elektroingenjör
Studerandeavdelningen


293/95
1995-07-12 Examensbevis
Ingenjörsexamen 80 poäng
Maskiningenjör
Studerandeavdelningen


294/95
1995-07-12 Examensbevis
Ingenjörsexamen 120 poäng
University Diploma in Engineering/Lower Level
Studerandeavdelningen


295/95
1995-07-14 Beslutsprotokoll daterat 1995-06-30 ang samverkan med Högskolan i Karlskrona/Ronneby om viss lärarutbildning Högskolan i Kalmar


296/95
1995-07-17 95-07-17 Överklagande av antagningsbesked Jan-Anders Hedenquist, Söderköping E Örtengren 95-07-18 Svar till Jan-Anders Hedenquist
297/95
1995-07-18 Överklagande av beslut ang kurs i historia 1-20 p anmälningskod 20112 Tord Karlberg, Oskarshamn E Örtengren

298/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Patrik Strindin, Trelleborg E Örtengren 95-07-25 Skrivelse till Strindin
299/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Daniel Arnesson E Örtengren 95-07-25 Svar till Arnesson
300/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Abdikarin Ali Roble, Malmö E Örtengren 95-07-25 Svar till Roble
301/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Katrin Enoksson, Göteborg E Örtengren 95-07-26 Skrivelse till Enoksson
302/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Anders Eriksson, Örkelljunga E Örtengren 95-07-25 Svar till Eriksson
303/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Johan Tullberg, Kalmar E Örtengren 95-07-27 Svar till Tullberg
304/95
1995-07-19 Överklagande ang antagning Peter Waldenström, Karlskrona E Örtengren 95-07-27 Svar till Waldenström
305/95
1995-07-19 Överklagande av antagningsbeslut Haque Manzurul, Vårby E Örtengren 95-07-27 S var fr stud.avd
306/95
1995-07-19 Överklagande av antagning Martin Pettersson, Oskarshamn E Örtengren 95-07-25 Svar till Pettersson
307/95
1995-07-19 Överklagande av antagningsbeslut Anita Granström, Sandbäckshult E Örtengren 95-07-27 Svar fr stud.avd
308/95
1995-07-20 Överklagande av antagningsbesked gällande kurs 20401 Jan Falkebäck, Stockholm E Örtengren 95-07-27 Svar från stud.avd
309/95
1995-07-20 Överklagan ang antagningsbesked Bert-Ove Svensson, Sölvesborg E Örtengren 95-07-25 Svar till Svensson
310/95
1995-07-21 Överklagan ang antagningsbesked Mattias Andersson,Färjestaden E Örtengren 95-08-14 Svar fr stud.avd
311/95
1995-07-21 Överklagan ang antagningsbesked Maria Lind, Uppsala E Örtengren 95-07-27 Svar fr stud.avd
312/95
1995-07-21 Överklagan ang antagningsbesked Lars Gustavsson, Bjuv E Örtengren 95-07-26 Svar till Gustavsson
313/95
1995-07-24 Överklagan ang antagningsbesked Hampus Rubaszkin, Stockholm E Örtengren 95-07-27 Svar fr stud.avd
314/95
1995-07-25 Överklagan ang antagningsbesked Peter Svensson, Ödsmål E Örtengren 95-07-25 Svar till Svensson
315/95
1995-07-25 Överklagan ang antagningsbesked Igor Gazdik, Spånga E Örtengren 95-07-27 Svar fr stud.avd
316/95
1995-07-25 Överklagan ang antagningsbesked Lasse Olsson, Helsingborg E Örtengren 95-07-27 Svar fr stud.avd
317/95
1995-07-26 Överklagan ang antagningsbesked Per Ilmar Sulg, Karlskrona E Örtengren

318/95
1995-07-26 Regeringsbeslut 2. Entledigande och förordnande av ledamöter i styrelser för statliga universitet och högskolor.
U94/3029/UH, U95/18,519,1571,1678/UH
Utbildningsdepartementet
Se Dnr
1.31-
362/94

319/95
1995-07-28 Remiss
Rapporten Ett Aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m. (SOU 1995:73).
U95/2360/UH
Utbildningsdepartementet Sedvall, EÖ 95-10-02 Svar på remissen till Utbildningsdepartementet
95-10-18 Yttrande Förbundsstyrelsens beslut


1995-10-02

320/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Sveinung Haslestad, Kalmar E Örtengren 95-07-31 Svar från stud.avd till Haslestad
321/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Henrik Åberg, Uppsala E Örtengren

322/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Niklas Gustafsson, Norrhult E Örtengren 95-07-31 Svar från stud.avd till Gustafsson
323/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Jonas Hertl, Jonstorp E Örtengren

324/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Martin Brandt, Halmstad E Örtengren 95-08-02 Svar fr stud.avd till Brandt
325/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Fredrik Sköld, Linköping E Örtengren 95-07-31 Svar fr ån stud.avd till Sköld
326/95
1995-07-28 Överklagan ang antagningsbesked Helena Stor, Karlstad E Örtengren 95-07-25 Svar fr stud.avd
327/95
1995-07-31 Överklagan ang antagningsbesked Glenn Viklund, Stockholm E Örtengren 95-07-28 Skrivelse fr stud.avd till Viklund
328/95
1995-07-31 Överklagan ang antagningsbesked Nils Götwall, Mariestad E Örtengren 95-08-02 Svar fr stud.avd till Götwall
329/95
1995-08-01 Överklagande ang antagningsbesked Carl-Henrik Persson, Kalmar E Örtengren

330/95
1995-08-03 Hemställan om förordnande som studierektor vid inst för Teknik under tiden 94-07-01-- 97-06-30
för Göran Johansson (Hemställan inkom 94-06-16)
Institutionen för Teknik Da n Isacson 94-06-20 Beslut. Hemställan beviljad.
331/95
1995-08-04 Avtal mellan Högskolan i Kalmar inst för samhällsvetenskap m ekonomi och SAAB AB, Linköping ang: Utredning om Planering, informationssökning, dokumentation och nätverksbyggande i samband med SAAB:s motköpsprojekt i framför allt Ungern Inst för samhällsvetenskap m ekonomi N Nilsson

332/95
1995-08-04 Överklagande ang antagningsbesked Joakim Guldbrandzen, Jönköping E Örtengren 95-08-14 Svar fr stud.avd
333/95
1995-08-07 Överklagande ang antagningsbesked Pär Brändewall, Kalmar E Örtengren 95-08-07 Svar fr stud.avd till Brändewall
334/95
1995-08-08 Förfrågan ang medverkan av bedömningar av universitetens och högskolornas kvalitetsarbete Universitetskanslern Örn Taube 95-08-10 Svar till Universitetskanslern, Högskoleverket
335/95
1995-08-10 Remiss.
Behörighet och urval (SOU 1995:71)
U95/2585/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-08-23 Skrivelse fr Utbildningsdepartementet om förlängd tid för betänkande samt att
promemoria kommer att sändas separat med rdovisningstid 95-12-15.
95-12-15 Svar på remiss till Utbildningsdepartementet. Även faxat svaret

336/95
1995-08-10 Angående professurer och forskarassistenettjänster för underrepresenterat kön samt gästprofessurer för kvinnliga forskare. (Begäran om underlag för planeringsarbete)
Dnr 150.0905/95
Skogs-och jordbrukets forskningsråd SJFR Anki K-S 95-10-12 Svar till Skogs-och jordbrukets forskningsråd SJFR
337/95
1995-08-11 Nominering av ledamot i nämnden för fortbildning av journalister Socialdemokratiska riksdagsgruppen Örn Taube 95-08-14 Ny skrivelse till Riksdagsgruppen, ersätter tidigare översänd
95-10-02 Beslut från Socialdemokratiska riksdagsgruppen ang ny ledamot
95-10-04 Beslutsprotokoll från Rektorsämbetet

338/95
1995-08-14 Kopia regeringsbeslut till Högskoleverket.
Uppdrag till Högskoleverket att göra en översyn av studiefinansieringssystemet i forskarutbildningen.
U95/2560/UH.
Utbildningsdepartementet


339/95
1995-08-17 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Eugen Trifun
Studerandeavdelningen


340/95
1995-08-18 Rapportering av uppgifter för högskolestatistik 1995/96
Dnr 2068/95
SCB ,Statistiska Centralbyrån E Örtengren

341/95
1995-08-18 Överklangan ang antagningsärende Ingela Richert, Löttorp E Örtengren 95-08-18 Svar till Ingela Richert från stud.avd
342/95
1995-08-22 Avtal om uppdragsutbildning hösten 1995 mellan Högskolan i Kalmar och SJ-skolan i Mjölby.
Kurser i Företagsekonomi under hösten 1995.
Inst för samhällsvetenskap m ekonomi N Nilsson

343/95
1995-08-22 Ang utvidgning av Högskolans internationella kontakter.
Consus International AB, Sweden Örn Taube

344/95
1995-08-22 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Jenny Lindström).
Anmälningsnr 105121
VHS E Örtengren 95-08-23 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-11 Beslut från Överklagandenämnden dnr 618/95

345/95
1995-08-22 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Mona Larsen)
Regnr 22-2906-95
VHS E Örtengren 95-08-23 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-06 Beslut från Överklagandenämnden för Högskolan. Nr 35 Dnr 559/95 . Protokoll nr 0 2/95

346/95
1995-08-22 Ang personer med funktionshinder som läser vidare vid universitet/högskolor. Utvecklingsarbete
Dnr 87/95
Nämnden för vårdartjänst A Muller 97-12-05 Rapport från SISUS - Kommer jag in på högskolan?- Dnr 587/96
347/95
1995-08-24 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Sturla Höskuldsson) VHS E Örtengren 95-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (VHS) från stud.avd
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden
I348/95
1995-08-24 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Carl.Johan Hägg) VHS E Örtengren 95-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (VHS) fr stud.avd
95-09-13 Beslut från Överklagandenämnden

349/95
1995-08-24 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Marie-Caroline Biver) VHS E Örtengren 95-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (VHS) från stud.avd
95-10-04 Beslut från Överklagandenämnden

350/95
1995-08-24 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Carolie Hedvall) VHS E Örtengren 95-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden för högskolan (VHS) från stud.avd
95-09-11 Beslut från Överklagandenämnden dnr 619/95

351/95
1995-08-24 Överklagande av antagningsbesked Hung Phan Khanh E Örtengren 95-08-23 Svar från stud.avd till Hung, Phan Khanh
352/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidtexamen i Maskinteknik 120 poäng
Mattias Gustafsson
Studerandeavdelningen


353/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i maskinteknik 120 poäng
Stefan Lidell
Studerandeavdelningen


354/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik 120 poäng
Per Aronsson
Studerandeavdelningen


355/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidtexamen i Maskinteknik 120 poäng
Malena Ericsson
Studerandeavdelningen


356/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik 120 poäng
Tina Abrahamsson
Studerandeavdelningen


357/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik 120 poäng
Staffan Ekdahl
Studerandeavdelningen


358/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen Maskinteknik 120 poäng
Martin Engström
Studerandeavdelningen


359/95
1995-08-24 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik 120 poäng
Klas Persson
Studerandeavdelningen


360/95
1995-08-25 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Mia Thorborg
Studerandeavdelningen


361/95
1995-08-28 Offert till Teleskolan ang utbildning motsvarande 20 poäng telekommunikation. Föreliggande offert avser den första delkursen Grunder för telekommunikation 10 poäng.
Offerten är giltig till 95-09-25
Inst för Teknik H Veenhuizen

362/95
1995-08-28 ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning vt 1995 (Helena Galianis)
anmälningsnr 57 113.
VHS E Örtengren 95-08-30 Yttrande till Överklagandenämnden, Sthlm
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden

363/95
1995-08-28 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Anna Örnstedt).
Anm.nr 6 142
VHS E Örtengren 95-08-30 Yttrande till Överklagandenämnden, Sthlm
95-09-13 Beslut från Överklagandenämnden

364/95
1995-08-28 Lokala föreskrifter Uppdragsutbildning Rektorsämbetet Örn Taube

365/95
1995-08-29 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning vt 1995 (Pär Engelholm)
Anm.nr 87042
VHS
95-08-30 Yttrande till Överklagandenämnden, Sthlm
95-09-13 Beslut från Överklagandenämnden

366/95
1995-08-29 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Linda Ali Nouri)
Anm.nr 69945
VHS
95-08-30 Yttrande till Överklagandenämnden, Sthlm
95-10-04 Beslut från Överklagandenämnden

367/95
1995-08-29 Utlysning av tjänst som
Datoransvarig
Sista ans.dag 95-09-18
DN,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
95-09-05 Tommy Hagman, Ålem 95-09-12 Mikael Frödin, Linköping
95-09-06 Lasse Gräns, Kalmar 95-09-14 Hans Henriksen, Hohenschäftlarn, D
95-09-07 Conny Gripenheim, Kalmar 95-09-14 Jan Kastman, Kalmar
95-09-08 Stig Wengdahl, Kalmar 95-09-14 Leif Bermå, Färjestaden
95-09-08 Magnus Klaesén, Oskarshamn 95-09-13 Kaj Sevelin, Oskarshamn
95-09-08 Arne Håveland, Emmaboda 95-09-15Lennart Sjöberg, Köpingsvik
95-09-11 Kent Bolling, Ängelholm 95-09-15 Hans-Olof Krieg, Kalmar
95-09-11 Mats Thörnblad, Nybro YTTERLIGARE SÖKANDE SE SEPART LISTA
95-09-12 Jelle W J Akkesdijk??, Holland
368/95
1995-08-30 Utlysning av tjänst som Projektledare för utveckling av vår nya treåriga driftingenjörsutbildning
vid inst för Sjöfart och Drift.
Sista ans.dag 95-09-30
Ny Teknik,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
95-09-18 Mohammad Vaez Mahdavi, Malmö
95-09-20 Thomas Augustsson, Oskarshamn
95-09-22 Kent Isaksson, Karlskrona
95-10-17 Bertil Karlsson, Växjö

369/95
1995-08-31 Beslutsprotokoll
Utseende av ledamot i styrelsen för Institutionen för Naturvetenskap. Beslutar utse Päivi Jokela
för 1994/95 att ersätta Håkan Hallmer.
Institutionen för naturvetenskap Örn Taube

370/95
1995-08-31 Utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt/lektor i maskinteknik vid inst för Sjöfart och Drift.
Sista ans.dag 95-10-26
Sydostpress,ÖS,Sv Sjöfartst. Platsjournalen
95-10-17 Bertil Karlsson, Växjö
95-10-24 Nils-Erik Knutson, Kalmar
95-10-25 Stefan Fagergren, Kalmar
95-10-26 Roger Alfredsson, Kalmar
95-11-21 Förordnandeprotokoll för Nils-Erik Knutsson

371/95
1995-08-31 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Matilda Karlsson)
Anm.nr 35 272
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut för Överklagandenämnden

372/95
1995-08-31 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Andreas Hägg)
Anmälningsnr 6 311
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

373/95
1995-08-31 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Håkan Svensson)
Anmälningsnr 5 748
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-13 Beslut från Överklagandenämnden

374/95
1995-08-31 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Viktoria Lindberg)
Anmälningsnr 39196
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

375/95
1995-08-31 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning vt 1995 (Magnus Eivhammar)
Anmälningsnr 3485
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

376/95
1995-08-31 Ang överklagande i sambaned med anmälan till högskoleutbildning vt 1995 (Charlotte Göransson)
Anmälningsnr 9 390
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

377/95
1995-08-31 Angående överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning vt 1995(Maria Engman)
anmälningsnr 15 419
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden

378/95
1995-09-01 Av tal mellan Högskoleverkt och Högskolan i Kalmar avseende utbetalning av Erasmus studerandestipendier läsåret 1995/96. Högskoleverket K Albertsson

379/95
1995-09-01 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Marie Haapala
Studerandeavdelningen


380/95
1995-09-01 Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Anders Mårtensson
Studerandeavdelningen


381/95
1995-09-04 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Martin Falkman)
Anmälningsnr 26 404
VHS E Örtengren 95-09-05 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden

382/95
1995-09-04 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Erik Andersson)
Regnr 22-2899-95
VHS E Örtengren 95-09-05 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

383/95
1995-09-04 Beslut ang bildande av Arbetsgrupp för organisationsöversyn Rektorsämbetet Örn Taube

384/95
1995-09-04 Skrivelse från DIK-förbundet angående ämnet kulturvetenskap
/Höskoleverkets regnr 62-150-95)
Högskoleverket L.O.Werner 96-03-04 Kop yttrande från Högskoleverket
385/95
1995-09-05 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Högskolan i Karlskrona/Ronneby och Rektor emeritus
Dan Isacson ang utvecklings- och planeringsarbete iv Högskolan i Karlskrona/Ronneby under tiden 95-09-01--96-06-30
Högskolan i Karlskrona/Ronneby Örn Taube

386/95
1995-09-05 Utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd för vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (NT-SVUX). - Studerande vid NT-utbildningarna- en speciell grupp
Beteckning 95-214-27529
CSN E Örtengren

387/95
1995-09-05 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Fredrik Spärlin)
Anmälningsnr 45 279
VHS E Örtengren 95-09-06 Yttrande till Öv erklagandenämnden från stud.avd
95-09-13 Beslut från Överklagandenämnden

388/95
1995-09-07 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Bjrön Gusérus). Regnr 22-2955-95 VHS
95-09-12 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-10-04 Beslut från Överklagandenämnden

389/95
1995-09-08 Anbudsförfrågan ang utbildning ADB på distans (12 veckor).
Arbetsförmedlingen, Oskarshamn J Everbrandt 95-11-01 Avtal skickat från inst för samhällsv. o ekonomi


Se 1.52-
493/95
Avtalet

390/95
1995-09-08 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Anna Danieli) Regnr 22-3102-95 VHS E Örtengren 95-09-12 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden

391/95
1995-09-08 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Daniel Jaenson) Regnr 22-3005-95 VHS E Örtengren 95-09-12 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-09-22 Beslut från Överklagandenämnden

392/95
1995-09-11 Ansökan om bidrag till Svenska IAESTE:s verksamhet under 1995/96
Dnr 0145-1908/95
Svenska IAESTE-kommittén, Stockholm Örn Taube 95-10-23 Beslut om att bevilja Bidrag till IAESTE:s verksamhet under 1995/96
95-12-28 Skrivelse från Svenska IAESTE med bilagor om statistik över utbytet 1995

393/95
1995-09-11 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Christina Ekunger) Regnr 22-2958-95 VHS E Örtengren 95-09-12 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
394/95
1995-09-11 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutb ildning ht 1995 (Robert Olsson) Anmälningsnr 57467 VHS E Örtengren 95-09-12 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-10-10 Beslut från Överklagandenämnden

395/95
1995-09-11 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Tove Brodin
Studerandeavdelningen


396/95
1995-09-12 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i biologi
Thomas Ivarsson
Studerandeavdelningen


397/95
1995-09-12 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Martina Davidsson
Studerandeavdelningen


398/95
1995-09-12 Protokoll, fyllnadsval till styrelsen för enheten för medieutbildning Mediecentrum Örn Taube 95-09-12 Beslutsprotokoll
399/95
1995-09-12 Direktiv. Utredning om AV-enhetens framtida organisatoriska ställning.Rektorsämbetet Örn Taube 96-02-25 Beslut ang AV-enhetens organisatoriska ställning
400/95
1995-09-12 Beslutsprotokoll
Komplettering av ledamöter i Högskolans i Kalmar forskningsnämnd
Rektorsämbetet Örn Taube 95-12-06 Beslutsprotokoll. Förlängning av mandatperioden för forskningsnämndens l
ledamöter till och med 96-02-29

401/95
1995-09-13 Offert- ADB på distans, 5 poäng - förändring Södra Cell AB, Mönsterås J Everbrand 95-09-13 Inköpsorder på uppdragsutbildning, ADB 5 poäng distans från Södra Cell AB
402/95
1995-09-13 Kommentar till överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Jenny Svensson). Regnr 22-3160-95 VHS E Örtengren 95-09-13 Yttrande till Överklagandenämnden från stud.avd
95-10-12 Beslut från Överklagandenämnden

403/95
1995-09-13 Ang överklagande i samband med anmälan till högskoleutbildning ht 1995 (Johan Seger)
Anm.nr 19302/h95
VHS E Örtengren 95-09-13 Yttrande till Överklagandenämnden fr stud.avd
95-09-27 Beslut från Överklagandenämnden

404/95
1995-09-13 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Anna-Lena Birgersgård
Studerandeavdelningen


405/95
1995-09-13 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Erik Adlén
Studerandeavdelningen


406/95
1995-09-13 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Peter Nilsson
Studerandeavdelningen


407/95
1995-09-13 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Björn Olausson
Studerandeavdelningen


408/95
1995-09-13 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Anna-Lena Svensson
Studerandeavdelningen


409/95
1995-09-13 Inbjudan att söka projektmedel för distansutbildning med integrerad miljöinslag. Högskoleverket Örn Taube 96-08-06 Kontrakt för Åke Sivertun. Projekt: Kursutveckling avseende integrering av miljö-
aspekter i turismutbildningen. Dnr Proj id MU 18/95-5. Bidragsperiod 96-07-01--
09-23
96-09-09 Kontrakt för Tomas Sörensson.Dnr Proj id MU 18/95
96-09-11 Kontrakt för Per Pettersson-Lövkvist -"-
96-09-20 Kontrakt för Carl-Johan Nordblom -"-

410/95
1995-09-14 Polisutryckning p g a obefogat larm
Linnégatan 1, Kalmar
Polismyndigheten i Kalmar B Sedvall

411/95
1995-09-14 Ang priciper för avgiftstagande m.m. i Högskolan Högskoleverket E Örtengren 95-11-22 Påminnelse från Högskoleverket

412/95
1995-09-14 Kostnadsbidrag för uppkomna ej förutsedda kostnader i samband med försöksdjursverksamhet budgetåret 95/96 (95-07-01--96-12-31) Medicinska Forskningsrådet H Hallmer 96-01-12 Ingen ansökan insänd
413/95
1995-09-14 granskning och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor Högskoleverket Örn Taube 95-10-10 Skrivelse till Universitetskansler Stig Hagström Högskoleverket ang tidpunkt för bedömning av kvalitetsarbete.
96-01-23 Skrivelse från Högskoleverket ang tidpunkt för kvalitetsarbete
96-08-20 Rapporter ang bedömningen
96-08-23 Inbjudan till seminarium
96-09-02 Skriv t Staffan Wahlen, Högskoleverket
97-08-21 Protokoll från bedömning i Kalmar
97-08-25 Enkät ang bedömningen. Regnr 66-2212-97

414/95
1995-09-14 University Course Certificate
Public Relations and Communications of
International Business and Tourism, 20 points
Studerandeavdelningen


415/95
1995-09-14 Betr inrättande och tillsättning av Doktorandtjänst i Biomedicin Institutionen för Naturvetenskap B Sedvall 95-09-14 Förordnandeprotokoll för FK Ulf Garpmo
416/95
1995-09-15 Begäran om offert rörande ADB på distans, 10 poäng för Mona Magnusson. Båstads kommun J Everbrand 95-09-15 Offert till Båstad Kommun, barn och utb.kontoret
95-09-15 Skrivelse från Båstad Kommun om antagande av offert

417/95
1995-09-15 Mellan Skolverket och Högskolan i Kalmar nämnden för lärarutbildning har avtal slutits ang
"Lärarutbildare och lärare som forskningsanvändare/forskningskonsumenter - ett möte mellan teori och praktik.
Skolverket, Stockholm B Sedvall 95-09-15 Undertecknat avtal sänt till Skolverket
96-05-29 Avtal för perioden 96-07-01--97-06-30 sänt till Skolverket
97-06-26 Avtal för perioden 97-07-01--98-06-30dnr 2.2-
99/98
expertarvo-
de

418/95
1995-09-18 Skrivelse ang Årsredovisningen 95/95 på diskett (U95/2987/B)


OBS : ÅRSREDOVISNINGEN HAR FÅTT SAMMA DIARIENUMMER SOM DETTA!!!!!

Utbildningsdepartementet S Lindberg 95-09-21 Årsredovisningen fastställd i högskolestyrelsen
95-09-29 Årsredovisningen avlämnad till regeringen (utbildningsdep) m fl
95-10-13 Skrivelse från Utbildningsdep ang påminnelse om årsredovisningen 94/95 på
diskett.
95-10-18 Skrivelse till Utbildningsdepartementet ang ny sida 33 till anslagsredovisningen
95-10-23 Diskett på årsredovisningen skickad till Utbildningsdepartementet
95-11-01 Revisionsrapport,granskning från Riksrevisionsverket (1995:J223,1995:J284,
1995:J295)
95-12-05 Skriv ang slutfaktura avs grundutb.-årsredov 94/95 till Regeringen utb.dep
95-12-05 Skriv rill Riksrevisionsverket, Jönköping ang Revisionsrapport/promemoria
Dnr 1995:J284, 1995:J295.
95-12-14 Kompletterande uppgifter avseende årsredovisningarna. U95/4235/B
96-02-05 Skriv t Utbildningdep ang underlag för beräkning av slutligt anslag för budgetåret
1994/95.
96-02-09 Kompletterande uppgifter avseende årsredovisningarn (U95/4235/B)
96-06-13 Skriv från RRV ang Värdering av aktier och andelar i företag i samband med delårs-
rapport per 30 juni 1996. (RRV dnr 33-96-0021)
HEL SIDA (dra ner pilen i åtgärdsrutan)

HS-prot
nr 1-95
§ 5

419/95
1995-09-19 Finansstatistik till RRV (enkät anslag för januari-juni 1995)
RRV dnr 33-95-1823
RRV S Lindberg 95-09-18 Svar till RRV via fax
420/95
1995-09-19 Remiss Dnr 3028/95, saknr 332
Förslag till ändring av Livsmedelsverkets kungörelse (SLV FS 1994:16) med föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen.
Livsmedelsverket H Hallmer

421/95
1995-09-19 Förfrågan ang Europaingenjörstiteln och FEANI INDEX Swedish National Committee for Feani H Veenhuizen 95-09-18 Svar från Teknikinst.
97-03-07 Skrivelse från FEANI ang värdering av svensk högskoleingenjörsutbildning med godkännande

422/95
1995-09-20 Skrivelse ang begäran att avgå som ledamot i FOJO:s styrelse Lennart Daléus, Sveriges Riksdag A Ewers 95-09-27 Svar till Daléus
423/95
1995-09-20 Skrivelse ang antagning till styrmanslinje. Zbigniew Bielicz, Göteborg Tina Huldt

424/95
1995-09-21 Skrivelse från Inst för Teknik ang framställan att ersätta benämningen Ingenjörsexamen med Högskoleingenjörsexamen. Samverkansgruppen för ing.utb, Stockholm H Veenhuizen

425/95
1995-09-21 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och SJ Persontrafikdivision gällande tjänsteresor med tåg SJ B Sedvall

426/95
1995-09-22 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Robert Jonsson
Studerandeavdelningen


427/95
1995-09-22 Begäran om entledigande från tjänst vid Sjöbefälsskolan p g a ålderspension Carl Gösta Kumlin, Kalmar B Sedvall 95-09-22 Entledigandet beviljat
428/95
1995-09-25 Hyreskontrakt för lokal Nr H 2002-01 Mellan Akademiska Hus och Högskolan i Kalmar
Rostad 1, Esplanaden 2 (vaktmästarebostad)
Akademiska Hus i Lund AB B Sedvall 030929 Bekräftelse på att hyreskontrakt H2 002-01 Rostad 1 Esplanaden 2, Vaktmästarebostaden upphör per den 1 oktober 2003.
429/95
1995-09-25 Ansökan om medel för forskning inom skolväsendet budgetåret 1997.
Dnr 95:1757
Skolverket

96-01-26 Inst för pe/me (A-M Folkesson, Elisabeth Elmeroth)
96-01-26 Inst för Samhällsvetenskap med ekonomi lämnar ingen ansökan
96-01-31 Inst för Naturvetenskap (Jan Herrman, Gerda Stenström, Per-Eric Betzholtz)
96-02-08 Inst för Teknik lämnar ingen ansökan
97-10-29 Beslur fr Skolverket Dnr 97:1861. Nr Fo9745 Annika Andrae Thelin ang tilldela
för Projekt nr 12011-3 - symposie Forskningen i Skolan/Skolan i Forksningen den
22-23 okt -97

430/95
1995-09-25 Förfrågan till Inst för Samhällsvetenskap med Ekonomi ang kurs
Företagsekonomisk utbildning
Kronofogdemyndigheten, Kalmar N Nilsson 95-10-02 Offert till Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län
95-12-22 Skriv fr Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län - offerten antagen-
Dnr A-1190-95/0620

431/95
1995-09-26 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i kemi
Kristina Hedberg
Studerandeavdelningen


432/95
1995-09-26 Tjänst som Assistent till studerandeavdelningen för tillträde snarast. Sista ans.dag 95-10-13 Internutlysning, Personalavdelningen
95-10-10 Inga-Lill Wieden, Kalmar
95-10-12 Camilla Ödin, Kalmar
95-10-12 Anna Åleheim, Kalmar
95-10-13 Mats Rosén, Kalmar
95-10-13 Anne Johnsson, Kalmar
95-10-18 Förodnandeprotokoll för Inga-Lill Wieden

433/95
1995-09-26 Begäran om entledigande från tjänst som utbildningsledare vid Högskolan i Kalmar pga sjukpension. Patrick Ericsson, Kalmar Örn Taube 95-09-26 Begäran om entledigande bev iljat
434/95
1995-09-27 Beslut ang Disponering av IKU´s upparbetade överskott Rektorsämbetet Örn Taube 96-09-23 Beslut ang IKU-fonden Bakgrund och stadgar. Detta beslut ersätter beslut från
95-09-27.
99-03-01 Reglering av fordran fr Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet avseende medel från inst för kommunikationsutbildning (IKU)

435/95
1995-09-28 Rekvisition - Tidsbegränsad delfinansiering av inrättande av professurer vid Högskolan i Kalmar (103-5775-94) Länsstyrelsen i Kalmar S Lindberg 96-07-17 Rekvision ang ersättning för professors lön sänd till Länsstyrelsen, Kalmar
436/95
1995-09-28 Avtal mellan institutionen för naturvetenskap och ARLA Foods avs del ! av kurs i livsmedelsteknologi och livsmedelsmikrogiologi för personal inom produktutveckling och kontrollarbete Arla Foods Mjölby H Hallmer

437/95
1995-09-28 Avtal mellan institutionen för naturv etenskap och ARLA Foods avs utbildningen "praktisk mikrogiologi/hygien" för produktionspersonal vid ARLA Foods, Mjölby ARLA Foods Mjölby H Hallmer

438/95
1995-09-29 Remiss - Gymnasieskolan - en bred grund för högskolan! (Ds 1995:56)

(endat 1 ex av remissen, skickad till EÖ)
Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-12-15 Svar på remiss till utbildningsdepartementet. Även faxat svar.
439/95
1995-09-29 Avsättning av medel avs särskilda handikappändamål för bå 1995/96 - Doss 462 dnr 1996/95 Stockholms universitet S Lindb/AM

440/95
1995-10-02 Utlysning av tjänst som
Utbildningsledare med inriktning mot samhällsfrågor (heltid)
vid FOJO. Sista ans.dag 95-11-01
Sydostpress, ÖS
95-10-11 Anette Forsberg, Kalmar 95-10-26 Agneta Carlsson, Umeå
94-10-13 Moniqa Swälas, Gävle 95-10-30 Hans Gillberg, Kalmar
95-10-17 Mats Andersson, Färjestaden 95-10-31 Kaj Wickbom, Växjö
95-10-19 Karin Asmundsson, Kalmar 95-10-31 Curt Guwallius, Jönöping
95-10-19 Ingemar Sandén, Kalmar (Önskar konfidentiell behandling av ansökan)
95-10-19 Leif Knutsson, Kalmar (Önskar konfidentiell behandling av ansökan)
95-10-20 Margaretha Welin, Oskarshamn 95-10-31Ulf Norenius, Kristianstad
95-10-25 Eva-Pia Worland, Lund 95-11-01 Bengt Lennartsson, Växjö
95-10-25 Per Martis, Horn YTTERLIGARE SÖKANDE SE SEPARAT LISTA

441/95
1995-10-02 Utlysning av tjänst som
Utbildningsledare med inriktning mot redigering och teknik (deltid) vid FOJO.
Sista ans.dag 95-11-01
Sydostpress, ÖS
95-10-19 Ingemar Sandén, Kalmar (Önskar konfidentiell behandling av ansökan)
95-10-25 Britt Ledberg, Bunkeflostrand
95-11-01 Birgitta Hultman, Färjestaden
95-12-19 Förordnandeprotokoll med beslut om avbrytande av tillsättning av tjänst


442/95
1995-10-03 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Lillemor Johansson
Studerandeavdelningen


443/95
1995-10-03 Uppsägning av L-anvisningskonto RRV, Koncernekonomi S Lindberg

444/95
1995-10-03 Uppdragen om antagningsförutsättningar till höstterminen 1996 tillika underlag för anmälningsmaterialet samt inbjudan till arbetsseminarium
regn 20-3343-95
VHS E Örtengren 95-11-15 Svar sänt direkt från studerandeavd till VHS
445/95
1995-10-03 Begäran om förlängd tjänstledighet för forskning Christer Påhlsson B Sedvall 95-10-03 Begäran beviljad
446/95
1995-10-03 Beslut ang
Reprocentralens framtida inriktning
Rektorsämbetet Örn Taube 95-10-25 Protokoll. Förhandling jml § 11 MBL ang uppkommen arbetsbrist vid reprocentralen
447/95
1995-10-04 Beslutsprotokoll ang Firmateckningsrätt för 361024282 för Susanne Lindberg och Kristina Albertsson Ekonomiavdelningen HiK S Lindberg

448/95
1995-10-04 Beslutsprotokoll ang Firmateckningsrätt för Susanne Lindberg 663.017.952 -8 Ekonomiavdelningen, Hik S Lindberg

449/95
1995-10-04 Beslutsprotokoll ang Firmateckningsrätt för Susanne Lindberg 2409047001, 370099672,314652582 Ekonomiavdelningen, Hik S Lindberg

450/95
1995-10-05 Skrivels ang Ansökan om kandidatexamen Lisbeth Björnsson Franzén E Örtengren

451/95
1995-10-05 Skrivelse ang Ansökan om kursbevis Företagsekonomi 1-20 poäng Martin Engström, Göteborg E Örtengren

452/95
1995-10-05 Examensbevis Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Linus Olson
Studerandeavdelningen


453/95
1995-10-06 Om avgifter och andra ersättningar i staten 1994/95
RRV dnr 23-95-2107
RRV S Lindberg 95-10-19 Enkätsvar till RRV insänt

1995-10-19

454/95
1995-10-09 Överenskommelse mellan KIFAB i Kalmar AB och Högskolan i Kalmar
Hyresavtal 0133-0041-1 avseende skrivsal i fastigheten Gumsen 33, Kalmar förlängs t o m
96-06-30
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall 96-03-25 Uppsägning av gällande avtal, begäran om förslag till nytt hyresavtal
96-08-26 Ny kontraktstid 96-07-01--97-06-30

455/95
1995-10-09 Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning. Dnr 702/95.
"Invandarare med akademisk bakgrund" kursort Kalmar, 10 veckor, 950904--10-11
Arbetsförmedlingen i Kalmar L Oredsson

456/95
1995-10-09 Skrivelse ang Institutionsstyrelsens möte 95-10-11, ärende nr 10

För yttrande till Lars Oredsson
Christer Påhlsson Örn Taube 95-11-08 Svar till Christer Påhlsson
457/95
1995-10-10 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen
Mats Eriksson
Studerandeavdelningen


458/95
1995-10-10 Östersjöinstitutet i Karlskrona


Kop till: Öt,Ra,Hh,AK-S
Utrikesdepartementet


459/95
1995-10-10 Offertförfrågan
Poänggiv ande uppdragsutbildning för förskollärare 6 veckor
Högskolan på Hemmaplan , Värnamo Ingbert Karlsson 95-11-01 Offert till Högskolan på hemmaplan, Värnamo

1995-11-01

460/95
1995-10-10 Avtal mellan
Högskolan i Kalmar och Verbum AB, Stockholm
ang utvecklingsprojektet "Barnbibeln" på CD-ROM och Internet
Verbum AB, Stockholm


461/95
1995-10-11 Examensbevis
Högskoleexamen i medieproduktion 80 poäng
Studerandeavdelningen


462/95
1995-10-11 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik
Linda Nilsson
Studerandeavdelningen


463/95
1995-10-11 Samverkan högskola-näringsliv Företagarnas Riksorganisation, Oskarshamn Örn Taube 95-10-19 Skrivelse till Företagarnas Riksorganisation
464/95
1995-10-13 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Carina Dahlgren
Studerandeavdelningen


465/95
1995-10-13 Beslut Reg nr B3-95, Peter Schreiter ang omprövning Högskolans Avskiljandenämnd M Johansson

466/95
1995-10-16 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Anna Johansson
Studerandeavdelningen


467/95
1995-10-16 Remiss
nationell förteckning över forskningsämnen
ES511/95
Statistiska Centralbyrån SCB Anki K-S 95-12-12 Remissvar sänt till SCB, Stockholm
96-07-10 Fastställd ny nationell förteckning över forskningsämnen från SCB

468/95
1995-10-16 Medel till Högskolan i Kalmar, Institutionen för pedagogik och metodik, Lena Holmberg, inom ramen för Skolverkets projekt Utvärdering av grundskoleelevers kunskaper, färdigheter, attityder och kompetenser - UG 95 - för perioden 1995-07-01--1996-06-30.
Dnr 94:56 Beslut.
Skolverket L Holmberg 96-05-20 Tilläggsbeslut från Skolverket
96-11-15 Ekonomisk redovisning
97-01-29 Beslut från Skolverket. Medel till HiK, inst för pe/me Karin Taube. Utvärdering av
grundskoleelevers kunskaper, färdigheter, attityder och kompetenser - UG 95, för
perioden 97-01-01--06-30. Redovisning 97-08-31. Handläggare: K Taube,
A Stensson.
97-08-21 Redovisning av medel för period 97-01-01--06-30 sänt till Skolverket

469/95
1995-10-17 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Bert Sevelin
Studerandeavdelningen


470/95
1995-10-20 Utlysning av tjänst som
Medietekniker med inriktning mot radio- & teveteknik, vid AV-enheten på Mediecentrum Ugglan.
Sista ans.dag 95-11-10
Internutlysning
95-11-10 Petter Feltenstedt, Kalmar
95-11-17 Förordnandeprotokoll för Petter Feltenstedt

471/95
1995-10-20 Medel för budgetåret 1995/96 för jämställdhetsåtgärder
U95/3387/UH
Utbildningsdepartementet Örn Taube 95-11-22 Meddelande från Utbildningsdepartementet att ansökningar bör sändas in i 14 ex
95-12-14 Två olika ansökningar insända till Utbildningsdepartementet.

472/95
1995-10-20 Kontrakt ang lärarutbyte
31/73-152-95
University of Tasmania, Brynolf Måhlén, engelska
Högskoleverket,grundutbildningsrådet L Oredsson 95-10-20 Kontrakt undertecknat till Högskoleverket, grundutbildningsrådet
96-03-04 Beslut om utbetalning a v kostnader från HögskoleverketSe även
3.9-94/96
Utbetalning
beslut

473/95
1995-10-23 Plan för den långsiktiga kompetensförsörjningen vid högskolan i Kalmar Personalavdelningen, rektorsämbet HiK B Sedvall

474/95
1995-10-23 Uppskov med ansökan gällande Sara Nilsson, Kalmar Carl-Olof Nilsson, Kalmar M Johansson

475/95
1995-10-23 Konsortieavtal mellan Universitet och högskolor med syfte att utveckla och förvalta ett ledningsinformationssystem för universitet och högskolor kallat SIRIUS. Rektorsämbetet Örn Taube

476/95
1995-10-23 Beslut ang uthyrning av bostad till rektor Örn Taube Rektorsämbetet B Sedvall

477/95
1995-10-23 Ansökan om bidrag för EU:s regeringskonferens 1996
Projektnamn: Sverige i Europa, program 1: Folkbildning
EU 96-kommittén Stockholm C Nilsson 95-12-20 Beslut från EU 96-kommittén om beviljat bidrag
96-01-03 Rekvisition av medel
96-01-09 Komplettering av rekvisition
96-07-19 Kopia på Revisorsintyg från RRV (drn 1996 J:236) ställt till Utrikesdep

478/95
1995-10-24 Medel för konstnärligt perspektiv inom de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska områdena. (Högskolor kan till den 1 december söka dessa medel)
Regnr 61-1024-95

För kännedom även: Lennart O Werner, Håkan Hallmer, Hans Veenhuizen
Högskoleverket Anki K-S 95-12-01 Inst för teknik har ej lämnat in någon ansökan
479/95
1995-10-25 Inter-University Cooperation Programme 1994/95 Grant contract.
Contract no: ICP-94-S-4002/13.

Kopia: Kristina Albertsson, Rolf Arnemo
Erasmus Bureau, Belgien R Arnemo 95-12-12 Skrivelse från Socrates & Youth ang att dom mottagit vårt kontrakt
96-05-20 Amendment to contract ICP-96-4002/13. Extension of the duration of ICP 96/96
97-11-24 Skriv fr Socrates & Jeunesse
98-03-20 Bekräftelse från Socrates & JeunesseSe 3.3-396/93
Tidigare
kontrakt

480/95
1995-10-26 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Camilla Björklund
Studerandeavdelningen


481/95
1995-10-26 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Sandra Yaregal
Studerandeavdelningen


482/95
1995-10-26 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Jesús Fermin
Studerandeavdelningen


483/95
1995-10-26 Examensbevis
Högskoleexamen 80 poäng
diploma in Business Administration
Michael Wirén
Studerandeavdelningen


484/95
1995-10-26 Enkät universitet/högskolor
Förfrågan om uppgifter till CSNs utbildningsregister vårterminen 1996 och höstterminen 1996.
Beteckning 95-210-31583.
CSN E Örtengren 95-11-13 Påminnelse från CSN ang enkäten
95-11-13 Enkäten skickad till CSN från Stud.avd

485/95
1995-10-26 Offertförfrågan
Akademiska kurser för Boverkets personal
dnr B200-4192/95

Offertförfrågan har gått till: Nils Nilsson, Lars Oredsson
Boverket, Karlskrona N Nilsson 95-11-09 Inst för Samhällsvetenskap med ekonomi lämnar ingen offert
95-11-29 Inst för Språk och Kultur lämnar ingen offert

486/95
1995-10-26 Inbjudan att ansöka om projekt medel för försök med distansutbildning med användande av modern informationsteknik.
Dnr 21/95.
Ansökan ställs till Utbildningsdepartementet.
DUKOM (Distansutbildningskommittén) Örn Taube 95-11-30 Ansökan skickad till Utbildningsdep, distansutbildningskommittén
96-02-09 Beslut från DUKOM om att ansökan inte bör beviljas
96-02-13 Fördjupad ansökan från Anki Koch-Schmidt sänt till DUKOM Projekt: Utveckling av
distansutbildning med användande av modern IT för kurser i påbyggnadsutbildning
till Magister i Biomedicin.

487/95
1995-10-26 Ansökan om medel för utveckling av kurser. Institutionen för Teknik Örn Taube 95-10-24 Beslut från Rektorsämbetet
488/95
1995-10-26 Anbudsförfrågan
Dnr 781/95
Anbud A-utbildning "Starta eget"
Arbetsförmedlingen, Kalmar N Nilsson 95-11-05 Offert till Arbetsförmedlingen, Kalmar
95-12-13 Svar från Arbetsförmedlingen. Anbudet ej antaget

489/95
1995-10-31 Forskning med utnyttjande av medel ur rörlig resurs inom södra högskoleregionen. Ledigkungörelse. (Medel att söka)


Kop: AK-S, Lw
Lunds universitet N NilssonDnr 3.3-
198/96

490/95
1995-10-31 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Datateknik
Katarina Fyhr
Studerandeavdelningen


491/95
1995-11-01 Enkät ang "Vår står Högskolan i Kalmar i förhållande till FN:s standardregler"
Dnr 666/95


Kop: Angelica Muller
Handikappombudsmannen B Sedvall

492/95
1995-11-01 Skrivelse ang förtur på sökta kurser. Robert Kajner, Kalmar E Örtengren 95-11-01 Utlåtande från Studerandeavdelningen till Kajner
493/95
1995-11-01 Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning Dnr 615/95.
"ADB på distans"
12 veckor, 30 platser, kurstid: 95-11-20, kursort: Kalmar
Arbetsförmedlingen i Kalmar J Everbrant

494/95
1995-11-03 Begäran om entledigande från tjänst fr o m 95-11-30 Odd Zschiedrich, Kalmar Örn Taube 95-11-03 Begäran beviljad
495/95
1995-11-03 95-10-27 Offert - IT i skolan 5 poäng Gymnasieskolan, Oskarshamn J Everbrand

496/95
1995-11-03 95-10-30 Offert - IT i skolan, 6 poäng Norra Rektorsområdet, Oskarshamn J Everbrand

497/95
1995-11-03 Utredningen (S 1994:05) om doping. Förfrågan.
Dnr 99/95
Socialdepartementet,Stockholm A B-J 95-11-28 Svar på förfråganöversänt till Socialdepartementet
498/95
1995-11-06 Begäran om entledighet från tjänst som institutionssekreterare 1/2 tjänst vid inst Sjöbefälsskolan fr o m 1996-01-01 Doris Berglund, Inst för Sjö Örn Taube 95-11-06 Beslut. Entledigandet beviljat
499/95
1995-11-07 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Kaisa Aura
Studerandeavdelningen


500/95
1995-11-07 Ledamot i styrelsen för vårdhögskolan, Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län Örn Taube 95-11-16 Beslutsprotokoll. Till ny ledamot utses Anki Kock-Schmidt
501/95
1995-11-07 Ny stiftelselag påverkar Kammarkollegiets stiftelseförvaltning. Begäran om yttrande.
75-6542-95
Kammarkollegiet, fondbyrån, Stockholm S Lindberg 95-11-09 Påminnelse om yttrande
95-11-15 Svar på yttrandet till Kammarkollegiet

502/95
1995-11-09 Offert - IT i skolan 6 poäng Norra Rektorsområdet, Oskarshamn J Everbrand 95-11-06 Offerten accepterad av Norra Rektorsområdet, Oskarshamn
503/95
1995-11-09 Anmälan 0800-K15163-95
Olaga intrång, skadegörelse Musikhuset 95-11-05
Polismyndigheten i Kalmar län
96-03-14 Underrättelse om beslut från åklagarmyndigheten
504/95
1995-11-09 Röstlängd val av elektorer till Skogs- och jordbrukets forskningsråd Lunds Universitet G Danielsson 95-11-24 Svar faxat till Lunds universitet
505/95
1995-11-10 Sydsvenskt högskolesamarbete Regionala samverkansgruppen, Lunds u Örn Taube 96-01-16 Synpunkter på förslag till samverkan inom grundutbildning, forskarutbildning och
forskning mellan Högskolan i Kalmar och Lunds universtet/högskolor i södra
Sverige

506/95
1995-11-13 Begäran om entledigande från tjänst som universitetslektor i maskinteknik vid inst för Sjö Jan-Åke Jönsson Örn Taube 95-11-13 Begäran beviljad
507/95
1995-11-13 Inbjudan till representation i referensgrupp för skogligt forsknings- och utbildningsprojekt.


Kop även till A K-S
Utvecklingsresurser för sydsv. skogsnäring Örn Taube

508/95
1995-11-14 Offert - "Aktiv marknadsföring" från inst för samhällsvetenskap med ekonomi Kalmar Företagsgrupp J Everbrand

509/95
1995-11-14 Offert - IT i skolan 5 poäng start vecka 34 från inst samhällsvetenskap med ekonomi Rödsle skola, Oskarshamn J Everbrand 95-11-15 Offerten ac cepterad av Rödsle skola, Oskarshamn
510/95
1995-11-14 Offert - IT i skolan 5 poäng start vecka 3 från inst samhällsvetenskap med teknik Rödsle skola, Oskarshamn J Everbrand 95-11-15 Offerten accepterad av Rödsle skola, Oskarshamn
511/95
1995-11-14 Beräkning av ingångsvärde på räntekoto i Riksgäldskontoret.
Dnr 2-1-952994


Kop även Ulla Axelsson
Riksgäldskontoret S Lindberg 95-11-16 Vi besvarar inte detta enl ekonomiavdelningen
512/95
1995-11-15 Ansökan från enheten för distansutbildning/IT om projektmedel för
Projekt "Kalmar 1397"
-3D-visualiserat läromedel för grundskola/gymnasium inom ämnet historia för CD-ROM och Skoldatanätet/Internet
Telias Läromediefond, Haninge B-AX Johanss 95-11-30 Ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län. Projekt: Pedagogiskt utvecklingsarbete
inom IT" - 3D läromedel om Kalmar slotts medeltida historia
96-01-22 Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län beviljat medel för projekt Kalmar 1397
96-01-29 Ansökan till Telias Läromediefond Telia Promotor. Projekt: "Kalmar unionen -
IT-baserade läromedel samt faktabas om medeltiden, Kalmarunionen och Hansan".
96-04-15 Avtral avseende projekt inom ramen för Telias Läromediefond. Skriv fr Telia att
ansökan är beviljad ang projektstöd
96-05-15 Avtal sänt undertecknat till Telias Läromediefond gm Björn-Axel Johansson
97-05-27 Ansökan till Telia Läromediefond tillsammans med Kalmar Läns museum om 275.000 kr för fullföljande av projekt: Medeltiden t.o.m utgången av 1997.

513/95
1995-11-15 Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning mellan Arbetsförmedlingen i Kalmar och Inst för språk och kultur
AF Dnr 702/95
"Invandrare med akademisk bakgrund"
Arbetsförmedlingen i Kalmar L Oredsson 95-11-15 Avtal skickat till AF i Kalmar
514/95
1995-11-16 Begäran om entledigande från tjänst som institutionssekreterare vid Naturvetenskapliga Institutionen fr o m 95-11-30 Birgitta Noresson B Sedvall 95-11-16 Entledigandet beviljat
515/95
1995-11-20 Skrivelse betr samarbetet mellan Universitet/Högskola och CSN vid beviljning och utbetalning av studiestöd
95-210-25086
CSN E Örtengren 95-12-13 E Örtengren varit i kontakt med CSN per telefon
516/95
1995-11-21 Examensbevis
Diploma in Tourism Management 80 poäng
Lena Johansson
Studerandeavdelningen


517/95
1995-11-21 Kopia på Överklagandenämndens beslut ang anställning av lekor i matematik vid Högskolan i Kristianstad. Regnr 30-1040-95

Kop: Tjänsteförslagsnämndens ledamöter
Högskoleverket


518/95
1995-11-22 Examensbevis
Magisterexamen i Kemi
Maria Fred
Studerandeavdelningen


519/95
1995-11-23 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Datateknik 120 poäng

Studerandeavdelningen


520/95
1995-11-27 Uppsägningsbesked Göran Hammargren Örn Taube 95-12-13 Skrivelse från SEKO civil, bestridande av uppsägningen.
96-03-07 Skrivels samt folder info från Trygghetsstiftelsen

521/95
1995-11-27 Begäran om entledigande från tjänst pga ålderspension fr o m 96-01-01 Siv Mattsson Örn Taube 95-11-27 Begäran beviljad
522/95
1995-11-27 Skrivelse ang komplettering för antagning Stefan Gustafsson, Hultsfred Eva Bokström 95-11-23 Svar till Stefan Gustafsson,Hultsfred
523/95
1995-11-27 Skrivelse ang Högskolans i Kalmar representation i Styrelsen för Stockholms Marina Forskningscentrum Rektorsämbetet Örn Taube 96-11-04 Skrivelse fr rektor, Sthlms universitet med beslut, Doss nr 311 dnr 2211/95
524/95
1995-11-27 Avtal mellan Arizona State University och Högskolan i Kalmar för utbytesstudenter Arizona State University
K Albertsson 95-12-01 Avtal sänt till Arizona State University
95-12-12 Beslut med regler hur avtalet skall följas
97-02-12 Beslut ang tilldelning av studieplatser till ASU läsåret 1997/98
97-02-19 Kriterier för ansökningar
97-01-21 Ansökan från Mathias Landin, Kalmar
97-01-23 Ans från Annika Holmberg, Kalmar
97-01-23 Ans fr Maria Ström, Kalmar
97-01-28 Ans fr Tova Robertsson, Kalmar
97-01-09 Ans fr Elisabeth Jansson, Kalmar
97-01-25 Ans fr Christian Nilsson, Kalmar
97-01-24 Ans fr Karin Johansson, Kalmar
97-01-23 Ans fr Cecilia Widén, Kalmar
97-01-24 Ans fr Jonas Rubensson, Kalmar
97-01-24 Ans fr Anna Gunnar, Kalmar
97-01-25 Ans fr Kurt Mete Böler, Kalmar
97-01-24 Ans fr Pernilla Sanaksenaho, Kalmar
97-01-16 Ans fr Petra Johansson, Kalmar
97-01-24 Ans fr Kristian Nilsson, Kalmar
97-01-23 Ans fr Mattias AnderssonNytt beslut
1.5-510/00

525/95
1995-11-27 Antagningsrutiner för utomnordiska gäststuderande VHS K Albertsson

526/95
1995-11-27 Enkät ang Synpunkter på inrapporteringen till riksredovisningen.
RRV dnr 33-95-3167


Kop f åtgärd även till: Ulla Axelsson, Anita Stensson
RRV S Lindberg

527/95
1995-11-28 Offert - " IT och dess möjligheter - en ledarskapsutbildning" från inst för samhällsvetenskap med ekonomi Kalmar kommun, Lars Malmborg J Everbrand

528/95
1995-11-28 Anhållan om prisuppgift på kurser
Språkutbildning
Presentationsteknik
Projektledning
(Begäran gått till Nils Nilsson, Lars Oredsson)
Skatteförvaltningen, Kalmar Lo,Nn 95-12-06 Offert till Skatteförvaltningen från Institutionen för språk och kultur
95-12-15 Offert till Skatteförvaltningen från Inst Samhällsvetenskap med ekonomi

529/95
1995-11-29 Kungörelse Dnr HTE 323 511/95
Forskning med utnyttjande av medel ur rörlig resurs, humanistisk fakultet 1996/97.
Ansökan senast 1996-01-08 till Lunds universitet

Kop t samtl prefekter, AK-S,Lw,
Lunds universitet


530/95
1995-11-29 Beslut Dnr MN B 19 790/94
Medel för universitetslektorers forskning, sk rörlig resurs vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Michael Lindberg Högskolan i Kalmar har tilldelats medel
Lunds universitet


531/95
1995-11-29 Uppsägningsbesked Kicki Väpnare-Sandberg Örn Taube 95-12-01 Skrivelse från Kicki Väpnare-Sandberg ang beg om företrädesrätt
96-03-07 Skrivelse samt folder info från Trygghetsstiftelsen

532/95
1995-11-29 Avtal mellan Stockholms universitet och Högskolan i Kalmar avseende tjänstgöring för professor Erik Arrhenius.
Stockholms universitets dnr Doss 601, Dnr 2444/95
Stockholms Universitet Örn Taube 95-11-29 1 ex avtalet undertecknat och skickat till Stockholms universitet
96-06-28 Skrivelse till Sthlms univ ang Erik Arrhenius möjligheter att anta doktorander
96-09-02 Skrivelse från Sthlms univ ang möjligheter att anta doktorander

533/95
1995-11-29 Begäran om entledigande från tjänst fr o m 96-01-01 pga ålderspension Kerstin Johansson, Rockneby Örn Taube 95-11-29 Entledigandet beviljat
534/95
1995-11-29 Enkät
Informationsteknik i miljöarbetet, enkätfrågor
Länsstyrelsen Gävleborg N Nilsson

535/95
1995-11-30 Begäran om entledigande från tjänst som idrottslärare fr o m 96-02-01. Mats Niklasson Örn Taube 95-11-30 Entledigandet beviljat
536/95
1995-11-30 Försöksdjursstatistik, ny blankett för användningen fr o m 1 januari 1996.
Dnr 19/94.
Centrala försöksdjursnämnden H Hallmer

537/95
1995-12-06 Ekonomisk redovisning av forskningsanslag.
Kontraktsinnehavare: Bo Bergbäck, HiK
Kontraktstid: 94-07-01--95-06-30
Diarienummer Naturvårdsverket: 802-118-94 Ff
Naturvårdsverket Stockholm S Lindberg

538/95
1995-12-06 Anmälan 0800-K16138-95
Stöld av dator i skola, Linnégatan 5, Kalmar
Polismyndigheten, Kalmar K-H Nilsson 95-12-28 Underrättelse om nedlagd förundersökning. Ej spaningsresultat.
539/95
1995-12-06 Utlysning av tjänst som
Biblioteksassistent
Sista ans.dag 95-12-29
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen G Danielsson 96-02-08 Förordnandeprotokoll för Carina Runne
540/95
1995-12-07 Remiss
Avskiljande av studenter från högskoleutbildning
U95/3484/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-01-25 Svar på remissen till Utbildningsdepartementet
541/95
1995-12-07 Förslag till framtida samarbete med ömsesidigt utbyte Kalmar Handbollsförening, Kalmar Örn Taube

542/95
1995-12-07 Avtal om förhyrning av teknisk utrustning och tekniska tjänster
från 95-12-01 till 96-02-29
Sveriges Television, TV2, Växjö B Sedvall

543/95
1995-12-08 Fördelning av medel för rörlig resurs för forskning.
Begäran om förtecknng över fasta innehavare av lektorat.
Dnr HT E323 511/95
Lunds universitet G Danielsson 96-01-08 Förteckning sänd till Lunds universitet
544/95
1995-12-08 Beslut ang M Stolt Högskolans Avskiljandenämnd E Örtengren

545/95
1995-12-08 95-11-24 Offert ang IT i skolan 10 poäng Slottsskolan, Borgholm J Everbrand 95-12-08 Offerten accepterad
546/95
1995-12-08 Skrivelse ang konstaterande av arbetsbrist motsvarnde en tjänst inom ämnet musik inför läsåret 1996/97 med begäran om att erforderliga åtgärder vidtages Institutionen språk och kultur B Sedvall 95-12-08 Beslut att utlysa tjänsten
96-01-11 Förhandlingsprotokoll
96-01-11 Beslutsprotokoll avs uppkommen arbetsbrist inom ämnet musik

547/95
1995-12-08 Hemställan om utlysning av universitetslektorstjänster i svenska språket, engelska och franska. Institutionen för språk och kultur B Sedvall

548/95
1995-12-08 Samrådsskyldighet för de avgifter som tas ut i den avgiftsbelagda verksamhet som bedrivs vid universitet och högskolor.
RRV dnr 33 95 3281
Begäran om samrådsunderlag
RRV S Lindberg 96-01-23 Samrådsunderlag sänt till Riksrevisionsverket
96-02-28 Skrivelse från RRV

549/95
1995-12-11 Medel för budgetåret 1995/96 för att öka antalet doktorandtjänster som innehas av kvinnor
Reg nr 62-1317-95
Högskoleverket Anki K-S 96-01-03 Svar med ansökan om medel till Högskoleverket
96-03-07 Beslut från Högskoleverket om vilka som tilldelats medel (Reg.nr 62-1317-95)

550/95
1995-12-11 Nationellt jämställdhetspris
U95/3388/UH
Utbildningsdepartementet B Sedvall

551/95
1995-12-11 Kursbevis
Naturkunskap för lärare vid naturbruksgymnasier, 5 poäng
Studerandeavdelningen


552/95
1995-12-12 Examensbevis
Teknologie Kandidatexamen i Maskinteknik 120 poäng
Per Robertsson
Studerandeavdelningen


553/95
1995-12-12 Överklagande ang Fristående kurs FK anm.nr 655 kod 10401 Ingbritt Filipsson, Vassmolösa E Örtengren 95-12-18 Yttrande sänt till Överklagandenämnden
96-01-16 Beslut från Överklagandenämnden

554/95
1995-12-12 Överklagande ang reserv till kurs Form och Design. Anm.nr 793, kod 10612 Kaj Muller, Borgholm E Örtengren 95-12-12 Svar till Kaj Muller, Borgholm
555/95
1995-12-12 "Nsturresurser" - forskning och förvaltning. Ev samarbete mellan Skogsvårdsstyrelsen och Högskolan i Kalmar Skogsvårdsstyrelsen, Västervik Örn Taube 95-12-13 Skrivelse till Länsjägmästare Alvar Öhlén, Skogsvårdsstyrelsen, Västervik
556/95
1995-12-13 Överklagande Stefan Carlsson, Tingsryd E Örtengren 95-12-18 Yttrande sänt till Överklagandenämnden
96-01-16 Beslut från Överklagandenämnden

557/95
1995-12-13 Överklagande Kristina Lundberg, Lindås E Örtengren 95-12-18 Yttrande sänt till Överklagandenämnden
96-01-16 Beslut från Överklagandenämnden

558/95
1995-12-14 Resurser för utvecklings-/jämställdhetsarbete inom ingenjörslinjerna.
Dnr 76-1879-95 möjlighet att ansöka om projektstöd.
Högskoleverket Örn Taube 96-02-29 Ansökan om projektstöd insänt till Högskoleverket gm (Eva Örtengren)
96-03-25 Beslut från Högskoleverket att inte tilldela Högskolan projektstöd.

559/95
1995-12-14 Planering P Agenda 21 dnr 1995.1465
"Får vi ert namn under Nybros lokala agenda 21?"
Medverkan till långsiktigt hållbar utveckling i Nybro kommun.
Nybro kommun B Sedvall 95-12-18 Vi svarar inte på detta enligt adm.chef
560/95
1995-12-14 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen i Företagsekonomi
Carl Johan Svensson
Studerandeavdelningen


561/95
1995-12-14 Examensbevis
Filosofie Kandidatexamen
Patrik Andersson
Studerandeavdelningen


562/95
1995-12-14 Trafiksäkerhetsprogram för Kalmar kommun Kalmar Kommun B Sedvall

563/95
1995-12-15 Kopia Regeringsbeslut U 95/2936/UH
Ändring av regleringsbrev budgetåret 1995/96 avseende anslag till universitet och högskolor.
Utbildningsdepartementet


564/95
1995-12-15 Remiss, Regnr 45-1787-95
över Europarådets och Unescos förslag till ny konvention för erkännande av högre utbildning i Europaregionen
Högskoleverket Örn Taube 96-01-12 Svar på remissen att vi avstår från att yttra oss i ärendet
565/95
1995-12-15 Förtydligande av § 17 avseende delårsrapporter i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.
U95/4251/UH
Utbildningsdepartementet Örn Taube

566/95
1995-12-15 Beslut 50-7457-95
Permutation av stiftelsen Rostads minnesfond
Kammarkollegiet S Lindberg

567/95
1995-12-15 Inbjudan Dnr 95:1757
Ansökan om medel för forskning inom skolväsendet budgetåret 1997

Kop t: prefekter, Lw
Skolverket Anki K-S

568/95
1995-12-18 Remiss K95/4301/2
Svensk sjöfart - näring för framtiden (SOU 1995:112)

YTTRANDE FRÅN ZEBERG SKA LÄMNAS TILL REKTOR SENAST 96-02-15
Kommunikationsdepartementet R Zeberg 97-01-15 Skrivelse från Utbildningsdepartementet ang sjöfartshögskola
569/95
1995-12-19 Överklag ang antagningsbesked Kerstin Bjellert, Löttorp E Örtengren 95-12-21 Yttrande till Överklagandenämnden
96-01-16 Beslut från ÖverklagandenämndenDubbelfört
se 8.2-586/
95/LO

570/95
1995-12-19 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och SJ gällande tjänsteresor med tåg SJ Persontrafik B Sedvall

571/95
1995-12-19 Förfrågan om ev framtida samarbete inom ramen för EU:s utbytesprogram för universitet mellan Europeiska Unionen och Latinamerika (Alfa) Prosolvia AB, Stockholm Örn Taube

572/95
1995-12-20 Överklagande ang antagningsbesked Malin Persson, Oskarshamn E Örtengren

573/95
1995-12-20 Finansiering av projekt för utveckling av IT-baserad samverkan mellan universitet/högskolor, näringsliv och gymnasieskolor. KK-stiftelsen Örn Taube 96-01-12 Skrivelse till KK-stiftelsen ang anvisade medel som härmed rekvireras
96-06-12 Skrivelse från KK-stiftelsen Dnr 521/96 ang att medel sätts in på konto HiK
98-01-23 Avtal från KK-stiftelsen Dnr 1.3-50/98Avtal dnr
1.3-50/98
Se även
3.3-509/96

574/95
1995-12-20 Vidareutbildning av lörare för utökad ämnes- och årskurskompetens Pedagogkonventet A B-J

575/95
1995-12-20 IGIP, NMC i Sverige ledamöter KTH, inst för elektronik Örn Taube 96-05-28 Skrivelse från IGIP ang Örn Tuabes ledamotskap i NMC i Sverige
576/95
1995-12-21 Beslutsprotokoll
Tillsättning av tjänst med Eva-Pia Worland som utbildningsledare på deltid (80%) med inriktning mot samhällsfrågor vid institutet för fortbildning av journalister (FOJO)
Rektorsämbetet, personalavd B Sedvall

577/95
1995-12-21 Beslut ang ansökningsomgången HT-95 ang stöd till profilerande forskning vid högskolor utan fasta forskningsresurser.
Dnr 1699-2/95
KK-Stiftelsen Örn Taube 95-12-21 Beslut att tilldela medel till Lars-Eric Persson, Päivi Jokela inst för naturvetenskap
96-02-29 Skriv Projekt: "Problem med fettbloom i chokladkakor och praliner", Dnr 1699:1/95
med begäran att beviljade medel sätts in på HiK:s pg
96-01-10 Avtal - Hög med beviljat anslag och villkor

578/95
1995-12-21 Högskolesamarbete med Central- och Östeuropa. Utlysning av medel för läsåret 1996/97. Svenska institutet, Stockholm K Albertsson 96-02-24 Ansökan om anslag för täckande av levnadsomkostnader för studenter på inter-
nationell (Magister-) kurs i miljövård: "Sustainable Development in the Baltic
Area", 20 p (Dnr 390/39 (32) från inst för Naturvetenskap Hallmer/Arnemo
96-05-30 Beslut om tilldelning av medel fr Sv Inst
97-04-07 Ansökan till Svenska Instittutet om medel för forskarutbyte med Östeuropa
vårterminen 1997
97-06-23 Redovisning av beviljaede medel för kurs "Perspectives on the Sustainable
Development in the Baltic Sea Area" (Dnr 390/39)

579/95
1995-12-21 Begäran om entledigande från tjänst om adjunkt i Drift- och underhållsteknik vid inst Sjö Stefan Fagergren B Sedvall 95-12-21 Begäran beviljad
580/95
1995-12-22 Kontrakt. Integrering av miljöinslag i turismutbildningar.
Beviljat planeringsbidrag Vt 1996
Dnr 75-1857-95
Högskoleverket B Sedvall 96-05-15 Kontrakt Bertil Jansson projekt miljöintegr. i turismutbildning
Dnr 75-1857-95 Proj id MU 18/95 Bibl

581/95
1995-12-22 Anmälan 0800-K17307-95
Inbrott Linnégatan 5
Polismyndigheten i Kalmar K-H Nilsson

582/95
1995-12-22 Fördelning av NT-platser höstterminen 1996 Utbildningsdepartementet E Örtengren 95-12-27 Sammanställning av NT-platser
96-01-15 Skrivelse till Utbildningsdepartementet ang fördelning av NT-platser höstterminen
-96
96-02-06 Skrivelse från Utbildningsdepartementet ang nya platser i tilläggsbudget samt om-
fördelning av s.k. NT-platser inför hösten 1996.

583/95
1995-12-22 Inbjudan att lämna nya projektförslag inom området "Industrianpassade reglermetoder"
NUTEK H Veenhuizen

584/95
1995-12-22 Avtal om Prisplan för telesamtal nr PASO mellan Högskolan i Kalmar och Telia Telia B Sedvall 95-12-22 Avtalet undertecknat och sänt till Telia, Tommy Modig, Kalmar
585/95
1995-12-27 Remiss
U95/4053/F
Betänkandet Viljan att veta och viljan att förstå - Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning. Slutbetänkande av Utredningen om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning. SOU 1995:110.
Utbildningsdepartementet Anki K-S 96-02-29 Svar på remiss
586/95
1995-12-27 Remiss betr överklagande av beslut om att inte antas till kurs i Modern svenska vid Högskolan i Kalmar. (Kerstin Bjellert) Överklagandenämnden E Örtengren 96-01-08 Remissen besvarad . Se Dnr 8.2-586/95 (dubbelfört)/LO
587/95
1995-12-28 Beslut att bevilja bidrag till samverkan mellan regionala högskolor och näringsliv i syfte att skapa nya arbetstillfällen.
Bidraget från Sparbanksstiftelsen Kron an
Swenneby advokatbyrå ab Örn Taube

588/95
1995-12-29 Inbjudan att lämna idéer och förslag om bättre tekniköverföring Nutek H Veenhuizen

589/95
1995-12-29 Akademiska experter sökes för att besöka akademiska institutioner i Central- och Östeuropa för EU-kommisionens räkning Utbildningsdepartementet
96-01-04 Skrivelse från Inst för naturvetenskap till Mr Patric Franjou Commission Européenne
590/95
1995-12-29 Överklagan ang antagning (kop på brev sänt till Överklagandenämnden i Stockholm) Margaretha Hjort, Kalmar E Örtengren 96-01-08 Yttrande till Överklagandenämnden
96-02-02 Beslut från Överklagandenämnden

591/95
1995-12-29 Överklagan ang antagning Gunilla Strandå, Mörbylånga E Örtengren 96-01-08 Yttrande till Överklagandenämnden
96-02-02 Beslut från Överklagandenämnden

592/95
1995-12-29 Öv erklagan ang antagning Anna Thorell, Västerås E Örtengren 96-01-08 Yttrande till Överklagandenämnden
96-02-02 Beslut från Överklagandenämnden

593/96
1996-03-22 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, Institutionen för pedagogik och metodik, och Skol- och Barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun (uppdragsgivare) ang fortbildning i matematik, 3 poäng

FELFÖRT. SE DNR 1.52-122/96!!!!
Inst för pedagogik och metodik
SE DNR
1.52-123/96

594/96
1996-03-22 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar , Institutionen för pedagogik och metodik och Växjö kommun (uppdragsgivare: Kurs i Svenska, motsvarande 2 poäng

FELFÖRT SE DNR 1.52-123/96!!!
Inst för pedagogik och metodik
SE DNR
1.52-123/
96

1/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Niklas Herrloff E Örtengren 96-01-08 Yttrande till Överklagandenämnden
96-01-23 Beslut från Överklagandenämnden

2/10
2010-12-15 Anhållan att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder Bo Magnusson
96-01-03 Anhållan beviljad
3/10
2010-12-15 Ledamöter i SUNETs tekniska referensgrupp 1996-1998 Högskoleverket B Sedvall 96-01-15 Förslag Mikael Andersson som ledamot i Sunets tekniska referensgrupp.
4/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Lektor i skeppsteknik och teknologi
Sista ans.dag 96-02-02
ÖS,Sydostpress,Ny Teknik m fl


5/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Adjunkt i skeppsteknik och teknologi
Sista ans.dag 96-02-02
ÖS,Sydostpress,Ny Teknik m fl
96-03-19 Förordnandeprotokoll för Olle Eriksson
6/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Lektor i maskinteknik
Sista ans.dag 96-02-02
ÖS,Sydostpress,Ny Teknik m fl
Inga ansökningar inkomna
7/10
2010-12-15 Överklagan angående antagningsbesked Susanne Lloyd, Kalmar E Örtengren 96-01-11 Skrivelse till Överklagandenämnden, Stockholm
96-02-02 Beslut från Överklagandenämnden

8/10
2010-12-15 Förfrågan om forskningssamarbete mellan Högskolan i Kalmar och KTH-Centrum för Miljövetenskap Centrum för Miljövetenskap, KTH, Sthlm H Vennhuizen

9/10
2010-12-15 Nordisk kartläggning rörande FoU-arbete kring utbildning och informationsteknologi Linköpings Universitet A K-S
96-01-30 Påminnelse från Linköpings Universitet att svar önskas senast 6 februari
96-02-05 Information sänd till Linköpings universitet

10/10
2010-12-15 Beslut 1996-01-09 angående attest/utanordningsinstruktion 1996-01-15 för förvaltningen (inkl biblioteket) Högskolan i Kalmar/Rektorsämbetet
96-03-07 Beslut. Ny attest/utanordningsinstruktion för Förvaltningen (inkl. biblioteket)
96-03-08 Skrivelse till RRV, Jönköping med bilaga instruktion
96-03-08 Skrivelse till RRV, Stockholm med bilaga instruktion
96-06-14 Beslut ang rätt att teckna attest och utanordning för Maitina Lindholm vikarie för ekonomichef Susanne Lindberg under perioden 96-06-01--97-06-30

11/10
2010-12-15 Beslut 1996-01-09 ang attest/utanordningsinstruktion 1996-01-15 för institutionerna Högskolan i Kalmar/Rektorsämbetet
96-03-07 Beslut. Ny Attest/utanordningsinstruktion för Institutionerna
96-03-08 Skrivelse till RRV, Jönköping med bilaga instruktion
96-03-08 Skrivelse till RRV, Stockholm med bilaga instruktion

12/10
2010-12-15 Nominering av ledamöter till Arbetsgivarverkets delegationer Arbetsgivarverket Örn Taube 96-02-13 Nominering av ledamöter insänt till Arbetsgivarverket
13/10
2010-12-15 Avtal mellan University of Derby och Högskolan i Kalmar avs bl a student- och personalutbyte mm University of Derby Kristina Alb. 96-01-12 Support letter
96-02-20 Skriv fr University of Windsor, kop på ansökan TADES (B-AX för kännedom)

14/10
2010-12-15 Begäran om information ang vilken samhälls- och beteendevetenskaplig forskning som har beröringspunkter med Räddningsverkets ansvarsområde som pågår på Högskolan i Kalmar Räddningsverket, Karlstad A K-S

15/10
2010-12-15 Uppsägning av nuvarande av tal på Myntautomater fr o m 96-07-01 med kodbeteckning HFA 1340 Telia, Kalmar B Sedvall

16/10
2010-12-15 Upprop om arkivinformation på moderna medier för forskningen och utbildningen vid våra högskolor och universitet. Umeå Universitet, Forskningsarkivet B Sedvall

17/10
2010-12-15 Försäkringsbrev nr 81 1714 981, brand-, inbrott- och vattenförsäkring Rostad 262 Trygg-Hansa B Sedvall

18/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Lektor/adjunkt i medieteknik med inriktning medier på datornät.
Sista ans.dag 96-02-12
SUILF-tidningen


19/10
2010-12-15 Remiss
Strategi för regionalt miljövårdsarbete: remiss av förslag till åtgärdsprogram.
Länsstyrelsen i Kalmar län Örn Taube 96-01-16 Remissutlåtande (även per diskett) till länsstyrelsen i Kalmar.
96-07-09 Genomgång av remissinstansernas synpunkter från Länsstyrelsen

20/10
2010-12-15 Missiv ang utnyttjande av Mediecentrum vid större olyckor och krig.
741-273-96
Länsstyrelsen i Kalmar län B SedvallDnr 4.4-
128/97
avtal

21/10
2010-12-15 Missiv ang utnyttjande av personal och studerande vid Mediecentrum.
741-271-96
Länsstyrelsen i Kalmar län B Sedvall 96-04-03 Svar till Länsstyrelsen


Dnr 4.4-
128/97
avtal

22/10
2010-12-15 Intern revision vid Högskolan
RRV dnr 1996:J 8
RRV S Lindberg 96-03-12 Offertförfrågan utsänd från Högskolan i Kalmar. Anbud lämnas senast 96-04-10
96-04-10 Anbud inkommet från: Ernst & Young, KPMG Bohlins, BDO Delborn Revision AB Öhrlings Coopers & Lybrand.
96-04-19 Protokoll upprättat på inkomna anbud. Beslut anta Ernst & Youngs anbud.
96-06-12 PM angående intern kontroll i inköpsrutinerna fr Ernst & Young AB
96-06-14 Kommentarer till PM ang intern kontroll i inköpsrutinerna skriv till Ernst & Young AB
97-01-23 PM angående intern kontroll i löne- och arvodesrutiner
97-12-12 Skriv fr RRV 30-97-3827, ang Revisorer i stiftelser ang Ernst & Young utsedd
till revisor även för 1997 med förlängning för 1998 om inte uppsägning sker
senast 1998-03-31

23/10
2010-12-15 Underlag till katalogen - Att läsa på distans. Kursutbudet vid universitet och högskolor 1996/97.
Reg nr 16-113-96
Högskoleverket E Örtengren 96-05-07 underlaget expedierat av Lotta Bergkrantz

24/10
2010-12-15 Underlag till en broschyr om "N/T 28-48" utbildning som planeras för läsåret 1996/97
Reg nr 16-134-96
Högskoleverket E Örtengren 96-02-01 Underlag sänt till Högskoleverket ang broschyren om N/T 28-48 utbildning
25/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Svenska vid inst för språk och kultur
Sista ans.dag 96-02-26
Sydostpress,ÖS, SULF,Skolvärlden
96-03-14 Beslut om förlängd ansökningstid fram t o m 1996-04-30
96-07-05 Beslutsprotokoll utseende av sakkunniga
96-09-16 Utlåtande från Henrik Williams, Uppsala
96-11-04 förordnandeprotokoll för Gunilla Byrman

26/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Engelska vid inst för språk och kultur
Sista ans.dag 96-02-26
Sydostpress, ÖS,SULF,Skolvärlden
96-04-18 Beslutsprotokoll sakkunniga utsedda
96-11-04 Förordnandeprotokoll för Marie Arndt
96-12-02 Skrivelse från Marie Arndt daterad 96-11-29
96-12-02 Skrivelse från Marie Arndt daterad96-11-30
96-12-09 Remiss från Riksdagens ombudsmän (JO) med begäran om yttrande senast
97-01-15
96-12-23 Skrivelse från Riksdagens ombudsman (JO aktbil 5. Dnr 4453-1996. Efterremiss
96-12-23 Skrivelse till Marie Arndt från personalkontoret
97-01-07 Skrivelse från Utbildningsdepartementet. Utdrag ur protokoll U96/3930/UH §A 13 ang överlämnande av ärende
97-01-10 Skrivelse från Överklagandenämnden Dnr 1191-96 ang förordnandebeslut
97-01-13 Svar på remiss till Riksdagens ombudsmän (JO)
97-04-08 Skriv till Överklagandenämnden
97-05-22 Beslut från Överklagandenämnden
97-07-07 Skriv fr JÄMO ang ifrågasatt könsdiskriminering
97-07-07 Skriv fr JÄMO
97-08-12 Skrivelse/remiss från Högskoleverket
97-08-25 Svar med kommentar till Högskoleverket
97-09-08 Skrivelse från Högskoleverket ang handläggning av tillsättning av tjänsten med begäran om svar senast 97-09-22
97-09-22 Svar till Högskoleverket
97-09-24 Skriv Reg.nr 31-1468-97 från Högskoleverket ang M.Arndts klagomål på hand-
läggning av tillsättning av tjänst
97-10-22 Kop av skrivelse fr M Arndt till Högskoleverket
97-10-24 Skriv fr utbildningsdep med beslut i ärendet
97-11-03 Beslut fr Högskoleverket Reg.nr 31-1468-97, ang handläggning av tillsätnting
av tjänst som universitetslektor i engelska vid HiK
97-11-19 Skrivelse fr Jämställdhetsombudsmannen. Ärendenr 642/96 aktbil 11 ang
ifrågasatt könsdiskriminering. Yttrande senast 97-12-10
97-11-28 Skriv fr SULF
97-12-15 Fax fr Stening & Dyrssen, kop på brev till JämO
97-12-19 Beslut från JO ang anmälan
98-01-20 Skriv från JämO ställd till Stening & Dyrssen ang ifrågasatt könsdiskrimin.
98-01-29 Skriv fr SULF
98-03-01 Avtal. Parter HiK och SACO-S/SULF

27/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Franska vid inst för språk och kultur
Sista ans.dag 96-02-26
Sydostpress,ÖS,SULF,Skolvärlden
96-04-18 Beslutsprotokoll ang utseende av sakkunniga
96-07-05 Förordnandeprotokoll för Irene Pihlström
96-06-17 Protokoll Tjänsteförslagsnämnden

28/10
2010-12-15 Skrivelse till landshövdingen i Kalmar beträffande representation av Kungahuset vid internationellt vetenskapligt och tillämpat symposium "Upgrading of Water and Waste Water Systems" i Kalmar jubileumsåret 1997. Länsstyrelsen Landshövdingen, Kalmar U Lidman 96-02-16 Svar från Stockholms slott
96-08-05 Skrivelse till Hovstaterna, Stockholms slott

29/10
2010-12-15 Ärendeförteckning till Justitiekanslern Justitiekanslern B Sedvall 96-02-26 Svar till Justitiekanslern
30/10
2010-12-15 Borgensförbindelse . Moléns har en skuld till Högskolan i Kalmar Moléns Service HB, Kalmar S Lindberg

31/10
2010-12-15 Ansökan från Jan Herrmann, lektor vid Högskolan i Kalmar Lunds Universitet Örn Taube

32/10
2010-12-15 Förslag till organisering av forskning och forskarutbildning
Regnr 60-843-95
Högskoleverket Örn Taube 96-02-22 Svar på remiss till Högskoleverket
33/10
2010-12-15 Utvärdering av särskilda utbildningssatsningar Högskoleverket E Örtengren 96-02-01 Telefax svar skickat till Högskoleverket
34/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning våren 1996 mellan Högskolan i Kalmar inst för samhällsvetenskap med ekonomi och SJ-skolan i Mjölby.
Kurser i Företagsekonomi under våren 1996
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N Nilsson

35/10
2010-12-15 Agreement Between Vysoké u´ceni technicke v Brne ("Brno") och Högskolan i Kalmar.
Brno reg.nr M-JEP-009493-95.
Internationella sekreteriatet, HiK K Albertsson 97-04-08 Avtal enl ovan för 1 spetember -96 till 31 augusti 1997
36/10
2010-12-15 Beslut att bygga en distansstudio "IT-Studio Falken" Rektorsämbetet Örn Taube

37/10
2010-12-15 Avtal mellan Skolstyrelsen i Stockholm , Inst för språk och litteratur lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Kalmar.
Avtalstid: Kalenderåret 1996.
Skolstyrelsen i Stockholm I Karlsson

38/10
2010-12-15 Första steget i utveckling av nationella utbildningsprogram för miljöinspektörer i Estland, Lettland och Litauen. Kopia på brev till Naturvårdsverket. Umeå Universitet H Hallmer 96-01-29 Skrivelse till Internationella Sekretariatet, Naturvårdsverket
96-01-19 Fax från Naturvårdsverket
96-04-02 Kontrakt CEE 601A mellan Projektansvarig och Styrgruppen för Östeuropaprojektet från Naturvårdsverket
96-04-23 Protokoll med beslut om tilldelning av medel från Naturvårdsverket
96-08-30 Skrivelse från Rolf Arnemo till Bo Libert, Naturvårdsverket, Stockholm
97-02-13 Training Programmes for Environmental Inspectors in The Baltic Republics
97-02-28 Skrivelse till Naturvårdsverket med ansökan om medel (se Dnr 1.3-12/98,överflyttat till detta nr)
97-03-12 Inbjudan till Miljöminister Anna Lindh till konferens om miljöutbildningar i den
baltiska gemenskapen.
97-04-07 Kontrakt CEE 706B mellan Projektansvarig och Styrgruppen för Östeuropaprojejektet (Nytt dnr 1.3-12/98 på detta kontrakt)
97-04-09 Skriv t Sv.inst ang Expertutbyte med Estland o Lettland 1997
97-05-16 Ans m bilaga t Sv .inst för medel till fortbildning av miljöinspektörer (Visbyprogrammet)Dnr 1.3-12/98
39/10
2010-12-15 Överenskommelsen med försvarsmakten om platsgaranti Sveriges Universitets o Högskoleförbund E Örtengren 96-02-26 Svar per telefon från studerandeavdelningen
40/10
2010-12-15 Nya former för externfinansierad forskning Sveriges Universitets o Högskoleförbund A K-S

41/10
2010-12-15 Inst för språk och kultur rekvirerar medel för nätverk hos Nordplus Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn S Lindberg

42/10
2010-12-15 Avtal om teknisk fastighetsförvaltning
mellan Akademiska Hus i Lund AB och Högskolan i Kalmar.
Från och med 96-01-15 till och med 98-12-31
Akademiska Hus B Sedvall

43/10
2010-12-15 Begäran om att avsäga sig uppdrag som ledamot i styrelsen för FOJO. Sören Thunell Örn Taube 96-02-05 Avsägelsen beviljad av rektor
44/10
2010-12-15 Utlysning av företagarnas i Kalmar län stipendium till bästa examensarbete för ingenjörshögskolan.
Rektorsämbetet Örn Taube 96-04-26 Förlängd ansökningstid till 96-06-15
96-06-15 Inget stipendium delades ut enl prefekten på teknikinst.

45/10
2010-12-15 Utlysning av Deloitte & Touches stipendium till bästa examensarbete för marknadsekonomer. Rektorsämbetet Örn Taube 96-02-12 Meddelande från inst för samhällsvetenskap att detta stipendie inte finns längre.
46/10
2010-12-15 Utlysning av Candelia Aktiebolags stipendium till bästa examensarbete för livsmedelskemister Rektorsämbetet Örn Taube 96-05-21 Gunilla Kjellmer utsedd av juryn
47/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som systemansvarig vid ADB-Gruppen, Högskolan i Kalmar
(95-12-15)
Mikael Svensson B Sedvall 96-02-01 Entledigandet beviljas fr o m 96-02-15
48/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tillsvidaretjänst som inst.tekniker vid inst för Naturvetenskap vid Högskolan i Kalmar Leif Kruger B Sedvall 96-02-01 Entledigandet beviljat fr o m 96-03-01
49/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som univ.adj och bitr.projektledare. Anne-Marie Folkesson B Sedvall 96-02-01 Entledigandet beviljat
50/10
2010-12-15 Ansökan om medel för pilotprojekt för samordnat införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001 i mindre företag (insänd 96-01-11) till Länsstyrelsen i Kalmar län Inst för Teknik G Borgö 96-01-18 Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län


Se 4.4-
63/96

51/10
2010-12-15 Skrivelse från Studerandeavdelningen ang ansökan om högskoleexamen Maria Linder, Kalmar E Bokström

52/10
2010-12-15 Beslut om elleveranser fr o m 96-01-01. TEKNIKHUS
Beslut att anta anbud från Kalmar Energi.
Leveransavtal upprättat gällande anläggningsadress Norrgård, Kalmar och leveransadress
Carlbergsvägen, Kalmar
Högskolan i Kalmar centralförvaltningen B Sedvall

53/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K1422-96
Stöld i skola (Sjöbefälsskolan)
Polismyndigheten i Kalmar K-H Nilsson

54/10
2010-12-15 Tjänstledighetsansökan fr o m 96-03-16 t o m 96-06-30 Jan Hellroth B Sedvall 96-02-02 Ansökan beviljad
55/10
2010-12-15 Skriftlig anmälan angående företrädesrätt till återanställning Mark Hammar, Kalmar B Sedvall

56/10
2010-12-15 Enkät ang utredning om förvaltning av donationskapital Utbildningsdepartementet S Lindberg 96-02-05 Svar på utredning om enkät om förvaltning av donationskapital (Högskolans donationsegendom).
96-03-06 Fr Utbildningsdep regeringsbeslut nr 3. Uppdrag till de statliga universiteten och högskolorna inom utbildningsedp område att ompröva engagemang i bolag, stiftelser och andra associationer
96-06-12 Skrivelse till Utbildningsdepartementet

57/10
2010-12-15 Förfrågan om bidrag till Konung Carl XVI Gustaf 50 -årsfond för vetenskap, teknik och miljö Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-fond Örn Taube 96-02-21 Svar på förfrågan
58/10
2010-12-15 Letter of intent, Högskolorna i sydost, samverkansplan (folder) Högskolorna i Sydost Örn Taube

59/10
2010-12-15 Ny nationell förteckning över forskningsämnen
Beteckning ES 96/0364
Statistiska Centralbyrån, SCB L Werner 96-05-08 Förtecknng sänd till SCB, Lennart O Werner representant i SCB arbetsgrupp
60/10
2010-12-15 96-02-09 Begäran om entledigande från tjänst som chef för mediecentrum fr o m 96-02-29 Jan Dufva B Sedvall 96-02-09 Entledigandet beviljat
61/10
2010-12-15 Princip för hyresavtal
Kv. Falken 2, Kalmar (Bruunska villan)
Akademiska Hus, Lund B Sedvall 96-02-22 Uppdragsbekräftelse arkitektuppdrag från ATRIO arkitekter arb.nr 2676B
96-10-30 Hyreskontrakt för Falken 2, Esplanaden 5. Kontraktnr H 2 013-01
2008-11-28 Uppsägning av hyreskontrakt Falken 2, Esplanaden 5 samt bekräftelse på att uppsägningen är mottagen

62/10
2010-12-15 Kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv samt universitet, högskolor och forskningsinstitut KK-Stiftelsen L Werner

63/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokaler mellan Västerviks Utvecklingscentrum och Högskolan i Kalmar. Avtalstid 96-02-01--97-01-31. Används till konsultverksamhet Siftelsn Västerviks Utvecklingscentrum G BorglöSe 3.3-
50/96

64/10
2010-12-15 Projektansökan "Miljöintegration i Turismprogrammen". Ansökan från Inst för samhällsvetenskap med ekonomi (Anneli Andersson) Högskoleverket A Andersson 96-04-18 Beslut från Högskoleverkets Rådets styrgrupp för turismutbildningar
96-05-20 Kontrakt från Högskoleverket Dnr 75-1857-95 Proj id MU 18/95

65/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll vid styrelsens för Högskolan i Kalmar sammanträde 96-01-25
§ 32 Beslut om inrättande av grundutbildn ingsnämnd m.m.
Högskolestyrelsens sammanträde 96-01-25
96-03-12 Följdbeslut m a a högskolestyrelsens beslut att inrätta en grundutbildningsnämnd och att se över programansvaret för lärarutbildningen
96-03-25 Skrivelse till samtliga inst ang utseende av ledamöter i Grundutbildningsnämnd och Lärarutbildningsnämnd.
96-03-25 Skrivelse till Studentkåren ang utseende av ledamöter i Grundutbildningsnämnd och Lärarutbildningsnämnd.
96-03-27 Svar på skrivelse från Inst för naturvetenskap
96-03-28 Svar på skrivelse från Inst Sjö
96-03-28 Svar på skrivelse från Inst för språk och kultur
96-05-08 Instruktion för lärarutbildningsnämnden
96-03-28 Svar på skrivelse från Inst pedagogik/metodik
96-04-02 Svar på skrivelse från Inst för medieutbildning
96-04-09 Svar på skirvelse från Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
96-04-09 Svar nr 2 från Inst för pedagogik/metodik
96-04-29 Skrivelse från Siv Mattson ang Högskolans fortbildningsansvar
96-04-15 Protokoll från styrelsen för Inst för Naturvetenskap
96-05-08 Beslut.Instruktion för lärarutbildningsnämnd
96-06-20 Beslutsprotokoll utseende av Stig Sjödin till ordf i lärarutbildningsnämnden
96-09-19 Val av studentrepresentanter till grundutbildningsnämnden
96-11-06 Beslutsprotokoll. Utseende av extern ledamot i Grundutbildningsnämnden
96-12-09 Beslut. Reviderad instruktion för lärarutbildningen
97-03-06 Protokollsutdrag från inst för teknik med beslut om att Göran Johansson ersätter
Hans Veenhuizen som representant i grundutbildningsnämndenHS prot
96-01-25
§ 32

66/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll vid styrelsens för Högskolan i Kalmar sammanträde 96-01-25
§ 33 Beslut om studenthälsovårdens organisation
Högskolestyrelsens sammanträde 96-01-25
HS prot
96-01-25
§ 33

67/10
2010-12-15 Inbjudan att söka medel för utveckling av utbildning i miljörevision.
Reg nr 75-505-96

För åtgärd även: Håkan Hallmer,HansVeenhuizen,Nils Nilsson
Högskoleverket E Örtengren 96-04-25 ingen ansökan
96-04-25 ingen ansökan från inst för naturvetenskap
96-04-25 ingen ansökan för inst för samhällsvetenskap med ekonomi

68/10
2010-12-15 Inbjudan att söka projektmedel för utveckling av IT i undervisningen i ungdomsskolan (grund- och gymnasieskolor) samt att söka medel för inrättande av doktorandtjänster.


För åtgärd: Anki Koch-Schmidt, Björn-Axel Johansson, Nils Nilsson
KK-stiftelsen A K-S 96-04-15 Fax med ansökan nr 960210 A:2 och 960210A:1 sänt till KK-stiftelsen, 920210:B
69/10
2010-12-15 Beslut
Platsantal i den centrala antagningen till hösten 1996.
Studerandeavdelningen E Örtengren

70/10
2010-12-15 Skrivelse betr tllgodoräknande av studier i USA Karin Hygge, Kalmar Eva Bokström

71/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal mellan Svenska Journalistförbundet, Stockholm och Högskolan i Kalmar.
Lokalens adress: Lagern nr 7, Vasagatan 50, Stockholm
Kontraktstid: 96-03-01--98-02-28
Svenska Journalistförbundet, Stockholm B Sedvall

72/10
2010-12-15 Anbudsinfordran, köp av arbetsmarknadsutbildning
Ref. Data ekonom
Länsarbetsnämnden, Oskarshamn J Everbrand 96-03-21 Offert - Dataekonom skickad till AF-TED, Oskarshamn
96-04-25 Svar från Arbetsförmedlingen
96-05-20 Svar från Arbetsförmedlingen

73/10
2010-12-15 Meddelande om inspektion 96-02-15
Dnr 672-96
Datainspektionen B Sedvall

74/10
2010-12-15 Skrivelse från institutionen för Teknik an
Feaniprövning av 3-åriga ingenjörsutbildningar
National Monitoring Committee, NMC H Veenhuizen

75/10
2010-12-15 Skrivelse ang överflyttning av bilförsäkringar Kammarkollegiet, Karlstad B Sedvall

76/10
2010-12-15 Beslutsmeddelande om beredskapsarbete Arbetsförmedlingen, Kalmar B Sedvall

77/10
2010-12-15 Transaktionslista över utlandsresor och kontokortsfakturor gällande 1995 Sveriges Radio P3, Växjö S Lindberg

78/10
2010-12-15 Rekvision av projektmedel
Projekt: Nordisk musik- produktion av videofilm (budgetår 1996)
Projektnr 21012600.
Rekv. medel 25.000 DKK. Beviljat
Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn L Oredsson

79/10
2010-12-15 Ansökan om anslag till projekt med anledning av 600-årsjubiléet av Kalmarunionen 1997. Letterstedska föreningens huvudstyrelse E Idermark

80/10
2010-12-15 Remiss gällande förslag att inrätta professurer och forskartjänster med inriktning mot genusforskning. Dnr 951170:5. Forskningsrådsnämnden Örn Taube 96-02-23 Vi avstår från att yttra oss
81/10
2010-12-15 Utökat samarbete mellan högskolan och arbetsmarknaden TCO U Lidman

82/10
2010-12-15 Hemställan om att högskolestyrelsen beslutar om framtagande av gemensam utbildningskatalog för de tre högskolorna i sydost Studentkåren,Kalmar,Växjö,Blekinge Örn Taube
83/10
2010-12-15 Beslut beträffande uppdragsförordnande som prefekt Rektorsämbetet Örn Taube 96-09-04 Skriv till berörda institutionsstyrelser vid Högskolan ang former för utseende
av prefekt
96-09-26 Utdrag ur högskolestyrelsens protokoll nr 1. § 7 beslut om ändring av praxis för utseende av prefekt.HS prot nr 1
96-09-26
§ 7

84/10
2010-12-15 Hemställan om subventionering av tryckkostnader för publikation om regalskeppet Kronan. Kronan Projektet, Kalmar Örn Taube 96-03-22 Avböjt per telefon
85/10
2010-12-15 Utlysning av medel för projekt som syftar till att utbilda och använda unga studerande som guider i interaktiva utställningar, dvs låta äldre ungdomar dela med sig kunskaper om naturvetenskap och teknik till yngre.
Dnr 960129:2, A 11-5/1116

För åtgärd även: Håkan Hallmer
Forskningsrådsnämnden H Veenhuizen 96-04-10 ingen ansökan från inst för teknik
96-04-10 ingen ansökan från inst för naturvetenskap
96-06-03 Beslut om fördelning av medel. Miljö science center - Dnr 960350, A 11-5/1116 Elisabet Idermark erhållit medel.

86/10
2010-12-15 Samrådsinbjudan Dnr : 0619/94
Inkomma med synpunkter på förslaget till program/dispositionsplan för KALMAR HAMNFRONT- området mellan slottet och Varvsholmen.
Kalmar Kommun,Stadsbyggnadskontoret B Sedvall 96-03-26 Inget svar
87/10
2010-12-15 Enkät ang Samordning av flygresor till Bryssel m.m. Beteckning 15650:60072 Försvarsmakten, Militära servicekontoret B Sedvall 96-03-01 Inget svar på enkäten
88/10
2010-12-15 Finanstatistik till Riksrevisionsverket
RRV dnr 33-96-0180
RRV U Axelsson 96-02-26 Statistiksvar till RRV insänt via fax
89/10
2010-12-15 Inbjudan/förfrågan till konferens Basårskonferens 24 april 1996. Enkät skall besvaras senast
96-03-13.

Kop för kännedom till: Hh,Hv
Högskoleverket E Örtengren 96-03-13 Svar på enkäten
90/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Fysik vid Inst för Teknik
Sista ans.dag 96-03-15
Institutionen Teknik B Sedvall 96-05-02 Beslutsprotokoll. Utseende av sakkunniga.
96-11-04 Förordnandeprotokoll för Staffan Carius

91/10
2010-12-15 Revidering av röstlängd Lunds universitet G Danielsson 96-03-07 Påminnelse ang begärda uppgifter. Senast svarsdatum 96-02-19
96-03-18 Uppgifter insända av Gunilla Danielsson


92/10
2010-12-15 Ang förslag på ämnesområden för inrättandet av särskilda forskartjänster.
Dnr 113.0045/96
SJFR A K-S 96-04-30 Svar till SJFR
93/10
2010-12-15 96-02-26 Application forms for Transnational Cooperation Projects
Project: Virtual European Teachers Team for Telematic supported ODL.
Sub-Programme: Open and Distance Learning
SOCRATES Programme K Albertsson 96-05-09 Letter of endorsement från Inst för pedagogik/metodik, spårk/kultur
96-05-24 Skrivelse fr inst f spr o kult ang partnerskap i proj Telematic European ....

94/10
2010-12-15 Beslut om utbetalning av medel för lärarutbyte nr 31 våren 1996. Högskoleverket, Grundutbildningsrådet S LindbergSe även
5.6-472/95
kontrakt

95/10
2010-12-15 Förfrågan ang producera en utbildning inom den civila beredskapen, kallad
Påbyggnadsutbildning steg III.
Beteckning 4-306/96
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) N Nilsson 96-11-18 Anbud skcikat till ÖCB
96/10
2010-12-15 Avtal Inbrottslarm
Avtal nr B 7687
Lokal: FOJO, Vasagatan 50, Stockholm typ kontor
Team Security Skandinavien AB B Sedvall

97/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Ekonomichef vikarie 1 år
Sista ans.dag 96-04-01
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen G Danielsson 96-05-03 Förordnandeprotokoll för Maitina Lindholm
98/10
2010-12-15 96-02-29 Beslut i Högskolestyrelsen 96-02-29 Revisionsplan för budgetåret 1995/96 Rektorsämbetet Örn TaubeHS prot
96-02-29
§ 42

99/10
2010-12-15 Beslut. Fastställda föreskrifter för doktorandtjänst vid Högskolan i Kalmar taget vid HS möte
96-02-29.
Rektorsämbetet Örn TaubeHS prot
96-02-29
§ 41

100/10
2010-12-15 Beslut. Lokala föreskrifter för forskarutbildning av lärare med fast anställning vid högskolan i Kalmar taget vid HS möte 96-02-29. Rektorsämbetet Örn TaubeHS prot
96-02-29
§ 41

101/10
2010-12-15 Avtal/bekräftelse mellan Statskontoret och Högskolan i Kalmar ang Hantering av Microsoft Education Select mellan förmedlingsstället Göteborgs Datacentral och Högskolan i Kalmar
Bekräftelse/förbindelse
Statskontoret Örn Taube

102/10
2010-12-15 Förbindelse/avtal mellan Lunds universitets avtal med CLARIS för installation och användning av CLARIS programvaror och Högskolan i Kalmar Lunds Datacentral Örn Taube

103/10
2010-12-15 Remiss
Den nya gymnasieskolan - hur går det? (SOU 1996:1)
U96/406/S
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-04-25 Remissvar till departementet
104/10
2010-12-15 Remiss - Reform och förändring, RUT -93 (SOU:1996:21) U96/788/UH Utbildningsdepartementet Örn Taube 96-04-16 Yttrande sänt till Utbildningsdepartementet
105/10
2010-12-15 Kartläggning av FoU-verksamheten vid universitet och högksolor 1995/96 - ES96/0780 Statistiska Centralbyrån L o Werner

106/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Sekreterare till projektet distansutbildning.
Sista ans.dag 96-03-22
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi G Danielsson 96-04-30 Förordnandeprotokoll för Celie Skyllerstedt
107/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Utvecklings- och projektledare för distansutbildning
Sista ans.dag 96-04-01
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
96-04-09 Förordnandeprotokoll för Mats Linde
108/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Institutionssekreterare med inriktning mot ekonomi
Sista ans.dag 96-04-01
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
96-04-09 Förordnandeprotokoll för Marie Karlsson
109/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Doktorand i miljövetenskap med beteendevetenskaplig inriktning
Sista ans.dag 96-04-01
Inst för naturvetenskap


110/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Instrumenttekniker/assistent vid inst för naturvetenskap
Sista ans.dag 96-04-01
Inst för naturvetenskap
96-04-17 Förordnandeprotokoll för Georg Gleffe
111/10
2010-12-15 Anhållan om bidrag för energidebatt 96-04-29 Högskolans Miljögrupp B Sedvall

112/10
2010-12-15 Skrivelse ang yrkeshögskola inom turism- och småskalig livsmedelsindustri Bo Hedberg AB Örn Taube

113/10
2010-12-15 Remiss
Betänkandet Högskola i Malmö (SOU 1996:36)
U96/805/UH
Utbildningsdepartementet B Sedvall 96-04-16 Yttrande till departementet
114/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Medieproducent med placering vid inst för medieutbildning
Sista ans.dag 96-04-10
Institutionen för medieutbildning
96-05-10 Förordnandeprotokoll för Nicklas Wimmerberg
115/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Doktorand i Ekologi vid institutionen för naturvetenskap
Sista ans.dag 96-04-10
Institutionen för Naturvetenskap
96-06-03 Förordnandeprotokoll för Jonas Nilsson
116/10
2010-12-15 Beg om ekonomisk slutredovisning av projekt:
ANAEROB RENING AV AVLOPPSVATTEN OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRI
Projektnr: P9101329

(Lars Borg fått för vidarebef till proj.ledare)
NUTEK L Borg/Sedval

117/10
2010-12-15 Beg om ekonomisk slutredovisnng av projekt:
FÖRDJUPAD STUDIE AV DENITRIFIKATION
Projektnr: P9101330

(Lars Borg fått för vidarebef till proj.ledare)
NUTEK L Borg/Sedval

118/10
2010-12-15 Utlysning av stipendier för uppsatser/examensarbeten, FoU och forskning som rör stimulans av processer som leder till företagsetablering och nyföretagande.


Information från HiK:s representanter i bedömningsgruppen Göran Johansson, Jonas Everbrant
Sparbanksstiftelsen Kronan G Johansson 96-06-07 Ansökan inlämnad av Ann-Sofie Palmqvist och Lena Gustavsson
96-06-07 Skrivelse ang ansökan från Göran Svensson och Charlotta Borelius
96-06-13 Ansökan från Henrik Thore och Mathias Rask
96-06-13 Ansökan från Helena Hidén
96-06-13 Ansökan från Olle Enarsson och Joakim Persson
96-06-14 Ansökan från Jenny Flodmar, och Eva Kläppe
96-06-14 Ansökan från Thore Germgård
96-06-17 Ansökan från Thomas Gränne
96-06-17 Ansökan från Henrik Sandell
96-06-15 Ansökan från Fredrik Johansson
96-06-14 Ansökan från Niklas Röök

119/10
2010-12-15 Intresseanmälan om att inrätta ett TIPPS-centra vid Högskolan i Kalmar sänt till Yngve Bergström, Borlänge, (gällande Miljöledning och miljöteknik.)


Kop Örn Taube
Högskolan Dalarna, Borlänge G Borgö 96-09-02 Skrivelse till Föreningen Sefström ang ansökan om att få bilda TIPPS-Kalmar
120/10
2010-12-15 Nationell utvärdering av examinationen i högskolan.
Reg nr 67 474 95
Högskoleverket Örn Taube

121/10
2010-12-15 Inbjudan att anmäla intresse för att utveckla och genomföra distansutbildningsmoduler inom ramen för Utvecklingsrådets "Masterprogram".
P 16-2/96.

(EÖ för kännedom o ev. åtgärd)
Utvecklingsrådet, Stockholm Örn Taube

122/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, Institutionen för pedagogik och metodik, och Skol- och Barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun (uppdragsgivare) ang fortbildning i matematik, 3 poäng Inst för pedagogik och metodik


123/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, Institutionen för pedagogik och metodik och Växjö kommun (uppdragsgivare): Kurs i Svenska, motsvarande 2 poäng. Inst för pedagogik och metodik


124/10
2010-12-15 Offert avseende Högskolans insatser vid Mönsterås Bruk (utbildnings- och projektinsatser under perioden 96-03-01--06-21 Mönsterås Bruk H Veenhuizen 96-03-20 Inköpsorder från Södra Cell AB, Mönsterås Bruk ang Utbildning inlåning av Leif
Nilsson.

125/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Lektor i Miljöteknik vid inst för teknik.
Sista ans.dag 96-04-19
Ny Teknik,SULF,Sydostpress, ÖS,Platsj
96-11-04 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningen av tjänsten
126/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Adjunkt i miljöteknik vid inst för teknik.
Sista ans.dag 96-04-19
Ny Teknik, SULF, Sydostpress,ÖS,Platsj
97-01-27 Förordnandeprotokoll för Eva Pohl
127/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll med beslut om tillsättande av en grupp för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Örn Taube utsedd till en av ledamöterna Högskoleförbundet Örn Taube

128/10
2010-12-15 Skrivelse ang framtidsperspektiv ang kompetensförsörjningen inom utbildningssystemet. Lunds universitet Örn Taube

129/10
2010-12-15 Remiss ang Överklagande dnr P 672/96, Lundström Överklagandenämnden för totalförsvaret E Örtengren 96-04-10 Svar till Överklagandenämnden för totalförsvaret
130/10
2010-12-15 Ang högskoleprovet Karin Gustavsson, Kalmar M Johansson 96-03-27 Svar på skrivelsen
131/10
2010-12-15 Ledamöter till forskningsnämnd för period 96-03-01--98-12-31 Rektorsämbetet Örn Taube 96-04-09 Beslut från Inst för samhällsvetenskap med ekonomi om att utse Philippe Daudi till ledamot i forskningsnämnden
96-04-03 Beslut från Inst pedagogik/metodik att utse Karin Taube.
96-05-08 Val av representanter forskarstuderande har utsetts: Magnus Strand, Krister
Krister Bredmar
96-05-03 Beslut från institutionen för Teknik att utse Hans Veenhuizen

132/10
2010-12-15 Remiss
U96/1026/UH
Betänkandet: Lärarutbildning i förändring
Utbildningsdepartementet Örn Taube 96-04-15 Remissgrupp utsedd
96-05-09 Svar på remiss sänt till Utbildningsdepartementet

133/10
2010-12-15 Anbudsinfordran Dnr H.10.1.1-1996/0242
ANBUD-TED UT (Utbildning av utbildare maj-juli)
Länsarbetsnämnden, Oskarshamn I Karlsson 96-04-23 Svar från inst för pe/me. Tackar nej.
134/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut
Åtgärder med anledning av invändning i revisionsberättelser och revisionsrapporter för
myndigheter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde för räkenskapsåret 1994/95
Utbildningsdepartementet till RRV S Lindberg 96-06-14 Redovisning av intern revision skriv t regeringen utbildningsdepartementet
135/10
2010-12-15 Beslut
Förvaltningsavgifter. Beslutet gäller avtal tecknade från och med 1 maj.
Rektorsämbetet ( ekonomiavdelningen) S Lindberg 98-05-11 Beslut stabsmöte Lokalavgifter
136/10
2010-12-15 Överenskommelse 1996-02-28 om gemensamt utvecklingsprojekt mellan AB Gustaf Kähr och Miljöteknik, Högskolan i Kalmar. Inst för Teknik H Veenhuizen

137/10
2010-12-15 Remiss (230-8303-90)
Naturvårdsplan Nybro kommun (förslag)


Svar per telefon kan lämnas före 96-04-15.
Länsstyrelsen Kalmar län H Hallmer 96-04-15 Svar per telefon från inst för Naturvetenskap
138/10
2010-12-15 En skrivelse från Student Pugwadh Sweden om en etisk kod vid universitet och högskolor. Sveriges Universitets o Högskoleförbund Örn Taube 96-05-29 Svar per fax till högskoleförbundet
97-03-05 Skrivelse från Student Pugwash Sweden ang införande av en etisk kod för forskare

139/10
2010-12-15 En skrivelse från högskolan i Karlstad om högskolans roll i arbetet med att levandegöra demokratins villkor Sveriges Universitets- och Högskoleförb Örn Taube 96-05-29 Besvaras ej enl Örn Taube
140/10
2010-12-15 Avsiktsförklaring
rörande samverkan mellan Kalmar läns Vårdhögskola och Högskolan i Kalmar
Kalmar läns Vårdhögskola Örn Taube

141/10
2010-12-15 Offert - "Uppföljning, utvärdering och resultatanalys" Försäkringskassan i Kalmar län J Everbrandt 96-05-06 Offert sänt till försäkringskassan
96-05-13 AvtalSe Avtal
Dnr 1.5-
230/96

142/10
2010-12-15 Offert
ADB på distans, 5 poäng
Xantro AB, Hästveda J Everbrandt

143/10
2010-12-15 Protokoll
Val av ledamöter till institutionsstyrelsen fr o m den 1 juli 1996
Inst för språk och kultur Örn Taube 97-01-30 Protokoll med utsedd TA-representant frå inst
97-01-31 Beslutsprotokoll

144/10
2010-12-15 Äskande av medel till årets SOLA-stafett SOLA-stafetten, Jonas Rubensson Örn Taube

145/10
2010-12-15 Begäran om entledigande av tjänst som universitetsadjunkt vid Högskolan i Kalmar, institutionen för Sjöbefälsskolan fr o m 1996-04-01 Kerstin Linsved R Zeberg 96-04-01 Entledigandet beviljats
146/10
2010-12-15 Donationsfonder och stiftelser RRV S Lindberg 96-04-09 Svar till Riksrevisionsverket
147/10
2010-12-15 Utlysning av två tjänster som
Adjunkter i maskinteknik vid inst för sjöbefäl
Sista ans.dag 96-04-29
Göteborgsposten,Sv.Sjöfartstidn. ÖS,Syd G Danielsson 96-06-12 Förordnandeprotokoll för Stefan Fagergren och Peter Fritz
148/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Adjunkt i el- och reglertekniska ämnen vid inst för sjäbefälsutb
Sista ans.dag 96-04-29
Göteborgsposten,Sv.Sjöfartstidn.ÖS,Syd G Danielsson 96-06-12 Förordnandeprotokoll: Beslut att avbryta tillsättning av tjänsten.
149/10
2010-12-15 Utlysning av två tjänster som
Adjunkter i nautiska ämnen vid inst för sjöbefälsutb med inriktning mot sjö- och befraktningsrätt
Sista ans.dag 96-04-29
Göteborgsposten,Sv.Sjöfartstidn.ÖS,Syd G Danielsson

150/10
2010-12-15 Samarbetsavtal mellan Sveriges Television, Växjö och Högskolan i Kalmar Sveriges Television, Växjö B Sedvall 96-03-06 Avtal om förhyrning av teknisk utrustning och tekniska tjänster
151/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Adjunkt i nautiska ämnen inriktning Allmän Göteborgsposten.Sv.Sjöfartst.ÖS,Sydost
96-06-12 Förordnandeprotokoll för Peter Listrup
152/10
2010-12-15 Projekt uppsökande och kamratstödjande verksamhet BRYTPUNKTEN, Borgholm B Sedvall

153/10
2010-12-15 Projektmedel för anslutning av länsbibliotek till SUNET. (För kännedom till HiK) Statens kulturråd


154/10
2010-12-15 Påminnelse om att sända över en kopia av lokalförsörjningsplanen


Statens Lokalförsörjningsverk B Sedvall 97-02-12 Lokalförsörjningsplan insänd
155/10
2010-12-15 Lektorer med docentkompetens Högskollärarutredningen, Curt Karlsson G Danielsson 96-04-29 Uppgifter insända av Gunilla Danielsson

156/10
2010-12-15 Begäran om anbud för
Kylanläggning datasal Domherren
Centralförvaltningen HiK B Sedvall 96-03-28 Anbud från ELIA Entreprenad AB, Kalmar
96-03-28 Anbud från Svanholms El AB, Kalmar
96-04-04 Anbud från Elajo, Kalmar
96-04-10 Protokoll från anbudsöppning
96-04-11 Beslut om att anta ELIA:s offert

157/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst
Lektor i företagsekonomi med inriktning mot Ekonomistyrning vid inst för Samhällsvetenskap med ekonomi.

Sista ans.dag 96-05-06
SULF-tidn,DN,Sydsvenskan
96-10-11 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tlllsättningen av tjänsten
158/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst
Lektor i företagsekonomi med inriktning mot Marknadsföring vid inst för Samhällsvetenskap med ekonomi

Sista ans.dag 96-05-06
SULF-tidn,DN,Sydsvenskan
96-10-11 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningen av tjänsten
159/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst
Lektor i företagsekonomi med inriktning mot Organisation, gärna idustriell inriktning vid inst för Samhällsvetenskap med ekonomi.

Sista ans.dag 96-05-06
SULF-tidn,DN,Sydsvenskan
96-10-11 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningen av tjänsten
160/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst
Två doktorander i företagsekonomi vid inst för Samhällsvetenskap med ekonomi

Sista ans.dag 96-05-06
SULF-tidn,DN,Sydsvenskan


161/10
2010-12-15 Remiss
Betänkandet Forskning och Pengar. Slutbetänkande av Forskningsfinasierinsutredningen
(SOU 1996:29).
Utbildningsdepartementet, forskn.pol.enh A K-S 96-05-02 Yttrande sänt till departementet
162/10
2010-12-15 Ansökan om projektanslag till miljöstyrningsprojekt (Miljö4-programmet).


(Projektledare Maria Ljungberg)
NUTEK H Veenhuizen 96-02-01 Missiv inkommet direkt till inst för Teknik.
96-05-02 Ärendebekräftelse 8621-96-03791 från NUTEK
96-06-20 Beslutsbrev Dnr 8621-96-3791 med beslut om ej prioriterat ekonomiskt stöd till
ansökan.

163/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Lektor/adjunkt i idrott och hälsa
Sista ans.dag 96-05-10
Sydostpress,ÖS,SULF-tidningen,Skolvärld
96-06-18 Förornandeprotokoll för Anders Raustorp
96-12-05 Förordnandeprotokoll, beslut om avbrytande av tillsättning

164/10
2010-12-15 Utlysning internt av tjänst som:
Universitetsadjunkt i pedagogik vid inst för pedagogik och metodik.
Sista ans.dag 96-04-25
Intern utlysning
96-05-21 Förordnandeprotokoll för Peter Karlsudd
165/10
2010-12-15 Authorisation Letter
Baltic Environmental Education Network (BEENET)
(Consortium 3)
Rolf Arnemo R Arnemo 97-04-17 BEENET Contract No B4-3040/96/752/jnb/a5

166/10
2010-12-15 Avtal mellan FOJO och SIda (INEC-1996-0069) gällande
Women i n Journalism (55/96/H)
SIDA A Ewers

167/10
2010-12-15 95-09-12 Beslut ang Omstationeringsarvode till rektor Rektorsämbetet B Sedvall 96-02-15 Beslut om förlängt omstationeringsarvode till rektor under perioden 96-02-01--06-30
168/10
2010-12-15 95-09-12 Beslut om Representationsarvode till rektor Rektorsämbetet B Sedvall

169/10
2010-12-15 95-09-01 Beslut ang Arvodesuppdrag för Lars Borg som ordförande i nämnden för
lärarutbildning
Rektorsämbetet B Sedvall

170/10
2010-12-15 95-09-01 Beslut ang Uppdragstillägg för näringslivskontakter för Ulf Lidman Rektorsämbetet B Sedvall

171/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som institutionsassistent vid inst för teknik fr o m 96-04-01 Annelie Fröding B Sedvall 96-04-12 Entledigandet beviljas
172/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal Nr H 2 013-01
Esplanaden 5, lgh H 2:13 för Forskning och utbildning
96-03-01--2006-02-28
Akademiska Hus B Sedvall

173/10
2010-12-15 Kostnadsersättning för den samordnade antagningen antagningsåret 1996/97
Dnr 20-755-96
VHS E Örtengren

174/10
2010-12-15 Avtackning av landshövding Eric Krönmark. Inbjudan att lämna bidrag till Eric Krönmarks
konstfond
Länsstyrelsen Kalmar län, länsrådet Örn Taube

175/10
2010-12-15 Offertförfrågan angående framtagande av informationsmaterial om odlingslandskapets biologiska mångfald. Länsstyrelsen Kalmar län,miljövårdsenheten H Hallmer 96-05-14 Ingen offert lämnad
96-05-30 Beslut angående antagande av offert

176/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för att genomföra ett seminarium inom vattenrening och avfallshanteringsteknik i Kalmar 97-01-28--29. Kalmar Vatten & Renhålln ing AB Örn Taube 96-06-14 Svar från Kalmar vatten och renhållning AB med beslut att stödja tillkomsten av seminariet
177/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för att genom föra ett seminarium inom vattenrening och avfallshanteringsteknik i Kalmar 97-01-28--29. Kalmar Kommun, Bengt Enge Örn Taube 96-07-12 Bidrag beviljat av Kalmar kommun
98-01-30 Skriv t Kalmar kommun med beg om utbetalning av beviljat garantibelopp
98-01-30 Skriv t Kalmar Vatten & Renhållning AB med beg om utbetalning av beviljat
garantibelopp
98-01-30 Ekonomiskt resultat från konferensen

178/10
2010-12-15 Allmänna råd om handläggningen av vissa ärenden vid den etiska prövningen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål m.m. Centrala försöksdjursnämnden, Stockholm U Lidman

179/10
2010-12-15 Ökad antagning till sjöbefälsutbildningen Sveriges Redareförening Örn Taube

180/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Vikarierande Laboratorieassistent med inriktning mot kemi vid inst för naturvetenskap.
Sista ans.dag 96-05-15.
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen
96-06-18 Förordnandeprotokoll för Sara Gunnarsson
181/10
2010-12-15 Skrivelse från Karlsson med begäran om uppgifter. Jan Karlsson I Karlsson 96-03-18 Skrivelse från Jan Karlsson
96-03-29 Svar till Karlsson
96-04-01 Skrivelse från Karlsson
96-04-16 Påminnelse från Karlsson
96-04-23 Skrivelse till Jan Karlsson
96-05-09 Skrivelse från inst för språk och kultur till Jan Karlsson
96-05-15 Skrivelse från Jan Karlsson
96-05-15 Svar med kommentar till Jan Karlsson

182/10
2010-12-15 Remiss
Projekt inkapsling
Remiss av planeringsrapport för miljökonsekvensbeskrivning, MKB
(Rapport + övr handl i original till H Hallmer)
Oskarshamns kommun H Hallmer 96-05-15 Inga skriftliga synpunkter kommer att avges. Endast medverka vid möten som kommer att hållas enligt Håkan Hallmer. Ansvarig på inst för naturvetenskap är Jan Mikaelsson
183/10
2010-12-15 Avtal mellan SGU och Högskolan i Kalmar om jordartsgeologisk undersökning Sveriges Geologiska Undersökning


184/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll fört vid arbetsutskottets sammanträde 96-04-16 ang ändrad anmälningstid inför höstantagningen Sveriges Universitets- o Högskoleförbund Eva Örtengre

185/10
2010-12-15 Förfrågan ang jämställdhetsprojekt Högskoleverket G Danielsson 96-06-27 Påminnelse från Högskoleverket
96-08-31 Inget svar från personalavdelningen


186/10
2010-12-15 Offert ang konsultinsatser för organisationsutveckling vid Högskolan R Noonan, SWEDEC International Örn Taube 96-07-18 Svar till R Noonan
187/10
2010-12-15 96-04-16 Beslut Verksamhetsplan för hösten 1996 Rektorsämbetet Örn Taube

188/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll från styrelsens för Högskolan i Kalmar sammanträde 96-04-16 ang
Ny instruktion för biblioteksnämnden (beslut)
Rektorsämbetet Örn TaubeHS prot
96-04-16
§ 52

189/10
2010-12-15 Begäran om ekonomisk redovisning från projekt Dnr 421-94-0506

Tidigare diariefört under 3.3-393/94. Göran Jense, Högskolan i Växjö tillsammans med
Nils Nilsson
Folkhälsoinstitutet N Nilsson 96-12-18 Kontrakt Dnr 421-96-0993
Projekt: Unga människor och alkohol.
Projektledare: Göran Jense.
Vetenskaplig redogörelse senast: 1998-08-313.3-393/94
190/10
2010-12-15 Utdrag ur protokoll inst.styrelsen 96-03-21
Initiering av val till institutionsstyrelse. Beslut att föreslå rektor att förlänga nuvarande institutionssytrelses mandat till 1996-12-31
Institutionen för teknik Örn Taube 96-05-08 Beslutsprotokoll. Förlängning av mandatperioden för institutionsstyrelsen för
teknik till och med 1996-12-31.

191/10
2010-12-15 Remiss av ett förslag om hantering av frågor om forskningsfusk. Sveriges universitets- och högskoleförbund A K-S 96-09-12 Remissvar
192/10
2010-12-15 Begäran om förtur av särskilda skäl till antagning Ainell-Stoltz, Lundqvist, Kalmar M Johansson

193/10
2010-12-15 Lärarutbildningsnämndens organisation Rektorsämbetet Örn Taube 96-04-29 Skrivelse från Siv Mattson ang Högskolans fortbildningsansvar
194/10
2010-12-15 Enkät RRV uppdrag till Militära servicekontoret Beteckning 15 900:609 70 ang
Upphandling av nytt hyrbilsavtal
Försvarsmakten B Sedvall 96-05-14 svar till Försvarsmakten via fax
195/10
2010-12-15 Offert angående uppdragsutbildning:
Fortbildning av lärare i Hultsfreds kommun HT 1996 t o m utgången av 1998
Hultsfreds kommun L Oredsson

196/10
2010-12-15 Gemensam planering för utbildningsprojekt kring kvalificerad eftergymnasial utbildning Emmaboda kommun Örn Taube

197/10
2010-12-15 Beslut
Fördelning av kort rörlig resurs för höstterminen 1996
Lunds universitet Örn Taube

198/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i konstruktion vid institutionen för teknik.
Sista ans.dag 96-05-22
Personalavdelningen G Danielsson 96-07-29 Förordnandeprotokoll med beslut om att avbryta tillsättningen av tjänsten
199/10
2010-12-15 Avtal ang portträttmålning i olja av rektor Dan Isacson Sigfrid Södergren, Mörbylånga Örn Taube 96-05-02 Avtalet bekräftat av Örn Taube
200/10
2010-12-15 Ansökan om externa medel till von Beskows fond, KVA.
Projekt: The fate of coarse detritus in lake littoral zones - Analys av stabila isotoper
Irene Bohman


201/10
2010-12-15 Ansökan om externa medel till Herta Retzius (stipendiefond) KVA
Projekt: The fate of coarse detritus in lake litoral zones - Ananlys av stabila isotoper
Irene Bohman


202/10
2010-12-15 Ansökan om externa medel till Herta Retzius (Vetenskaplig forskning) KVA
Projekt: The fate of coarse detritus in lake littoral zones - Analys av stabila isotoper
Irene Bohman


203/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning i Västerås mellan Högskolan i Kalmar och Skallberget-Centrum
i Västerås kommun.
Datorn som pedagogiskt verktyg 5 poäng under vt och ht 1996
Institutionen pedagogik/metodik I Karlsson

204/10
2010-12-15 Avtal mellan Institutionen för Naturvetenskap Högskolan i Kalmar och Kalmar Vatten och Renhållning AB, Kalmar.
Projektarbete under tiden 96-06-03--06-21
Institutionen för Naturvetenskap H Hallmer

205/10
2010-12-15 Skriv till University of Leeds betr network of European Pharmacologists (EpharNet) University of Leeds H Hallmer

206/10
2010-12-15 Beslut ang beviljade medel till Institutionen för språk och kultur för utveckling av påbyggnadsutbildning i Design Management för täckande av lönekostnader inkl sociala avgifter. Rektorsämbetet Örn Taube

207/10
2010-12-15 Beslut bevilja medel ur anslaget för utveckling v grundutbildningen
(biblioteket)
Rektorsämbetet Örn Taube

208/10
2010-12-15 Representanter till Universitetskommittén Kalmar Företagsgrupp Örn Taube

209/10
2010-12-15 Svar ang ansökan om högskoleexamen Märtha Helje, Växjö Eva Bokström

210/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning mellan inst för språk och kultur och Kalmar kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen.
Utbildning: Det forskande barnet-den forskande pedagogen. Kurs i Reggio Emilia-pedagogik.
VT 1996 och HT 1996
Inst språk och kultur L Oredsson

211/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning mellan inst för språk och kultur och Kalmar kommun, Barn- och ungdomsför-
valtningen.
Utbildning: Fortbildning för lärare i engelska, åk 1-7.
Höstterminen 1996
Inst språk och kultur L Oredsson

212/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning mellan inst för språk och kultur och Skattemyndigheten, administrativa
enheten
Utbildning: Språkutbildning i engelska HT 1996
Inst språk och kultur L Oredsson

213/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning mellan inst för språk och kultur och Kalmar kommun, barn- och ungdomsförvaltningen.
Utbildning: Fortbildning för språklärare
VT 1996
Inst för språk och kultur L Oredsson

214/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Institutionssekreterare.
Sista ans.dag 96-05-24
Institutionen för teknik
96-05-28 Förordnandeprotokoll för Jirina Fahlén
1996-05-28


215/10
2010-12-15 Hemställan om ny yrkestitel för laboratorieassistent till biomedicinsk analytiker ST-ATF B Sedvall 96-05-07 Beslut att samtliga laboratorieasistenter vid Högskolan i Kalmar fr o m 96-05-01
byter yrkestitel till biomedicinsk analytiker.

216/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll SACO
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 96-01-01--12-31
Rektorsämbetet


217/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll TCO
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 96-01-01--12-31
Rektorsämbetet


218/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll SEKO
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 1996-01-01--12-31
Rektorsämbetet


219/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98, avseende perioden 96-01-01--96-12-31
Rektorsämbetet


220/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Utseende av ordförande i biblioteksnämnden under tiden 96-05-01--98-12-31 är Ulf Lidman
Rektorsämbetet Örn Taube 96-10-08 Utdrag ur grundutbildningsnämndens protokol 96-06-24 ang ledamöter i biblio-
teksnämnden.
96-10-08 Beslut ang ledamöter i biblioteksnämnden
96-12-09 Skrivelse från biblioteksnämnden till högskolestyrelsen ang bibliotekslokaler

221/10
2010-12-15 Avtal
Cooperation Agreement within the SOCRATES Programme between the
Hochschule Bremen och Högskolan i Kalmar
Inst för Samhällsvetenskap och ekonomi A Andersson

222/10
2010-12-15 Hyrelsavtal mellan KIFAB i Kalmar AB och Högskolan i Kalmar
Fastighet Domherren 1
Hyrestid 96-07-01--2001-06-30
KIFAB
96-11-29 Hyreskontrakt för lokal: Domherren 1. Kontraktnr 0135-0001-1, med indexklausul
97-04-07 Överenskommelse mellan KIFAB och HiK ang inredande av 7 st kontorsarbetsplatser.
2008-06-13 Uppsägning av hyreskontrakt kv Domherren 1

223/10
2010-12-15 Offert "Gamlebyviken" sänt från inst för naturvetenskap Västerviks kommun H Hallmer 96-08-21 Avtal upprättat (Se dnr 1.52-396/96)


Dnr 1.52-396/96
Avtal

224/10
2010-12-15 Hyreskontrakt lokal Bofinken 5 (Unionsgatan 1, Kalmar)
Hyrestid: 96-05-01--97-04-30
Kunskapsinvest HB Nils Nilsson, Kalmar B Sedvall

225/10
2010-12-15 Hyresavtal gällande ombyggnad lokal avseende fastigheten kv Rockan 10 mellan Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB och Högskolan i Kalmar Claesson & Anderzén HB B Sedvall 96-07-31 Hyreskontrakt Rockan 10 (Norra vägen 42)
Utbildningslokaler FOJO
96-11-20 Komplettering av avtal
03-07-02 Uppsägning av hyreskontrakt Rockan 10 från och med 1 oktober 2004
03-08-21 Bekräftelse från CA-Fastigheter om mottagande av uppsägning av lokal

226/10
2010-12-15 Inbjudan till försöksverksamhet Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning E Örtengren 96-12-13 Skrivelse ang Synpunkter på Comet AB:s ansökan om deltagande i den kvalificerade yrkesutbildningen och på beviljandet av densamma (denna skrivelse sänd till Riksdag m.fl enl sändlista)
96-12-13 Skrivelse med bilagda synpunkter enl ovan sänd itll Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning.
96-12-23 Skrivelse från Comet AB
96-12-23 Skrivelse från Sjöfartsverket
96-12-23 Skrivelse från Sveriges Redareförening
96-12-30 Skrivelse från Kommitten för kvalificerad yrkesutbildning
97-01-07 Svar till Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning
97-01-13 Skrivelse från Svenska Maskinbefälsförbundet
97-01-30 Skriv fr Kommittén f kval yrkesutb. med Nya anvisningar för ansökan till försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning. Dnr 97/8.
97-02-04 Skrivelse från Sjöfartsverket
97-02-20 Skrivelse fr Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning. Dnr 96/161. Synpunkter på Comet AB:s ansökan om deltagande i yrkesutb och på beviljandet av den samma.
97-06-04 Skrivelse fr Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning Dnr 96/157 med beslut till Danderyds kommun.
97-06-13 Skrivelse till Sjöfartsverket
97-06-30 Skrivelse från Sjöfartsverket ang utbildning vid Comet AB, Tjörn
98-04-16 Skriv fr Stiftelsen Sveriges Sjömanshus med beg om yttrande över Utbildningsstiftelsens under bildande att driva en sjöfartsskola.
98-04-17 Skriv fr Sjöfartsverket 070301-9735647 ang On Board University AB ans om att utfärda behörighetsgrundande kursbevis för GMDSS-behörigheter
98-04-23 Skriv fr Göteborgs universitet ang Yttrande Dnr J 718/98 om ans om examensrätt för sjöbefälsutbildning vid Comet AB. Regnr 641-22-98
98-05-19 Fax fr Försvarsmakten ang Behör8ghet för mariens sjöbefäl. HKV 19 100:662 64

227/10
2010-12-15 Remiss
Översättningar av svenska examensbenämningar till engelska språket
Sveriges Universitets- och Högskoleförbun E Örtengren 96-06-03 Fax med svar till Universitets- och Högskoleförbundet
96-12-09 Beslut från Högskoleverket Regnr 40-2984-96 ang översättningar till engelska
språket av svenska examensbenämningar
97-02-24 Skrivelse frånEugen Trifun ang engelsk examenstitel för Filosofie Magisterexamen i företagsekonomi.
97-03-07 Skrivelse till Eugen Trifun
97-04-07 Skrivelse fr Universitets- och högskoleförbundet Dnr 20/97 ang förslag till svenska generella examina och deras översättningaar till engelska språket.
97-06-23 Svar på remissen
98-03-31 Beslut f.k. ang översättningar till engelseka spr fr Högskoleverket
98-04-23 Skriv Reg.nr 40 3516 fr Högskoleverket till Högskoleförbundet ang innebörden
av samrådsskyldighet avseende översättningar till engelska språket av sv examensbenämningar
98-05-11 Dnr 20/97 skriv fr Sv universitets- och högskoleförbund ang benämningar av
generella examina och deras engelska översättningar

228/10
2010-12-15 U96/1665/UH
Ang ytterligare platser för hösten 1996 i tilläggsbudget 2
Utbildningsdepartementet


229/10
2010-12-15 Remiss
N96/1041
Samverkan mellan högskolan och näringslivet; SOU 1996:70
Näringsdepartementet L o Werner 96-06-24 Yttrande till Näringsdepartementet
230/10
2010-12-15 Avtal mellan Försäkringskassan i Kalmar län och Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Kurs i uppföljning, utvärdering och resultatanalys
Försäkringskassan i Kalmar län J EverbrandOffert
Dnr 3.9-
141/96

231/10
2010-12-15 96-02-27 Förhandlingsprotokoll enligt § 11 MBL
högskolestyrelsens ärende nr 7 och följdbeslut
Förhandlingsprotokoll B Sedvall

232/10
2010-12-15 96-04-15 Protokoll
Förhandling jml § 11 MBL inför högskolestyrelsens sammanträde 96-04-16
Protokoll B Sedvall

233/10
2010-12-15 Avtal inredning i lokaler vid Kv Falken 2 Arkitekt SAR Eva Kellander B Sedvall

234/10
2010-12-15 Inbjudan att söka bidrag för att bilda en företagsgrupp och förverkliga idén - Utveckla ditt företag i samverkan med andra. KK-stiftelsen Örn Taube Göran Borgö fått för kännedom enligt Örn Taube 96-05-28


235/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Föreskrifter för forskningsnämnden och utseende av ledamöter
Rektorsämbetet Örn Taube

236/10
2010-12-15 Enkät. Kasko och ansvarsskydd för skepp Kammarkollegiet B Sedvall 96-07-31 Enkäten besvaras ej
237/10
2010-12-15 Ledigkungörelse av forskningstillfällen för universitets-lektorer/-adjunkter med utnyttjande av medel ur rörlig resurs 1996-97 avseende de mindre och medelstora högskolorna inom LTH:s verksamhetsområde
Dnr LTH E323 1177/96
Lunds universitet
1996-06-28 Beslut från Lunds universitet om tilldelning av medel
238/10
2010-12-15 Programme Socrates samarbetsavtal mellan Lúniversite Montesquieu - Bordeaux IV (Frankrike) och Högskolan i Kalmar Lúniversite Montesquieu - Bordeaux Anneli Anders

239/10
2010-12-15 Avtal mellan Universidad de Cantabria och Högskolan i Kalmar (Socrates-Erasmus Programme) Universidad de Cantabria Anneli Anders

240/10
2010-12-15 Inbjudan till anbudsgivning på:
1. Nyföretagarkurs inkl informationsdag, dnr H4.1-1996/0262
2. Konsultrådgivning, dnr H4.1-1996/0264
3. ALU-starta eget projekt, dnr H4.1-1996/0263
Länsarbetsnämnden, Kalmar N Nilsson 96-06-06 Inget svar på inbjudan från Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
241/10
2010-12-15 96-04-29 Letter of intent
96-04-29 Skriv till NUTEK ang samverkan med NUTEK i projektet informationsverktyg för miljöstyrning i småföretag
European Commission H Veenhuizen

242/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Miljövetenskap vid institutionen för naturvetenskap
Sista ans.dag 96-06-21
Ny Teknik.SULF,MiljöAktuellt,ÖS,Sydostp
96-12-05 Beslutsprotokoll ang utseende av sakkunniga
97-09-20 Skrivelse från inst för naturvetenskap med yrkande om återkallande av utlyst tjänst
97-08-20 Beslutsprotokoll med beslut m att dra tillbaks tillsättningen av tjänsten

243/10
2010-12-15 Forskningsmedel att söka för alkholforskning vid 1.Systembolagets Fond för Alkoholforskning (SFA)2.resp alkohol- och narkotikaforskning vid Folkhälsoinstitutet (FHI).

Sista ans.dag för 1. = 96-09-05
" " " 2. = 96-09-17 Även till Håkan Hallmer för åtgärd
Folkhälsovårdsinstitutet N Nilsson 96-09-06 Ingen ansökan insänd.

244/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll 96-05-09
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 96-01-01--12-31 för Ingegärd Cafourek
Rektorsämbetet


245/10
2010-12-15 Remiss EUK96/940/2
EU-kommissionens dokument "Mot en ny sjöfartspolitisk strategi" ("Towards a new Maritime Strategy")
Kommunikationsdepartementet Rolf Zeberg 96-06-14 Bilaga, svensk översättning av EG-kommissionens dokument
96-08-15 Inget svar på denna remissen

246/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Personalhandläggare
Sista ans.dag 96-06-17
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen
96-08-01 Förordnandeprotokoll för Helen Persson
247/10
2010-12-15 Ansökan om medverkan från Statens Konstråd med utsmyckning av Högskolans nya byggnad för teknikutbildningen. Statens Konstråd B Sedvall

248/10
2010-12-15 96-04-26 Begäran om entledigande från tjänst på institutionen för naturvetenskap Håkan Andersson
96-05-20 Entledigandet beviljat
249/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetsadjunkt i matematik vid inst för sjöfart och drift
Sista ans.dag 96-06-17
Sydostpress, ÖS,
96-08-09 förordnandeprotokoll för Anders Nordborg
96-08-30 Överklagande av tillsättning av tjänst från Birger Andersson, Kalmar
96-09-30 Skrivelse till Överklagandenämnden för högskolan
96-11-13 Beslut från Överklagandenämnden

250/10
2010-12-15 Letter of intent
Cooperation Agreement between
WITEC (Women i Technology) and Högskolan i Kalmar, Leonardo da vinci
Dr Renate Kosuch, Oldenburg K Albertsson

251/10
2010-12-15 Inbjudan till att Utveckla forskning och utbildning med näringslivsinriktning
Intresseanmälan senast 96-06-17
KK-stiftelsen L o Werner 96-06-17 Intresseanmälan för att utveckla magisterutbildningar vid Högskolan i Kalmar
96-06-17 Intresseanmälan för att utveckla företagsforskarskolor vid Högskolan i Kalmar
96-07-01 Bekräftelser på mottagandet av intresseanmälningar avs ansökningar om att
"utveckla mastersutbildningar" resp "utveckla företagsforskarskolor
96-11-04 Skrivelse från KK-stiftelsen ang Projekt: Utveckla företagsforskarskolor samt
Projekt:Utveckla mastersutbildningar med bedömning av våra ansökningar
Projekt: Etablering av en forskarskola inom profilområdet automation
96-11-29 Ansökan ang företagsforskarskola. Projekt: Automation sänd till KK-stiftelsen
(dnr 961).
96-12-09 Kopia på skrivelse från Högskolorna Sydost till KK-stiftelsen ang företags-
forskarskola inom automation.
96-12-06 Komplettering av ansökan ang etabelring av en företagsforskarskola inom profilområdet automation sänd till KK-stiftelsen
97-02-26 Skrivelse från KK-stiftelsen (Dnr 961) ang ans företagsforskarskola och/eller
mastersutbildning. Projekt: Etablering av en forskarskola inom profilområdet automation. Beslut: ansökan avslagen.

252/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal Reg nr 123-00194.01
Storken 3, Sjöbefälsskolan, Stagneliusgatan 31, Kalmar
Hyrestid: 95-08-01 t o m 98-07-31
(Samtidigt härmed upphör avtal nr 123-194.01 av den 95-01-01 att gälla
Kalmar Kommun Fastighetskontoret B SedvallDnr 4.4-
10/95

253/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K7205-96
96-05-17 Stöld av flagga och flagglina, Norra vägen 42, Kalmar (Norrgård)
Polismyndigheten i Kalmar län K-H Nilsson

254/10
2010-12-15 SOCRATES/ERASMUS Inter-University Co-operation Programmes (ICP) Academic Year 1996/97 European Commission K Albertsson 97-10-30 ICP-96-S-4002/13, Statement of activities and expenditure skickat av Rolf
Arnemo till European Commission

255/10
2010-12-15 Avtal mellan Universite de Mons-Hainaut U.M.H. och Högskolan i Kalmar gällande
Socrates-Erasmus Academic Year 1997/1998.
Erasmus code: B MONS03
Universite de Mons-Hainaut U.M.H, Mons K Albertsson

256/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor/adjunkt i bild
Sista ans.dag 96-06-28
Sydostpress, Östra Småland
96-07-18 Förordnandeprotokoll för Torgny Åström som adjunkt i bild
96-07-18 Förordnandeprotokoll med beslut om avbrytande av tillsättning av tjänsten som
univ.lektor i bild.

257/10
2010-12-15 Anmälan av ärende til Högskolans i Kalmar disciplinnämnd Prefekten för inst för sjöfart och drift Örn Taube 96-06-03 Beslut handläggning av diciplinärende
96-06-17 Protokoll från Diciplinnämndens sammanträde

258/10
2010-12-15 Letter of intent ang deltagande i utbytesprojektet "Business Development Through Trans Regional Competence" Hogeschool Eindhoven


259/10
2010-12-15 Uppsägning av tjänst som universitetslektor i engelska Christer Påhlsson
96-05-28 Beslut om entledigande
96-05-28 Skrivelse från Christer Påhlsson
96-10-14 Skrivelse ställd till Högskolestyrelsen från Christer Påhlsson
96-12-16 Skrivelse till Christer Påhlsson
97-02-10 Skrivelse från Christer Påhlsson ställd till Högskolestyrelsen

260/10
2010-12-15 Uppgifter om bisysslor Utbildningsdepartementet Örn Taube 96-05-29 Svar till departementet
96-09-27 Belsut från Utbildningsdepartementet

261/10
2010-12-15 Inrättande av ett näringslivssekretariat vid Högskolan i Kalmar - hemställan om bidrag Länsstyr., Sydsv HK, Kalmar kommun Örn Taube 96-06-18 Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län 103-3769-96 att avsätta en ram för projektetsgenomförande
96-08-30 Utdrag ur protokoll fört vid smmanträde med kommunstyrelsen i Kalmar den 5
augusti med beslut om att Kalmar kommun bidrar med begärd kostnad
99-02-17 Rekvision till Regionförbundet ang medel enl beslut fr länsstyrelsen

262/10
2010-12-15 Antagningsärende MrEl Aid El Othmani Nabil Monica J.

263/10
2010-12-15 Avtal mellan Barnomsorgen och Högskolan i Kalmar, institutionen för naturvetenskap, att genomföra utbildningen "Praktisk ekologi" Barnomsorgen, Färjestaden J-A Törngren

264/10
2010-12-15 Kontrakt avs bidrag 1996 för projektet "Water balance and water use efficiency in rainfed agriculture in the semi-arid tropics: Interactins between soil, water and prearl millet yields"
Mottagare: Prof Erik Arrhenius
Dnr 980.0157/96
Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd


265/10
2010-12-15 Ansökan om projektanslag och dyr utrustning 1996 för projektet "Karaktärisering och identifiering av virus-receptor interaktioner med hjälp av svag affinitetsteknologi
Sökande: Sten Ohlson och Michael Lindberg
Teknikvetenskapliga Forskningsrådet


266/10
2010-12-15 Ansökan om projektanslag och dyr utrustning 1996 för projektet "Användning av ligand-receptor växelverkan inom biotekniken"
Sökande: Ian Nicholls och Jokela Päivi
Teknikvetenskaplig Forskningsrådet


267/10
2010-12-15 Ansökan om medel för projektet "Biology of Enteroviruses; studies of interaction between enteroviruses and their target cells"
Sökande: Michael Lindberg
Naturvetenskapliga Forskningsrådet NFR


268/10
2010-12-15 Ansökan om medel för projektet "The Role of Intergrins in Controlling Regulated Secretion in Lacrimal Gland Acinar Cells"
Sökande: Peter Gierow, Gordon Laurie
Naturvetenskapliga Forskningsrådet NFR


269/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsbidrag m komplettering avs projektet "The Role of Intergrins in Controlling Regulated Secretion in Lacrimal Gland Acinar Cells and Possible Implications in Development of Dry Eye Disorders"
Sökande: Peter Gierow, Gordon Laurie
Medicinska Forskningsrådet


270/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning medier på datornät
Sista ans.dag 96-06-17
Sydostpress, ÖS


271/10
2010-12-15 Distansutbildning Trosa Kommun, Trosa LärCentrum EÖ, BAX

272/10
2010-12-15 Begäran om byte av handledare/examinator daterad 96-04-24 Roger Larsson H Hallmer 96-05-22 Påminnelse från Roger Larsson
96-05-29 Institutionsstyrelsemöte, kallelse m ärendelista

273/10
2010-12-15 Regeringens uppdrag till de statliga universiteten och högskolorna inom Utbildningsdeparte-
mentets område att ompröva engagemang i bolag, stiftelser och andra associationer
RRV S Lindberg 96-06-12 Skrivelse till RRV
274/10
2010-12-15 Riktlinjer för stiftelsens insatser för att stödja uppbyggnaden av forskningsmiljöer vid högskolor utan fasta forskningsresurser i samverkan med näringslivet KK-stiftelsen A K-S, LW 96-10-09 Skrivelse till landshövding Antia Bråkenhielm
275/10
2010-12-15 Skrivelse med bilaga från Bornholm ang en ev högskoleanknytning Stiftelsen Capellagården Örn Taube

276/10
2010-12-15 Uppföljning av A 6-medlens användning 1994/95
Dnr 96:1111
Skolverket Siv Mattsson 96-05-30 Redovisning av medel till Skolveket. Projekt: Pedagogik för yrkeslärare samt medel för Miljöfrågor i undervisningen.
97-02-05 Dnr 97:147 skriv fr Skolverket med begäran om uppföljning av A6-medlens användning 1995/96

277/10
2010-12-15 96-05-23 Beslut enligt upprättat förslag utse revisorer i Stiftelsen Sjöbefälsskolan i Kalmar
samfond 1 och i Stiftelsen Rostads minnesfond. (Protokollsutdrag)
Högskolan i Kalmar ekonomiavdelningen
HS prot nr 7
§ 63

278/10
2010-12-15 96-05-23 Protokollsutdrag från Styrelsen för Högskolan i Kalmar sammanträde protokoll nr 7
§ 62. Beslut ang investeringsplan för nytt nätverk.
ADB-enheten Högskolan i Kalmar
HS prot nr 7
§ 62

279/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
ADB-tekniker
Sista ans.dag 96-06-24
Intern utlysning av tjänst
96-09-02 Förordnandeprotokoll för Conny Olsson
280/10
2010-12-15 Fastställande av sista dag för ansökan om examensrättKop t: AK-S,samtl prefekter
Högskoleverket Örn Taube 96-10-15 Ansökan om magisterexamensrätt för fysik, matematik, biomedicin, miljövetenskap sänt till Högskoleverket
96-11-05 Skrivelse från Högskoleverket med bekräftelse på ansökan
97-07-01 Beslut (64-3173-96) från Högskoleverket ang rätt att utfärda magisterexamen i:
biomedicin och miljövetenskap

281/10
2010-12-15 Rättelse av tidigare avlämnade momsdeklarationer Skattemyndigheten i Kalmar, momsenheten


282/10
2010-12-15 Åtgärdsplan-Högskolans i Kalmar bibliotek Biblioteksnämnden, HiK Örn Taube 96-11-05 Offert från VHS ang biblioteksdatasystem (Se dnr. 1.5-519/96)
96-11-05 Uppdragsavtal nr 570-20702 från VHS ang Upphandling av programvara för
biblioteksdatasystem (se dnr 1.5-519/96)1.5-519/96,
3.3-30/97

283/10
2010-12-15 Frågeformulär om genteknisk verksamhet i växthus Jordbruksverket H Hallmer 96-06-14 Frågeformuläret besvarat och skickat
284/10
2010-12-15 Ang användningen av särskilda prov som urvalsinstrument
Regnr 80-1793-96
Högskoleverket E Örtengren 96-08-16 Svar till Högskoleverke
96-10-09 Skrivelse från Högskoleverket ang beslut om standardbehörigheter och föreskrifter.Reg.nr 80-2977-96Hänvisning
Dnr 7.21-
387/96
svaret till
Högskolev

285/10
2010-12-15 Protokoll från kårfullmäktigemöte, Studentkåren Högskolan i Kalmar med val av ny a styrelseledamöter Studentkåren , Högskolan i Kalmar


286/10
2010-12-15 Kontrakt, Vereinbarung fur das SOKRATES/ERASMUS-Programm zur Mobilität von Studierenden
mellan Högskolan i Kalmar och Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTUC)
Brandenbugische Technische Universität K Albertsson

287/10
2010-12-15 Begäran om ytterligare tjänstledighet för månaderna november och december 1996. Stellan Ranebo, Köpenhamn Örn Taube 96-06-26 Beslut om beviljande av tjänstledighet
96-10-10 Begäran från Ranebo om förlängd tjänstledighet.
96-10-10 Begäran beviljad t o m 97-04-30

288/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K8499-96
försök till inbrott 96-06-08 Smålandsgatan 21, Kalmar (nya idrottshallen)
Polismyndigheten i Kalmar län K-H Nilsson

289/10
2010-12-15 Fullmakt för Maitina Lindholm Riksgäldskontoret, Stockholm


290/10
2010-12-15 Remiss (N96/1365)
Samverkan mellan högskolan och de små och medelstora företagen; SOU 1996:89Kop: Missiv till Lennart O Werner
Näringsdepartementet Göran Borgö 96-08-14 Svar på remiss
/10
2010-12-15 Skriv om ev samarbete mellan Kulturförvaltningen och Högskolan med anledning av
Unionsåret 1997
Kalmar kulturförvaltning Örn Taube 96-08-12 Svar till Kalmar kulturförvaltning
293/10
2010-12-15 Internutlysning av tjänst som
Universitetslektor i Bioorganisk kemi vid inst för Naturvetenskap
sista ans.dag 96-06-24
Inst för natuvetenskap
96-09-13 Beslutsprotokoll, utseende av sakkunniga vid tillsättning av tjänst
96-11-15 Yttrande för Lunds universitet
97-10-21 Beslutsprotokoll att Ian Nicholls utses till innehavare av tjänsten

294/10
2010-12-15 Bekräftelse ang gästforskare i bioorganic chemistry research gropu vid Högskolan i Kalmar Dr Sevgey Piletsky A K-S

295/10
2010-12-15 Uppföljning av den nya organisationen för universitetens/högskolornas lokalförsörjning. Riksdagens utbildningsutskott B Sedvall 96-06-17 Svar på enkäten
296/10
2010-12-15 Beslut Reg nr B4-96
Begäran om omprövning av beslut ang avskiljande
Högskolans Avskiljandenämnd H Hallmer

297/10
2010-12-15 Anbudsbegäran Dnr M.102.41-1996/40I
EU-Projektledarutbildning
Arbetsmarknadsverket, Oskarshamn J Everbrand 96-07-05 Skrivelse från Arbetsförmedlingen ang flyttad anbudstid
96-08-13 Komplettering till anbudsförfrågan
96-08-26 Projektbeskrivningar från Arbetsförmedlingen
96-09-02 Inget anbud inlämnat

298/10
2010-12-15 Studenthandbok 1997/98
Regnr 16-1918-96
Högskoleverket E Örtengren 96-08-22 Påminnelse om kontaktperson
96-08-29 Skrivelse från Högskoleverket ang fastställande av särskilda förkunskaper
96-09-15 Svar per telefon

299/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
1:e lokalvårdare
Sista ans.dag 96-08-05
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen
96-09-16 Förordnandeprotokol för Christer Karlsson
300/10
2010-12-15 Skrivelse ang Marinbiologiskt laboratorium i Kalmar Utbildningsdepartementet Örn Taube

301/10
2010-12-15 Protokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98, Chefsavtalet bilaga 3, avseende perioden 1996-01-01-
96-12-31
Centralförvaltningen HiK


302/10
2010-12-15 Remiss U96/2109/UH
Studiefinansiering och examina i forskarutbildningen (Ds 1996:35)
Utbildningsdepartementet A K-S 96-08-08 Skriv fr Utb.dep ang möjlighet att ta del av rapport 2/96
96-10-10 Remissvar till Utbildningsdepartementet

303/10
2010-12-15 Hyresavtal 1086447 mellan
Högskolan i Kalmar och Telia Finans AB
Telia Finans AB B Sedvall

304/10
2010-12-15 Erbjudande ang segling med skonerten HMS Falken Chefen för Marinens Officershögskola Rolf Zeberg

305/10
2010-12-15 Skrivelse ang A-kasseersättnin g Johannes Holswilder, Kalmar C Ackesjö

306/10
2010-12-15 Nominering av ledamöter till arbetsgivarkollegiet
Dnr 9606-0364-Gd-02


Arbetsgivarverket B Sedvall 96-08-16 Svar faxat
307/10
2010-12-15 Utdrag ur Protokoll
Fyllnadsval till institutionsstyrelsen ht 1996. Göran Lundgren utsedd
Institutionen för Teknik Örn Taube

308/10
2010-12-15 Åldersgräns vid antagning till högskoleutbildning Högskoleverket


309/10
2010-12-15 Beslut ang Teknikbrostiftelsens stipendier maj 1996 - stipendiat Håkan Gustafsson Teknikbrostiftelsen i Lund L o Werner

310/10
2010-12-15 Avtal om drift av LADOK Lunds universitet B Sedvall

311/10
2010-12-15 Beslut om att ställa in det nya driftingenjörsprogrammet 120 poäng hösten 1996 Rektorsämbetet


312/10
2010-12-15 Etablering av en teveproducentutbildning i Sverige Utbildningsdepartementet M S-Brandin

313/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar och Stensöskolan ang utbildning kring temat Lärarroll i förändring Stensöskolan i Kalmar


314/10
2010-12-15 Representation i FOJO-styrelsen Tidningsutgivarna Ö Taube/A Ew

315/10
2010-12-15 Samarbetsavtal mellan Högskolan i Kalmar och Telia Kompetens ang revidering och genomförande av kurser inom data- och elektroingenjörsprogrammet för H:s räkning samt genomförande av tentamina för kurser inom ovan nämnda program Telia Kompetens i Kalmar H Veenhuizen 96-09-02 Offert till Telia kompetens ang telekommunikationsutbildning

316/10
2010-12-15 Offertförfrågan ang utrustning till Högskolans datanätverk
Sista dagen för inlämnande: 96-07-17
Upnet, Dotcom och ABB Communicatins Mikael Anders 96-08-06 Protokoll från anbudsöppning
96-08-27 Beställning till Upnet
96-0910 Beslut rörande upphandling av utrustning för högskolans stamnätverk

317/10
2010-12-15 Ansökan om dispens - sjökapten Antti Niiranen Monica Johan 96-06-27 Beslut ang dispens
318/10
2010-12-15 Ansökan om dispens - maskintekniker Antti N iiranen Monica J 96-06-27 Beslut ang dispens
319/10
2010-12-15 Beslut om vikarierande rektor Rektorsämbetet


320/10
2010-12-15 Beslut om medel för projekt askgranulering Länsstyrelsen i Kalmar G Borgö 97-10-22 Begäran om medel för projekt för askgranulering (Lst dnr 103-4204-96) från
Näringslivsservice

321/10
2010-12-15 Utseende av ledamöter i styrelsen frö den naturvetenskapliga institutionen för perioden 1996-07-01--1998-12-31 Rektorsämbetet


322/10
2010-12-15 Beslut om medel till bibliotekschefen Bertil Jansson för deltagande i konferens i Washington Rektorsämbetet


323/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur Rostads Samfond Rektorsämbetet


324/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbesked Anders Eriksson Monica J 96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

325/10
2010-12-15 Medel till Högskolan i Kalmar, Inst för pe o me, Karin Taube, inom ramen för Skolverkets projekt Utvärdeing av grundskoleelevers kunskaper, färdigheter, attityder och kompetenser - UG 95, för perioden 1996-07-01--1996-12-31 Skolverket Karin Taube

326/10
2010-12-15 SOCRATES - ansökan om medel för tiden 1997/1998 European Commission Kristina A 97-06-03 Avtal University of Rennes I - FR och HiK
Projekt: European Master in Management
97-07-03 Ekonomiskt avtal 97/98 Socrates programme
97-12-15 Formulär för interimrapport ERASMUS inst.avtal 97/98 skickad till Bryssel

327/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som doktorand i sociologi med inriktning mot turism vid institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi (internutlysning)
Sista ans dag 95-07-22
Rektorsämbetet G Danielsson 96-08-08 förordnandeprotokoll för Torun Elsrud
328/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Klas Andersson Monica J 96-07-17 Yttrande sänt till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

329/10
2010-12-15 Ändrade avlöningsförmåner för myndighetschefer/rektorer Utbildningsdepartementet


330/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Claes Hagqvist Monica J 96-07-17 Yttrande sänt till Överklagndenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

331/10
2010-12-15 Ang påbyggnadskurs för förskollärare till fritidspedagog 20 poäng Lärarförbundet I Karlsson 96-09-11 Skrivelse till Lärarförbundet
332/10
2010-12-15 Enkät om planer för utveckling av forskning och forskarutbildning Sveriges Universitets- och Högskoleförb A K-S 96-07-08 Svar på enkät
333/10
2010-12-15 Ang överklagande av antagningsbeslut Helmut Cato Monica J 96-07-30 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Kopia Beslut från Överklagandenämnden

334/10
2010-12-15 Anhållan om extramedel för inköp av litteratur Biblioteket/Inst f språk o kultur Örn Taube

335/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som projektledare vid enheten för distansutbildning och IT
Sista ans.dag 96-07-26
Rektorsämbetet
96-08-01 Förordnandeprotokoll för Ingemar Sandén
97-06-02 Hemställan om omvandling av tjänst tills en vidare anställning fr o m 97-09-01
97-06-02 Beslut om tidsbegränsad anställning

336/10
2010-12-15 Fax ang amverkan kring kvalificerad eftergymnasial utbildning - kontaktperson Emmaboda kommun
96-07-02 Svar med Högskolans representant Göran Björck
337/10
2010-12-15 Ang ansökningar om kandidat- och magisterexamensrätt Högskoleverket E ÖrtengrenSe dnr
7.1-280/96
ansök-
ningar

338/10
2010-12-15 Redovisning av personalförändringar Utbildningsdepartementet G Danielsson 96-08-28 Svar till utbildningsdepartementet
339/10
2010-12-15 Uppföljning och utvärdering av magisterexamen Högskoleverket


340/10
2010-12-15 Avtal mellan universitetet i Wolverhampton och Högskolan i Kalmar ang samarbete inom studentutbyte, lärarutbyte, forskning mm University of Wolverhampton


341/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Lars Milovanovic Monica J 96-08-07 Antagningsbevis utfärdat av studavdelningen
342/10
2010-12-15 Om rätt för statlig myndighet att öppna valutakonto i ecu för vissa EG-finansierade projekt
(regeringsbeslut dnr Fi 96/1094, Fi 96/2195) RRV dnr 20-96-1895
RRV


343/10
2010-12-15 Redovisning av resultat för universitet och högskolor avseende läsåret 1995/96
Högskoleverkets regnr 63-2215-96
Högskoleverket EÖ,A K-S,GD 96-08-08 Ändring av tidigare utsända blanketter fr Högskoleverket
96-09-04 Disketter för redovisning av resultat, samt inbjudan till informationsdag på Högskole-
verket.
96-11-01 Redovisning av resultat för universitet och högskolor avseende läsåret 1995/96
97-01-16 Skrivelse fr Högskoleverket ang Mallar för redovisning av verksamhets- och ekono-
miuppgifter avseende budgetåret 95/96.(Regnr 63-3899-96)
97-01-13 Skrivesle från Högskoleverket inkl diskett avseende redovisning samma som ovan
(Regnr 63-3899-96)
Redovisas senast 97-04-07 gäller kalenderåret 96.
97-03-01 Redovisning insänd till RRV

344/10
2010-12-15 Remiss - Sammanhållet studiestöd (SOU 1996:90), slutbetänkande av Studiestödsutredningen
Dnr U96/2076/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-10-09 Skrivelse från Sveriges universitets- och högskoleförbund ang - önskemål från CSN om samarbete med universitet och högskolor i anslutning till yttrandet över studie-
stödsutredningens betänkande. Svar senast 96-10-21 bör kontakt tas.
96-10-31 Remissvar


345/10
2010-12-15 Överklangan av antagningsbeslut Maria Alm, Rödeby E Örtengren 96-07-17 Yttrande sänt till Överklagandenämnden
96-07-29 Beslut till Maria Alm
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

346/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Gisela Palmbo


347/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Mattias Persson
96-07-25 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

348/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut samt dispensansökan Anders Skyllqvist


349/10
2010-12-15 Beslut
Arvodesuppdrag för Agneta Brunzell-Jeansson
Rektorsämbetet Örn Taube 96-05-28 Förordnandeprotokoll ang uppdrag som koordinator för Högskolans kvalitetsutvecklingsfrågor
96-05-28 Anställningsvillkor
97-01-22 Beslutsprotokoll
97-06-26 Förordnandeprotokoll som koordinator för kvalitetsutvecklingsfrågor under
perioden 97-07-01--99-12-31
97-06-30 Förordnandeprotokoll som koordinator för kvalitetsutvecklingsfrågor under
perioden 97-07-01 och tills vidare
97-11-21 Förordnandeprotokoll som ersätter tidigare beslut

350/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Malin Holm, Trekanten
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

351/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Samantha De Gosson
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-09 Kopia beslut från Överklagandenämnden

352/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Hanna Johansson, Oskarshamn
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

353/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Andreas Arvidsson, Torsås
96-07-23 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

354/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Annie Björck, Mörbylånga
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

355/10
2010-12-15 Skrivelse ang bilskada.
Skadenr 850-2378/96
Kammarkollegiet J Everbrand

356/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Abdullahi W. Afrah, Saltsjöbaden
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

357/10
2010-12-15 SOCRATES Bilateral Agreements (institutional Contract application)
Påminnelse om underskrift
University of Aberdeen K Albertsson

358/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Joakim Laurila, Emmaboda
96-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

359/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Lukas Svensson, Sävsjö


360/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut Adam Suldan
96-07-26 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

361/10
2010-12-15 Förfrågan ang dispens John I Mulak, Rockneby
96-07-26 Yttrande till Mulak
362/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbeslut T Höppner
96-07-25 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från Överklagandenämnden

363/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst för Samhällsvetenskap med ekonomi Marika Hill G Danielsson

364/10
2010-12-15 Skrivelse ang antagning Claes Lilja
96-07-29 Meddelande per telefon att han är antagen till utbildning
365/10
2010-12-15 Begäran om dispens ang antagning Anders Fäger
96-07-25 Yttrande till Överklagandenämnden
96-08-12 Beslut från överklagtandenämnden

366/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Gun Halai
96-07-30 Meddelande per telefon att hon är antagen
367/10
2010-12-15 Yttrande ang samordnad antagning Överklagandenämnden E Örtengren 96-08-20 Kopia på beslut från Överklagandenämnden
368/10
2010-12-15 Remiss
Betänkandet En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande.
U96/679/V (SOU 1996:27)
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-10-31 Remissvar
369/10
2010-12-15 Marinbiologiskt Centrum (samtliga handlingar som rör detta förs under detta dnr)
Rektorsämbetet B Sedvall 96-08-06 Överenskommelse från Arbetsförmedlingen ang beredskapsarbete avseende in-
vesteringsarbete3.3-31/97
Beslut ang
strategiska
resursen

370/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsbidrag
Projekttitel: Uthållig areell matproduktion versus födoefterfrågan från en växande befolkning. En konflikt med många ospecificerade och negligerade parametrar.
Medsökande: Bo Döös, CJ Granquist, Stina Algotsson
SJFR Skogs- och jordbrukets forskningsråd E Arrhenius

371/10
2010-12-15 Beslut utse Paivi Jokela till tillförordnad prefekt under tiden 96-07-01--07-10 Inst för naturvetenskap H Hallmer

372/10
2010-12-15 Avtal mellan Jenny Nyströmsskolan, Kalmar (Sigvard Olsson) och Inst för naturvetenskap
Kurs Genteknik fortbildning för gymnasielärare
Inst för naturvetenskap H Hallmer

373/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmarsundslaboratoriet vid Högskolan i Kalmar och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.
Provtagni ng.
Inst för naturvetenskap H Hallmer

374/10
2010-12-15 Avtal mellan Miljökontoret Mönsterås kommun (Dea Carlsson) och Inst för naturvetenskap.
Provtagning
Inst för naturvetenskap H Hallmer

375/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmarsundslaboratoriet vid Högskolan i Kalmar och Karlskrona kommun, tekniska kontoret.
Provtagning
Inst för naturvetenskap H Hallmer

376/10
2010-12-15 Avtal
mellan SAAB AB, Linköping och inst för Samhällsvetenskap med ekonomi mellan 96-07-01--12-31.
Uppdrag: Planering, informationssökning, dokumentation och nätverksbyggande i samband med SAAB:s motköpsprojekt i framför allt Ungern
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N Nilsson

377/10
2010-12-15 Beslut. Ändring av gallringsföreskrift för personregistret "Lokalt ADB-baserat studeranderegister LADOK", Dnr.3083-95.
Dnr 3582-96
Datainspektionen E Örtengren

378/10
2010-12-15 Hyrelskontrakt Nr H 2 005-02
Rostad 1, Esplanaden 2
Akademinska Hus i Lund AB B Sedvall

379/10
2010-12-15


FELFÖRT. DENNA SKALL MAKULERAS!!!!!!
380/10
2010-12-15 Endorsement letter Fachhochschule Oldenburg application Int sekreteriatet K Albertsson

381/10
2010-12-15 Central tvisteförhandling enligt 16 § 2 mom HA angående brott mot 11 § MBL vid Högskolan i Kalmar.
Dnr 9511-0710-UHF
Arbetsgivarverket B Sedvall

382/10
2010-12-15 Central tvisteförhandling enligt 16§ 2mom HA ang brott mot AML vid Högskolan i Kalmar
Dnr 9509-0608-UHF
Arbetsgivarverket B Sedvall

383/10
2010-12-15 U96/2544/UH
Följebrev till rapport "Nätverk för Europaforskning)
Utbildningsdepartementet A K-S

384/10
2010-12-15 Hemställan om praktikhandledarkurs förlagd i Västervikunder 1997. Västerviks kommun, barn- o utb.förvaltning B Pettersson 96-08-19 Skrivelse till Västerviks kommun
385/10
2010-12-15 96-08-13 Offert från inst för Teknik avseende utbildning inom projektet Prouduktutveckling i Mönsterås. Arbetsförmedlingen, Mönsterås H Veenhuizen

386/10
2010-12-15 96-06-10 Skrivelse med begäran om förslag till ny föreståndare vid Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF). Dnr 5/96
96-08-15 Svar med förslag till föreståndare och till vice föreståndare


(Ulf Lidman handlägger detta ärendet)
Stockholms Marina Forskningscentrum Örn Taube

387/10
2010-12-15 Framställan rörande användning av särskilt prov som urvalsinstrument vid antagning av sökanden till sjöbefälsutbildningarna Högskoleverket R Zeberg 96-12-06 Skrivelse fr Högskoleverket med tillstånd för antagning enligt vår ansökan


Dnr 8.9-
284/96
Förfrågan

388/10
2010-12-15 Avtal avseende utbetalning av ERASMUS studerandestipendier läsåret 1996/97 Högskoleverket K Albertsson 97-10-16 Slutrapport skickad till Högskoleverket
389/10
2010-12-15 Internationellt måldokument/handlingsprogram Stockholms universitets studentkår K Albertsson

390/10
2010-12-15 Yttrande ang samordnad antagning Överklagandenämnden E Örtengren 96-09-02 skriv till överklagandenämnden
96-09-04 Beslut från Överklagandenämnden
96-09-18 Beslut från Överklagandenämnden nr 34,35,36
96-09-23 Beslut från Överklagandenämnden Dnr 793/96
96-09-27 Beslut från Överklagandenämnden Dnr 634/96 Nr 68 och Dnr 775/96 Nr 52

391/10
2010-12-15 Uppföljning och utvärdering av myndigheternas lokalförsörjning.
Dnr 36-319/96
Statens Lokalförsörjningsverk B Sedvall 96-08-20 Svar till Statens Lokalförsörjningsverk
96-12-11 Utvärdering av lokalförsörjningsreformen från Statens Lokalförsörjningsverk

392/10
2010-12-15 Rapportering av uppgifter för högskolesttistik 1996/97.
Dnr 96/1632
Statistiska centralbyrån M Johansson

393/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Caolyn Unger E Örtengren 96-08-26 Yttrande till Överklagandenämnden
96-09-04 Beslut från Överklagandenämnden

394/10
2010-12-15 Beslut ang upprättande av personregister: "Publikationsregister vid institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi.
Dnr 1417-96
96-08-12 Ansökan insänd till Datainspektionen
Datainspektionen B Sedvall 96-08-29 skrivelse från Riksarkivet
395/10
2010-12-15 Överlämnande av förslag till hyreskontrakt för samråd Statens Lokalförsörjningsverk B Sedvall 96-12-02 Skrivelse från Statens lokalförsöjningsverk ang Samråd om hyresavtal,
Dnr 31-328/96

396/10
2010-12-15 Avtal mellan institutionen för naturvetenskap, HiK och Västerviks kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Projekt: Gamlebyviken.
Västerviks kommun H HallmerDnr 3.9-223/96
Offert

397/10
2010-12-15 Uppsägning av hyreskontrakt avseende tillfällig paviljong i anslutning till Högskolans teknikhus Stagneliusgatan-Carlbergsvägen.
Kontraktet ska gälla t o m 1997-08-30.
Kalmar-Moduler AB, Kalmar B Sedvall

398/10
2010-12-15 Anmälan till Högskolans i Kalmar diciplinnämnd Svante Westerlund B Sedvall 96-08-23 Skrivelse
96-08-29 Skrivelse från inst för teknik, prefekten
96-09-08 Beslut
96-09-12 Skrivelse ang beslut

399/10
2010-12-15 Anmälan till Högskolans i Kalmar diciplinnämnd
Svante Westerlund B Sedvall 96-09-08 Beslut
96-09-12 Skrivelse ang beslut

400/10
2010-12-15 Begäran om hjälp med kvalitetsgranskning av inventering av FoU om IT FBA, Forum for Business Administration A K-S 96-09-15 inget material insänt enl AK-S
401/10
2010-12-15 Lönestatistiken över statsanställda Arbetsgivarverket G Danielsson 96-10-04 insänt från personalavd S-Å Andersson
402/10
2010-12-15 TEMPUS Structural Joint European Project No 09170../1995
Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Hans Veenhuizen, inst för teknik
Institutionen för Teknik Örn Taube 96-12-19 Fax från University of Lodz ang utbetalning av medel
97-07-30 Kalkyl för projektet
97-12-09 Fax ang utbetalning av medel fr University of Lodz

403/10
2010-12-15 Letter of Intent
till Rangsit University Patumtani, Thailand
från Philippe Daudi
Institutionen för samhällsvetenskap m ekon N Nilsson

404/10
2010-12-15 Remiss
Högskoleverkets förslag till meritvärdering vid urv al på betyg
Sveriges universitets- och högskoleförbund E Örtengren 96-09-02 Svar via fax, även sänt per post
96-12-17 Skrivelse ang Ändrad tidpunkt för tillämpningen av viss bestämmelse för meritvärdering av betyg

405/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som exp.biträde pga ålderspension Gunn Peterson Örn Taube 96-08-28 Entledigandet beviljat
406/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst pga sjukpension fr o m 96-08-01 Maj-Britt Gustavsson Örn Taube 96-08-28 Entledigandet beviljat
407/10
2010-12-15 Bidrag för särskilda kostnader i samband med försöksdjursverksamhet budgetåret 1997.
Dnr 766/96
Medicinska Forskningsrådet U Lidman 96-10-10 Lämnas utan åtgärd enligt Ulf Lidman
408/10
2010-12-15 Begäran om erinringar ang förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)delad Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-09-02 Inga erinringar
409/10
2010-12-15 Kopia regeringsbeslut U96/2145/B av skrivelse till RRV
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1995/96 avseende anslag till universitet och högskolor m.m.
Utbildningsdepartementet Örn Taube 97-03-27 Skrivelse från RRV med Revisionsberättelse för Högskolan i Kalmar 95/96.
RRV dnr 30-971179
97-04-01 Revisionspromemoria. RRV dnr 30-97-1472
97-04-14 Yttrande till RRV
98-06-05 protokoll nr 10 U97/4361/B fr Utb.dep. ang rapporter om de åtgärder som vidtagits med anledning av invändningar i revisionsberättelser och revisionsrapporter in verksamhetsområde för räkenskapsåret 1995/96HS nr 4
97-02-26
§ 38

410/10
2010-12-15 Organisation av de administrativa funktionerna fr o m 96-09-01 Rektorsämbetet B Sedvall

411/10
2010-12-15 Avtal för eDi avseende eBrevs-inlämning Dnr Bfk 96:208 mellan
Högskolan i Kalmar, Studerandeenheten och PostNet AB, Alingsås
Studerandeenheten HiK M Johansson

412/10
2010-12-15 Avtal om eBrev dnr 96:207 mellan
Högskolan i Kalmar, studerandeenheten och PostNet AB, Stockholm
Studerandeenheten HiK M Johansson

413/10
2010-12-15 Enkät
Barometerunderöskning för den statliga sektorn
Konjunkturinstitutet T Lindholm 96-08-29 Fax med anmälan av kontaktperson
414/10
2010-12-15 Underlag för planering av och information om högskolans utbildningsutbud
Dnr 2115/96
SCB E Idermark 96-09-18 Föranledde ingen åtgärd

415/10
2010-12-15 Resultat av val
Institutionsstyrelsens sammansättning av ledamöter vid Sjöbefälsskolan under perioden
HT96 t o m VT99
Inst för Sjöbefälsskolan Örn TaubeDnr 1.31-
486/97

416/10
2010-12-15 Rapport till regeringen ang gemensamt uppdrag till Riksrevisionsverket och Högskoleverket beträffande redovisning vid universitet och högskolor.
Dnr 20-96-715
Reg nr 60-660-96
Riksrevisionsverket Högskoleverket T Lindholm

417/10
2010-12-15 Offert - utbildning i "marknadsanalys" från inst för samhällsvetenskap med ekonomi Länsarbetsnämnden i Kalmar län J Everbrand 96-09-04 Bekräftelse på offer från Länsarbetsnämnden
418/10
2010-12-15 Allmän behörighet som elinstallatör
Dnr 23-96-1161
William Persäter, Elsäkerhetsverket H Veenhuizen

419/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Institutionssekreterare vid enheten för medieutbildning
Sista ans.dag 96-09-27
Personalavdelningen G Danielsson 96-10-07 Förordnandeprotokoll för Yvonne Thoor
420/10
2010-12-15 Redovisning av utgifter för särskilda handikappändamål budgetåret 1995/96
Doss 462, Dnr 1996/95, Dok.nr 001
Stockholms universitet A Muller 96-11-07 Svar till Stockholms universitet
96-12-13 Skrivelse från Sthlms universitet ang särskilda stödåtgärder till studenter med funktionshinder budgetåret 95/96

421/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och institutionen för Naturvetenskap och Norra skolan, Oskarshamn avseende tre fortbildningsdagar i Naturorientering för lärare (1-7) Norra skolan, Oskarshamn


422/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, institutionen för pedagogik och metodik
och Lexicon AB avseende utbildning i Datorn som pedagogiskt verktyg
Lexicon AB, Ronneby


423/10
2010-12-15 Protokoll avseende val av lärrarrepresentanter respTA-representant till institutionsstyrelsen Institutionen för samhällsvetenskap
97-01-30 Beslutsprotokoll
424/10
2010-12-15 Inbjudan som gästprofessor under 1997/98 Randy Landgren H Hallmer

425/10
2010-12-15 Representanter från Studentkåren i Högskolans tjänsteförslagsnämnd Studentkåren Örn Taube 96-09-13 Skrivelse fr Studentkåren ang repr esentanter i tjänsteförslagsnämnd
426/10
2010-12-15 Intern utlysning
Tjänst som dataingenjör vid inst f teknik
Institutionen för teknik G Danielsson 96-10-11 Förordnandeprotokoll för Claes Johansson
427/10
2010-12-15 Intern utlysning
tjänst som institutionstekniker vid inst f teknik
Institutionen för teknik G Danielsson 96-10-11 Förordnandeprotokoll för Peter Lundgren
428/10
2010-12-15 Intern utlysning
Tjänst som dataansvarig/datainstruktör vid inst för språk o kultur
Institutionen för språk och kultur G Danielsson 96-09-30 Förordnandeprotokoll för Peter Carlsson
429/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som näringslivskoordinator till Högskolans näringslivsserivce Dagens industri m fl G Danielsson 97-01-14 Förordnandeprotokoll för Jonathan Ramsden
430/10
2010-12-15 Rekvisition av medel (ert dnr 90-091-nv11) Statens förnyelsefonder B Sedvall 96-11-27 Rekvisition av medel
431/10
2010-12-15 Remiss
Rapport "Behörighet till högskolan", Högskoleverket september 1996.
Svar kl 12 måndag den 23
Sveriges Universitet- och högskoleförbund E Örtengren 96-09-23 Remissvar faxat och även sänt per post
432/10
2010-12-15 Förfrågan om arbeten om film, video och påverkan på barn och ungdom på C-nivå och på forskarnivå. Statens Biografbyrå L o Werner

433/10
2010-12-15 Remiss av förslag till n aturvårdsprogram
Dnr 96.963


Kalmar kommun, miljökontoret H Hallmer 96-11-18 Svar till kommunen
434/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi. Anna Runkvist Örn Taube 96-09-16 Begäran beviljad fr o m 96-11-10
96-09-27 Skrivelse från Anna Runkvist med återtagande av tidigare begärt entledigande från tjänst vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi
96-11-18 Återtagandet beviljat

435/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt i ADB
Sista ans.dag 96-10-04
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
96-10-31 Förordnandeprotokoll för Stefan Milenkovic
436/10
2010-12-15 Centrum för marinbiologi och akvatisk miljöteknik i Kalmar

NYTT DIARIENR: 3.3-338/99
Näringsdepartementet Örn Taube 96-10-09 Skrivelse från SKB
97-01-17 Inbjudan till Statsminister Göran Persson - Östersjöcentrum vid Högskolan i Kalmar
97-04-14 Skrivelse till Länsstyrelsen i Kalmar län med ansökan om stöd för detaljprojektering
97-04-22 Skriv t Länsstyrelsen med kompletterande uppgifter till ansökan 97-04-14
97-05-13 Beslut om projektmedel från Länsstyrelsen
97-05-15 Beslut från Sparbanksstiftelsen Kronan om projektmedel
97-05-29 Skriv t Sparbanksstiftelsen Kronan, Växjö
97-06-16 Regeringsbeslut om medel för ett marinbiologiskt centrum
97-06-25 Skriv fr Kustbevakningen,Kalmar ang erbjudande till att samutnyttja miljöfartyget Kbv047.
97-06-25 Beslut. Kostnader för inredningsprojektering Marinbiologiskt Centrum
97-10-21 Skrivelse fr Skanska med Länsstyrelsens beslut ang åtgärder i samband med
skeppsvrak på kv Eldaren
97-11-18 Skriv t Stockholms Marina Forskningscentrum, SMF, hemställan om bidrag
97-11-20 Skriv t Länsstyrelsen, Kalmar ang ans om projektmedel för förprojektering
98-06-23 Skriv till Regeringens förvaltningsavd ang rekvisition av medel för MBC
98-11-04 Beslut om tilldelning av strategiska medel 200.000. Se dnr 3.3-756/98
99-06-17 Rekvisition av medel till MBC skickat till Regeringskansliets förvaltningsavdelning (deras dnr: N 96/2981) (Se 3.3-338/99)
99-07-14 Vi bryter ärendet till nytt år 1999. Se nytt dnr 3.3-338/99HS prot nr 1
96-09-26
§ 9, HS prot
nr 5,§50
97-04-17

437/10
2010-12-15 Extra medel för handikappade studenter som vill studera i Europa Studentbyrån A Muller

438/10
2010-12-15 Avtal mellan Telia AB, och Högskolan i Kalmar inst för samhällsv etenskap med ekonomi
Avtal om avrop av IT-pilot, utbildning
Avtalsbeteckning: Koncernavtal 00297
Telia AB J Everbrant

439/10
2010-12-15 Sammanhållet IT-projekt inom Kalmar kommun Telias Läromediefond, Haninge B-AX

440/10
2010-12-15 Forskningsbidrag som utbetalas av FRN för september månad 1996.
Projnr.2830 Erik Arrhenius
Projnr. 2656 Inga Elgqvist-Saltzman
Forskningsrådsnämnden Ek.avd 96-05-28 Kontrakt för Erik Arrhenius från FRN. Beteckning 960656:2, A8-5/424
Proj.nr 2830

441/10
2010-12-15 Remiss
Betänkandet Konsumenterna och miljön (SOU 1996:108) Inrikesdep:s dnr In96/617/KO
Inrikesdepartementet L o Werner 96-11-18 Svar på remiss
442/10
2010-12-15 Skrvelse Michaela Stenfeldt B Sedvall

443/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Hälleflundran 1, Norra vägen 44 A
Nr 9161-72511, 72511-05
CA Fastigheter AB B Sedvall 2007-04-17 Uppsägning av hyreskontrakt Hälleflundran 1, kontrakt 72511-05
2007-04-24 Bekräftelse från CA Fastigheter på uppsägning av lokal Hälleflundran 1, kontrakt 72511-05

444/10
2010-12-15 Konsortieavtal avseende schema- och lokalbokningsprogram mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Kalmar Högskolan i Borås B Sedvall

445/10
2010-12-15 Ansökan om medel för
Våtmarker - för miljö- och naturvård
Inst för Naturvetenskap Örn Taube 96-12-18 Ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län ang medel till förstudie ang FoU-arbete om Våtmarker-för miljö-och naturvård
97-02-13 Beslut från Länsstyrelsen om beviljade medel 103-8074-96

446/10
2010-12-15 Avtal mellan Institutionen för Naturvetenskap och Gamleby folkhögskola, Gamleby
Kurs Miljövård 10 poäng
Inst för Naturvetenskap H Hallmer

447/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
vikarierande studievägledare till studerandeavdelningen
Sista ans.dag 96-10-31
Sydostpress, ÖS G Danielsson 96-12-10 Förordnandeprotokoll för Liselott Pettersson
96-12-30 Överklagande av beslut att utse Liselott Pettersson till tjänst som vik
studeivägledare från Kerstin Karlsson
97-01-09 Tillägg till överklagan från Kerstin Karlsson
97-04-21 Beslut från Överklagandenämnden
98-01-22 skriv fr Liselott Pettersson ang företrädesrätt till återanställning

448/10
2010-12-15 Inbjudan att söka EU-medel för utbildningsinsatser i försöksdjurskunskap Centrala försöksdjursnämnden Ulf Lidman

449/10
2010-12-15 Uppsägning av avtal om drift av högskolerestaurant
Partena Cater AB B Sedvall 96-10-14 Befkräftelse från Partena Carter
96-12-12 Högskolestyrelsens sammanträde med beslutHS nr 3
96-12-12
§ 3

450/10
2010-12-15 Skrivelse ang ny detaljplan för kvarteret Beckasinen på Malmen, Kalmar kommun Kalmar Kommun, Stadsbyggnadskontoret B Sedvall 97-02-19 Inbjudan Dnr P 0415/95 ang Detaljplan Beckasinen
97-02-19 Synpunkter skickade till Kalmar Kommun, Stadsbygnadskontoret

451/10
2010-12-15 Utlysning av stipendier Sparbankstiftelsen Kronan L Werner 97-01-14 Ansökan från Douglas Heilborn, Håkan Pettersson
97-02-04 Ansökan från Magnus Jönsson, Katarina Karlsson
97-02-07 Ansökan från Åsa Stenholm,Charlotte Karlsson,Jenny Kennemar
97-02-12 Ansökan från Cecilia Fjärstedt, Kalmar
97-02-14 Ansökan från Åse Thelander, Maria Hendorf, Kalmar
97-03-03 Skrivelse till Sparbanksstiftelsen Kronan från beredningsgruppen

452/10
2010-12-15 Översyn av organisation för IT-stöd och bibliotek.
Utredningsdirektiv
Rektorsämbetet B Sedvall

453/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan och Studentkåren i Kalmar ang utlåning av Sara Gustavsson till internationella sekreteriatet Centralförvaltningen G Danielsson

454/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som adjunkt i nautiska ämnen vid Sjöbefälsskolan Björn Carlsson Örn Taube 96-10-01 Entledigandet beviljat fr o m 1996-10-20
455/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Handläggare vid Högskolans internationella sekretariat
Sista ans.dag 96-10-28
Sydostpress, ÖS G Danielsson 97-01-13 Förordnandeprotokoll för Maria Engelmark
456/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetsadjunkt i Engelska vid Institutionen för språk och kultur.
Sista ans.dag 96-10-28
Sydostpress, ÖS G Danielsson 97-07-22 Förordnandeprotokoll med avbrytande av tillsättning av tjänsten
457/10
2010-12-15 Samordnad antagning höstterminen 1997 VHS E Örtengren 96-10-30 Underlag samt diskett insänt

458/10
2010-12-15 Avsiktsförklaring från Högskolan i Kalmar.
Angående deltagande i Forskarskola i GIS/Nätverk för GIS i samverkan med andra universitet och högskolor i Sverige med delfinansiering från KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen A K-S

459/10
2010-12-15 Basresurser för forskning och forskarutbildning Edna Granéli Örn Taube

460/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetsadjunkt i pedagogik vid inst för pedagogik och metodik
Sista ans.dag 96-11-11
Sydostpress, ÖS, Platsjournalen G Danielsson 96-12-18 Förordnandeprotokoll för Lars-Olof Lundqvist
461/10
2010-12-15 Kopia av regeringsbeslut skrivelse till Högskoleverket
Uppdrag till Högskoleverket att följa upp resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen.
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-11-28 Skrivelse från Högskoleverket Regnr 60-2999-96 med begäran om synpunkter
97-01-20 Inga synpunkter
97-01-27 Skriv fr Högskoleverket. Uppföljning av resurstilldelningssystemet
97-03-18 Skriv fr Högskoleverket ang Resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning
97-07-02 Rapport från Högskoleverket ang uppföljnign av resurstilldelningssystemet. Regnr 60-2999-96.Dnr 1.6-382/97 remiss i ärendet
462/10
2010-12-15 Beslut ang utse Päivi Jokela till tillförordnad prefekt under tiden 96-10-07--18 pga utbildningsresa i tjänsten. Inst för naturvetenskap B Sedvall

463/10
2010-12-15 Beslut. Medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen Inst för språk och kultur Örn Taube

464/10
2010-12-15 Avtal avseende projekt inom ramen för Telias Läromediefond.
Proj nr 93/96 "Kontinuerlig bild- och medieundervisning" etapp 1.
Avtalet mellan Telia och Inst för språk och kultur
Telia Promotor AB, Haninge L Oredsson

465/10
2010-12-15 Förordnandedprotokoll.
Beslut om sammansättning av tjänsteförslagsnämnden vid Högskolan i Kalmar.
Förordnandet gäller för tiden 96-11-01 t o m 97-12-31
Rektorsämbetet Örn Taube

466/10
2010-12-15 Policy angående Högskolans engagemang i Unionsjubileét Rektorsämbetet E IdermarkHS prot
96-09-26
§ 10

467/10
2010-12-15 Protokoll 96-09-26
förhandling jml 11 § MBL inför Högskolestyrelsens sammanträde
Rektorsämbetet G Danielsson

468/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som vikarierande ekonomichef med omedelbar verkan.
Maitina Lindholm Örn Taube 96-10-09 Entledigandet beviljas
469/10
2010-12-15 Förfrågan om medel ang. Utställning på Kalmar Slott i samband med Kalmarunionens 600-års jubileum. Jarmila Haklova-Bulla, Kalmar Örn Taube 96-10-10 Skrivelse med svar om att vi inte kan stödja projektet.
470/10
2010-12-15 96-10-09 Utkast till avtal rörande Alexander Lauber, sänt till Linköpings universitet Curt Karlsson
96-10-09 Skrivelse till Alexander Lauber, Linköpings universitet
Linköpings universitet B Sedvall 97-01-01 Beslut om ersättning för fördyrade levnadsomkostnader för professor Alexander
Lauber
97-11-14 Överenskommelse mellan professor Alexander Lauber och HiK.
Period: 97-07-01--98-06-30

471/10
2010-12-15 Ansökan om medel för uppbyggande av profilerande forskningsmiljöer

KK-stiftelsen G. Borgö 96-10-24 Bekräftelse på mottagande av ansökan från KK-stiftelsn Dnr 2131/96
96-10-04 Fax med inbjudan till profilpresentation
96-11-06 Inbjudan till profilpresentation Dnr 296/96 från KK-stiftelsen
96-12-05 Inbjudan att inkomma med fördjupad ansökan fr KK-stiftelsen
97-02-10 Skrivelse från KK-stiftelsen Dnr 30/97A ang fördjupad ansökan rörande profil-
satsning vid nya högskolor
97-03-10 Skrivelse från KK-stiftelsen ang utvärdering av profilansökningar 14-16 april.
97-03-11 Fördjupad ansökan rörande profilsatsning vid nya högskolor insänd till KK-stiftelsen
97-03-13 Bekräftelse på mottagande av ansökan "Miljödriven teknikutveckling", från
KK-stiftelsen (Dnr 2131/96)
97-03-26 Skrivelse från Gullers Grupp ang utvärderingsgruppens besök i Kalmar
97-06-27 Slutgiltig rapport från utvärderingen av finalisterna inom KK-stiftelsens profilsatsning 96/97.

472/10
2010-12-15 Enkät om internrekrytering Patrick Littorin G Danielsson 96-10-25 Inget svar på enkäten enl G Danielsson

473/10
2010-12-15 Utlysning av uppdraget som prefekt vid inst för språk och kultur
Sista ans.dag 96-11-15
Inst för språk och kultur
96-12-17 Förordnandeprotokoll för Lars Oredsson Avtal uppdragsutbildning474/10
2010-12-15 Utlysning av uppdraget som prefekt vid inst för pedagogik och metodik
Sista ans.dag 96-11-15
Inst för pedagogik och metodik
96-12-17 Förordnandeprotokoll för Ingbert Karlsson
475/10
2010-12-15 Utlysning av uppdraget som prefekt vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-11-15
inst för teknik
96-12-17 Förordnandeprotokoll för Göran Johansson
99-12-15 Skriv fr G.Johansson med begäran om entledigande från uppdraget som prefekt
99-12-20 Beslut bevilja entledigandet fr o m 2000-07-01

476/10
2010-12-15 Utlysning av uppdraget som prefekt vid enheten för medieutbildning.
sista ans.dag 96-11-15
enheten för medieutbildning
96-12-17 Förordnandeprotkoll för Maud Skoog-Brandin
477/10
2010-12-15 Utlysning av uppdraget som prefekt vid enheten för sjöfart och drift
Sista ans.dag 96-11-15
inst för sjöfart och drift
96-12-17 Förordnandeprotokoll för Rolf Zeberg
478/10
2010-12-15 Inst för naturvetenskap
Edna Granéli
Effect of nutrient ratios on harmful phytoplankton and their toxin production
(Ansökan i sin helhet finns hos Lennart O Werner)
European Commission, Brussels L Werner

479/10
2010-12-15 Hemställan från biblioteksnämnden till högskolestyrelsen om medel för bbiblioteksdatasystem Biblioteksnämnden Örn Taube 97-04-18 Beställning av datorutrustning till det gemensamma biblioteksdatasystemet för Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, Lärarhögskolan i Stockholm, Högskolan i Växjö och Högskolan i Örebro
480/10
2010-12-15 Ansökan till Utbildningsdepartementet att vid Högskolan i Kalmar bilda en "Science Teaching Department". Institutionen för naturvetenskap/teknik A K-S

481/10
2010-12-15 Stadgar, studentkåren vid Högskolan i Kalmar Studentkåren Örn TaubeHS prot
nr 1
96-09-26
§ 11

482/10
2010-12-15 Inbjudan Dnr 96/109 från Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning ang att lämna anbud
Utvärdering av försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning
Utbildningsdepartementet pe/me,nisb 96-10-22 Inget svar från samhällsvetenskap med ekonomi
96-10-23 Beslut Dnr 96/121 från Kommittén för kval.yrkesutb. ang ändrad starttidpunkt för
ansökan.
96-10-24 Inget svar från inst pe/me
96-12-11 Skriv med beslut från Kommittén för kval.yrkesutb. Dnr 96/120

483/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel.
Sökt från ÖCB. Projekt: Hur b eslutar egentligen beslutsfattarna.
Medsökande: Kerstin Jönsson
Rolf Arnemo, inst för naturvetenskap A K-S

484/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel.
Sökt från: Naturvårdsverket. Projekt: Agenda 21 i kommunerna. Vägen till ett uthålligt samhälle.
Medsökande: Bosse Angelöw, Högskolan i Växjö
Erik Arrhenius, inst för naturvetenskap A K-S

485/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel.
Sökt från: SNV. Projekt: toxin production of Baltic water...
Edna Granéli, inst för naturvetenskap A K-S

486/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel.
Sökt från: Naturvårdsverket. Projekt: Metaller i storstadsområden - projektledning.
Bo Bergbäck, inst för naturvetenskap A K-S

487/10
2010-12-15 Tillägg till koncernavtal 002684
IT grund 6 P, 30 veckor "Fast personal".
Tilläggsavtalet gäller utbildning 1 dag
Telia AB, Farsta J Everbrant

488/10
2010-12-15 Avtal om markupplåtelse mellan Mönsterås kommun och Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap Mönsterås kommun VA-avdelningen H Hallmer

489/10
2010-12-15 96-09-04 Skrivelse ang inom vetenskapliga handledare Byggforskningsrådet, Kristina Björnberg E Arrhenius 96-12-09 Beslutsmeddelande från Byggforskningsrådet (BFR) ang
Projekt: 950250-5 -vägen till ett uthålligt samhälle-
97-12-29 Lägesrapport 2, 1997 till BFR projekt nr 95-02-50-5
96-03-15 Bekräftelse och start av projekt fr BFR. Undertecknat 960305 av Örn Taube och Rolf Arnemo

490/10
2010-12-15 96-06-25 Överlåtelseavtal mellan Södra Cell AB, Mönsterås Bruk och Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap ang försöksanläggning vid Timmernabbens reningsverk. Södra Cell AB, Mönsterås Bruk H Hallmer

491/10
2010-12-15 96-06-07 Överlåtelseavtal mellan MFG och Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap av 8 st bassänger vid Timmernabbens reningsverk Miljöforskargruppen (MFG) H Hallmer

492/10
2010-12-15 Avtal mellan Länsstyrelsen i Blekinge län och Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap ang sammanställn ing av Agenda 21-arbetet i Blekinge läns kommuner. Länsstyrelsen i Blekinge län H Hallmer

493/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Växjö och Högskolan i Kalmar under perioden:
96-10-01--97-12-31 tillhandahålla löpande tjänst som arkivarie
Högskolan i Växjö B Sedvall 2004-09-24 Uppsägning av avtal rörande tjänst som arkivarie fr o m 2005-01-01
494/10
2010-12-15 Vikarie Anita Stensson för ekonomichef Susanne Lindberg 96-10-01--97-06-30, attesträtt och utanordning Ekonomiavdelningen HiK Örn Taube

495/10
2010-12-15 Förändrad utanordning Personalavdelningen HiK


496/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Datatekniker vid Högskolans ADB-enhet.
Sista ans.dag 96-11-18
Sydostpress,ÖS, platsjournalen
97-02-28 Förordnandeprotokoll för Mikael Svanholm
497/10
2010-12-15 RRV dnr 30-95-1485
Förordning om ändring i förordningen (1995:686) om intern revision
RRV A Stensson

498/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i immunologi
Sista ans.dag 96-11-25
Naturvetenskapliga inst
97-01-10 Beslutsprotokoll ang utseende av sakkunniga
97-01-20 Beslutsprotokoll ang utseende av sakkunniga
97-11-06 Förordnandeprotokoll för Kristina Nilsson Ekdahl

499/10
2010-12-15 Ansökan om medel har inkommit till rektor för projekt: Risker inom Turism och Resande.
Sökande: Anders Steene och Dan Snell.
Rektorsämbetet Örn Taube 96-10-25 Beslut om att bevilja medel till projektet från Forskningsnämnden vid HiK
500/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut (skrivelse till RRV) ang:
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1995/96 avseende anslag till universitet och högskolor m.m.
Utbildningsdepartementet E Örtengren 96-12-30 Kopia Regeringsbeslut (skrivelse till RRV) ang: Ändring av regleringsbrev för bå 1995/96 avs anslag till univ o högskolor mm
97-01-27 U97/207/UH. Ränteberäkningen för anslag som hänförs till reservationer budgetåret 1995/96

501/10
2010-12-15 96-10-21 Protokoll från förhandling enl § 11 MBL inför HS 96-10-25 Personalavdelningen


502/10
2010-12-15 Ramavtal enligt Statel
Agtalsnr 323010-00
Avtalstid: 96-11-01--99-10-31
Detta avtal ersätter tidigare ramavtal
Telia Mobitel/Telia PubliCom,Norrköping B Sedvall

503/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Systemadministratör vid inst för medieutbildning
Sista ans.dag 97-02-03
Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
97-05-15 Förordnandeprotokoll med beslut om avbrytande av tillsättning av tjänsten
504/10
2010-12-15 Hyreskontrakt nr 0111-0005-2
Lokal: Verkstadsgatan 5, Gumsen 31
Fr o m 96-10-01--97-12-31
Tidigare hyresavtal av 95-02-27, 95-02-23 upphör att gälla 96-09-30.
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

505/10
2010-12-15 Utdrag ur högskolestyrelsens protokoll nr 1 96-09-26 med beslut § 8
Fastställande av utbildningsplaner - ändrad beslutsordning
Rektorsämbetet Örn TaubeHS prot nr 1
96-09-26
§ 8

506/10
2010-12-15 Offert nr UP/DFJ 96-3134
96-10-31 Beställning av konsultdagar 10 st.
Projekt: Översyn av organisaitonsstruktur IT/ADB-stöd, högskolan i Kalmar.

UPNET, Malmö M Andersson

507/10
2010-12-15 Skrivelse ang fortbildning av journalister Utbildningsdepartementet A Stensson

508/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som Ekonomiassistent
Sista ans.dag 96-11-22
Personalavdelningen
96-12-11 Förordnandeprotokoll för Annalena Johansson
509/10
2010-12-15 96-10-31 Ansökan om medel för IT-programmet "Det goda exemplet" KK-Stiftelsen N Nilsson 96-12-23 Beslut från KK-stiftelsen att stödja projektet
97-01-21 Intresseanmälan från Anders Lilja, Stockholm
97-01-27 Beslut om inrättandet av styrgrupp för IT-programmet "Det goda exemplet"
97-05-23 Utkast till avtal från KK-stiftelsen
98-01-23 Avtal från KK-stiftelsen se Dnr 1.3-50/98
========================================Även dnr
3.3-573/95
Avtal dnr
1.3-50/98

510/10
2010-12-15 Ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering ) av statliga myndigheter avseende räkenskapsåret 1995/96.
RRV dnr 33-96-2364
RRV A Stensson 96-11-11 Skrivelse ang (EA-värdering)
97-01-28 Enkäten besvarad och sänd till RRV
97-04-22 Resultat fr RRV ang EA-värderingen 1995/96

511/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Vattenfall Transmission AB, Stockholm ang provtagning i Blekinge skärgård Inst för naturvetenskap H Hallmer

512/10
2010-12-15 Utdrag ur högskolestyrelsens protokoll nr 2, 1996-10-25 § 16 ang Verksamhetsplan för grundutbildning 1997 Högskolestyrelsens sammanträde Örn Taube 97-01-14 Beslut att inte starta Driftingenjörsprogrammet 120 poäng hösten 1997


HS prot nr 2
96-10-25
§ 16

513/10
2010-12-15 Ang standardbehörigheter
Regnr 80-3360-96
Högskoleverket E Örtengren 97-01-14 Beslut Lokala föreskrifter Högskolan i Kalmars utbildningsprograms standardbehörigheter
514/10
2010-12-15 Ansökningar om bidrag inom forskningsprogrammet:
Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion
SJFR A K-S 96-12-06 Inga ansökningar inlämnade
515/10
2010-12-15 Ansökningar om forskningsprojekt inom
Forskarskolan Trä och träfiber
SJFR A K-S

516/10
2010-12-15 Inrättande av skolverksamhet inom teknik och naturvetenskap i Teknikum Rektorsämbetet Örn Taube

517/10
2010-12-15 Finansstatistik till RRV
RRV dnr 33-96-2898

Anslagen för grundutbildning sista åtg.datum: 96-11-11
RRV Ulla Axelsson 96-11-11 Finanssttistik insänd till RRV
96-11-20 Finansstatistik faxad till RRV

518/10
2010-12-15 Avtal ang utvärdering av EU-projekt Textil 2000 mellan
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi och Högsby kommun
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N Nilsson

519/10
2010-12-15 96-11-05 Offert nr 570-20702 från VHS för biblioteksdatasystem
96-11-05 Uppdragsavtal nr 570-20702 mellan Biblioteken Högskolan i Kalmar och VHS ang Upphandling av programvara för biblioteksdatasystem.
Biblioteket HiK Bertil Jansson 97-03-19 Offert nr 82-6209 från VHS av serverdator till biblioteksdatasystem samt servicebyrå som ska sköta driften av systemet.
97-03-19 Uppdragsavtal nr 82-6209 mellan VHS och Biblioteket HiK.Dnr 6.9-
282/96,
3.3-30/97

520/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
ADB-samordnare vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Sista ans.dag 96-11-29
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
97-01-03 Förordnandeprotokoll för Christer Olsson
521/10
2010-12-15
Regleringsbrev för budgetåret 1997
Utbildningsdepartementet Örn Taube 96-12-23 Skriv från Utb.dep Låneramar för budgetår 1997. U96/4276/UH.
97-02-28 Skrivelse till Utb.dep ang låneramar för budgetåret 1997.

522/10
2010-12-15 Utanordningsrätt för Monica Strömqvist under prefekts semester 96-11-07--15. Inst för språk och kultur A Stensson

523/10
2010-12-15 Från Högskolestyrelsen sammanträde 1996-10-25.
Kriterier för tilldelning av statliga forskningsmedel vid Högskolan i Kalmar
Rektorsämbetet A K-S 98-09-25 Komplettering HS nr 5 § 43


HS prot nr 2
§ 17

524/10
2010-12-15 96-09-01 Budget för FOKUS-projektet 96-07-01--12-31 Rektorsämbetet Örn Taube 98-01-07 Budget för FOKUS-projekt 1998-01-01--06-30
525/10
2010-12-15 Avtal mellan Jordbruksverket, Jönköping och inst för naturvetenskap
Projekt: Undersökning i Silverån, Emån
Inst för naturvetenskap H Hallmer

526/10
2010-12-15 Fullmakt för Anita Stensson Riksgäldskontoret, Stockholm Örn Taube

527/10
2010-12-15 Offert/Avtal 96-09-02 mellan Telia Kompetens, Kalmar och institutionen för Teknik avseende
Telekommunikaitonsutbildning
Gurnder för telekommunikation 10 poäng
Instittutionen för Teknik H Veenhuizen

528/10
2010-12-15 Offert/Avtal 96-09-02 mellan Telia Kompetens, Kalmar och Inst för Teknik avseende Telekommunikationsutb ildning.
Grunder för telekommunikation 10 poäng och telekommunikation 10 poäng
Institutionen för Teknik H Veenhuizen

529/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i automation vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-12-16
Sydostpress, ÖS m.fl


530/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i telekommunikation vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-12-16
Sydostpress, ÖS m.fl
97-04-05 Förordnandeprotokoll med beslut om att dra tillbaks tillsättningen av tjänsten
531/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i tillämpad elektronik vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-12-16
Sydostpress, ÖS m.fl
97-04-05 Förordnandeprotokoll med beslut m att dra tillbaks tillsättningen av tjänsten
532/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i tillämpad miljövetenskap vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-12-16
Sydostpress, ÖS m.fl
97-04-05 Förordnandeprotokoll med beslut om att dra tillbaka tillsättningen av tjänsten
533/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetsadjunkt i miljöteknik vid inst för teknik
Sista ans.dag 96-12-16
Sydostpress, ÖS, m.fl
97-07-22 Förordnandeprotokoll avs avbrytande av tillsättning av tjänst
534/10
2010-12-15 Tillståndskrav för offentlig dans Polismyndigheten i Kalmar län Studentkåren

535/10
2010-12-15 Begäran om medel för forskningsverksamhet Inst för naturvetenskap A K-S

536/10
2010-12-15 Kontrakt
951444:7, A 16-5/333
Projekt: Lärarutbildare,skolledare och läsare som forskningsanvändare/konsumenter ett möte mellan praktik och teori.
Beviljat bidrag till Annika Andrae Thelin.
Ekonomisk redovisning senast 97-06-30
FRN B Sedvall

537/10
2010-12-15 Skrivelse ang planeringssitutation för nya sturkturen på vårdutbildningen enl den s k Kalmarmodellen Kalmar läns vårdhögskola Örn Taube

538/10
2010-12-15 Skrivelse ang ansökan om högskoleexamen Göran Wåhlin, Luleå Eva Bokström

539/10
2010-12-15
540/10
2010-12-15 Enkät-Återhämtning av utländsk mervärdesskatt
RRV dnr 20-93-1870
RRV A Stensson 96-11-21 Svar på enkät
541/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som assistent vid Internationella Sekretariatet fr o m
97-02-10
Christian Nilsson
96-11-20 Entledigandet beviljas
542/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för Naturvetenskap och Vattenfall Hydropower AB, Stockholm
Projekt: Provtagning i Blekinge skärgård vid planerade lägen för HVDC-kabel.
Inst för Naturvetenskap P Jokela

543/10
2010-12-15 Ansökan om etisk prövning av djurförsök ställd till djurförsöksetiska nämnden. Inst för Naturvetenskap Ulf Lidman

544/10
2010-12-15 Anbudsinfordran av utbildning i GIS (5-poäng) SMHI N Nilsson 96-12-04 Inget anbud inlämnat
545/10
2010-12-15 RRV dnr 33-96-2649
Cirkulär 1996:2
RRV A Stensson

546/10
2010-12-15 Förlängning av konsortialavtal systemet LADOK
SU Doss 301, Dnr 1986/96, Doknr 001
Stockholms Universitet E Örtengren

547/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel från SIDA/SAREC
Projekt: Constructing Tourism
Per Pettersson-Löfquist, inst f samh.vetens A K-S

548/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel från SFR,RALF,RJ,HSFR
Projekt: Flyktingar och den svenska arbetsmarknaden
Dan-Olof Rooth,inst f samh.vetenskap A K-S

549/10
2010-12-15 Skrivelse ang platsgaranti på de tekniska utbildningarna Daniel Olsson, SPIIK, HiK Örn Taube

550/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel från WWF.
Projekt: Lavdagsvärmares ekologi
Ans.inlämnad 96-01-31
Per-Eric Betzholtz, inst för naturvetenskap
97-03-25 Avtal för projektanslag från WWF.
Projektnr 0107
Period: 1997

551/10
2010-12-15 Ansökan om externa forskningsmedel från Skolverket
Peojekt: Varför blir skoleleverna "miljötrötta"
Ansökan inlämnad 96-02-04
Jan Herrmann, inst för naturvetenskap


552/10
2010-12-15 Ansökan om externa medel från Skolverket
Projekt: Elever med invandrarbakgrund i grundskolan
ansökan inlämnad 96-02-02
Elisabeth Elmeroth, inst pe/me


553/10
2010-12-15 Ansökan om externa medel från NFR, Wallenberg
Projekt AMANDA
Ans inlämnad 08-11-04
Staffan Carius, inst för teknik
97-05-05 Ansökan om tilläggsanslag till AMANDA-projektet Monte Carlo-simuleringar ställt till forskningsnämnden HiK
97-06-03 Beslut om avslag från forskningsnämnden

554/10
2010-12-15 Förfrågan ang studenter Ålands landskapsstyrelse E Bokström 96-12-04 Ifylld förteckning returneras
555/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi fr o m
96-12-31
Kjell Arvidsson G Danielsson 96-11-26 Entledigandet beviljat
556/10
2010-12-15 Cirkulär 1996:3
RRV dnr 23-96-2628
RRV A Stensson

557/10
2010-12-15 96-11-04 Förordnandeprotokoll för Bo HT Eriksson på en tjänst som universitetslektor i engelska vid institutionen för språk och kultur Rektorsämbetet G Danielsson

558/10
2010-12-15 skrivelse ang medelstilldelning för institutionen för språk och kultur Inst för språk och kultur Örn Taube

559/10
2010-12-15 Skrivelse ang handlingar att bifogas ärende till överklagandenänden. Antagningsärende. Överklagandenämnden E Örtengren

560/10
2010-12-15 Underrättelse till borgenär Stockholms Tingsrätt A Stensson

561/10
2010-12-15 Beslut om att tilldela sjöbefärsskolan medel ur kontot Utveckling av grundutbildningen Rektorsämbetet E Örtengren

562/10
2010-12-15 Utlysning av medel för
Högskolesamarbete med Central- och Östeuropa
Svenska Institutet K Albertsson 97-01-31 Ansökningar insända
1.Inst för Naturvetenskap: samarbete med Estland,Lettland,Litauen,Polen
Miljövetenskap.
2.Sjöbefälsskolan: samarbete med Estland; Development of Marine Engineer Study Line. Sjömaskinteknisk utbildning
97-02-25 Skrivelse från Svenska Institutet med begäran om kompletterande uppgifter ang Stöd till högskolesamarbete mellan Sverige och Central/Östeuropa
97-03-12 Inget svar på beg om uppgifter enl K Albertsson
97-06-12 Reviderad konstnadskalkyl för ansökan om projektstöd till Svenska Institutet
97-07-03 Komplettering av redovisning av medel för Kurs "Perspectives... Dnr 390/39(32)
97-07-03 Komplettering sänd till anita Sidenvall, Sv Inst. av ansökan om medel för kurs
Perspectives... 40/20 p.
97-07-08 Skriv/intyg nr 4 fr univ. of Latva, Riga från Rolf Arnemo till Svenska institutet
97-07-15 Beslut fr Svenska institutet att bevilja bidrag avs kurs i miljövetenskap "Perspectives of Env. and Sust. Dev. in ...40 p"
98-06-16 Redogörelse skickad till Sv.Institutet

563/10
2010-12-15 Inbjudan Dnr 24/96
Utvärdering av den särskilda vuxenutbildningssatsningen
Kunskapslyftskommittén (KLK) E Örtengren 96-12-09 Ingen åtgärd
564/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i Naturresursplanering vid inst för naturvetenskap
Sista ans.dag 97-01-31
SULF, DN,Sydostpress,ÖS
97-03-23 Förordnandeprotokoll för sakkunniga
97-10-09 Förordnandeprotokoll för Görgen Göransson

565/10
2010-12-15 Ansökan om medel tillsammans med Stockholms och Uppsala universitet ang upprätta ett centrum för "Vetnskap utan gränser" Utbildningsdepartementet Carl Lindberg Örn Taube

566/10
2010-12-15 Granskning av treårsuppdraget
RRV:s dnr 1996:J316
RRV E Ö, AS 96-12-09 Underlag sänt till RRV, Jönköping
567/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande från tjänst Stefan Nyqvist
96-12-05 Enteldigandet beviljas
568/10
2010-12-15 Angående ASKen - uppdatering/bekräftelse på ASKEns nätverksorganisation/personer
Högskoleverkets regnr 16-68-96
Högskoleverket E Örtengren 96-12-11 Svar insänt
569/10
2010-12-15 Beslut om medel ur anslaget Utveckling av grundutbildningen Högskolan i Kalmar


570/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, inst för pedagogik och metodik, och Vara kommun avs utbildningen Datorn som pedagogiskt verktyg. 5 poäng Vara kommun


571/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap och Naturvårdsverket, Stockholm
uppdrag: utföra biotopbeskrivningar inom området Egentliga Östersjön. Arbetet redovisas till Naturvårdsverket senast 96-12-31
Inst för naturvetenskap H Hallmer

572/10
2010-12-15 Offert: medhjälp vid bokslut/årsredovisning Ernst & Young, Kalmar A Stensson

573/10
2010-12-15 Remiss av förslag till miljökonsekvensbeskrivning MKB
CLAB etapp 2
LKO H Hallmer 97-01-13 Inbjudan till information ang remissen
97-01-21 Inget svar lämnar enl Håkan Hallmer

574/10
2010-12-15 Rekvisition av beviljat anslag. Löpnr 0573/95 Nätverk
Anslagsmottagare inst för teknik.
Nordiska Ministerrådet H Veenhuizen 95-11-16 Skrivelse från Nordisk Ministerråd ang NORDPLUS-ansökan om samarbete med
Häme Yrkeshögskola Hämeenlinna Institute of Technology. Löpnr 0573/95

575/10
2010-12-15 Skrivelse från studenterna på inst för medieproduktion till Rektor och högskolestyrelsen Inst för Medieproduktion, studenterna Örn Taube

576/10
2010-12-15 RIKS-meddelande 16
Inför budgetårsskiftet (1)
RRV A Stensson

577/10
2010-12-15 Begäran om ärendeförteckning till justitiekanslern Dnr 3316-96-23 Justitiekanslern B Sedvall 97-02-04 Skrivelse till Justitiekanslern
578/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högkolan i Kalmar inst för pedagogik och metodik och Vimmerby kommun.
Kurs 10 poäng, pedagoik för flexibel skolstart
Inst för pedagogik och metodik I Karlsson

579/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst/uppdrag som
Studierektor för grundskollärarprogrammet
Sista ans.dag 97-01-02
Inst f språk/kultur,samh./ek, naturv., teknik
97-02-05 Förordnandeprotokoll för Gunnel Ölmebring som programansvarig
580/10
2010-12-15 Hemställan om tjänst som biträdande professor för universitetslektor K G Jan Gustafson Inst för samhällsvetenskap m ekonomi Örn Taube 97-01-21 Handlingar från KG Jan Gustafson ställd till Tjänseförslagsnämnden vid Högskolan i Kalmar.
97-01-24 Beslutsprotokoll. Utseende av sakkunnig.
97-03-19 Förordnandeprotokoll för K G Jan Gustafson som biträdande professor fr o m
97-05-01

581/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för Kv Dalen 6, Ålgatan 10, Kalmar fr o m 97-01-01 tills vidare Siv o Thorbjörn Sjögren B Sedvall

582/10
2010-12-15 Skrivelse från inst för medieutbildning Inst medieutbildning Örn Taube

583/10
2010-12-15 Kopia regeringsbeslut U96/3755/B
ställt till Högskoleverket och Kungl.biblioteket ang:
Uppdrag ang fortsatt hantering av en nationell IT-satsning för universitet och högskolor samt bibliotek och museer.
Utbildningsdepartementet N Nilsson 97-01-13 Utbyte av bilaga till regeringsbeslut
97-06-24 Skriv fr Högskoleverket ang förslag till nationellt system för forskningsinformation på Internet.
97-09-03 Svar till Högskoleverket

584/10
2010-12-15 Samverkan mellan Centrala studiestödsnämnden och universitet/högskolor

Ärendet delegerat till Eva Örtengren
Centrala Studiestödsnämnden, CSN Örn Taube

585/10
2010-12-15 Kontrakt beteckning F-AA/FU 09474-313
Bidragsperiod 1997. Experimentell astropartikelfysik för Staffan Carius
NFR H Veenhuizen

586/10
2010-12-15 Förbindelse för medfinansiär av projekt avseende europeiska sociala fonden
Projekt: Högskoleutbildning i norra Kalmar län (EU-fond 5B)
Medfinansiärer:Vimmerby kommun, Hultsfred kommun, Västerviks kommun (Högsby)
EGs strukturfonder (WUC) BAX 97-02-06 Skriv från Beslutsgruppen. Kopia av beslutsbrev om beviljade sturkturfondsmedel avseende projektet Högskoleutbildning i norra Kalmar län vt 1997. Dnr 5b.42-167-1996.
97-04-23 Skrivelse med förbindelse om medfinansiering från Kommunkansliet, Västervik
97-06-19 Skrivelse från Beslutsgruppen. Kopia av beslutsbrev om beviljade strukturfonds-
medel avseende projektet Högskoleutbildning i norra Kalmar län hösten 1997.
98-07-02 Kopia av beslutsbrev om beviljade strukturfondsmedel avseende projektet Högskoleutbildning i norra Kalmar län ht98/vt99 5b.42-112-98 fr Beslutsgruppen EG
99-05-18 Avtal avseende högskoleutbildning i norra Kalmar län 1999-07-01 -- 2000-12-31

587/10
2010-12-15 Granskning av högskolans interna resurshantering.
RRV dnr 23-96-3021
RRV Örn Taube

588/10
2010-12-15 BUDGET 1997
Utbildningsuppdrag till institutionerna

Rambudget ht 1997 se dnr 3.2-314/97
Rektorsämbetet
97-04-23 Skriv fr RRV dnr 33-97-1668. Dispens från kravet på jämförelsetal i 1997 års delårsrapport
97-06-27 Beslut nya interna prislappar för de olika utbildningsområdena
97-06-30 Utbildningsuppdrag för höstterminen 1997 till inst

589/10
2010-12-15 Yttrande ang Leif Ohlson Överklagandenämnden E Örtengren 97-01-23 Beslut Dnr 1212-96 från Överklagandenämnden
590/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Rabi Haidar, Kalmar E Örtengren 97-01-02 Yttrande till Överklagandenämnden
97-01-23 Beslut Dnr 10-97 från Överklagandenämnden

591/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Dan Åkerlund E Örtengren 97-01-02 Yttrande till Överklagandenämnden
97-01-23 Beslut Dnr 9-97 från Överklagandenämnden

592/10
2010-12-15 Beslut ang Kombination av högskoleprov och arbetslivserfarenhet i urvalet: Tolkning av HF 8 kap 12 § Sveriges universitets- och högskoleförbund E Örtengren

593/10
2010-12-15 Forskningsbidrag som utbetalas av FRN för december månad
Projnr 2338 Annika Andrae Thelin
Forskningsrådsnämnden FRN A K-S

594/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till Svenska IAESTEs verksamhet under 1997 IAESTE Sweden Örn Taube 97-02-10 Svar om att bevilja medel för verksamhet under 1997
97-05-02 Skrivelse fr Svenska IAESTE-kommittén

595/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Per Fagrell som ordförande i forskningsnämnden under perioden 97-01-01 t o m 97-06-30 Personalavdelningen
97-05-22 Beslut om rätt att teckna attest och utanordning i enlighet med vad som gäller för Ann-Christin Koch-Schmidt i Högskolans attest- och utanordningsinstruktion.
596/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Roland Hallgren som prorektor tillika tjänsteförslagsnämndens ordförande, under perioden 97-01-01 t o m 97-06-30 Personalavdelningen


597/10
2010-12-15 Affinity 97 Rektorsämbetet


598/10
2010-12-15 Remiss U96/4073/UH
Lärare för högskola i utveckling (SOU 1996:166)

För åtgärd även: Gunilla Danielsson, Roland Hallgren samt en prefekt utses senare
Utbildningsdepartementet B Sedvall 97-03-04 Remiss besvarad
599/10
2010-12-15 Avtal för samordnad antagning 1997 VHS Örn T/EÖ 97-01-08 Avtalet undertecknat och skickat till VHS
600/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap, HiK och Banverket ang utbildning under april och genomförd i september -97. Inst för Naturvetenskap, HiK

FELFÖRT, FÖRT UNDER 1997

Se diarie under 1997
601/10
2010-12-15 Begäran om offerter/anbud: Norrgården Inst för naturvetenskap B Sedvall 97-05-27 Anbud från Balzar Beskow AB, Mönsterås
97-05-27 Skrivelse från SUNDO AB, Osby med besked om att dom ej deltager
Felfört, ska diarieföras under 1997

SE diarie under 1997
602/10
2010-12-15 Hyreskontrakt nr 088020:19 för lokal
Hyresvärd: Sydkraft fastigheter AB, Malmö
Hyresgäst: Högskolan i Kalmar
Lokaladress: Esplanaden 27, Kalmar, Kv Duvan 23
Kontraktstid: 96-09-06--97-08-31
Centralförvaltningen, HiK B Sedvall 97-05-27 Skrivelse från Sydkraft Fastigheter AB ang uppsägning av hyreskontrakt
97-05-27 Bekräftelse till Sydkraft på uppsägning av hyreskontrakt
Felfört, ska diarieföras under 1997

Se diarie under 1997
603/10
2010-12-15 96-06-25 Ansökan. Landshövdigeuppdraget och IT@Kalmar län, delprojekt
"Affärsutveckling med IT"
Länsstyrelsen ,Barbro Molinder N Nilsson 98-03-24 Rapportpaket avseende IT Kalmar län fr inst för samhällsvetenskap med ekonomi Dnr ska vara 603/961/10
2010-12-15 Beslut ang inrättande av en enhet för näringslivsservice Högskolestyrelsens sammanträde 96-12-12
HS nr 3
96-12-12
§ 26

2/10
2010-12-15 Beslut ang riktlinjer för professur vid Högskolan i Kalmar Högskolestyrelsens sammantr 96-12-12
97-04-01 Överenskommelse mellan professor Edna Graneli och Högskolan i Kalmar
97-06-16 Beslut från forskningsnämnden om forskningsmedel för 1997 för perioden
97-01-01--12-31HS nr 3
96-12-12
§ 24

3/10
2010-12-15 96-12-03 Begäran om entledigande från tjänst som universitetsadjunkt i pedagogik
Monica N Bredefeldt Örn Taube 97-01-08 Entledigandet beviljat
4/10
2010-12-15 Samordnad civil militär sjöbefälsutbildning
HKV beteckning: 19 110:74327
Försvarsmakten Rolf Zeberg

5/10
2010-12-15 Avtal
Doss 601 dnr 1284/95
Avtal mellan Stockholms universitet och Högskolan i Kalmar beträffande forskarutbildning i ämnen som har anknytning till professurer vid Stockholms universitet, som är förlagda till Kalmar
Stockholms universitet Örn Taube

6/10
2010-12-15 Skrivelse ang utbildning gällande Macintosh och Windows' Anonym fd student Örn Taube

7/10
2010-12-15 Avtal mellan SAAB AB, Linköping och Högskolan i Kalmar
Utredning. Planering, info.sökning, dokumentation och nätverksbyggande i samband med SAAB:s offsetengagemang i Centraleuropa.
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N Nilsson

8/10
2010-12-15 Kopia på skrivelse ställd till JO, Riksdagens ombudsmannaexpedition med anledning av:
Begäran om utlämnande av offentlig handling från Högskolan i Kalmar, utdrag ur studieregister.
Roland Friberg, Sollentuna I Karlsson 97-01-29 Remiss från JO Dnr 88-1997, med infordran om utredning och yttrande.
97-03-12 Svar på remissen till JO
97-09-08 Beslut från JO

9/10
2010-12-15 Lokala föreskrifter rörande hyrbilar Rektorsämbetet B Sedvall

10/10
2010-12-15 Regleringsbrev för budgetåret 1997 avseende anslag till universitet och högskolor m.m
Regeringsbeslut 25
Utbildningsdepartementet


11/10
2010-12-15 Hyresavtal finansiell leasing mellan Carstedts service AB för SSEU, Örnsköldsvik och Högskolan i Kalmar (Ulf Lidman) gällande: Ford Taurus FFV Etanol
Avtalsnr 985576
Carstedts service ab för SSEU B Sedvall

12/10
2010-12-15 Kunskapsbron fördubblar verksamheten.
Kunskapsbron Örn Taube

13/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Administrativ samordnare vid inst för teknik

Sista ans.dag 97-02-03
Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
97-03-03 Förordnandeprotokoll för Camilla Björlin
14/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Vik Personalsekreterare vid personalavdelningen

Sista ans.dag 97-02-03
Sydostpress,ÖS,Platsjournalen
97-03-05 Förordnandeprotokoll för Barbro Schött
15/10
2010-12-15 Regeringsbeslut nr 22
U96/4183/UH
Anvisningar avseende redovisning av anslagsbelastningen
Utbildningsdepartementet A Stensson

16/10
2010-12-15 Kvalitetsutvecklingsprogram 1997 Högskolestyrelsens sammantr 96-12-12
Högskoleverkets rapport Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Kalmar


HS nr 3
96-12-12
§ 29

17/10
2010-12-15 96-01-02 Beslut ang Ingegerd Cafourek arvodesuppdrag Rektorsämbetet B Sedvall

18/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och SJ gällande tjänstresor med tåg SJ Person-trafikdivision B Sedvall

19/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar inst för samhällsvetenskap med ekonomi och SJ-skolan i Mjölby ang
Uppdragsutbildning läsåret 1996/97, företagsekonomi
SJ-skolan i Mjölby N Nilsson

20/10
2010-12-15 Reg nr 5/96
Representanter i Pedagogkonventet för universitet/högskola där lärarutbildning bedrivs
Pedagogkonventet, Falun Stig Sjödin 97-02-03 Representanter utsedda
21/10
2010-12-15 Beslut
Antagning till program vid Högskolan i Kalmar
Fördelning av platserna mellan de sökande i högskoleprovsgruppen och betygsgruppen
Studentservice/Rektorsämbetet E Örtengren

22/10
2010-12-15 Beslut
Föreskrifter för tjänst som biträdande professor vid Högskolan i Kalmar
Högskolestyrelsens sammantr 96-12-12
HS nr 3
96-12-12
§ 30

23/10
2010-12-15 Beslut om avgifter för vissa verksamheter vid Riksrevisionsverket
RRV dnr 20-97-0066
RRV A Stensson 97-01-27 Meddelande om inplacering i avgiftsklass för inrapportering till riksredovisnng
24/10
2010-12-15 96-06-20 Offert från Inst för teknik: Livscykelanalys av träpulverbränsle Kalmar Energi AB H Veenhuizen

25/10
2010-12-15 Remiss K97/145/RS'Betänkandet EU, Sverige och de inre vattenvägarna
(SOU 1996:183)
Kommunikationsdepartementet Rolf Zeberg 97-02-27 Remissvar
26/10
2010-12-15 Letter of Endorsement (ställt till Prof Jozef Mayer)
Transformation of the Course System at the Faculty
TEMPUS Structural Joint European Project entitled
Univeristy of Lodz H Veenhuizen

27/10
2010-12-15 Reg nr 16-108-97
Underlag till katalogen Distansutbildningar-Utbildningar vid universitet och högskolor läsåret 1997/98
Högskoleverket E Örtengren 97-02-04 Underlag skickat till Högskoleverket (har ej fått ngt till diariet) EÖ handlagt ärendet
28/10
2010-12-15 U97/174/UH
Ang s.k. NT-utbildning hösten 1997
Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-02-03 Eva Örtengren svarat per telefon
97-05-09 Skrivelse från Utbildningsdepartementet ang s.k. NT-utbildning hösten 1997Dnr 7.9-
523/97

29/10
2010-12-15 Reg nr 16-109-97
Underlag till en katalog över "NT 28-48" utbildning läsåret 1997/98
Högskoleverket E Örtengren 97-02-04 Underlag skickat till Högskoleverket enl EÖ. (Har ej fått något till diariet)
30/10
2010-12-15 96-10-16 Hemställan om utvecklingsmedel avseende nytt biblioteksdatasystem
97-01-20 Beslut. Hemställan tillstyrkt med medel ur strategiska resursen
Rektorskansliet Örn Taube 97-06-18 Överenskommelse om datordrift mellan Högskolegruppen för gemensamt
biblioteksdatasystem och GD DataCenter1.5-519/96,
6.9-282/96

31/10
2010-12-15 Beslut 96-12-30
Medel för förprojektering av Marinbiologiskt Centrum ur strategiska resursen
Rektorsämbetet Örn Taube 97-04-10 Uppdragsbekräftelse till Räta Linjen avs inredningar MBC
97-06-13 Utdrag ur protokoll kommunfullmöäktige Kalmar kommun ang försäljning av Eldaren och b idrag till marinbiologiskt centrum4.4-369/96
32/10
2010-12-15 96-12-30 Beslut. Medel för fortsatt arbete med Högskolans miljöplan. Strategiska resursen Rektorsämbetet Örn Taube

33/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid teknikinstitutionen fr o m 97-07-01 Håkan Sjöberg
97-01-22 Entledigandet beviljat
34/10
2010-12-15 Bekräftelse tjänstereseförsäkring för Högskolan i Kalmar för perioden:
97-01-01--12-31
Kammarkollegiet, Karlstad B Sedvall 96-12-16 Offert
35/10
2010-12-15 Överenskommelse om anstånd med studiestart och studieuppehåll (s.k. platsgaranti) vid militär grundutbildning och grundutbildning med civilplikt Sveriges Universitet och Högskoleförbund E Örtengren

36/10
2010-12-15 Skrivelse med protest mot sammanslagning mellan Enheten för medieproduktion och kommunikation och Inst för språk och kultur Studenter medieproduktion Örn Taube

37/10
2010-12-15 Inbjudan Reg nr 71-3075-96
Inbjudan till ledningsorgan och enskilda grupper av lärare vid samtliga lärarutbildningar att ansöka om medel för utvecklingsarbete som skall syfta till att bidra till att de nya examensbestämmelserna rörande IT-området inom lärarutbildningarna kan uppnås.
Högskoleverket E Örtengren 97-01-29 Ansökan sänd - Den reflekterande eleven-
97-02-17 skrivelse fr Högskoleverket med inb judan till fortsatt dialog
97-02-11 Kompletterande ansökan sänd till högskoleverket,grundutbildningsrådet
97-04-01 Inbjudan regnr 71-942-97. Möjlighet att i nationell konkurrens ansöka om medel för utveckling av lärarutbildarnas IT-kompetens.
97-05-20 Skrivelse till rådet f grundläggande högskoleutbildning med anmälan om intresse

38/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrott (1 tjänst)
Sista ans.dag 97-03-01
Sydostpress, ÖS, Skolvärlden,SULF m.fl
97-06-11 Beslut om avbrytande av tillsättning
39/10
2010-12-15 Reg nr 16-110-97
Underlag till en katalog över basårsutbildningar läsåret 1997/98
Högskoleverket E Örtengren 97-02-04 Underlag skickat till Högskoleverket enl EÖ. (Har inte fått något till diariet)
40/10
2010-12-15 Utlysning av (3) tjänster som universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot barnomsorg och ungdomsskola.
Sista ans.dag 97-03-01
Sydostpress, ÖS,Skolvärlden,SULF m.fl B Schött 97-04-24 Förordnandeprotokoll. Utseende av sakkunniga.
97-11-03 Skrivelse från Kristian Ramstedt ang provföreläsning för tjänst i peagogik
97-11-21 Skriv fr prefekten på inst för pedagogik/metodik
97-11-25 Beslutsprotokoll att dra tillbaka tillsättningen av två av dessa tjänster
98-01-08 Skrivelse från Kjell Gustavsson med avböjande till tjänsten
98-02-24 Hemställan från inst för pedagogik och metodik om att dra tillbaka tillsättningen
av tjänsten
98-02-24 Beslutsprotokoll om att dra tillbaka tillsättning av denna tjänst

41/10
2010-12-15 Förslag till gemensam rsurs med övergripande ansvar för nätverk, servrar, konton och programvaror, för samtliga studenter involverade i lärarutbildning och BU-program sam fristående lärarkurser. Inst språk/kultur,medieutbildn,pe/me B Sedvall

42/10
2010-12-15 Beslut 97-01-20
Arbetsgrupp för planering av vårdutbildning under Högskolan i Kalmars framtida huvudmannaskap
Rektorsämbetet Örn Taube

43/10
2010-12-15 Avtal mellan Per Fagrell och Institutionen för teknik, Högskolan i Kalmar ang ersättning för resor i tjänsten Inst för teknik


44/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Forskningsingenjör vid inst för teknik
Sista ans.dag 97-02-14
Intern utlysning av tjänst
97-03-07 Förordnandeprotokoll för Maria Ljungberg
45/10
2010-12-15 RRV dnr 23-96-2628
RRV:s cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd nr 1997:1-4
RRV A Stensson

46/10
2010-12-15 Beslut ang ersättning för fackligt arbete vid Högskolan i Kalmar Personalavdelningen B Sedvall

47/10
2010-12-15 Beslut för Bertil Jansson att bedriva forskarutbildning 20 % under 1997 Rektorsämbetet Örn Taube

48/10
2010-12-15 Insamling av ämnesuppdelade uppgifter om forskning och utvecklingsverksamhet vid universitet och högskolor 1995/96.
Beteckning ES 97/255
SCB L o Werner 97-02-21 Uppgifter insända
49/10
2010-12-15 Regeringsbeslut nr 22. M96/2948/8
Statsförvaltning för hållbar utveckling. Uppdrag till vissa myndigheter inom projekt "Miljöledningssystem i statlig förvaltning".
Miljödepartementet B Sedvall

50/10
2010-12-15 Beslut inrätta en utvecklingsgrupp vid Inst för pe/me med uppdrag att vara ett rådgivande organ till styrelse och prefekt. Rektorsämbetet


51/10
2010-12-15 Certificate
för Jakub Szczepeniak som gästlektor under våren 1997 (6 veckor)
Inst för teknik G Johansson

52/10
2010-12-15 Förslag till institutionsstyrelse under perioden 97-01-01--99-12-31 Inst för teknik Örn Taube 97-01-29 Beslutsprotokoll
53/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Institutionssekreterare vid inst för pedagogik och metodik.
Sista ans.dag 97-02-17
Intern utlysning
97-03-04 Förordnandeprotokoll för Anna Nyquist
54/10
2010-12-15 Avtal arbetsmarknadsutbildning mellan Inst för samhällsvetenskap med ekonomi (University on line) och Kalmar Arbetsförmedlingen.
Projekt: Utnyttja internets affärsmöjligheter. 97-01-28--97-03-21
University on Line, HiK N Nilsson

55/10
2010-12-15 Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Inbjudan att nominera innehavare av professuren. Kungliga Slottet Örn Taube 97-03-01 Ingen nominerad
56/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll för institiutionsstyrelsen för pedagogik/metodiks ledamöter Inst för pedagogik/metodik Örn Taube1.8-65/96
57/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som Administrativ assistent 50 % vid inst för naturvetenskap.
Sista ans.dag 97-02-17
Intern utlysning
97-02-20 Förordnandeprotokoll för Kerstin Svanberg
58/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som Laboratoriebiträde vid inst för naturvetenskap.
Sista ans.dag 97-02-17
Intern utlysning
97-02-20 Förordnandeprotokoll för tina Kindström
59/10
2010-12-15 Begäran om medel för forskning. Skrivelsen ställd till forskningsnämnden Hans Wetterholm inst f språk och kultur L o Werner 97-04-17 Beslut om att bevilja begäran
97-06-26 Komplettering beslut rörande avsättning av medel

60/10
2010-12-15 Utlysning av Candelia Aktiebolags stipendium till bästa examensarbete för livsmedelskemister Rektorsämbetet Örn Taube Beslut tilldela Jenny Hägre stipendiet för 1997 för arbetet med titeln: Ersättning av sackaros med stärkelsesirap i gelékonfektyr".
61/10
2010-12-15 Skrivelse ställd till Högskolestyrelsen ang - Ansökan om bekräftelse av Lambdas studentkårsstatus. Lambda, inst för sjö Örn Taube

62/10
2010-12-15 Enkät om kvalitetsutveckling Statens förnyelsefond A B-J 97-02-20 Enkäten sänd till Statens förnyelsefond (inget ex till diariet)
97-04-07 Sammanfattning av Q-enkätsvaren från Statens förnyelsefond

63/10
2010-12-15 Förfrågan ang Företags- och organisationers erfarenheter av EU:s Tacis-program Utrikesdepartementet K Albertsson 97-02-07 Inget svar lämnas enl KA, vi har inte använt det programmet.
64/10
2010-12-15 Utlysning av Företagarnas i Kalmar län stipendium till bästa examensarbete för ingenjörshögskolan. Rektorsämbetet Örn Taube 97-06-15 inga ansökningar
65/10
2010-12-15 97-01-21 Förordnandeprotokoll för Pär Lindahl.
Tillsättning av tjänst som doktorand i fysik vid inst för teknik.
Befattningsbeskrivning
Personalavdelningen


66/10
2010-12-15 Avsättning av medel avseende särskilda handikappändamål för budgetåret 1997.
Doss 462, dnr 0340/97, doknr 001
Stockholms Universitet A Stensson 97-12-05 Skriv fr Sthlms universitet
67/10
2010-12-15 Skolverkets forskningsanslag "Forskning inom skolväsendet" budgetåret 1998.
Dnr 96:2391
Skolverket
Dnr
3.3-271/98

68/10
2010-12-15 Regeringsbeslut 7a
Ersättning vid tjänsteresa m.m. för vissa tjänstemän.
Finansdepartementet


69/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Steene
Projekt: Den uthålliga turistdestinationen. Pilotstudie Aneby.
Projekttid: 97-09-15--98-09-14
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) B Sedvall

70/10
2010-12-15 Arbetarskyddsstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om personalutrymmen, m.m.
Dnr 9701-0046-Pp-94
Arbetsgivarverket B Sedvall 97-04-01 Besvarad via Arbetsgivarverket
71/10
2010-12-15 Samarbetsavtal mellan Högskolan i Kalmar och SAS resp LH
Period: 97-01-01--97-12-31
SAS, Kalmar B Sedvall

72/10
2010-12-15 Nominering till Arbetsgivarverkets sektordelegationer
Dnr 9702-0098-Adm-04
Arbetsgivarverket B Sedvall 97-03-04 Fax till Arbetsgivarverket med nomineringar av ledamöter
73/10
2010-12-15 Pågående arbete för ett miljöanpassat transportsystem Nätverket för miljöhänsyn och hushållning Agenda 21 gr

74/10
2010-12-15 Skrivelse till Högskolestyrelsen
Angående antalet Studentkårer på Högskolan
Studentkåren Örn Taube

75/10
2010-12-15 Kop på skrivelse till Isländska ambassaden ang behörighetsregler för studenter från Island
U97/279/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren

76/10
2010-12-15 Enkät beträffande intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet 1995/96 RRV A Stensson 97-02-13 Svar på enkäten insänd till RRV
77/10
2010-12-15 Offert ang uppdragsutbildning till Nybro Kommun
Fortbildning personal inom barnomsorg och skola, mars-april 1997.
Inst för språk och kultur L Oredsson 97-02-15 Offerten accepterad av Nybro kommun
78/10
2010-12-15 Redovisning av: Uppdrag till Högskoleverket att lämna ett underlag till rekryteringsmål för andelen kvinnliga professorer (U96/3908/UH)
Reg nr 60-3884-96
Högskoleverket

Ekonomi - övrigt79/10
2010-12-15 Dnr 31-556-97.
Ang gallring av ansökningshandlingar vid FOJO.
Riksarkivet T Holmström

80/10
2010-12-15 Hemställan om att få utlysa och tillsätta en tjänst som universitetslektor i växtekologi. Inst för naturvetenskap G Danielsson 97-02-19 Beslut från rektor . Hemställan beviljad
81/10
2010-12-15 Ansökningshandlingar insända från inst för samhällsvetenskap med ekonomi.
Projekt: Hållbarhet och samhällsplanering - En konsekvensanalys
Projektledare: Rolf Arnemo, Leif Nilsson
Projekttid: 97-09-15--20-09-14
ÖCB Leif Nilsson

82/10
2010-12-15 Underrättelse K 123/96
Konkursgäldenär Ölandslax AB, Virserum
Oskarshamns Tingsrätt A Stensson

83/10
2010-12-15 Inbjudan till Miljöutbildningskonferens i Kalmar 24-27 augusti 1997 Landshövding Anita Bråkenhielm Rolf Arnemo

84/10
2010-12-15 Begäran om uppgifter vid användning av djur för vetenskapliga ändamål Centrala försöksdjursnämnden U Lidman 97-02-19 Uppgifter insända
85/10
2010-12-15 Högskolans organisations- och beslutsordnng och förvaltning (aktualisering)
fr o m 93-07-01 (rev 96-12-12)
Rektorsämbetet B SedvallHS nr 3
96-12-12
§ 28

86/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Lokalvårdare
Sista ans.dag 97-02-28
Personalavdelningen
97-02-27 Förordnandeprotokoll för Yvonne Svensson
87/10
2010-12-15 Skrivelse från rektorsämbetet ang
Utvärdering av distansutbildnng v id Högskolan i Kalmar, uppdrag för Jan Sevelin mellan
97-03-01--97-05-31
Jan Sevelin Örn Taube

88/10
2010-12-15 Fastställande av terminstider läsåret 1997/98 Rektorsämbetet E Örtengren

89/10
2010-12-15 Beslut att tillförordna Päivi Jokela som prefekt vid inst för naturvetenskap under prefekt Håkan Hallmers semestervecka 97-02-17--02-21. Inst Naturvetenskap B Sedvall

90/10
2010-12-15 Remiss
U97/218/UH
Högskoleutbildningar inom vård och omsorg (Högskoleverkets rapportserie 1997:2 R)
Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-05-05 Yttrande sänt till Utbildningsdepartementet
97-05-15 Yttrande i utredningen från Landstingsförbundet

91/10
2010-12-15 Samarbetsavtal TK 3/97 302 mellan Högskolan i Kalmar, inst för Teknik och Telia Kompetens,Kalmar.
Projekt: Revidering och genomförande av kurser nom data- och elektroing.progr. samt tentamina. Avtalet gäller för läsåret 1996/97
Telia Kompetens G Johansson

92/10
2010-12-15 Avtal mellan Inst för Teknik, HiK och AmuGruppen AB, 20549-86, 260310-029
Kursbeteckning: Miljöutbildning för AP Parts Torsmaskiner AB
AMU Gruppen, Kalmar G Johansson

93/10
2010-12-15 Letter of Endorsement
Thematic Network on Teacher Education coordinator by Umeå universitet
Internationella sekreteriatet, HiK K Albertsson

94/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 8
U 97/538/UH ställt till RRV
Principer för disposition och redovisning av över- och underskott vid universitet och högskolor m.m
Utbildningsdepartementet A Stensson
97-04-10 Yttrande till utbildningsdepartementet
97-04-10 Ändring av tidigare lämnat dokument sänt till Utb.dep
97-09-06 Skriv t RRV ang Överskott i uppdragsutbildning årsbokslut 95/96
97-09-10 Skriv t Utbildningsdep ang Överskott i uppdragsutbildning årsbokslut 95/96
97-10-10 Regeringsbeslut 1 U97/718,794/1354,1486/UH fr Utb.dep ang framställningar av universitet och högskolor ang disposition av överskott


1997-04-10

95/10
2010-12-15 Ansökan
Mobilitetsstipendier för studenter
Sökande: Internationella Sekretariatet, Kristina Albertsson
(NORDPLUS)
Nordiska ministerrådet, Köpenhamn K Albertsson 1997-08-06 Rekvisition av medel
96/10
2010-12-15 Intresseanmälan. Intensivkurser i svenska för Erasmusstuderande. Regnr 42-285-97 Högskoleverket K Albertsson 97-03-07 Intresseanmälan skickad
97-03-26 Anbudsförfrågan ang Intensivkurser i svenska för Erasmusstuderande
97-04-14 Svar på anbudsförfrågan sänt till Högskoleverket

97/10
2010-12-15 Nordplusansökan
Projekttitel: Regional University Co-operation in the Baltic Region
Internationella sekreteriatet K Albertsson

98/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Utbildningssekreterare med inriktning internationell verksamhet, projektsamordning.
Sista ans.dag 97-03-17
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
97-04-23 Förordnandeprotokoll för Åsa Lindström
99/10
2010-12-15 Intern utlsyning av tjänst som
Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot organisation.
Sista ans.dag 97-03-17
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
97-04-11 Förordnandeprotokoll för Hans Wessblad
100/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
Projektkoordinator.
Sista ans.dag 97-03-17
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
97-04-11 Förordnandeprotokoll för Jan Zambrell
101/10
2010-12-15 Budgetunderlag avseende budgetåren 1998-2000 Utbildningsdepartementet Örn Taube 97-10-24 Reviderat budgetunderlag budget år 1998-2000 sänt till regeringen
utbildningsdepartementet.HS nr 4
97-02-26
§ 39

102/10
2010-12-15 Beslutad fastställd Examensordning


(Ny examensordning se Dnr 6.1-223/99)
Rektorsämbetet E Örtengren 97-10-02 Tillägg till examensordningen
97-12-05 Beslut om Hantering av examensbevisHS nr 2
97-10-02
§ 15

103/10
2010-12-15 Beslutad fastställd Antagningsordning Rektorsämbetet E Örtengren 98-12-18 HS-möte beslut revidera antagningsförordningen se nytt dnr 6.1-25/99


HS nr 7
98-12-18
§ 69
Dnr 6.1-25/99

104/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Universitetslektor i växtekologi
Sista ans.dag 97-03-21
Inst för naturvetenskap
98-02-11 Skriv fr Lunds Univ med förslag till sakkunniga vid tillsättningav tjänsten
98-03-04 Beslutsprotokoll om sakkunniga
98-05-08 Förordnandeprotokoll för Crister Albinsson

105/10
2010-12-15 Leonardo da vinci
Co-operation Agreement between WITEC Sweden/Centre for Working Life R&D and University of Kalmar
Internationella sekreteriatet K Albertsson 97-03-12 Skrivelse ti ll Leonardo Da Vinci-avtalet
106/10
2010-12-15 Begäran om godkännande av bisyssla Utbildningsdepartementet Örn Taube 97-04-11 skrivelse från departementet
107/10
2010-12-15 Skrivelse från Lars-Eric Persson Forskningsnämnden vid HiK L O Werner

108/10
2010-12-15 Hyreskontrakt nr 218515 mellan
Perkin Elmer AB, Askim och Högskolan i Kalmar, inst för naturvetenskap.
Modell: ABI PRISM 810 Genetic Analyser.
Hyresperiod: 5 år
Inst för naturvetenskap H Hallmer

109/10
2010-12-15 Skrivelse från Håkan Hallmer ang Rolf Arnemos handledning av doktorand Sofie Adolfsson Jörby Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-08 Beslut från Forskningsnämnden
110/10
2010-12-15 Skrivelse från J Peter Gierow med begäran om medel för deltagande i forskningskonferens Forskningsnämnden L o Werner 97-03-05 Beslut från forskningsnämnden. Begäran beviljad
111/10
2010-12-15 Inbjudan. Dnr 97:385
Stöd till kompetensutveckling 1997 - idéskisser
Skolverket I Karlsson 97-04-04 Idéskisser till kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal sänt till Skolverket
112/10
2010-12-15 Ansökan från J Peter Gierow, inst för naturvetenskap, om tilläggsanslag för forskning Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-08 Beslut från forskningsnämnden
113/10
2010-12-15 Ramavtal mellan Högskolan i Kalmar inst för pedagogik och metodik (lärarutbildningen) och Högskulen i Volda, Volda, Norge Högskolan i Volda, Norge I Karlsson

114/10
2010-12-15 Beslut om Utdelning av medel ur Rostads samfond till Marie Näär Rektorsämbetet Örn Taube

115/10
2010-12-15 Tillämpning av full kostnadstäckning på forskningsbidrag m m från 1 januari 1997 Sveriges universtitets- och högskoleförb. Örn Taube

116/10
2010-12-15 Avtal om arbetstid för anställda med kontorsarbetstid vid Högskolan i Kalmar Personalavdelningen HiK G Danielsson

117/10
2010-12-15 Beviljade medel till Stig Liljegren för forskning vt 1997 Forskningsskretariatet A K-S

118/10
2010-12-15 Detaljplan för Eldaren 1 på Barlastholmen i Kalmar.
Dnr : P 0866/96. Inbjudan att inkomma med synpunkter
Kalmar kommun ,stadsbyggnadskontoret B Sedvall 97-03-26 Synpunkter insända till Kalmar kommun
97-04-21 Särskilt utlåtande från Kalmar kommun

119/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för forskning.
Sökande: Marie Arndt, inst för språk och kultur
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-08 Beslut från forskningsnämnden
120/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för forskning
Sökande: Gunilla Byrman, inst för språk och kultur
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-08 Beslut från forskningsnämnden
121/10
2010-12-15 Anhållan om medel för projekt: Kolhydrater i frukter och bär.
Sökande: Sten Ohlson, Håkan Hallmer, inst för naturvetenskap
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-03-05 Skrivelse till forskningsnämnden från Lunds universitet Margareta Nyman och
Inger Björck ang projekt: Kolhydrater i svenska frukter och bär
97-03-18 Skrivelse till Indusriell näringslära och livsmedelskemi, Lund fr Forskn.nämnd HiK
97-04-10 Programbeskrivning från Lunds universitet.
97-06-04 Beslut om forskningsmedel

122/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan ang fönsterputsning utsänt till :
Fixa Rent, Kalmar Fönsterputsning, MIAB
Intendenturen, HiK G Karlsson 97-03-19 anbud inkommet
97-04-02 anbud inkommet
97-04-07 anbud inkommet
97-04-14 Protokoll med beslut m antagande av Fixa Rent offert

123/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Lönesekreterare
Sista ans.dag 97-04-04
Platsjournalen m.m


124/10
2010-12-15 Offert till Telia Kompetens, Kalmar
Grunder för telekommunikation 10poäng
Inst för teknik G Johansson 97-05-07 Ny offert som ersätter tidigare insänt till Telia kompetens
97-05-15 Ny offert som ersätter tidigare insänt till Telia kompetens

125/10
2010-12-15 Offert till Telia Kompetens, Kalmar
Telekommunikation 10 poäng
Inst för teknik G Johansson 97-05-07 Ny offert som ersätter tidigare insänd till Telia Kompetens
96-05-15 Ny offert som ersätter tidigare insänd till Telia Kompetens

126/10
2010-12-15 Offert till Telia Kompetens, Kalmar
Preparandkurs för Telekommunikationsutbildning
Inst för teknik G Johansson 97-05-07 Ny offert som ersätter tidigare insänd till Telia Kompetens
97-05-15 Ny offert som ersätter tidigare insänd till Telia Kompetens

127/10
2010-12-15 Ansökan från Jan Herrmann om resebidrag för konferens & studiebesök för Forskningsnämnden HiK L O Werner 97-03-27 Beslut från forskningsnämnden HiK
97-04-21 Komplettering av ansökan till forskningsnämnden HiK
97-04-25 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens från forskningsnämnden HiK.

128/10
2010-12-15 Avtal mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och Högskolan i Kalmar ang nyttjande av vissa av högskolans lokaler som presscenter i samband med särskilda händelser i Kalmar län. Lokaler:
Mediecentrum Ugglan, distansstudio Falken samt hörsalen i Falken.
Avtalets giltighet: två år fr o m den 1 mars 1997.
Lst dnr 72-1596-97
Länsstyrelsen i Kalmar län B Sedvall

129/10
2010-12-15 Ang fortsatt förordnande som styrelseledamot. Skrivelse för kännedom till rektorer vid universitet och högskolor.
U97/813/UH
Utbildningsdepartementet Örn Taube

130/10
2010-12-15 Skrivelse Dnr 240-185-97 med beslut om anvisade medel
Konsultavtal för Bo Bergbäck, inst för naturvetenskap
Uppdrag: Kadmium i varor - bidrag till exponering av miljön.
Uppdragstid: 97-02-17--97-04-30
Kemikalieinspektionen, Solna H Hallmer

131/10
2010-12-15 Utlåtande efter besiktning av försksdjurslokaler.
34-3093/92
Jordbruksverket U Lidman

132/10
2010-12-15 Enkät om gåvo-och donationsmedel
RRV dnr 33-97-0922
RRV A Stensson 97-03-26 Svar på enkät
133/10
2010-12-15 Remiss
Avtal om forskningsfinansiering
Sveriges universitets- och högskoleförbund Per Fagrell 97-03-20 Skrivelse ang förlängd remisstid
97-05-06 Remissyttrande sänt till Sveriges universitets- och högskoleförbund

134/10
2010-12-15 Beslut HS 1997-02-26
Högskolan och Studenten - Policy
Studentservice, HiK E ÖrtengrenHS nr 4
97-02-26
§ 42

135/10
2010-12-15 Ansökan från Margareta Swenne om medel för forskning kring elevers skrivande i år 5. Forskningsnämnden, Hik L o Werner 97-04-25 Beslut om forskningsmedel från forskningsnämnden HiK
136/10
2010-12-15 ansökan från Lars-Eric Persson om ersättning för lokalt handledarskap Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-04-08 Beslut från forskningsnämnden
137/10
2010-12-15 Ansökan från Anna Blucher om bidrag för deltagande i Workshop/Forskarutbildningskurs i mikrobiologi Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-03-27 Beslut fr forskningsnämnden HiK
97-09-12 Beslut fr forskningsnämnden HiK

138/10
2010-12-15 skrivelse ang driftsbidrag från Stockholms Marina Forskningscentrum till Marinbiologisk forskning vid inst för naturvetenskap Inst för naturvetenskap U Lidman 97-04-08 Beslut från forskningsnämnden
139/10
2010-12-15 Beslut avseende ansökan "Restaurering av kustvattenmiljöer"
Dnr 2063/96
KK-stiftelsen H Hallmer 96-07-30 Ansökan insänd elektroniskt till KK-stiftelsen
140/10
2010-12-15 Forskningsbidrag som utbetalas av FRN för mars månad 1997 FRN E Idermark

141/10
2010-12-15 Beslut Dnr 35-96-1581
Beviljande av medel för kopiering och distribution av film.

Rapport och ekonomisk redovisning senast 97-06-30 till Folkhälsoinst.
Folkhälsoinstitutet P-A Gjöres 97-06-26 Redovisning till Folkhälsoinstitutet
142/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Fröjmark, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om:
Konferensbidrag: Tammerfors
Forskningsnämnden HiK L o Werner

143/10
2010-12-15 Utlysning av stipendier Sparbankstiftelsen Kronan L o Werner 97-06-16 Ansökan inkommen från Morgan Karlsson och Göran Henriksson, inst för teknik
97-06-16 Ansökan inkommen frånJan Olsson och Daniel Svensson, inst för teknik
97-07-14 Ansökningarna skickade till Videon , Växjö (försenade pga flyttning, semestrar etc
97-08-18 Skrivelse fr L O Werner till Sparbanksstiftelsen Kronan

144/10
2010-12-15 Ansökan från Ian A. Nicholls om medel för omtryckning Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-03 Beslut om avslag forskningsmedel
145/10
2010-12-15 Ansökan om medel för projekt:
Syfte att finna nya vägar för samverkan mellan skola och arbetslivet i Kalmarregionen
Stiftelsen Trygghetsfonden SAF-LO E Idermark 97-04-02 Bekräftelse ärendenr 97-00067 från Trygghetsfonden om att ansökan är mottagen
146/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av tjäns som:
Forskarassistent inom marin ekologi
Inst för naturvetenskap
97-03-21 Beslut att utlysa tjänst
147/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av tjänst som:
Doktorand inom marin ekologi
Inst för naturvetenskap
97-03-21 Beslut att utlysa tjänst
148/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av tjänst som:
Biomedicinsk analytiker/laboratorieingenjör inom marin ekologi
Inst för naturvetenskap
97-03-21 Beslut att utlysa tjänst
149/10
2010-12-15 Utlysning av SAF:s ingenjörspris 1996-97

För åtgärd: Göran Björck och rektor
Senast 97-09-15 ska synpunkter,ex.arb vara SAF tillhanda
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen Örn Taube 97-09-11 Beslut från HiK:s juri att belöna Daniel Svensson för sitt examensarbete med
titel "Pelarstativ för risinmatning".

150/10
2010-12-15 Avtal mellan AB Parts Torsmaskiner AB och Mijöteknik vid inst för teknik, HiK
projekt: Införande av miljöledningssystem hos AB Parts Torsmaskiner AB.
Avtalstid: fr o m 97-02-24--98-12-31.
Inst för Teknik G Johansson 97-02-19 Ordererkännande fr AB Parts Torsmaskiner AB
97-02-13 Beställning/order
96-12-11 Offert
96-10-31 Offert
96-10-18 Offert

151/10
2010-12-15 Beslut om att ansökan rörande- Villkor för lokal hållbar livsmedelsproduktion i ett sydsvenskt moränområde.
Ansökan lämnas utan bifall
SJFR dnr 670.1008/96
SJFR R Arnemo

152/10
2010-12-15 Skrivelse från Sten Ohlson ang Beslut forskningsanslag 96-12-20 Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-02-27 Skrivelse från forskningsnämnden med beslut om att hänskjuta ärendet till rektor
för avgörande.

153/10
2010-12-15 Skrivelse från Hans Wetterholm inst för språk och kultur med begäran om stöd för forskning och forskarutbildning. Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-02-27 Beslut från forskningsnämnden om att rekommendera rektor att bevilja äskade medel.
154/10
2010-12-15 Skrivelse från Philip Lalander, inst för samhällsvetenskap med ekonomi och medel för projekt Unga människor och alkohol. Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-02-27 Beslut med beiljande anv ansökan från forskningsnämnden
155/10
2010-12-15 Begäran om uppgifter angående uppdragsutbildning.
Reg nr 30-898-97
Högskoleverket E Örtengren 97-04-14 Svar till Högskoleverket
156/10
2010-12-15 Ang information och utbildning om folkrättens regler. Beg om uppgift på kontaktperson. Länsstyrelsen i Kalmar län B Sedvall 97-04-25 Meddelat att vi inte har någon kontaktperson. Vi a e-mail.
157/10
2010-12-15 Mallar för redovisning av verksamhetsuppgifter vid universitet och högskolor i syfte att skapa jämförelsetal för kalenderåret 1996.
Regnr 63-888-97
Högskoleverket E Örtengren 97-06-03 Uppgifter samt diskett sända till Högskoleverket
158/10
2010-12-15 Ansökan om medel från Ian A Nicolls, inst för naturvetenskap,
Projekt: Affinity 97
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-05 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens
159/10
2010-12-15 Introduktionspolicy för Högskolan i Kalmar Personalavdelningen G Danielsson

160/10
2010-12-15 Remiss
U97/943/F
Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (SOU 1997:37)
Utbildningsdepartementet Per Fagrell 97-05-13 Yttrande till utbildningsdepartementet
161/10
2010-12-15 Remiss
U96/4234/UH
Högskoleverkets utvärdering av vissa ämnen i högskolans grundutbildning (Kvalitet och förändring-Högskoleverkets Rapportserie 1997:8R)
Utbildningsdepartementet A B-J 97-05-14 Yttrande till departementet
162/10
2010-12-15 Ansökan fr inst för naturvetenskap att få genomföra projekt:
Skogsägarnas attityder till och kunskaper om kvalitetsinriktat lövskogsbruk
Ekfrämjandet, Skogsvårdsstyrelsen, R-by


163/10
2010-12-15 Ansökan från Michael Lindberg, Charlotta Polacek, Susanne Johansson, Anne Nilsson om medel för deltagande i konferensen 12th International Symposium on Affinity Interactions Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-06-03 Beslut om medel för deltagande i vetenskplig konferens
97-06-10 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens för SusanneJohansson

164/10
2010-12-15 Äskande av medel för biblioteksnämndens verksamhet höstterminen 1997. (Ställt till Högskolestyrelsen) Biblioteksnämnden, HiK Örn Taube

165/10
2010-12-15 Besiktning brandsyn, Carlsbergsvillan, Nötskrikan
Dnr 1997.00038
Räddningstjänsten, Kalmar K-H Nilsson

166/10
2010-12-15 Nominering av ledamöter till arbetsgivarkollegiet Arbetsgivarverket Örn Taube 97-04-25 Fax med nomineringen sänd till Arbetsgivarverket
97-05-15 Val till Arbetsgivarkollegiet 1997.
97-05-20 Expedierat av rektor

167/10
2010-12-15 Inbjudan.
Möjlighet att i nationell konkurrens ansöka om medel för utveckling av lärarutbildarnas IT-kompetens.
Högskoleverket Örn Taube FELFÖRT se Dnr 3.3-37/97


Dnr 3.3-37/97
168/10
2010-12-15 Skrivelse ang "Landshövdingeuppdraget" och utveckling av befintliga företag genom traineeprogram för Kalmar län Landshövdingen, Kalmar L o WernerDnr 3.3-584/97
Ansökan t länsstyrels

169/10
2010-12-15 Skrivelse med beslut om avslag på ansökan för projektet Havsöring/Öland Världsnaturfonden WWF Rolf Arnemo

170/10
2010-12-15 Avtal mellan Borgholms kommun och inst för naturvetenskap ang genomförande av utbildning
"Hygiendagar på Öland, Frisk mat".
Inst för naturvetenskap H Hallmer

171/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst pga ålderspension Herta Kirchberg
97-04-03 Entledigandet beviljat
172/10
2010-12-15 Ansökan om konferensbidrag: Bergen
Från Anders Fröjmark, inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-02 Beslut från forskningsnämnde HiK
173/10
2010-12-15 Ansökan om konferensbidrag: Tammerfors
Från Anders Fröjmark, inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-02 Beslut från Forskningsnämnden HiK
174/10
2010-12-15 RRV dnr 33-96-1531
RRV:s cirkulär 1997:5 ang redovisningssystem
RRV A Stensson

175/10
2010-12-15 Beslut
Förändring av Högskolans redovisningsprinciper för avskrivningar fr o m 97-01-01
RRV A Stensson

176/10
2010-12-15 XL Informationsavdelningen HiK E Idermark 97-04-03 Skriv t Högskoleverket ang verksamhetsstöd till teknik- och naturvetenskapscentra (Reg nr 12-3247-96)
97-06-16 Avslag på ansökan om permanent verksamhetsbidrag fr Högskoleverket

177/10
2010-12-15 Delegation till Per Fagrell att för Högskolans ledning träffa överenskommelse ang forskningsvillkor för professorer verksamma vid HiK Rektorskansliet Örn Taube

178/10
2010-12-15 Ansökan från Johan Gaddefors om medle för deltagande i internationell forskningskonferens. Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-04-04 Beslut från forskningsnämnden
179/10
2010-12-15 Ansökan från Eugen Trifun, inst för samhällsvetnskap med ekonomi, till Stiftelsen för kundkapsfrämjande inom turism.
Ansökan för stipendium för utvecklingsprojekt med forskningsinslag.
Turistdelegationen N Nilsson 97-06-03 Skrivelse från Turistdelegationen med beslut om avslag på ansökan
180/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Mörbylånga kommun ang
"Hygiendagar på Öland, Frisk mat".
Mörbylånga kommun H Hallmer

181/10
2010-12-15 Letter of intent
University of Mahidol, Bankok, Thailand
Daudi
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N Nilsson 97-09-25 Memorandum of understanding between The College of management, Mahidol University, Bangkok, Thailand och Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
182/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Vik universitetsadjunkt i engelska vid inst för språk/kultur
Sista ans.dag 97-04-28
Sydostpress, ÖS,Platsjournalen.info
97-06-26 förordnandeprotokoll för Mark Andrew Chamberlain
183/10
2010-12-15 Förslag till "action plan" för fördelning av Erasmus-medel för studerande (action 2) 1997/98 Högskoleverket K Albertsson 97-04-15 Svar till Högskoleverket (muntligt fr KA)
184/10
2010-12-15 Förslag till sakkunniga vid tillsättning av tjänst som professor i kvartärgeologi Uppsala universitet H Hallmer 97-04-16 Inget förslag på sakkunniga
185/10
2010-12-15 Rekryteringspolicy - regler och rutiner vid nyanställningar Personalavd HiK


186/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 12 U97/1114/F ställt till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet.
Utbildningsdepartementet
97-07-03 Skrivelse Dnr A 77/97 från HSFR med förslag ställt till Utbildningsdep
187/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som
WWW-redaktör med placering vid Enheten för distansutbildning och IT/EDIT.
Sista ans.dag 97-04-18
Intern utlysning
97-05-20 Förordnandeprotokoll för Peter Diedrichs
188/10
2010-12-15 Skrivelse ang Riskhantering inom tjänsteföretag Forskningsnämnden, HiK L o Werner

189/10
2010-12-15 Konsultavtal dnr 240-526-97 mellan Kemikalieinspektionen och Inst för naturvetenskap, Bo
Bergbäck
Projekt: Rapport om "Bly-förekomst och flöden i teknosfären samt belastning på miljön".
Uppdragstid: 97-04-011--05-20
Ekonomisk slutredovisning 97-06-19
Kemikalieinspektionen H Hallmer

190/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens, Karin Taube Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-04-25 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens från forskningsn. HiK
191/10
2010-12-15 Ansökan från Sten Ohlson om medel för stöd till konferensdeltagare, Affinity-97 Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-04-30 Beslut från Astra Draco om ekonomiskt stöd till konferensen
97-06-06 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens fr forskningsnämnden
97-06-10 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens fr forskningsnämnden

192/10
2010-12-15 Ansökan om finansiering av konferensvistelse för Anders Hultgren/Wlodek Kolesza Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-06-03 Beslut från Forskningsnämnden för Hultgren och Kolesza
193/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Högskolan i Karlskrona/Ronneby inst för fysisk planering.
Genomförande av delar av ekologiavsnitten i årskurs I
Inst för naturvetenskap H Hallmer

194/10
2010-12-15 Skrivelse om att HiK ges tillfälle att yttra sig i detta ärende.
Reg nr B5-97
Högskolans avskiljandenämnd B Sedvall 97-04-25 Yttrande till Avskiljandenämnden
97-05-15 Skrivelse av kop t Avskiljandenämnden
97-05-23 Skrivelse från Högskolans Avskiljandenämnd
97-06-26 Skrivelse från Högskolans Avskiljandenämnd
97-07-14 Skrivelse från Högskolans Avskiljandenämnd
97-08-01 Skrivelse från Högskolans Avskiljandenämnd
97-08-06 Svar till Högskolans avskiljandenämnd
97-09-02 Beslut från Högskolans avskiljandenämn
97-09-03 Beslut från Högskolans avskiljandenämnd
98-01-22 Ansökan från Ahlquisth ang beslut
98-02-04 Skriv fr Högskolans avskiljandenämnd
98-03-30 Svar till Högskolans avsiljandenämnd
98-06-23 Beslut fr Högskolans avskiljandenämnd
98-07-20 Skrivelse fr Ahlquisth med begäran om att för börja läsa igen
98-09-02 Skriv t AhlqvistDnr 8.9-
296/96

195/10
2010-12-15 Offert - Internet Länsarbetsnämnden i Kalmar län J Everbrand

196/10
2010-12-15 Remiss Dnr 13-1099-97
Uppföljning av EU-rådets resolution om pedagogisk programvara för multimedie inom områdena utbildning och yrkesutbildning.
Högskoleverket E Örtengren 97-05-15 Yttrande skickat till Högskoleverket
197/10
2010-12-15 Skrivelse från Inst för naturvetenskap ang representation i styrelsen för Stockholms Marina Forskningscentrum Stockholms universitet Ulf Lidman 97-05-02 Skrivelse från Juridiska enheten, Sthlms univ. Doss 311 dnr 0986/97
97-05-16 Skrivelse från Sthlms universitet ang att vi bereds tillfälle till nominering till ny ledamot.
97-05-20 Skrivelse fr Sthlms universitet med angivande av nytt fax.nr
97-05-22 Fax med nominering av ledamot till styrelsen
97--07-04 Skriv fr Sthlms univ ang representation i styrelsen för Stockholms Marina Forsk-
ningscentrum. Doss 311 dnr 0986/97

198/10
2010-12-15 Avtal mellan Stiftelsen Svensk Etanolutveckling (SSEU) och HiK ang demonstration och driftprov med etanoldriven FFV-bil. Reg nr BFA 652 Inst för naturvetenskap Örn Taube

199/10
2010-12-15 Medel för svenska gästforskare/gästlärare för vistelse/tjänstgöring utomlands möjlighet att göra en preliminäransökan. Svenska Institutet L o Werner 97-05-05 Inga ansökningar insända
200/10
2010-12-15 Kartläggning av delegeringssystem inom högskolan. Regnr 30-1100-97 Högskoleverket B Sedvall 97-06-26 Svar till Högskoleverket (pärm lokala regelverk samt gällande delegationsordning)
201/10
2010-12-15 Misstänkt fusk med fysiklaborationer Inst för teknik Örn Taube 97-05-05 Skriv t prefekten för inst för teknik med begäran om yttrande senast 97-05-12
97-05-05 Skriv t student med begäran om yttrrande senast 97-05-12
97-05-12 Yttrande fr student
97-05-13 Yttrande från prefekt
97-05-22 Skrivelse från Göran Edgren, Advokatfirman

202/10
2010-12-15 Skrivelse från professorer vid olika universitet ang lektorat i idéhistoria Styrelsen för HiK Örn Taube

203/10
2010-12-15 Ansökan.
MAST-III: PL961203
Effect of nutrient ratios on harmful phytoplankton and their toxin production - NUTOX
European Commission, Bryssel Edna Granéli 97-03-26 Beslut från EU-kommissionen om beviljade medel för ansökan
97-09-10 Skrivelse med beg om undertecknande av contract No MAS3-CT97-0103
97-09-10 Contract No MAS3-CT97-0103 skickat till European Commission, Bryssel
98-11-26 Kostnadsredovisning avs kontrakt no MAS3-CT97-0103
99-04-26 Skriv fr EU ang utbetalningsplan av projektet
00-03-17 Skriv fr EU-kommissionen
00-03-17 Ekonomisk redovisning
00-12-21 Ekonomisk redovisning och rapport insänt till EU-kommissionen för perioden
99-10-01--00-09-30
01-06-25 Skriv fr EU ang: Contract no MAS3-CT97-0103 NUTOX, financial period 30/09/1999-30/09/2000
01-09-12 Skriv fr EU ang: Contract no MAS3-CT97-0103 NUTOX, financial period
30/09/1999-30/9/2000. Participant: UJENA.FB.INE

204/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan.
Anbudsupphandling av nytt telefonväxelsystem inklusive stödsystem till Nybro kommun.
Nybro Kommun B Sedvall 97-06-09 Inget svar på denna förfrågan
205/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av ny tjänst som universitetslektor i matematik vid inst för Teknik. Inst för Teknik
97-04-16 Beslut om utlysande av tjänst
97-05-26 Utlysning av tjänst i SULF,Sydostpress,ÖS,Platsjournalen. Sista ans.dag 97-06-16
98-03-02 Förordnandeprotokoll för Torsten Lindström

206/10
2010-12-15 Ansökan för genomförande av konferens:
Emån-forskning för en hållbar samhällsutveckling (Jan Herrmann)
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-03 Beslut om medel för konferens
207/10
2010-12-15 Tjäst som universitetsadjunkt i Bild vid inst för språk och kultur.
Sista ans.dag 97-05-12
Intern utlysning
97-06-03 Förordnandeprotokoll för Torgny Åström
208/10
2010-12-15 Tjänst som universitetsadjunkt i engelska med fackspråklig inriktning vid inst för språk/kultur
Sista ans.dag 97-05-12
Intern utlysning
97-06-03 Förordnandeprotokoll för Donald Hughes
209/10
2010-12-15 Tjänst som universitetsadjunkt i spanska vid inst för språk/kultur
Sista ans.dag 97-05-12
Intern utlysning
97-06-03 Förordnandeprotokoll för Göran Karlsson
210/10
2010-12-15 Lokal tariff vid Högskolan i Kalmar fr o m 97-01-01, ungdomslöner Personalavdelningen HiK


211/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Forskarassistent, marin ekologi vid inst för naturvetenskap
Sista ans.dag 97-05-23
SULF-tidningen,Sydostpress,ÖS,platsjour
97-08-13 Protokoll ang utseende av sakkunnig Dr Frede Thingstad
212/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Doktorand i marin ekologi vid inst för naturvetenskap
Sista ans.dag 97-05-23
SULF-tidningen,Sydostpress,ÖS,platsjour
97-10-21 Beslutsprotokoll att utse Lars-Åke Gisselson
213/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Biomedicinsk analytiker vid inst för naturvetenskap
Sista ans.dag 97-05-23
SULF-tidningen,Sydostpress,ÖS,platsjour
97-10-21 Beslutsprotokoll att utse Christina Esplund-Lindquist
214/10
2010-12-15 Anhållan om företrädesrätt till återanställning Peo Andersson


215/10
2010-12-15 Avtal om projektsamarbete mellan inst för pedagogik o metodik samt barn- o ungdomsförv Kalmar kommun avs planerad pedagogisk konferens FÖRR OCH NU Barn- o ungdomsförv Kalmar kommun
98-06-15 Skrivelse från Ernst & Young ang projektet
216/10
2010-12-15 Inbjudan till förstudie och införande av e-handel VHS B Sedvall 97-04-28 Svar till VHS
217/10
2010-12-15 Bibliotekshus i kv Falken Rektorskansliet B Sedvall 96-12-12 Principbeslut om nytt bibliotekshus i kv Falken
97-04-21 Skrivelse t Lunds Universitetsbibliotek
97-04-24 Bekräftelse från Göran Gellerstam
97-04-30 Utlåtande om A-plans förslag från Göran Gellerstam
97-06-09 Detaljplan för kv Flken mm på Malmen i Kalmar fr Kalmar kommun
97-06-09 Brev till kommunen ang detaljplan för kv Falken
97-11-19 Se dnr 1.5-637/97 ang avtal om organisationsöversyn
97-11-07 Beslut. Nytt bibliotekshus i kv Falken. HS prot nr 3 § 24. 97-11-07
98-01-30 Avtal fr Akademiska Hus Projektering av nybyggnad av bibliotek för HiK
Projekt 1 2 006 0
98-04-21 Beslut HS nr 2 § 16 98-04-21 ang godkänna den justering som gjorts i lokalprogrammet för bibliotekshusprojektet. Lokalförsörjningen inför år 2000
98-06-22 Yttrande till Akademiska Hus avseende Systemhandling
98-06-23 Skriv fr Biblioteksnämndens ordfö ang verksamheten vid nya biblioteket
98-12-03 Skriv t Akademiska Hus ang konstnärlig utformning av biblioteket
98-11-27 Avtal mellan Akademiska Hus och HiK ang nybyggnaden
99-01-12 Skriv fr Statens Konstråd Dnr 32-385/97
99-01-14 Skriv till Utbildningsdepartementet ang Hyresavtal rörande nya lokaler för bibliotek m.m.
99-03-29 Skriv fr Utb.dep med beslut om att bevilja hemställan att ingå ett hyresavtalHS prot nr
3 § 31
96-12-12,
HS prot nr
5 §50

218/10
2010-12-15 Inbjudan Reg.nr 84-1181-97
Medel för forskningsanknytning av lärarutbildningar
Högskoleverket L o Werner 97-05-26 Förlängd tid för ansökningar. Skrivelse från Högskoleverket
97-08-18 Ansökan från forskningssekretariatet sänd till Högskoleverket
97-09-25 Skrivelse från Högskoleverket
97-11-18 Beslut. Medel för forskningsanknytning av lärarutbildningar
98-01-12 Skriv fr Högskoleverket
98-02-11 Skriv fr Högskoleverket med påminnelse om när ansökan planeras vara färdig
98-02-13 Skriv fr Högskoleverket med beslut
98-03-18 Rektor meddelat Högskoleverket muntligt enl LoW
98-05-13 Beslut om medel från Högskoleverket
98-06-15 Beslut fr Högskoleverket om medel för forskning inom IT-pedagogik
98-06-23 Beslut 84-1181-97 fr Högskoleverket om medel för forskn.ank. av lärarutbildningar
98-06-25 Tillägg till beslut 84-1181-97 fr Högskoleverket
98-11-18 Skriv fr Högskoleverket med begäran om komplettering ansökan
98-12-21 Komplettering av ansökan insänd till Högskoleverket
99-02-26 Skriv fr Högskoleverket att kompletterande ansökan är mottagen
99-05-04 Beslut fr Högskoleverket ang medel för forskningsanknytning av lärarutb.
99-06-22 Skrivelse från Högskolaverket med beslut angående medel för forskningsanknytning av lärarutbildningar.
00-07-12 Rapport ang forskningsankn... fr Högskoleverket
00-09-06 Skriv fr Högskoleverket ang satsningarna med beg om rekvisition av medel
00-09-17 Rekvisition av medel skickad till Högskoleverket ang satsningarna.

219/10
2010-12-15 Ansökan från Jan Herrmann om medel för konferens:
Emån-forskning för en hållbar samhällsutveckling.
Inst för naturvetenskap Örn Taube 97-04-23 Beslut att bevilja ansökan
220/10
2010-12-15 Ang möjlighet att inför läsåret 1998/99 använda andra särskilda prov vid antagning av studerande.
Reg nr 83-780-97
Högskoleverket E Örtengren 97-05-30 Ingen ansökan om tillstånd insänd från studentservice
221/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll förordnande för Göran Hammargren som postvaktmästare fr o m 97-07-01 tills vidare Personalavdelningen, HiK


222/10
2010-12-15 Beslut om inrättande av en doktorandtjänst i miljörätt fr o m 97-05-01. Personalavdelningen, HiK
97-04-21 Förordnandeprotokoll för Ingrid Hyvönen
223/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i internationell forskningskonferens från Johan Gaddefors, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-04-25 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens fr forskningsn. HiK
224/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Blekingekustens vattenvårdsförbund.
Kustrecipientkontroll i Blekinge enl rev program 97-02-05.
Inst för naturvetenskap H Hallmer

225/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll SEKO
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 1997-01-01--98-03-31
Rektorskansliet


226/10
2010-12-15 Skriv ang förslag till ordinarie deltagare i arbetsgruppen för utformning av utbildningsinnehållet i det Social- och vårdvetenskapliga programmet Kalmar läns vårdhögskola Örn Taube

227/10
2010-12-15 Letter of intent
Avsiktsförklaring om samarbete mellan Capellagården och Högskolan i Kalmar
Rektors kansli Örn Taube

228/10
2010-12-15 Letter of intent
Samverkansavtal mellan An eby kommun och högskolor
Projekt: EKOTOPIA
Aneby kommun Örn Taube

229/10
2010-12-15 Utlysning av tjän st som Universitetsadjunkt i fysik och teknik.
Sista ans.dag 97-05-23
Intern utlysning
97-06-03 Förordnandeprotokoll för Arvid Pohl
230/10
2010-12-15 Remiss U97/1702/F
Kommissionens förslag till utformning av EU:s femte ramprogram för forskning och utveckling 1998-2002
Regeringskansliet,utbildningsdepartement L o Werner 97-05-30 Svar att inga synpunkter lämnas
231/10
2010-12-15 Remiss
U97/1728/97
Kompletterande budgetunderlag avseende löneutvecklingen
Utbildningsdepartementet B Sedvall 97-05-22 Besvarad per telefon
232/10
2010-12-15 Huvudkontrakt F 1378/96
Projekt: Cecilia Fryxell och hennes pedagogik (konferens)
Inga Elgqvist-Saltzman, inst för pe/me

Ek.redov. senast 98-03-31
Humanistisk-Samh.vet.Forskningsrådet I Karlsson

233/10
2010-12-15 Beslut om kostnader för artikelkopiering via Högskolans bibliotek Forskningsnämnden HiK L o Werner

234/10
2010-12-15 Ansökan om finansiering av deltagande i möte med Education Committee (EDCOM) från Anders Hultgren inst för teknik- Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-03 Beslut om medel för deltagane på internationellt möte fr forskningsnämnden
235/10
2010-12-15 Ny blankett för ansökan om etisk prövning och utgivning av SFN:s skriftserie m.m.
Dnr 7/97
Centrala försöksdjursnämnden, Sthlm U Lidman

236/10
2010-12-15 97-04-17 Beslut fr Högskolestyrelsens sammanträde § 51 Fastställande av Revisionsplan för
budgetår 1997
Rektorskansliet Centralförvaltningen
97-06-06 Offert: Granskning av Högskolans kassarutiner från Ernst & Young, Kalmar
97-07-01 PM angående intern kontroll i kassarutinernaHS prot nr
5
97-04-17
§ 51

237/10
2010-12-15 97-04-17 Beslut i Högskolestyrelsen § 52. Jämställdhet. Plan och policy för Högskolan i Kalmar Rektorskansliet
HS prot
nr 5
§ 52
97-04-17

238/10
2010-12-15 97-04-17. Beslut i Högskolestyrelsen prot nr 5, § 51.
Lokalärenden
Rektorskansliet
HS prot nr 5
§ 50
97-04-17

239/10
2010-12-15 Rektorsskrivelse ang fördelning av medel till lärarutbildningarnas forskning coh kompetensutveckling Högskoleverket Örn Taube

240/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som systemtekniker Sydostpress m fl
97-06-25 Förordnandeprotokoll för Pekka Rossi
241/10
2010-12-15 Enkät avseende forskningsinsatser inom livsmedelssektorn Utredningen om livsmedelssektorsn omst H Hallmer 97-05-20 Enkäten besvarad via fax
242/10
2010-12-15 Inbjudan lämna förslag till samverkansaktiviteter samt uppbyggnad av funktioner för samverkan med näringslivet främst små och medelstora företag
Åtgärdsdatum: 98-03-06
NUTEK G Borgö 97-06-05 Ang inbjudan att begära medel för kostnaderna för att utarbeta offerten.
97-06-16 Begäran om offertmedel för att utarbeta förslag till samverkansaktiviteter mm till KK-stiftelsen och NUTEK
97-06-19 Skrivelse dnr 505/97 från KK-stiftelsen, bekräftelse på mottagande av ansökan.
97-08-27 Beslut från KK-stiftelsen dnr 505/97 ang beviljade medel 500.000 kronor
97-10-01 Beslutsbrev-villkor från NUTEK Projektnr P9775-1. Dossie-Diarienr 1F11-97-05341ang beviljat belopp 500.000 kr. Start/slut 97-09-01--98-04-30. Slutrapport ska vara NUTEK tilhanda 98-04-30.
99-06-08 Dnr 8309-96-11009 Skriv fr NUTEK ang uppföljning...
99-09-03 Skriv dnr 8309-06-11009 fr NUTEK samt bilaga Metodbok
99-10-01 Tilläggsavtal avseende medel ur premieringspotten
2000-02-17 Ansökan insänd till KK-stiftelsen, G.Friborg om medel ur den s.k. premieringspotten 2.050 tkr.
2000-06-20 Beslut fr NUTEK,KK-stiftelsen ang medel ur premieringspotten
00-09-29 Lägesrapport avseende period 1, 1998-07-01--2000-06-30 insänd till KK-stiftelsen
00-10-30 Information fr KK-stiftelsen om lägesutvärdering med förslag till utnyttjande av implementeringsbeloppet 5 Mkr
04-05-08 Slututvärderingen av programsatningen med 120 Mkr för perioden 98-02 jämte information om en fortsättning i form av ett pilotprojekt "en 120+ högskola"

243/10
2010-12-15 Utlysning av EU-stöd för litteratur 1997 Statens kulturråd L Oredsson 97-07-01 Ingen ansökan insänd
244/10
2010-12-15 Avtal mellan Äspö Miljöforskningsstiftelse och Högskolan i Kalmar ang Ulf Lidman Stiftelsen Äspöl Miljöforskningsstiftelse


245/10
2010-12-15 Beslut från prefekt Håkan Hallmer att Påivi Jokela äger rätt att teckna utbetalningsorder för inst för naturvetnskap under perioden 97-05-12--05-18 Inst för naturvetenskap


246/10
2010-12-15 Riktlinjer för : Det interna resurstilldelningssystemet Rektorskansliet


247/10
2010-12-15 Hemställan om att få utlysa och tillsätta följande tjänst:
Lektor i kemi med inriktning allmän- oorganisk- och fysikalisk kemi
Inst för naturvetenskap
97-05-12 Beslut med bifall
97-05-24 Utlysning av tjänst i SULF,Sydostpress,Platsjournalen. Sista ans.dag 97-06-16
97-10-09 Utseende av sakkunninga beslutsprotokoll
98-03-31 Förordnandeprotokoll för Per-Ola Andersson

248/10
2010-12-15 Hemställan om att få utlysa och tillsätta följande tjänst:
Vik. lektor/adjunkt i kemi med inriktning allmän-oorganisk- och fysikalisk kemi
Inst för naturvetenskap
97-05-12 Beslut med bifall
97-05-24 Utlysning av tjänst i SULF,Sydostpress,Platsjournalen. Sista ans.dag 97-06-16
97-08-21 Förordnandeprotokoll för Christer Svensson

249/10
2010-12-15 Hemställan om att få utlysa och tillsätta följande tjänst:
Vik lektor i organisk kemi
Inst för naturvetenskap
97-05-12 Beslut med bifall
97-05-24 Utlysning av tjänst i SULF,Sydostpress,Platsjournalen. Sista ans.dag 97-06-16

250/10
2010-12-15 Offertförfrågan ang poänggivande introduktionskurs i specialpedagogik 5 p Högskolan på hemmaplan I Karlsson

1997-06-10


251/10
2010-12-15 Förberedelser för ev euro-anpassning av offentliga sektorns informationssystem Statskontoret B Sedvall 97-06-19 Svar till Statskontoret
97-10-17 Skriv Fi97/2744 fr Finansdep med rapport fr Statskontoret ang anpassningen av
myndigheternas informationssystem till år 2000.

1997-06-06


252/10
2010-12-15 Beslut om övergång till kursregistrering Studentservice


253/10
2010-12-15 Kopiering av kurslitteratur Föreningen Svenska Läromedelsproducent B Sedvall

254/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som universitetslektor i engelska vid HiK fr o m 97-08-03. Bo Eriksson, inst språk/kultur Örn Taube 97-05-15 Entledigandet beviljat
255/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Vik.universitetslektor/adjunkt i engelska.
Sista ans.dag 97-06-09
SULF,Sydostpress.ÖS,Platsjournalen
97-08-20 Beslutsprotokoll. Beslut dra tillbaks tillsättningen av tjänsten
256/10
2010-12-15 Avtal om förhyrning av teknisk utrustning och tjänster mellan Sveriges Television, Smålandsdistriktet och Högskolan i Kalmar, inst för medieutbildning.
Samarbetsavtal
Inst för medieutbildning M S-Brandin

257/10
2010-12-15 Avtal mellan Inst för Naturvetenskap HiK och Sjöängsskolan, Kalmar ang två st utbildningsdagar för lärare i Naturorientering. Inst för naturvetenskap H Hallmer

258/10
2010-12-15 Skrivelse från I-B Winzell, Kalmar Inga-Britt Winzell, Kalmar Persavd.

259/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K6948-97 ang inbrott Linnégatan, Högskolans Tryckeri. Polismyndigheten i Kalmar K-H Nilsson 97-05-15 Underrättelse om beslut från Polismyndigheten i Kalmar
260/10
2010-12-15 Design Management
Rapport om förutsättningarna för en 40 poängskurs vid Högskolan i Kalmar
Inst för språk och kultur, HiK
98-02-11 Beslut att starta kursen. Beslut att institutionen erhåller en garanti för beräknade intäkter av externa anslag
98-02-02 Beslut anställa en projektledare

261/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst Jan Hellroth, inst för sjöfart och drift
97-05-20 Begäran tillstyrkt
262/10
2010-12-15 Avtal Dnr 97/0396 mellan Arbetslivsinstitutet och Högskolan i Kalmar
Tidsperiod: 97-05-01--08-27
Arbetslivsinstitutet G Borgö

263/10
2010-12-15 Avtal mellan Skolstyrelsen i Stockholm och Institutionen för pedagogik och metodik HiK
Avtalstid: Kalenderåret 1997
Uppdrag: Undersökning av läsförståelsen hos elever i årskurs 3 och 8 i Stockholms grundskolor
Skolstyrelsen i Stockholm I Karlsson

264/10
2010-12-15 Beslut
Stipendier ur Rostads samfond 1997
Centralförvaltningen Rektorskansliet
97-06-02 Skrivelse till Kammarkollegiet ang rekvirerande av medel för utdelnng av stipendier
265/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av en ny tjänst såsom
Högskoleadjunkt i maskintekniska ämnen vid inst Sjöbefälsskolan.
Inst Sjöbefälsskolan
97-05-22 Hemställan bifalles
97-06-16 internutlysning av tjänst som högskoleadjunkt i maskintekniska ämnen
97-07-04 Förordnandeprotokoll för Torkel Skarsgård

266/10
2010-12-15 Överenskommelse om villkor för universitet, högskolor och vissa icke högskoleanslutna forskningsbibliotek avseende tillgång till tidningsdatabasen AffärsData. Biblioteket, HiK Bertil Jansson 97-05-22 Avtal sänt till Kungliga Biblioteket
267/10
2010-12-15 Service contrackt nummer: 97.0190
Projekt: Promotion of Independent Media in Belarus
European Commission A Ewers

268/10
2010-12-15 Ansökan om förändring av tjänst Sven Åke Johansson, inst Sjöbefälsskolan Örn Taube 97-05-23 Ansökan tillstyrkt
269/10
2010-12-15 Utbildningsplaner och kursplaner för lärarutbildningar Högskoleverket E Örtengren 97-06-04 Enkät om examensmålen för lärarexamina sänd till programansvariga
Expat av inst för pe/me (C.Magnusson) Se 7.21-282/97)

270/10
2010-12-15 Beslut: Karin Lundberg rätt att teckna utbetalningsorder för institutionen under perioden 97-06-15--97-07-30 då ordinarie utanordnare har semester. Sjöbefälsskolan HiK Örn Taube

271/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Förordnande som systemadministratör vid enheten för medieutbildning för Daniel Sjöberg
Personalavdelningen


272/10
2010-12-15 Årsredovisning för
Stiftelsen Rostads minnesfond
för räkenskapsåret 96-01-01--96-12-31
Ekonomiavdelningen, HiK
HS § 63
97-05-22

273/10
2010-12-15 (SFA)
Inbjudan till ansökan om forskningsanslag
Systembolagets fond för alkoholforskning N Nilsson 97-09-16 Inga ansökningar
274/10
2010-12-15 Uppdragsavtal mellan
Sveriges Television AB, Växjö och inst för medieutbildning, HiK.
Projekt: Salve
Sveriges Television AB, Växjö


275/10
2010-12-15 Begäran om offerter/anbud: Norrgården Inst för naturvetenskap B Sedvall 97-05-27 Anbud från Balzar Beskow AB, Mönsterås
97-05-27 Skrivelse från SUNDO AB, Osby med besked om att de ej deltager
97-05-28 Anbud från Kinnarps, Kalmar
97-05-28 Anbud från KEBO Lab, Spånga
97-05-28 anbud från Joli Interiör, Kalmar
97-05-28 Anbud från IAB
97-05-28 Anbud från Lammhults
97-06-02 Protokoll öppnande av anbud
97-06-02 Beslut att anta inkommen offert från Kebo lab AB
97-06-16 Skivelse från Rapportbyrån,Stockholm
97-07-16 Kop sända till Rapportbyrån, Sthlm

276/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap, HiK och Banverket ang utbildning under april och genomförd i september -97. Inst för Naturvetenskap, HiK


277/10
2010-12-15 Hyreskontrakt nr 088020:19 för lokal
Hyresvärd: Sydkraft fastigheter AB, Malmö
Hyresgäst: Högskolan i Kalmar
Lokaladress: Esplanaden 27, Kalmar, Kv Duvan 23
Kontraktstid: 96-09-06--97-08-31
Centralförvaltningen, HiK B Sedvall 97-05-27 Skrivelse från Sydkraft Fastigheter AB ang uppsägning av hyreskontrakt
97-05-27 Bekräftelse till Sydkraft på uppsägning av hyreskontrakt

278/10
2010-12-15 Årsredovisning för
Stiftelsen Sjöbefälsskolans i Kalmar Samfond 1
För räkenskapsåret 960101--961231
Stiftelsen Sjöbefälsskolans i Kalmar Samfon


279/10
2010-12-15 Avtal avseende utbildning i Internet mellan Högskolan i Kalmar inst för Samhällsvetenskap med ekonomi och Länsarbetsnämnden, Kalmar
Dnr H 9.1-1997/132
Länsarbetsnämnden, Kalmar J Everbrand 97-04-15 Offert till Länsarbetsnämnden
280/10
2010-12-15 Avtal angående hantering av beviljade medel inom EUs åtgärdsprogram för genomförandet av europeiska gemenskapens yrkesutbildningspolitik,
Leonardo da Vinci
Kontraktsnummer: S/96/0880/PL/II.1.2.a/FPC
Avtalet delas mellan Karlskrona/Ronneby och Högskolan i Kalmar
Högskolan Karlskrona/Ronneby K Albertsson

281/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Informatör med inriktning mot grafisk form till informationsavdelningen
Sista ans.dag 97-06-23
Sydostpress, ÖS,
97-08-20 Förordnandeprotokoll för Melker Gårdewall
282/10
2010-12-15 Utbildningsplan för grundskollärarprogrammet 1-7 och 4-9
Fastställd av HS 97-05-22.
Inst för pedagogik och metodik C Magnusson Expat av inst för pedagogik/metodik till Högskoleverket (Se 7.21-269/97)
283/10
2010-12-15 Uppföljning av inspektion av arkivverksamheten 18-19 september 1997
Dnr 31-1917-97
Riksarkivet B Sedvall

284/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Steene, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om medel för att presentera ett paper "Research Centre in Service Business and Risk Management vid konferens i Dubrovnik Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 97-06-03 Beslut från Forskningsnämnden
97-11-19 Ekonomisk redovisning av Anders Steene för deltagande i konferensen

285/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till deltagande i !12th international symposium on Affinity interactions.
Sökande: Katarina Gustafsson, inst för naturvetenskap
Forskningsnämnden Per Fagrell 97-06-03 Beslut fr Forskningsnämnden
286/10
2010-12-15 Intressanmälan för professur för underrepresenterat kön Forskningsrådet N Nilsson 97-12-29 Kop regeringsbeslut nr 6 fr utb.dep U97/2582/F
Ang medel till professurer för underrepresenterat kön vid mindre och medlestora högskolor.

287/10
2010-12-15 Underrättelse till borgenärer med anledning a fusion Skanska Sydöst AB, Växjö S Lindberg

288/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som universitetslektor i svenska vid inst för språk och kultur vid HiK Gunilla Byrman, Södra Sandby Örn Taube 97-05-30 Entledigandet beviljat
289/10
2010-12-15 Äskande av tjänster och löner för :
Rolf Carlsson, Lena Johnsson/Wallström, Annika Johansson
Eu-projekt: Utveckling av näringslivet på öland genom introduktion av biologisk material såsom råvara för industriella produkter.
Rolf Carlsson, inst för naturvetenskap B Schött 97-05-30 Begäran från prefekt Håkan Hallmer om att ovanstående anställes i projektet
290/10
2010-12-15 Beslut. Rätt för Barbro Schött, vikarie för personalsekreterare Gunilla Danielsson, att teckna attest och utanordna i enlighet med vad som gäller för Högskolans attest- och utanordningsinstruktion. Ekonomiavdelningen, HiK Örn Taube

291/10
2010-12-15 Valutakonto
Nr 4469462-8
Ekonomiavdelningen, HiK A Stensson 97-05-30 skrivelse till RRV ang öppnande av valutakonto
97-05-20 Ansökan om valutakonto till PostGirot
97-05-23 Skrivele från PostGirot beteckning G-UB 39 ang valutakontot

292/10
2010-12-15 Ansökan om medel för täckande av medverkan från institutionen i unionsjubileet Inst för språk/kultur HiK Örn Taube

293/10
2010-12-15 Begäran om att ändra Birgitta Lagerkvists tjänst från 63 till 69 % fr o m 97-08-01 Christer Karlsson, Lokalvård, HiK
97-06-02 Begäran tillstyrks
294/10
2010-12-15 Skrivelse ang programmen Gregor Sawicki, Oskarshamn E Örtengren 97-06-04 Svar till Gregor Sawicki
295/10
2010-12-15 Begäran om utökning av tjänst för Eva Bokström Studentservice Örn Taube 97-06-03 Begäran tillstyrks
296/10
2010-12-15 Ansökningar (förteckningar) avseende medel för dyrbar vetenskaplig utrustning. Dnr 970625:2.
Begäran om yttrande
Forskningsrådsnämnden FRN L o Werner 97-11-03 Yttrande sänt till FRN
297/10
2010-12-15 Remiss med begäran om yttrande ang utredningar: Visst går det
(Bertil Jansson fått ett exemplar som rör Länsbibliotekens fratida uppgifter...)
(Lars Oredsson fått ett exemplar som rör Översyn av de regionala kulturinstutionernas org...)
Landstinget i Kalmar län L Oredsson 97-08-29 Remisssvar till Landstinget i Kalmar län
298/10
2010-12-15 Remiss Dnr 1996:89 (4)
Miljövårdsarbetet och försurningen
Rapport 1996/97:8
Riksdagens revisorer J Herrmann 97-09-02 Remissvar till Riksdagens revisorer
299/10
2010-12-15 Ansökan från Rolf Carlsson, inst för naturvetenskap om kongressbidrag för att bevista 18th SPPS Congress Forskningsnämnden, HiK L o Werner

300/10
2010-12-15 Införande av miljöledningssystem hos OGO Robotsvets AB.
Avtal mellan OGO Robotsvets AB och Miljöteknik vid Inst för teknik HiK.
Avtalstid: 97-02-25--98-06-30
Inst för teknik


301/10
2010-12-15 97-05-26 Förhandlingsprotokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98 för TCO-OF
Personalavdelningen


302/10
2010-12-15 Ordning för handhavande av tentamen samt laborationer/case
Tentamensregler
HS sammanträde 970522
HS § 62
97-05-22

303/10
2010-12-15 Skrivelse till Gotte från Studentservice ang ansökanom högskoleexamen Sven Gotte, Hyllinge A Bertilsson

304/10
2010-12-15 Anhållan om medel för att besöka symposium ställd till Forskningsnämnden Rolf Carlsson, inst f naturvetenskap Per Fagrell 97-06-09 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens
305/10
2010-12-15 Anställning i Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06) - Stellan Ranebo Utbildningsdepartementet B Sedvall

306/10
2010-12-15 Avtal avs planering, informationssökning, dokumentation coh nätverksbyggande i samband med SAAB:s offsetengagemang i framför allt Centraleuropa coh Latinamerika mellna Högskolan i Kalmar, institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi och SAAB AB, Linköping SAAB AB Göran Lindbl

307/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av fyra tjänster som lokalvårdare Christer Karlsson


308/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för deltagande i "12th international symposium on affinity interactions" från Sven Tågerud, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden vid HiK L o Werner 97-06-09 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens
309/10
2010-12-15 Ansökan om medel för att delta i 12th international symposium on Affinity Interactions från Håkan Andersson Forskningsnämnden vid HiK L o Werner 97-06-09 Beslut om medel för deltagande i vetenskaplig konferens
310/10
2010-12-15 Ansökan om extra medel under hösten -97 för prjektet "Spegel, spegel" från Yael Tågerud och Maud Skoog Brandin, inst f medieutbildning Forskningsnämnden vid HiK L o Werner 97-08-28 skriv t rektor om anhållan om medel ur anslaget för strategiska satsningar
97-11-21 Ansökan om extra medel under hösten -97 för projektet "Spegel,spegel..."
97-11-19 Beslut fr forskningsnämndenSe 7.2-829/98
311/10
2010-12-15 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1997 avseende anslag till universitet och högskolor
Dnr U96/4276/UH, U97/602/UH
Utbildningsdepartementet till RRV


312/10
2010-12-15 Reviderad forskningsbudget 1997 HS sammanträde 970522
HS § 59
97-05-22

313/10
2010-12-15 Ang antagningsordning mm Överklagandenämnden för högskolan E Örtengren 97-06-12 Svar till Överklagandenämnden
314/10
2010-12-15 Budgetramar för ht 1997 (rambudget)

Budget 1997 se dnr 3.2-588/96
HS sammanträde 970522
HS § 58
97-05-22

315/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll avs tillsättning av tjänst som universitetsadjunkt i idrott och hälsa för Peter Pagels Högskolan i Kalmar


316/10
2010-12-15 Insamling av uppgifter för statistik rörande offentlig upphandling Nämnden för offentlig upphandling B Sedvall

Ärendet är detsamma som Dnr 1.9-511/97!!!Dnr 1.9-511/97
Samma
ärende

317/10
2010-12-15 Forskning vid nya högskolor - riktlinjer för stiftelsens vidare åtgärder , reservation av medel
(totalt 195 Mkr)

KK-stiftelsens Dnr: 1345/97
KK-stiftelsen
97-09-12 Kriterier och arbetsordning för den sk forskningsplattformar
97-09-30 Skrivelse till KK-stiftelsen från inst för teknik med:Rekvirering av medel för platt-
formssatsning.
97-10-10 Skrivelse t KK-stiftelsen med förlsag till mentorsgrupp för forskningsplattformen -
Miljödriven teknikutveckling.
97-10-24 Skriv fr KK-stiftelsen bekräftelse må mottagande av skriv fr teknikinst. 971010.
97-10-21 Skriv t KK-stiftelsen fr inst f teknik ang metorsgrupp
97-10-24 Skriv fr. ekonomiavd. HiK ang KK-stiftelsens satsning på forskningsplattformar
98-02-27 Skriv fr KK-stiftelsen ang 1998 års "profilomgång"
98-03-12 Beslut om medel för plattformar från KK-stiftelsen
98-04-03 Contract mellan HiK och professor Janne Karlsson
98-03-24 Contract mellan HiK och Dr Magnus Enell
99-12-10 Rekvisition om medel 4 mkr skickad till KK-stiftelsen
99-11-04,12-01 Avtal Projektnamn:Forskningsplattform 10.000.000 kronor Dnr 1345/97mellan A.Lauber, inst te och KK-stiftelsen
01-05-14 Rekvisition av medel skickad till KK-stiftelsen (4 mkr)
01-09-13 Skriv fr KK-stiftelsen ang saknad rapport ang proj 1345/1997 forskningsplattform Miljödriven Teknikutveckling begäran att få in rapporten senast 26/9-01

318/10
2010-12-15 97-06-13 Beslut för Jonas Everbrand att teckna utbetalningsorder för inst för samhällsv m ekonomi under prioden 97-06-23--97-08-11 då ordinarie utanordnare har semester Inst f samhällsvetenskap m ekonomi


319/10
2010-12-15 Offert - "Utvärdering för ökat lärande i arbetet" från inst för samhällsvetenskap Kommunförbundet Kalmar län
97-06-16 Accepterande av offerten från Kommunförbundet
320/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag till Agenda 21 på Världsmiljödagen den 5 juni 1997 från Sofie Adolfsson Jörby och Marianne Lindström, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden L o Werner 97-06-26 Beslut från forskningsnämnden
321/10
2010-12-15 Arkivansvar mm för Skolöverstyrelsens och Skolverkets nationella utvärderingsprojekt Skolverket B Sedvall/TH

322/10
2010-12-15 Ramavtal avseende betalkort
RRV:s dnr 26-96-3444
RRV


323/10
2010-12-15 Information angående utseende av ny prefekt vid institutionen för padagogik och metodik. Rektorskansliet Örn Taube

324/10
2010-12-15 Utbildningsplan
Gymnasielärarprogrammet

Inst för pedagogik/metodik, HiK M Havung

325/10
2010-12-15 Beslut att ge Pärivi Jokela rätt att teckna utbetalningsorder för inst under perioden 97-06-23--97-06-29 pga prefekts semester Inst för Naturvetenskap


326/10
2010-12-15 Beslut att ge Christina Widén rätt att teckna utbetalningsorder för FOJO under perioden 97-06-30--97-08-01. Inst FOJO


327/10
2010-12-15 Tjänstereseförsäkringen-försäkring vid hyra av bil i USA och Kanada Kammarkollegiet B Sedvall 97-06-30 Besvarad
328/10
2010-12-15 Avtal om projektmedverkan mellan
Högskolan i Kalmar inst för pedagogik och metodik och Sandby Educational Cunsulting Services (SECS)
Projekt: Kalmarpedagoger i tid och rum (KaPe-projektet) 97-07-01--98-06-30
Sandby Educational Consulting Srevices I Karlsson

329/10
2010-12-15 Ansökan om finansiering av konferensvistelse från Wlodek Kulesza, inst för teknik.
Conference of Electro-Technik of Non-sinusoidal Currents, EPN´97
Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-07-03 Beslut från forskningsnämnden
330/10
2010-12-15 Ansökan om finansiering av konferensvistelse från Wlodek Kulesza, inst för teknik
IMECO TC-4 Symposium, Electrical Instruments in Idustry
Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-07-03 beslut från forskningsnämnden
331/10
2010-12-15 Ansökan om omdisposition av forskningsmedel från Anders Fröjmark, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-06-23 Beslut från forskningsnämnden
332/10
2010-12-15 Ansökan om medel för att besöka EU-symposioum om Renewable Bioproducts från Rolf Carlsson, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-07-03 Beslut från forskningsnämnden
333/10
2010-12-15 Avtal mellan Lunds universitet och högskolan i Kalmar ang nyggjanderätt och systemförvaltning
ADB-baserat system för lokalbokning Locus
Avtalstid: 97-04-01---98-03-31
Lunds universitet, byggnadsenheten


334/10
2010-12-15 förordnande och entledigande av ledamöter i styrelse för statliga universitet och högskolor.
U97/813/UH kop regeringsbeslut
Utbildningsdepartementet Örn Taube

335/10
2010-12-15 Inbjudan Dnr 24/96 att lämna anbud på:
Utvärdering av Kunskapslyftet
Kunskapslyftskommittén I Karlsson 97-06-26 Statistik för utvärdering av Kunskapslyftet
97-09-10 Inget anbud lämnat enl prefekt I Karlsson

336/10
2010-12-15 Ansökan om högskoleexamen Lisa Rodebrand, Mörbylånga A Bertilsson

337/10
2010-12-15 Forskningsmedel för 1997, tilläggsbeslut lönemedel för doktorand gällande Alexander Lauber
för perioden 97-08-01--12-31
Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-16 Beslut om tilldelade forskningsmedel för 1997
338/10
2010-12-15 Hemställan om tjänst till ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen HiK
97-06-19 Beslut. Hemställan bifallen.
339/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll 97-06-18
Uppdrag som prorektor. Förordnande för Ann-Christine Koch-Schmidt på ett arvodesuppdrag som prorektor t o m 2000-06-30 fr o m 97-07-01
Rektorskansliet Örn Taube

340/10
2010-12-15 97-06-17 Beslut ang Forskningsmedel för 1997 för Erik Arrhenius för perioden 97-01-01--12-31 Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-17 Beslut fr forskningsnämnden ang lönemedel första halvåret 1997
341/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 5, U97/2037/UH
Anvisningar avseende redovisning av anslagsbelastning i samband med delårsrapporten avseende budgetåret 1997
Utbildningsdepartementet S Lindberg 97-08-13 Delårsrapport avlämnas
97-09-08 Revisorsintyg från RRV
97-12-29 Kop regeringsbeslut nr 46, U97/4363/UH skriv utb.dep ang uppdrag avseende genomgång av kapitalförändring vid universitet och högskolor.

342/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av lektorat i medie- och kommunikationsvetenskap Inst för medieutbildning
98-02-09 Ingen åtgärd
343/10
2010-12-15 Beslut för Camilla Björlin att teckna utbetalningsorder för inst för teknik under perioden 97-06-30--07-20 Inst för teknik Örn Taube

344/10
2010-12-15 Beslut Högskolans Avskiljandenämnd E Örtengren

345/10
2010-12-15 Avtal rörande videoproduktion, "Jubileumsföreställning-Kalmarunionen 600 år", mellan Högskolan i Kalmar Mediecentrum och Kalmar kommun, Kulturförvaltnngen Mediecentrum HiK PA Gjöres

346/10
2010-12-15 Beslut om institutionernas overheadkostnader för forskning för perioden 97-01-01--12-31 Forskningsnämnden HiK P Fagrell

347/10
2010-12-15 Avtal mellan Institute for scientific information, Pennsylvania och Högskolan i Kalmar, biblioteket avseende Databases lease agreement Biblioteket, HiK B Jansson

348/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 97-01-01--98-03-31
(oorganiserade)
Personalavdelningen


349/10
2010-12-15 Kontrakt ang anordnande av internationell kurs Environmental Journalism 98-08-24--09-11
Avtal mellan Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sida och FOJO
FOJO


350/10
2010-12-15 Äskande om medel för konferensdeltagande från Hans Wessblad, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden HiK L o Werner 97-06-26 Beslut från forskningsnämnden
351/10
2010-12-15 Äskande om medel verksamhetsår 97-04-12 för seminarier, forskningsmöten och handledaremöten från Hans Wessblad, inst för samhällsvetenskap med ekonomi. Forskningsnämnden, HiK L o Werner

352/10
2010-12-15 Hemställan om centrala medel Inst för språk och kultur, HiK B Sedvall 97-06-26 Beslut om beviljade medel
353/10
2010-12-15 Ansökan om medel för täckande av medverkan i unionsjubileét Inst för språk och kultur, HiK B Sedvall 97-06-26 Beslut. Beviljas medel som avsättes ur strategiska resurser
354/10
2010-12-15 Byte av påskrivande revisor RRV S Lindberg

355/10
2010-12-15 Telefax med inbjudan om att
ansökan om medel via KK-stiftelsens satsning på profilerande forskning vid högskolor utan fasta forskningsresurser
KK-stiftelsen P Fagrell 97-09-30 Inga ansökningar insända
356/10
2010-12-15 Inköpsorder till inst för teknik
Handbok för Miljöanpassad produktutveckling
Utbildning om Miljöanpassad produktutveckling
Norba, Blomstermåla G Johansson

357/10
2010-12-15 Avtal mellan Norba AB och Miljöteknik vid inst för teknik HiK
Rådgivning vid framtagande av miljöredovisning för EMAS-registrering.
Avtalstid: 97-06-06 t o m 97-12-31
Inst för teknik, HiK G Johansson 97-03-11 Offert
97-03-20 Inköpsorder

358/10
2010-12-15 Avtal mellan Norba AB och Miljöteknik vid inst för teknik, HiK
Framtagande av tillståndsansökan.
Avtalstid: 97-06-05--97-12-31
Inst för teknik, HiK G Johansson 97-05-16 Ordererkännande
97-05-14 Inköpsorder
97-04-14 Offert

359/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98 avseende perioden 97-01-01--98-03-31 SACO
Personalavdelningen


360/10
2010-12-15 Inbjudan Dnr 1997:01597
Intresseanmälan för uppdrag som nationell projektledare för projekt inom OECD; Strategy for Student Achivement Outcomes
Skolverket Pe/me,sp/kul 97-09-17 Inget svar från inst för pedagogik/metodik
97-09-18 Ingen intresseanmälan lämnas in fr inst för språk/kultur

361/10
2010-12-15 Ansökan om deltagande i konferensen Enterovirus infection and type 1 diabets-molecular mechanisms, Helsingfors 23 juli 1997. Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-07-03 Beslut från forskningsnämnden
362/10
2010-12-15 Inbjudan till forskningsansökningar för första halvåret 1998. Beteckning: 5-919/97 ÖCB L o Werner 97-09-08 Ans fr Anders Steene. Se Dnr 3.3-467/97


Dnr 3.3-467/97
363/10
2010-12-15 Skrivelse ang antagning Henrik Larsson, Tullinge E Örtengren 97-07-11 yttrande till överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

364/10
2010-12-15 Skrivelse ang projekt "skolans specialundervisning" Lararnas Riksförbund E Örtengren

365/10
2010-12-15 97-06-23 Protokoll
Lönerevision enligt RALS 1995-98. Chefsavtal avs perioden 97-01-01--98-03-31.
Personalavdelningen HiK


366/10
2010-12-15 Begäran om anbud på städmaskin Lokalvårdsavd, HiK K Karlsson 97-07-01 Skrivelse gått ut med inbjudan till anbudslämnande på städmaskiner till Teknikum
97-07-03 Anbud inkommit från Electrolux Euroclean
97-07-04 Anbud inkommit från PappersGruppen
97-07-15 Anbud inkommit från Städmaskins Grossisten
97-07-17 Protokoll på anbudsöppning
97-07-23 Beslut rörande upphandling av städutrustning - antaget anbud från Städmaskins-grossisten

367/10
2010-12-15 Skrivelse ang antagningsbesked Heming Zhang, Sundbyberg E Örtengren 97-07-11 Yttrande till överklagandenämnden
97-07-21 Beslut från Överklagandenämnden

368/10
2010-12-15 Samrådsinbjudan. Synpunkter på förslaget till program/dispositionsplan för Varvsholmen.
Dnr Ö 788/96.
Kalmar kommun,stadsbyggnadskontoret B Sedvall 97-09-26 Synpunkter skickade till Stadsbyggnadskontoret
98-02-17 Program/Dispositionsplan för Varvsholmen antaget program

369/10
2010-12-15 Beslut Dnr 96/119 till Vimmerby kommun ang ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning. Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning E Örtengren

370/10
2010-12-15 Skriv ang antagningsbesked Björn Petersson E Örtengren

371/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Camilla Pärleborn, Göteborg E Örtengren 97-07-25 Yttrrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från "

372/10
2010-12-15 Överklagande av antagnngsbesked Lars Wihman, Vaxholm E Örtengren 97-07-11 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

373/10
2010-12-15 Regeringsbeslut U97/2589/A
Ändrade avlöningsförmåner för myndighetschefer/rektorer
Beslut avseende Örn Taube
Regeringen,utbildningsdepartementet


374/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som
Professor i teknisk miljövetenskap med placering vid inst för teknik
Sista ans.dag 97-09-15
Inst för teknik/rektorskansliet Örn Taube 97-12-18 skirv fr inst för teknik ang utannonseringen
98-04-03 Förordnandeprotokoll för sakkunniga
99-05-19 Protokoll från Tjänsteförslagsnämndens sammanträde 1999-04-29 (samma gäller även dnr.2.2-397/98)
99-10-08 Sakkunnigutlåtande fr Lars B Johansson
99-10-08 " " Gustaf Olsson
99-10-20 " " Don Huisingh2.2-P7/98
375/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmarundslaboratoriet, HiK och Karlskrona kommun, tekniska kontoret
Projekt: Provtagning bottendjurstationer.
Inst för naturvetenskap,Kalmarsundslab H Hallmer

376/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetsadjunkt i metodik
Inst för pedagogik/metodik, HiK
97-07-15 Förordnandeprotokoll för Stig Sjödin
377/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap, HiK och Västerviks kommun, Miljö- och häsoskyddskontoret.
Projekt: Närsaltprojekt Gamlebyviken 97-03-15--06-15
Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer

378/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbesked Kristina Högberg, Solna E Örtengren 97-07-11 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

379/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Per Fagrell
som ordförande i forskningsnämnden under perioden 1997-07-01--98-06-30
Rektorskansliet


380/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Lars Borg
som ordförande i grundutbildningsnämnden under perioden 97-07-01--98-06-30
Rektorskansliet


381/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Pontus Johansson, Halmstad E Örtengren 97-07-11 Yttrande till Överklagandenämnden
97-07-21 Beslut från Överklagandenämnden

382/10
2010-12-15 Remiss
Högskoleverkets rapport Uppföljning av resurstilldelningssystemet (Reg.nr. 60-2999-96)
U97/2538/UH
Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-08-13 Yttrande till Utbildningsdepartementet


Se även dnr 8.9-461/96övriga handlingar i ärendet.
383/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Jon Eriksson, Smedjebacken E Örtengren 97-07-18 yttrande till överklagandenämnden
384/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Mattias Blomberg, Landvetter E Örtengren 97-07-15 Yttrande till Överklagandenämnden
97-07-25 Beslut från Överklagandenämnden

385/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Liv Flink, Malmö E Örtengren 97-07-14 Yttrande till överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

386/10
2010-12-15 NeverLOST-synpunkter på projekt
(lokalbokningssystem)
Mälardalens högskola I Karlsson

387/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst via arbetsförmedlingen som:
3 st Lokalvårdare
Sista ans.dag 97-08-08
Personalavdelningen, HiK
97-09-03 Förordnandeprotokoll för Maj Karlsson,Marie Danielsson, Gunilla Carlsson
388/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbesked Ingun Berg, Köpingsvik E Örtengren 97-07-15 Yttrande till Överklagandenämnden
97-07-25 Beslut från Överklagandenämnden

389/10
2010-12-15 Avtal mellan Kongsberg Norcontrol Systems A.S, Horten, Norge och inst för Sjöfart och drift, HiK on the Upgrading of simulation equipment and extended license to use of standard software Inst för sjöfart och drift B Sedvall

390/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för deltagande i miljökonferensen 24-27 augusti 1997. Svenska Institutet R Arnemo 97-04-09 Skriv t Sv.inst ang bidrag för besökare från Östeuropa till konferens om miljöutbildning i Kalmar 1997
97-08-07 Originalbeslut från Svenska institutet
97-12-30 Redogörelse för anslag för konferens 1997 t Svenska Institutet

391/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Ursula Aronson, Rockneby E Örtengren 97-07-18 Yttrande till Överklagandenämnden
97-07-28 Beslut från Överklagandenämnden

392/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbesked Jörgen Rockas, Täby E Örtengren 97-07-15 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

393/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Inger Börjesson, Kalmar E Örtengren 97-07-18 yttrande till överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

394/10
2010-12-15 Telefax med överklagande av antagningsbesked Peter Hansen, Kalmar E Örtengren 97-07-18 yttrande till överklagandenämnden
97-07-23 telefax från Peter Hansen
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

395/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Rose-Marie Abramsson, Borgholm E Örtengren 97-07-18 yttrande till överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

396/10
2010-12-15 Begäran om tjänstledighet fr o m 97-10-10--98-05-31 Roine Sördal R Zeberg/ÖT 97-08-05 Yttrande från prefekten
97-08-11 Beslut

397/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Jens von Krusenstjerna E Örtengren 97-07-18 yttrande till överklagandenämnden samt ans.handlingar återsända till J v Krusenstjerna
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

398/10
2010-12-15 Avtal om drift av högskolerestaurang mellan Högskolan i Kalmar och Partena Cater AB
Avtalstid: 97-07-01--98-12-31
Partena Cater AB B Sedvall

399/10
2010-12-15 Tilläggsavtal om drift av cafeteria mellan Högskolan i Kalmar och Partena Cater AB
Partena Cater AB B Sedvall 99-04-12 Avtalsförlängning om dirft av högskolerestaurang och cafeterior
Avtalstid: 99-04-01--00-06-30

400/10
2010-12-15 Bekräftelse av nya engagemang i Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret S Lindberg 97-07-21 Bekräftelse på engagemang återsänt till Riksgäldskontoret
97-08-14 Nya betalplaner från Riksgäldskontoret
98-01-15 Bekräftelse av nya lån i Riksgäldskontoret

401/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut avs ansökan till sjökaptensprogrammet 120 + 40 p, anmälningsnr 283 Niclas Ohlson E Örtengren 97-08-05 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

402/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll 1997-07-09 avseende uppdrag som programansvarig vid institutionen för sjöfart och drift för Per-Åke Kvick Rektorskansliet


403/10
2010-12-15 Bilaga till Protokoll, § P73, 1997-06-02
Utvärderingsuppdrag av seende vårdhögskoleutbildning överflyttad till staten och avtal som slöts för detta ändamål
Utbildningsdepartementet, regeringskansl
97-10-06 Yttrande till utbildningsdep
404/10
2010-12-15 Överklagande av beslut - Anmälningsnr 11221 Mats Nilsson
97-07-25 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

405/10
2010-12-15 Förhandlingsprotokoll 1997-06-09 ang lönerevision enligt RALS 1995-98. Doktorandtrappa avs perioden 1997-01-01--1998-03-31 Rektorskansliet


406/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut - anmälningsnr 11779 Tora Elfversen E Örtengren 97-07-25 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-05 Kopia av yttrande fr Tora Elfverson översänt av Överklagandenämnden
97-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

407/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut - anmnr 12854 Sofia Ström E Örtengren 97-08-06 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-25 Beslut från Överklagandenämnden

408/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av doktoran dtjänst i automation Institutionen för teknik
97-07-24 Inrättandet beviljas
97-09-17 Förordnandeprotokoll för Tomas Svantesson

409/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut - anmnr 11954 Ann-Margret Håkansson E Örtengren 97-07-31 Yttrande till ÖVerklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överkjlagandenämnden

410/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Tina Jeppsson E Örtengren 97-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-11 Beslut från Överklagandenämnden

411/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut - anm nr FK:12899 Jenny Runesson E Örtengren 97-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
412/10
2010-12-15 Förslag till beslut om vitesföreläggande gällande årsrapport för 1996 Kalmar kommun, Miljökontoret Rolf Z/Bengt S 97-08-22 Rapport skickad
413/10
2010-12-15 Högskoleverkets tillämpningsföreskrifter vid antagning av utländska studenter och studenter med IB-examen Utbildningsdepartementet


414/10
2010-12-15 Remiss - Överklagande dnr P 97-1433 Överklagandenämnden för totalförsvaret E Örtengren 97-08-11 Yttrande till Överklagandenämnden
415/10
2010-12-15 Överklagan av antagningsbesked - anm nr FK:10920 (via Överklagandenämnden) Lena Brånén E Örtengren 97-08-15 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-26 Beslut från Överklagandenämnden

416/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked - Anm nr 13244 Emma Strandberg E Örtengren 97-08-11 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-26 Beslut från Överklagandenämnden

417/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till 7th Stockholm Water Symposium "With rivers to the sea", Stockholm
den 10-14 augusti 1997 från Sofie Adolfsson Jörby
Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-08-12 Beslut om medel från forskningsnämnden
418/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till konferensen "Society, Enviroonment and Sustainability - The Nordic Perspective" i Oslo den 25-27 augusti 1997 från Marianne Lindström Forskningsnämnden, HiK L o Werner 97-08-12 Beslut om medel från forskningsnämnden
419/10
2010-12-15 World Referendum for Saving Bios on our Plant Biopolitics International Organisation Örn Taube

420/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag för konferens Stockholm Water Symposium från Jan Herrmann Forskningsnämnden vid Hik L o Werner 97-08-12 Beslut om medel från forskningsnämnden
421/10
2010-12-15 Avtal angående löpande juridisk rådgivning mellan Högskolan och Stening & Dyrssen Juristkonsult AB Stening & Dyrssen Juristkonsult HB


422/10
2010-12-15 Begäran om sakkunniggranskning av forskningsprojekt från Anders Steene Forskningsnämnden L o Werner

423/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag från Maurice de Gosson Forskningsnämnden


424/10
2010-12-15 Beslut om ersättning för ledamöters arbete i forskningsnämnden vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar


425/10
2010-12-15 Ansökan från Lars-Eric Persson om täckning för kostnader i samband med deltagande i BMB-ECSA-symposium i Mariehamn, Åland Forskningsnämnden
97-08-19 Beslut från forskningsnämnden
426/10
2010-12-15 Indelning i urvalsgrupper för betyg vid antagning till högskola.
Reg.nr 83-2140-97
Högskoleverket E Örtengren 97-09-04 Inget yttrande insänt
427/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i nautiska ämnen. Inriktning: sjö- och befraktningsrätt samt transport av faligt gods.
Sista ans.dag 97-09-15
Inst Sjöbefälsskolan
98-06-22 Förordnandeprotokoll för Christer Bergquist
428/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i nautiska ämnen
Sista ans.dag 97-09-15
Inst Sjöbefälsskolan
97-11-17 Förordnandeprotokoll för Bo Sagerfors
429/10
2010-12-15


MAKULERAD
430/10
2010-12-15 Överklagande ang antagning Ole Sand, Malmö E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-08-28 Beslut från Överklagandenämnden

431/10
2010-12-15 Överklagande ang antagning Sandra Andersson E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-10-31 Beslut från Överklagandenämnden

432/10
2010-12-15 Överklagan ang antagning Jonas Vifell E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-26 Beslut från Överklagandenämnden

433/10
2010-12-15 Överklagan ang antagning Alexandra Westerlund-Karlsson E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden

434/10
2010-12-15 Överklagan ang antaganing Andreas Mörby E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden

435/10
2010-12-15 Överklagan ang antagning Linda Bergström E Örtengren 97-08-20 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden

436/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked för:
Jonas Vifell,Anders Calmebäck,Alicia Björklund
VHS, antagningsavdelningen E Örtengren 97-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden
97-09-16 Beslut fr Överklagandenämnden avs Anders Calmebäck

437/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked för:
Cajsa Eckerbom,Veronika Nilsson,Fredrik Forsberg
VHS,antagningsavd E Örtengren 97-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden avs Veronika Nilsson
97-09-09 Beslut fr Överklagandenämnden avs Cajsa Eckerbom
97-09-10 Beslut fr Överklagandenämnden avs Fredrik Forsberg

438/10
2010-12-15 Antagningsbesked för Håkan Olsson VHS M Johansson

439/10
2010-12-15 Kontrakt ang anordnande av internationell kurs mellan:
SIDA och FOJO
FOJO A Ewers

440/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked för:
Andreas Gustafsson, Åsa Johnsson, Cecilia Andersson, Frida Andersson
VHS E Örtengren 97-08-25 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-03 Beslut fr Överklagandenämnden avs Cecilia Andersson, Andreas Gustafsson
97-09-09 Beslut fr Överklagandenämnden avs Åsa Johnsson
97-09-11 Beslut fr Överklagandenämnden avs Frida Andersson

441/10
2010-12-15 Ansökan om ekonomie kandidatexamen Nina Lundgren, Göteborg A Bertilsson

442/10
2010-12-15 Ramavtal
mellan Högskolan i Kalmar och Skanska Bygg AB, Division Syd, Bygg Kalmar
Fastighet Eldaren 1
Centrum för marinbiologi och Akvatisk miljöteknik
Skanska Bygg AB, Kalmar B Sedvall

OBS: Ramavtalet är ändrat till dnr: 4.4-466/97Dnr 4.4-
466/97
Avtalet
ändrat till
detta nr

443/10
2010-12-15 Skrivelse ang tågförbindelse till Kalmar Martina Rutgersson, Karlskrona B Sedvall

444/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Västerås kommun
Uppdragsutbildning: Datorn som pedagogiskt verktyg, 5 poäng
Inst för pedagogik och metodik I Karlsson

445/10
2010-12-15 97-08-15 Skrivelse från HiK Landstinget i Kalmar län B Sedvall

446/10
2010-12-15 Rapportering av uppgifter för högskolestatistik 1997/98. Dnr 97/2045 SCB E Örtengren

447/10
2010-12-15 97-08-08 Skrivelse Deloitte Touche, Kalmar Örn Taube

448/10
2010-12-15 Överklagande av antagning
Lennart Davidsson, Malin Gentzel, Patrik Vähäkuopus, Tove Dolff, Anna Lundström, Derot Garrett, Eva Hansson
VHS antagningsavd E Örtengren 97-08-26 Yttrande till överklagandenämnden
97-09-09 Beslut från Överklagandenämnden gällande:Malin Gentzel,Anna Lundström,
97-09-12 Beslut fr Överklagandenämnden gällande Eva Hansson
97-09-16 Beslut fr Överklagandenämnden gällande Tove Dolff,Devot Garrett,
Patrik Vähäkuopus, Lennart Davidsson

449/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som : Två projektledare vid Högskolans näringslivsservice
Sista ans.dag 97-09-15
Sydostpress,ÖS,AF
97-09-17 Hemställan från näringslivsservice
97-11-07 Förordnandeprotokoll för Jan Hagel, Kajs-Marie Andersson

450/10
2010-12-15 Beslut om rätt för Christina Olsson att teckna utbetalningsorder för inst under perioden 97-09-01--09-12 pga prefekts tjänsteresa Inst språk och kultur HiK L Oredsson

451/10
2010-12-15 Förhandling jml 11 § MBL
Interna uppdragsförordnanden
Pers.avd HiK


452/10
2010-12-15 Anvisningar till ansökan om medel för forskning och forskarutbildning 98-01-01--12-31.

Sista ans.dag 97-09-15 kl 1500

Besluten på forskningsansökningarna finns samlade i diariet
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-09-02 Ans fr Marie Arndt. Projekt: "Sean O´Faolain as a Post-colonial writer".
97-09-03 Ans fr Roland Hallgren. Projekt: Attityder till livet hos mellanstadiebarn i Kalmar
97-09-04 Ans fr Dan-Olof Rooth.Projekt: Flyktinginvandrare på svensk arbetsmarknad 87-95
97-09-08 Ans fr Claes Annerstedt. Projekt: Idrott och hälsa i grundskolan
97-09-09 Ans fr Birgitta Axelsson, Projekt: Barns motivation och lärande ...
97-09-10 Ans fr Lars-Eric Persson, Projekt: Strukturerande faktorer ch processer ...
97-09-11 Ans fr Alexander Lauber, Projekt: Automatiserade Tillverkn.system...
97-09-11 Ans fr Irene Pihlström, Projekt: La soubrette-språket och det kulturella sammanhang
97-09-12 Ans fr Anders Fröjmark, Projekt: Helgonkulten och Sveriges kristnande
97-09-12 Ans fr Eva Nissen. Projekt: Stimulering med oxytocin under förlossning
97-09-12 Ans fr Eva Malmstedt. Projekt: Manliga lärare
97-09-12 Ans fr A Steene. Projekt: Identifiering av riskfaktorer vid beslut om utv av turism...
97-09-12 Ans fr KG Jan Gustafson. Projekt: Platsen,landskapet som upplevelse o livsform..
97-09-12 Ans fr A Steene. Projekt: Urban turism
97-09-12 Ans fr Irene Bohman. Projekt: Vad händer med grovdetritus i sjölitoralen
97-09-12 Ans fr Catherine Legrand. Projekt: Effekten av atmosfärsikt näringsnedfall...
97-09-15 Ans fr Per Carlsson, Projekt: Bekterie- och växtplanktons produktion ov kol...
97-09-15 Ans fr P.Pettersson-Löfquist. Projekt: Turism, lokalsamhälle och miljö...
97-09-15 Ans fr William Hogland. Projekt: Systemstudie av avfallshantering vid ITT Flygt AB
97-09-15 Ans fr Philippe Daudi. Projekt: Transregionalt Strategiskt Ledarskap
97-09-15 Ans fr Petre Badulescu. Projekt: FoU, internationell hög-teknologi överföringar...
97-09-15 Ans fr William Hogland,Leif Jilkén. Projekt: Systemanalytiska lösningar...
97-09-15 Ans fr Per-Eric Betzholtz. Projekt: Lavdagsvärmarens ekologi
97-09-15 Ans fr Alexander Lauber. Projekt: Miljöanpassning av produkter och produktion ...
97-09-15 Ans fr Alexander Lauber. Projekt: Miljöledningssystem i små och medelstora ...
97-09-15 Ans fr Margareta Havung. Projekt: Betydelsen av manlig personal i förskolan
97-09-15 Ans fr Krister Bredmar. Projekt: Redovisningen skommunikativa dimension
97-09-15 Ans fr Tom Michel,Krister Bredmar. Projekt: Franchisingens strukturella barriärer...
97-09-15 Ans fr Lars-Eric Persson,Roland Engkvist. Projekt: Variationer i Östersjöns...
97-09-15 Ans fr Lars-Eric Persson. Projekt: Ekologi hos Östersjöns Talitrider...
97-09-15 Ans fr Sven Tågerud. Projekt: Denervationsinducerade förändringar i...
97-09-15 Ans fr Karin Taube, Kritian Ramstedt. Projekt: Utarbetande av ansökan om ...
97-09-15 Ans fr Philip Lalander. Projekt: Kön och alkohol
97-09-15 Ans fr Hans Wessblad. Projekt: Riskorganisation som säkerhetsinstitution...
97-09-15 Ans fr Michael Lindberg. Projekt: Studie av interaktioner mellan enterovirus...
97-09-15 Ans fr Ian A Nicholls. Projekt: Studier av fag/virus stabilitet...
97-09-15 Ans fr Ian A Nicholls. Projekt: Studier av katalys och molekylär...
97-09-15 Ans fr Yael Tågerud. Projekt: Spegel,spegel i rutan där...
97-09-15 Ans fr Rowena Jansson, The language...
97-09-15 Ans fr Margareta Swenne. Projekt: Elevers skrivande i årskurs 5
97-09-15 Ans fr Claes Evenäs. Projekt: Runer Jonsson. Tidningsmannen och författaren
97-09-15 Ans fr Alexander Lauber,A Hultgren,m.fl. Projekt: Robust mätning och reglering...
97-09-15 Ans fr Mia Ljusegren. Projekt: ANP; vävnadsskydd vid syrgasbrist
97-09-15 Ans fr Peter Gierow. Projekt: Integriners och steroidhormoners roll i regleringen...
97-09-15 Ans fr Peter Gierow. Projekt: Vad har beta-hexosaminidas för funktion i tårvätskan
97-09-15 Ans fr Katarina Gustafsson. Projekt: Studier och bioanalys av tumörantigener...
97-09-15 Ans fr Sten Ohlson. Projekt: Kolhydraters nutritionella egenskaper i frukt och bär
97-09-15 Ans fr Sten Ohlson. Projekt: Utveckling och applikationer av svag växelverkan i...
97-09-15 Ans fr Anna Blücher. Projekt: Termostabila...
97-09-15 Ans fr Bo Bergbäck. Projekt: Material- och subtansflödesanalys...
Fortsättning se separat sida som finns i pärmen med diarielistorna för 1997

453/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning i Västerås mellan Högskolan i Kalmar och Västerås kommun (Skallberget-Centrum).
Projekt: Datorn som pedagogiskt verktyg 1-10 poäng.
Inst pedagogik/metodik, HiK I Karlsson

454/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Gamleby folkhögskola, Gamleby
Projekt: Miljövård 10 poäng höst/vår 97/98
Inst för Naturvetenskap, HiK H Hallmer

455/10
2010-12-15 Överklagande ang antagningsbesked, Molouk Zorabi VHS, antagningsavd E Örtengren 97-09-02 Skrivelse till Överklagandenämnden
97-09-26 Beslut från Överklagandenämnden

456/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för särskilda kostnader i samband med försöksdjursverksamhet budgetåret 1998. Medicinska Forskningsrådet Ulf Lidman 97-09-03 Ingen ansökan insänd fr inst för naturvetenskap
457/10
2010-12-15 Lönestatistiken över statsanställda
Dnr 9708-0548-EKS-93
Arbetsgivarverket B Sedvall 97-09-19 Insänt458/10
2010-12-15 Skrivelse Magnus Johansson, Borgholm Örn Taube 97-09-02 Svar till M Johansson
459/10
2010-12-15 Enkät Dnr 97/2168
Hur stort är intresset för högre studier i Ert närområde
SCB E Örtengren 97-09-19 Inget svar insänt
460/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked för Rodger Romero Ramirez VHS, antagningsavd E Örtengren 97-09-03 Yttrande till Överklagandenämnden
97-10-02 Beslut från överklagandenämnden

461/10
2010-12-15 Avtal mellan Regeringskansliet, Kommittén för europeiska skoldatanätet U 1997:06 och Högskolan i Kalmar (Stellan Ranebo)
Uppdrag: Assistenttjänst
Tidsplan: 97-05-27--12-31
Regeringskansliet, utbildningsdepartem B Sedvall

462/10
2010-12-15 Avtal mellan Regeringskansliet Kommittén för europeiska skoldatanätet U 1997:06 och Högskolan i Kalmar (Stellan Ranebo)
Uppdrag: Administrativ service till kommittén för europeiska skoldatanätet
Tidsplan: 97-05-01--12-31
Regeringskansliet, utbildningsdep B Sedvall

463/10
2010-12-15 Ans för att Förbättra utbildningen
Presentera dina idéer om hur högskoleutbildningen kan utvecklas.
Högskoleverket E Örtengren 97-10-15 Ingen ansökan insänd
464/10
2010-12-15 Ang överflyttning av vårdhögskoleutbildning (utkast till avtal) Regeringen, utbildningsdepartementet Örn Taube

465/10
2010-12-15 97-08-13 Beslut från HS möte protokoll nr 1,§ 6 Rektorskansliet Örn Taube 97-08-25 Hyreskontrakt mellan Skanska och HiK. Kvarter: Korpen 20, Nygatan 30, lokal nr
70142. Nr.: 348.3851, 522.70135. Kontraktstid: 98-01-01--2004-12-31
97-09-03 Skrivelse från Lokalförsörjningsverket ang samråd om hyresavtalHS prot nr 1
§6
97-08-13

466/10
2010-12-15 Ramavtal mellan Skanska Bygg AB,Division Syd,Bygg Kalmar och HiK
Centrum för Marinbiologi och Akvatisk miljöteknik om och tillbyggnad av befintlig byggnad
Eldaren 1
Skanska Bygg AB, Kalmar B Sedvall 97-09-03 Skriv fr Lokalförsörjningsverket ang Samråd om hyresavtal


Se tidigare
dnr 1.5-442/97

467/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Steene inst för samhällsvetenskap med ekonomi HiK.
Projekt: Beslut och konsekvens. Människan som riskfaktor vid beslut på ofullständig information och ett icke-holistiskt perspektiv-en förstudie
ÖCB A SteeneDnr 3.3-362/97
468/10
2010-12-15 Äskande om medel ang investeringsbidrag för grundutrustning till de nya forskningslokalerna biokemi/bioteknik och kemi. Ans fr Sten Ohlson,Håkan Hallmer,Ian Nicholls inst för naturvetenskap med teknik Forskningsnämnden P Fagrell

469/10
2010-12-15 Beslut- Uppgradering av simulatoranläggningar (Sjöbefälsskolan) HS sammantr 97-08-13 § 5 Örn TaubeHS prot nr 1
97-08-13
§ 5

470/10
2010-12-15 Förslagsnr PL 971279
Sänt till Serge Y Maestrini ang utfört arbete Aquatic Ecology Dep.
Inst för naturvetenskap, Edna Granéli B Sedvall 97-09-09 Ans projekt MAST III Projekttitel: DOMTOX sökt av Edna
471/10
2010-12-15 Avtal om uppdrgsutbildning - Datorn som pedagogiskt verktyg, 5 poäng, mellan Oskarshamns kommun (Valhallaskolan) och HiK inst för pedagogik och metodik Inst för pedagogik och metodik I Karlsson

472/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked för Andreas Ericsson VHS E Örtengren 97-09-11 Yttrande till Överklagandenämnden
97-09-29 Beslut från Överklagandenämnden

473/10
2010-12-15 Skrivelse ang Guldfisken 2 - ändring av kontorshus (Posthuset) Håkan Herne, Åke Hambert,HSB,Kalmar B Sedvall

474/10
2010-12-15 Beslut 97-09-05 ang Översyn av organisation och beslutsordning vid HiK Stening & Dyrssen Juristkonsult Örn Taube 97-09-08 Utredningsdirektiv
97-08-14 Offert/avtalsunderlag
98-07-03 Slutrapport organisationsutredning Kalmar 97/98

475/10
2010-12-15 Utlysning av planeringsstöd för forskning om globala processer. Dnr 971286:1 A20-8 FRN P Fagrell 97-10-27 ingen ansökan
476/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som kursledare fr o m 1997-09-02 Fredrik Wahledow, inst för samhällsvetens Örn Taube 97-09-10 Begäran beviljad
477/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av ett forskningslektorat i Naturresurshushållning på inst. Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer 97-09-10 Hemställan beviljas
98-05-25 Utlysning av tjänsten. Sista ans.dag 98-06-12
98-09-29 Protokoll ang tillsättning av sakkunniga
98-11-05 Skriv fr R. H Maybury, Virginia
98-12-07 Förordnandeporotkoll för Bo Wiman
99-01-11 Skriv med hemställan om ändring av tjänstebenämning fr B Wiman (se nytt dnr 2.2-P45/99 hemställan överförd till pers.avd)
99-04-14 Skriv fr B.Wiman med hemställan rörande forskningslitteratur och forskningsutrustning vid pågående omstationering från Lunds Tekniska högskola
99-04-19 Skriv fr P Wramner, yttrande
99-05-18 Skrivelse från professor Maybury
98-06-16 Skriv fr ORNL, Steve Lindberg
98-06-18 Skriv fr Tel Aviv University
98-11-04 Skriv fr Robert H MayburyDnr 2.2-
P45/99

478/10
2010-12-15 Röstlängder Lunds universitet B Schött 97-09-15 insänt av personalavdelningen
479/10
2010-12-15 Rätt att teckan utbetalningsorder för forskningsavdelningen, 920 under tiden 97-07-01--98-06-30. Gäller: Per Fagrell Ekonomiavdelningen, HiK Örn Taube

480/10
2010-12-15 Attesträtt för forskningsavdelningen,920 för Ingela Ellerstedt under perioden 97-08-18--98-02-27 Ekonomiavdelningen, HiK Örn Taube

481/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högskolan i Kalmar, inst för pe/me och Stensöskolan i Kalmar kommun.
Uppdrag: Lärarroll i förändring, del 2
Inst för pedagogik och metodik, HiK I Karlsson

482/10
2010-12-15 Statistikuppgifter om sökande och antagna till högskolan från de nordiska länderna Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-09-22 Svar till Utbildningsdep
483/10
2010-12-15 Utlysning av tjänster :
Näringslivsservice söker 2 studenter som projektledare

Sista ans.dag 97-10-06
Shcik annonsavd H Persson 98-02-11 Förordnandeprotokoll för Carina Bäckman
484/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av doktorandtjänst i Teknisk miljövetenskap
Avser: Mattias Lindahl
Inst för teknik
97-09-15 Hemställan beviljad
97-9-17 Förordnandeprotokoll för Mattias Lindahl

485/10
2010-12-15 Uppsägning av hyreskontrakt 121-066.01 rörande Carlsbergsvillan, Stagneliusgatan 10. Kalmar kommun, fastighetskontoret B Sedvall

486/10
2010-12-15 Val av IS-ledamot
Nils-Erik Knutson utsedd till ny ledamot i Sjöbefälsskolans institutionsstyrelse
Inst för Sjöfart och drift R Zeberg 97-09-23 Beslutsprotokoll för Nils-Erik Knutsson som ny ledamot


Dnr 1.31-
415/96

487/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmarsundslaboratoriet vid Högskolan i Kalmar och Thyréns Infrakonsult AB.
Projekt: Provtagning
Inst för naturvetenskap H Hallmer 98-01-09 Skriv t Thyréns Infrakonsult AB fr inst för naturvetenskap
488/10
2010-12-15 Beslut parkeringstillstånd Rektorskansliet Örn Taube

489/10
2010-12-15 Beslut. Medieutbildningens framtida dimension - utredningsdirektiv Rektorskansliet Örn Taube

490/10
2010-12-15 Samrådsinbjudan. Dnr P 0582/97
Detaljplan för fastigheten GULDFISKEN 2 (posthuset) m.m. vid Sveaplan i Kalmar.
Kalmar kommun, stadsbyggnadskont B Sedvall 97-10-13 Yttrande sänt till Kalmar kommun
491/10
2010-12-15 Studenthandboken hösten 98-våren 99. Regnr 16-2478-97 Högskoleverket E Örtengren 97-09-26 Svar per telefon, Sofie Jonsson, till Högskoleverket
492/10
2010-12-15 Uppgifter om NT-SVUX och tekniskt/naturvetenskapligt basår Högskoleverket E Örtengren 97-10-10 Uppgifter insända
493/10
2010-12-15 Överklagande dnr P97-1723, Andersson Överklagandenämnden E Örtengren 97-10-02 Yttrande till Överklagandenämnden för totalförsvaret (remisshandlingarna återsänds separat, fanns ej med yttrandet från inst f naturv)
494/10
2010-12-15 Ansökan om omdisposition av forskningsmedel för 197 från Jan Herrmann Forskningsnämnden HiK P Fagrell 97-09-23 Beslut från forskningsnämnden, HiK
495/10
2010-12-15 Begäran om medel för finansiering av resa Otto Othozon, Ljungbyholm Örn Taube

496/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Marianne Svensson, Vimmerby E Örtengren

497/10
2010-12-15 Offert nr SX3/97 avseende BR-1100-29 BIACORE System 220V m.fl ställd till inst för naturvetenskap (Sten Ohlson) Biacore AB, Uppsala H Hallmer

498/10
2010-12-15 Inbjudan Reg nr 12-3841-96
Medel att söka för:Bästa forskningsinformationen på Internet.
Högskoleverket Per Fagrell 97-10-16 Ansökan insänd om att delta i pilotprojekt i SAFARI
98-03-17 Skriv fr Högskoleverket499/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som adjungerad professor (naturresurshållning)
Global Water Assessment
Inst för naturvetenskap Örn Taube 97-10-02 Beslut HS-möte nr 2
97-11-05 Anhållan om inrättande av adjungerad professur skickad till Lunds Universitet
(Eva Hansson)
97-11-24 Skriv fr Lunds universitet med begäran om sakkunniggranskning som gjorts vid
Stockholms universitetHS nr 2
97-10-02
§ 14

500/10
2010-12-15 Skriv ang Ställföreträdande bibliotekschef 97-10-01--30 för Jan Rehnman med utanordningsrätt för konto 800. Biblioteket, HiK Örn Taube

501/10
2010-12-15 Skriv ang utse Päivi Jokela som tillförordnad prefekt under tiden 970909--12 och Bo Bergbäck under tiden 97-09-13--19, samt rätt att teckna utbetalningsorder. Inst för naturvetenskap Örn Taube

502/10
2010-12-15 Protokoll från inspektion av arkivverksamheten Riksarkivet B Sedvall

503/10
2010-12-15 Inplaceringsprotokoll för Edna Granéli Personalavd, HiK H Persson

504/10
2010-12-15 Rekvisition av medel avseende nätverket Högskolan i Gjövik och Inst för Teknik, HiK' Nordiska Ministerrådet (NORDPLUS) Teknikinst 97-10-21 Rekvisition av medel Nordplus sänt till Nordiska Ministerrådet, Danmark
505/10
2010-12-15 Beslut nr 49/97 ÖST-1996-0870 ang
Ryssland: Utveckling av ekoturism i Kaliningrad.
(Int för naturvetenskap har hand om ekonomin i detta ärendet)
Samarbetspart: ECAT,Kaliningrad
SIDA-Öst/ERO Norrgård 97-11-03 Kontrakt mellan ECAT-Kaliningrad och Högskolan i Kalmar

506/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap HiK och Ölands folkhögskola
Kurs: Lokalt kretsloppssamhälle, 10 poäng
Inst för naturvetenskap H Hallmer

507/10
2010-12-15 Ansökan från Rolf Carlsson, inst för naturvetenskap om medel för deltagande i symposium "Green Biorefinery... Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 97-10-10 Beslut fr forskningsnämnden HiK
508/10
2010-12-15 Begäran om anbud för Skolpaviljong Centralförvaltningen HiK B Sedvall 97-09-16 Anbud från Cramo Instant, Västra Frölunda
97-09-16 Anbud från Skanska, Kalmar
97-09-25 Protokoll med antagande av anbud från Cramo Instant, Västra FrölundaAvtal se
Dnr 4.4-
532/97

509/10
2010-12-15 Enkätundersökning om forskningsetik i Sverige Kommittén om forskningsetik R Hallgren 97-10-24 Svar på enkätundersökning insänd
510/10
2010-12-15 Remiss M97/2473/8
Nationella Agenda 21-kommitténs slutbetänkande "Agenda 21 i Sverige. Fem år efter Rio - resultat och framtid" (SOU 1997:105)
Regeringskansliet E Arrhenius 97-10-20 Slutdokument från FN:s Agenda 21-uppföljning (UNGASS) från Miljödepartementet yttrande lämnas tillsammans på båda remisserna.

(97-12-18 Inget svar lämnas enligt E.Arrhenius) ändrat, svar ska lämnas.
98-01-15 Yttrande sänt till Miljödepartementet

511/10
2010-12-15 Insamling av uppgifter för statistik rörande offentlig upphandling
Beteckning 110/97-13
SCB B Sedvall

Samma ärende som är diariefört tidigare med nr: 4.9-316/97
============================================
Dnr 4.9-
316/97
Samma
ärende

512/10
2010-12-15 Hemställan om att Per Pettersson-Löfquist förordnas på 75 % inom ämnet sociologi. Förordnandet skall gälla tills vidare fr o m 97-09-01. Tidigare förordnande återkallas. Inst för samhällsvetenskap med ekonomi Örn Taube 97-09-26 Beslut
513/10
2010-12-15 Sokratesprogrammet
Erasmus - åtgärd 2
Stipendier för utbytesstudier för studerande
Överenskommelse Reg nr 42-1697-97
Internationella kansliet HiK K Albertsson

514/10
2010-12-15 Uppsägning av avtal daterat 93-12-30 Kommunförbundet AV-media Kalmar län B Sedvall

515/10
2010-12-15 Skrivelse ang att byta Högskola Linda Lövgren, Härnösand E Örtengren

516/10
2010-12-15 Uppsatsstipendier:
Astrid och Åke Wahlgrens stiftelse
SE-banken Kalmar
Deloitte & Touche i Kalmar
Kommitténs (nisbethska) resultat klara under maj månad 98.
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi N NilssonDnr 6.4-238/98
517/10
2010-12-15 Beslut.
Turismforskning, avsätta medel ur rektors strategiska satsningar fr t o m 1999-06-30
Rektorskansliet Örn Taube

518/10
2010-12-15 Ansökan från Sten Ohlson, inst för naturvetenskap ang investering i biosensor Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 97-09-30 Beslut från forskningsnämnden
519/10
2010-12-15 Val av ny ledamot i grundutbildningsnämnden efter Margareta Swenne.
Som ersättare utsågs Prefekt Lars Oredsson
Inst för språk/kultur L Oredsson

520/10
2010-12-15 Offert ang uppdragsutbildning.
Uppdragsgivare: Jenny Nyströmsskolan, Kalmar
Utbildning: Skrivkurs för lärare
Inst för språk och kultur L Oredsson 97-09-18 Offerten accepterad av Jenny Nyströmsskolan, Kalmar
521/10
2010-12-15 Bgäran om anbud Data- och Telenät på Korpen, HiK Intendenturen HiK B Sedvall 97-10-02 Anbud från Skanska, Kalmar
97-10-02 Anbud från Enator Dotcom AB
97-10-02 Beslutsprotokoll med antagande av Enator Dotcom AB:s anbud

522/10
2010-12-15 Revisorsintyg avseende HiK uppdragsverksamhet på FOJOs projektverksamhet för 95/96 RRV S Lindberg

523/10
2010-12-15 Ang antagning till s k NT-utbildning hösten 1997 samt 1998 (se även dnr 7.9/28/97) Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-10-15 Skriv t Utb.dep
97-11-14 Förslag till fördelning av nybörjarplatser för 1998 gällande antagning till s.k
NT-utbildningar under 1998 fr Utbildningsdep

524/10
2010-12-15 Doss 462 Dnr 0340/97
Redovisning av utgifter för särskilda handikappändamål bå 1997
Stockholms universitet A Müller/Sedv 97-10-24 Svar på enkät insänd till Sthlms universitet
525/10
2010-12-15 Dnr 97/209
Nya anvisningar för ansökan till försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning E Örtengren 97-10-27 Skriv fr Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning ang tidigareläggning av
platser i KY
97-10-30 Ingen åtgärd enl EÖ

526/10
2010-12-15 Remiss
Vårdhögskolorna nu och i framtiden (U97/3561/UH)

(Dubbelförd på Dnr 1.6-560/97 som nu är makulerad)
=======================================
Utbildningsdepartementet B Sedvall 97-11-07 Yttrande till Utbildningsdepartementet
527/10
2010-12-15 Redovisning av antal helårsstudenter Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-10-08 Skrivelse fr Utb.dep
97-10-09 Redovisning insänd t Utb.dep

528/10
2010-12-15 Skrivelse ang Agresso support RRV A Stensson

529/10
2010-12-15 SOKRATES Programme: Higher Education (ERASMUS)
Bilateral Agreement for the Academic Year 1998/99
Universität Bayreuth, Tyskland
Universität Bayreuth, Tyskland K Albertsson

530/10
2010-12-15 Avtal mellan Svensk Kärnbränslehantering AB - SKB - och Högskolan i Kalmar
SKB Örn Taube 97-12-22 Skrivelse från inst för naturvetenskap
99-12-23 Beställning fr SKB av offert fr99-11-30 ang Forskning om radionukliders transport i ekosystem

531/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsanslag från Edna Granéli, inst för naturvetenskap
Projekt: NUTOX
Nutek E Granéli 97-12-15 Beslutsbrev-villkor. Proj.nr P9742-1 Dossie-Diarienr 1S12-97-05144
97-12-15 Undertecknat och avsänt till NUTEK

532/10
2010-12-15 Hyresavtal nr 66114 mellan CRAMO INSTANT AB och Högskolan i Kamar avseende: Instant 1000 Skola CRAMO INSTANT AB B Sedvall 2000-04-27 Uppsägning av hyresavtal 66114 med en samtidig förlängning till 2001-06-30.
2000-05-05 Bekräftelse inkom från CRAMOAnbud se
Dnr 3.9-
508/97

533/10
2010-12-15 Begäran om medel ang bibliotekets forskningsstöd.
Ans fr Jan Herrmann och Sofie Adolfsson-Jörby, inst för naturvetenskap
Biblioteksnämnden HiK U Lidman

534/10
2010-12-15 Beslut. Timarvoden m.m. perioden 97-10-01--99-09-30 Personalavdelningen, HiK B Sedvall

535/10
2010-12-15 Remiss GD 97-12/97
Stomnätsplan 1998-2007
Banverket B Sedvall 97-10-15 Vi avstår från att yttra oss.
97-12-12 Komplettering till remissen fr Banverket

536/10
2010-12-15 Hyreskontrakt Reg nr 00219.06.02-01
Beteckning: Nötskrikan 3,k Sporthallen, Smålandsgatan 3, Kalmar
Kontraktstid: 1997-08-01--2000-07-30
Kalmar Kommun,fastighetskontoret B Sedvall

537/10
2010-12-15 Samordnad antagning höstterminen 1998
Reg nr 20-2381/97
VHS, Verket för högskoleservice E Örtengren 97-10-30 Svar till VHS faxat
97-12-19 Skriv fr VHS Avtal för samordnad antagning Dnr 17-3086-97
98-01-19 skrivelse ny bilaga tre till avtal om samordnad antagning

538/10
2010-12-15 Röstlängd Lunds universitet J Everbrandt 97-10-13 Röstlängd insänd
539/10
2010-12-15 Avtal mellan Västerviks kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret och inst för naturvetenskap, HiK
Projekt: Gamlebyviksprojekt
Tid: 97-09-15--10-31
Inst för naturvetenskap B Bergbäck

540/10
2010-12-15 M97/1990/5
Skriv ang miljöförbättrande åtgärder i Östersjöområdet

För åtgärd även: Håkan Hallmer
Miljödepartementet E Arrhenius 97-02-19 Skriv t Anders Sahlén Östersjörådet,Miljödepartementet ang Nätverket Agenda
21 Centrum Sydost-Baltikum
97-10-14 Svar till Miljödepartementet
97-11-18 Regeringsbeslut fr Miljödepartementet ang vår ansökan

541/10
2010-12-15 Ansökan om ekonomie kandidatexamen Michael Bercu, Grimsås A Bertilsson

542/10
2010-12-15 Omtecknat bevakningsavtal 601042 - Rostad, Nisbetska, Idrottshallen, Korpen, Falken m fl Securitas Bevakning AB S Arvidsson

543/10
2010-12-15 Ansökan fr Peter Gierow, inst för naturvetnskap om medel för kombinerad resa till Avon för deltagande i VIth International Symposium on Sjögren´s Syndrome Forskningsnänmnden HiK P Fagrell 97-10-13 Beslut fr Forskningsnämnden
544/10
2010-12-15 Ansökan från Sven Tågerud om omfördelning av ej utnyttjade lönemedel till driftsmedel Forskningsnämnden HiK P Fagrell 97-10-20 Beslut från forskningsnämnden
545/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag från Pär Eriksson, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 97-11-19 Beslut från forskningsnämnden
546/10
2010-12-15 Utryckningsrapport
Ärende nr 1997100400233
Securitas B Sedvall

547/10
2010-12-15 Utryckningsrapport
Ärende nr 1997100500232
Securitas B Sedvall

548/10
2010-12-15 Utryckningsrapport
Ärende nr 1997100500342
Securitas B Sedvall

549/10
2010-12-15 Anbudsinfordran arbetsmarknadsutbildning
Avseende: Grundläggande miljökunskap, Miljöutbildning "Gröna jobb"
Period: 971117-9812-18
Dnr 97/1174
Arbetsmarknadsverket H Hallmer 97-10-28 Inget anbud inlämnades
550/10
2010-12-15 Beställning av utredning Kalmar Energi & Miljö H Hallmer 97-10-15 Avtal mellan Kalmar Vatten och Renhållning AB och inst för naturvetenskap HiK
551/10
2010-12-15 Riktlinjer för hantering av frågor om vetenskaplig ohederlighet Sv Universitets och högskoleförbund Örn Taube

552/10
2010-12-15 Enkät
om vuxenutbildning
Stockholms Universitet I Karlsson 97-10-24 Svar på enkät
553/10
2010-12-15 Skrivelse fr Barbro Molinder Länsstyrelsen i Kalmar län Stig Sjödin

554/10
2010-12-15 För kännedom:
Idéskiss inför konferenser rörande Regionala Utvecklingscentra
Skolverket Örn Taube 97-11-19 Konferens regionala utvecklingscentra. Dnr 1.7-722/97
555/10
2010-12-15 Ansökan fr inst för naturvetenskap
Projekttitel: Environmental and Tourism Educations in Sweden.
Co-operating inst: Kaliningrad State Technical University
Svenska Institutet R Arnemo 98-03-05 Rapport till Svenska institutet
556/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Kvarter: Gumsen 33, Smedjegatan 9, Kalmar
Kontraktsnr: 0133-0042-2
Kontraktstid: 97-09-01--98-02-28
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

557/10
2010-12-15 Hyreskontrakt :
Norrgård 3, Norra vägen 47, 392 34 (undervisningslokal)
Kontraktstid: 97-07-01--20-06-30
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

558/10
2010-12-15 Hyreslkontrakt nr 0138-0001-2
Kvarter: Norrgård 1, Norra vägen 49 (undervisningslokaler)
Kontraktstid: 97-09-01--2005-12-31
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall 99-06-14 Tilläggsavtal till hyresavtal


4.4-323/99
tilläggs-
avtal

559/10
2010-12-15 Offert ang uppdragsutbildning skickad till Kalmar Kommun, kommunstyrelsen.
Utbildning: Svenska: vårt gemensamma språk
Tid 97-11-17
Inst för språk och kultur HiK L Oredsson 97-10-10 Offerten accepteras av Kalmar kommun
560/10
2010-12-15 Remiss U97/3561/UH
Vårdhögskolorna nu och i framtiden

M A K U L E R A S Se Dnr 1.6-526/97 (exakt samma remiss)
=============================================
Utbildningsdepartementet B Sedvall

561/10
2010-12-15 Avstämning av medlemsavgift till Arbetsgivarverket
Dnr 9710-0672-Adm-24
Arbetsgivarverket S Lindberg

562/10
2010-12-15 Avtal rörande bibliotekssamverkan mellan Högskolan i Kalmar och Kalmar läns vårdhögskola Centralförvaltningen, HiK B Sedvall

563/10
2010-12-15 Ansökan om stöd för Östersjöverksamhet vid HiK överlämnad 97-04-10 Östersjörådet,Statsrådsberedningen E Arrhenius

564/10
2010-12-15 Dnr 30/97
Förfrågan ang: Kartläggning av strategiska förutsätningar för utveckling av distansutbildningen inom högskolan
DUKOM B-A X 97-10-10 Svar på förfrågan
565/10
2010-12-15 Donationsförordning med motiv Finansdepartementet S Lindberg 97-11-06 Yttrande till Finansdepartementet
566/10
2010-12-15 Utseende av valberedning inför val av ledamöter som skall representera lärarna i högskolestyrelsen fr o m 1998-01-01


Valberedningensförslag ska inlämnas till rektor
Centralförvaltningen Örn Taube 97-11-12 Förslag till rektor
97-12-22 Komplettering av förslag

567/10
2010-12-15 Ang revidering av Lambdas stadgar Studentkåren Lambda Örn TaubeHS nr 3
§ 19
97-11-07

568/10
2010-12-15 Dnr 25/96. CFN:s allmänna råd Nr 7 om Vävnadsprovtagning vid framtagning av genetiskt modifierade råttor och möss Centrala försöksdjursnämnden U Lidman

569/10
2010-12-15 Beslut om fortsatt uppbyggnad av ett regionalt utvecklingscentrum Högskolestyrelsens sammanträde nr 2 Örn Taube 97-10-02 Regionalt utvecklingscentrum


HS nr 2
97-10-02
§ 12

570/10
2010-12-15 Hemställan att låta tidsbegränsad anställning som univ.adj i svenska övergå till tillsvidare anställ-
ning. Gäller: Margareta Ohlsson
Inst för språk/kultur, HiK Örn Taube 97-11-17 Beslut. Beviljas att tjänsten övergår till en tillsvidare anställning
97-12-09 Förordnandeprotokoll för Margareta Ohlsson

571/10
2010-12-15 Dnr 34/97 Yttrande över Lokalförsörjning och fastighetsägande sänt till Finansdepartementet Sveriges universitets- o högskoleförbund B Sedvall

572/10
2010-12-15 Erfarenheter från antagning till utbildning höstterminen 1997 skriv fr Högskoleverket enl uppdrag fr Utb.dep
Reg.nr 83-2716-97
Utbildningsdepartementet E Örtengren 97-11-27 Skriv fr Högskoleverket. Redovisning av översiktlig bild av erfarenheterna från antagningen till högskoleutb. ht 1997
97-12-29 Skriv fr Högskoleverket. Konsekvenser av en kvotering mellan urvalsgrupper vid
antagning till universitet och högskolor.

573/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolans i Kalmar anslutnign till AV-Media Kalmar län och Kommunförbundet i Kalmar län AV-Media Kalmar län,kommunförbundet B Sedvall

574/10
2010-12-15 Lokaler för Vårdhögskolan
Kv Storken
Centralförvaltningen B Sedvall 97-11-14 Ramhyresavtal mellan KIFAB i Kalmar AB och HiK.
Hyresobjekt: Om- och itllbyggnad av fastigheten Storken.
98-10-16 Ansökan till Statens konstråd om konstnärlig utsmyckning till inst vårdHS nr 2
97-10-02
§ 13

575/10
2010-12-15 Hemställan från inst för språk/kultur om inrättande av tjänst som universitetslektor i arkeologi 50% Inst för språk/kultur Örn Taube

576/10
2010-12-15 TEMPUS Structural Joint European Projekt Contract no S-JEP-09503-95
Lars Borg
Hogeschool Zeeland, Holland
Inst för naturvetenskap H Hallmer

577/10
2010-12-15 Växtkraft Mål 4

Handläggare: Nils Nilsson och Per Fagrell
Svenska EU Programkontoret N Nilsson 98-06-01 inget inlämnat från Forsk.sekr Per Fagrell
98-06-01 inget inlämnat från inst samh. N Nilsson

578/10
2010-12-15 Offert ang uppdragsutbildning till Kalmar Arbetarekommun-Fullmäktigegruppen, Kalmar
Utbildning: Tal och debatteknik 18-25 oktober 1997
Inst f språk och kultur, HiK L Oredsson 97-10-21 Offerten accepterad av Kalmar Arbetarkommun
579/10
2010-12-15 Förslag till föreskrifter om ändring av föreskrifter om fördelning av platser vid urval på betyg. Högskoleverket E Örtengren 97-11-13 Inga synpunkter redovisade
580/10
2010-12-15 Kop Regeringsbeslut nr 12. U97/1236/B
Åtgärder med anledning av invändning i revisionsberättelser och revisionsrapporter för myndigheter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde för räkenskapsåret 1995/96
Utbildningsdepartementet S Lindberg

581/10
2010-12-15 Reg.nr 16-68-97
Informationssytemet ASKen
Högskoleverket E Örtengren 97-10-27 Svar till Högskoleverket
582/10
2010-12-15 Ansökan om medel för projekt: Ny högskolepedagogik med IT.stöd - "distance is near"
fr inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Högskoleverket N Nilsson 97-10-24 Bekräftelse om att ansökan är mottagen och fått reg.nr 188/97
583/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst för sjöfart och drift Roine Sördal, inst för sjöfart och drift Örn Taube 97-10-27 Begäran beviljad
584/10
2010-12-15 Ansökan om medel från s.k. landshövdingeuppdraget,
Åtgärd 1,4 IT-utveckling för småföretag
Ansökan från Näringslivsservice
Länsstyrelsen,Barbro Molinder,Kalmar G Borgö 97-12-10 Ansökan till Länsstyrelsen,Peter Ekholm, fr Näringslivsservice ang medel från
de s.k. landshövdingeuppdraget, Åtgärd 1.4 IT-utveckling för småföretagDnr 1.9-168/97
landshöv-
dingeuppd

585/10
2010-12-15 Baltic Key Science Park
Näringslivsservice, HiK Göran Borgö 97-09-26 Ansökan om medel för uppbyggnad av miljö för nya företag från högskolevärlden som ett bidrag till en ny näringslivsstruktur i Kalmar län ställt till Teknopol/Teknikbrostiftelsen i Lund
97-03-04 Projektbekrivning Baltic Key Science Park
97-06-25 Beslut från Länsstyrelsen kalmar län om stöd för projektet
98-04-24 Meddelande fr Länsstyrelsen ang dessa projekt
98-05-15 Rekvisition till Regionförbundet ang lön och utlägg Atrium 21
99-02-17 Rekvisition till Regionförbundet ang resterande bidrag för Atrium 21
99-02-17 Rekvisition till Teknikbrostiftelsen i Lund för utlägg Atrium 21

586/10
2010-12-15 97-10-01 Protokoll. Riktlinjer för timarvoden 97-10-01--99-09-30 Personalavd, HiK B Sedvall

587/10
2010-12-15 Behov av försäkringsskydd för vissa personkategorier Kammarkollegiet I Karlsson 97-10-30 Svar till Kammarkollegiet
588/10
2010-12-15 Begäran om anbud på inrednign till nya undervisningslokaler i kv Korpen Centralförvaltningen B Sedvall 97-10-22 Offert från Skanska Bygg Kalmar
97-10-20 Offert från Kinnarps i Kalmar
97-10-27 Beslut om att anta Kinnarps offert.

589/10
2010-12-15 Indexuppräkning av underhållsavgift för AGRESSO år 1998
RRV dnr 33-97-3688
RRV S Lindberg

590/10
2010-12-15 Riskhantering i myndigheter
809-9352-97
Kammarkollegiet B Sedvall

591/10
2010-12-15 Ansökan ställd till E.Örtengren om
bidrag för deltagande i konferensen The Annual ASE, (Association For Science Education)
för George Adie.
Inst för teknik E Örtengren 97-10-30 Beslut
592/10
2010-12-15 Beslut att ge Christina Olsson rätt att teckna utbetalningsorder för institutionen för språk och kultur under perioden 97-12-01--12-08 då ordinarie utanordnare Lars Oredsson har semester. Inst för språk och kultur L Oredsson

593/10
2010-12-15 Beslut att ekonomichef Susanne Lindberg efterträder Lennart O Werner som ledamot i arbetsgruppen för KK-stiftelseprojektet IT Kalmar län Rektorskansliet Örn Taube

594/10
2010-12-15 Ang uppföljning av magisterrätten i kemi och biologi vid Högskolan i Kalmar Högskoleverket H Hallmer 98-03-17 Komplettering sänd till Högskoleverket
99-01-14 Beslut Reg.nr 60-2205-96 ang uppföljning av beslut om rätt att ge magisterexamen. Beslut:examensrätt i biologi och kemi vid högskolan i Kalmar består

595/10
2010-12-15 Årsredovisning 1997 Högskoleverket SL,EÖ 97-12-09 Mallar för redovisning av vissa verksamhets- och ekonomiuppgifter för univ och högskolor avseende budgetåret 1997 inkl diskettmall
98-01-16 Skriv fr SCB Beteckning 810 406-9 ang tekniska mallar budgetåret 1997
98-02-02 Fax till utb.dep. med uppgifter. Originalbrev skickat separat
98-02-05 Skriv fr SCB, 810 406-9, ang tekniska mallar, förtydligande
98-02-27 Tekniska mallar skickade till SCB
98-02-27 Årsredovisning för budgetåret 1997 tabellbilagor samt budgetunderlag skickat
till Högskoleverket
98-02-27 Årsredovisning samt budgetunderlag skickat till Regeringen utbildningsdep
98-04-02 Revisionsberättelse dnr 30-1998-0739 från RRV
98-04-08 Revisionspromemoria RRV dnr 30-1998-0739 fr RRV ang HiK:s årsredovisning
1997. Begäran om svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas.
98-04-08 Minnesanteckningar fr RRV ang årsredovisning 1997 HiK
98-06-05 Kommentarer till revisionspromemoria skickat till RRV dnr 30-1998-0739
98-09-08 Regeringsbeslut 5 fr Utb.dep ang framställningar om disposition av överskott avseende budgetåret 1997 vid univ. och högskolor
98-09-14 U98/3272/UH Skriv fr utb.dep med begäran om komplettering av högskolornas
årsredovsningar för 1997 inlämnat senast 98-10-12
98-09-15 Komplettering av tidigare utskickad PM U98/3272/UH
98-10-09 Komplettering av årsredovisning skickad till utb dep

596/10
2010-12-15 Reg nr 64-2950-97
Beslut
Villkor vid utfärdande av gymnasielärarexamen
Högskoleverket E Örtengren

597/10
2010-12-15 Intresseanmälan inför anbudsinfordran:
Test i svenska för arbetsmarknaden (TISAM)
Länsarbetsnämnden,Malmö L Oredsson 97-11-25 Inget anbud lämnas
598/10
2010-12-15 Ansökan om stöd i miljöstyrningsprojekt
Projekttitel: Miljö- och kvalitetsstyrning i små och medelstora turismföretag
Projektledare: Pernilla Axelsson, inst för teknik
Samma ansökan sänd till Småföretagsintitivet (med Nutek som medfinansiär)
NUTEK P.Axelsson 97-12-11 Ärendebekräftelse Dnr 2M1-97-09445 fr NUTEK
97-12-11 Beslut från NUTEK dnr 2M1-97-09445

599/10
2010-12-15 Ansökan om stöd till miljöstyrningsprojekt
Projekttitel: Kunskapsbanken - för små och medelstora företag
Projektledare: Pernilla Axelsson, inst för teknik
NUTEK P Axelsson 97-12-11 Ärendebekräftelse från NUTEK Dnr 2M1-97-09458
97-12-11 Beslut om beviljat stöd för projektet fr NUTEK
97-12-11 Beslutsbrev-Villkor Proj.nr P10411-1 fr NUTEK

600/10
2010-12-15 Avtal mellan Sefström ideell förening och högskolan i Kalmar
TIPPS-nätverk
Sefström Göran Borgö

601/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 4. U97/484,3808/UH till Högskoleverket
Uppdrag till Högskoleverket att ge förslag till förändring av målbeskrivningarna för sjöbefälsutbildningarna.
Utbildningsdepartementet Örn Taube

602/10
2010-12-15 Offert avseende uppgradering av agresso
RRV dnr 34-97-3718
RRV A Stensson 97-11-03 Offerten antagen
603/10
2010-12-15 Dossié 124
Yttrande till Finansdepartementet över betänkanden av Utredningen om utvärdering av Byggnadsstyrelsens ombildning (SOU 1996:187 och SOU 1997:96)
Akademiska Hus B Sedvall

604/10
2010-12-15 Ramavtal Annonsförmedling
mellan Rikspolisstyrelsen och Skandinavisk Mediekonsult/Mediafabriken i Stockholm AB
Rikspolisstyrelsen E Idermark

605/10
2010-12-15 Förfrågan avseende ekonomiskt bidrag till klassresa Mathias Kuningas, inst för sjöfart o drift Örn Taube 97-11-11 Handläggs av Rolf Zeberg, inst för sjöfart och drift
606/10
2010-12-15 Underhandsdelning av regleringsbrev för 1998


Avs helårsstudenter totalt för na/te lämnas senast
Utbildningsdepartementet Örn Taube 97-11-17 Svar till Utbildningsdepartementet
607/10
2010-12-15 Beslut
Utse Elisabeth Zander till prefekt för inst för vårdvetenskap, under perioden 98-01-01--tills vidare dock längst tom 98-12-31,under förutsättning att överflyttning av vårdhögskoleutbildningen sker från Landstinget i Kalmar län till staten gm HiK
Rektorskansliet HiK


608/10
2010-12-15 Skrivelse ang fotokatalog på Internet


För synpunkter/åtgärd även: Elisabet Idermark, Mikael Andersson
Datainspektionen B Sedvall 97-11-27 Yttrande till Datainspektionen
98-01-26 Dnr 4649-7. Beslut från Datainspektionen

609/10
2010-12-15 Beslut. Forskningsmedel för 1997.
Till Alexander Lauber, Mattias Lindahl. I avvaktan på en överenskommelse för professuren i teknisk miljövetenskap fördelas medel för perioden 1997-10-01--12-31.
Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell

610/10
2010-12-15 Ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av statliga myndigheter avseende 1997
RRV dnr 33-97-3647
RRV S Lindberg 98-02-13 EA-värdering insänd till RRV
98-05-15 Skriv fr RRV ang myndigheternas EA-värde avseende 1997
98-06-05 Rapporten om EA-värdering avseende 1997

611/10
2010-12-15 Studenters personskadeskydd
809-1470-96
Kammarkollegiet I Karlsson

612/10
2010-12-15 Hemställan om förskott till investeringskostnad i de nya forskningslaboratorierna Inst för naturvetenskap Örn Taube 98-02-10 Beslut bevilja medel för grundutrustning till nya forskningslaboratorier på inst för naturvetenskap
613/10
2010-12-15 Hemställan om inträttande av två nya tjänster som universitetslektorer i fysik vid inst för teknik. Inst för teknik Örn Taube 97-12-22 Beslut om inrättande av en tjänst som universitetslektor i fysik
98-03-24 Utlysning av tjänsten. Sista ans.dag 98-04-30
98-08-12 Förordnandeprotokoll för utseende av sakkunniga
99-03-29 Förordnandeprotokoll för Ramon Wyss

614/10
2010-12-15 Uttalande från den nationella prefektkonferensen "Lärarutbildning och samhällsutveckling",
Umeå 13-14 oktober 1997
Umeå universitet Örn Taube

615/10
2010-12-15 Beg om uppgifter ang svenska foskares behov av frielektronlasrar (FEL) NFR Per Fagrell 97-11-28 Svar via E-mail
616/10
2010-12-15 Skrivelse ang avskaffandet av metodiklärarbesök vid första praktiken Linjeföreningen "Karolin" pe/me HiK Stig Sjödin 97-11-11 Karolinstyrelsens kommentar till diskussion angående betygsgränserna
617/10
2010-12-15 RRV dnr 30-97-3827
Revisorer i stiftelser
RRV S Lindberg 97-11-18 Svar på enkäten till RRV
618/10
2010-12-15 Anbudsinfordran avseende:
Nyföretagareutbildning inkl informationsdagar
Period:980101-981231
Arbetsmarknadsverket,AF, Kalmar N Nilsson 97-12-04 Anbud lämnas ej
619/10
2010-12-15 Anbudsinfordran avseende:
Projekt: ALU-Starta-Eget
Period: 980101-981231
Arbetsmarknadsverket,AF,Kalmar N Nilsson 97-12-04 anbud lämnas ej
620/10
2010-12-15 Anbudsinfordran avseende:
Projekt: Konsultrådgivning
Period:980101-981231
Arbetsmarknadsverket, AF,Kalmar N Nilsson 97-12-04 Anbud lämnas ej
621/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som adjunkt i pedagogik och förskolestadiets metodik fr o m 98-02-01 Maj Pettersson, inst f pe/me Stig Sjödin

622/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till 1997 års vattendagar i Lund den 25-26 november.
Ansökan fr Sofie Adolfsson-Jörby, inst för naturvetenskap
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-11-18 Beslut fr forskningsnämnden
623/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till HSFR:s konferens i Miljöpsyklologi den 17-18 november -97.
Ansökan fr: Marianne Lindström, inst för naturvetenskap
Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell
97-11-18 Beslut fr forskningsnämnden
624/10
2010-12-15 Ansökan om gästfrihet vid ett besök av den forskargrupp som ingår i prof Granélis proj Nutox. Kommunstyrelsen,Kalmar kommun E Idermark 97-12-30 Beslut från Kommunstyrelsen, Kalmar Kommun
625/10
2010-12-15 Felanmälan av Agresso RRV A Stensson

626/10
2010-12-15 Tillägg till hyreskontrakt 0109-0020-1 mellan KIFAB i Kalmar AB och Högskolan i Kalmar
(Ugglan)
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

627/10
2010-12-15 SOKRATES
Ansökan för 1998/1999
Internationella sekr, HiK K Albertsson 01-02-01 Skriv fr Bryssel ang Settlement letter Final Financial Situation
628/10
2010-12-15 Skrivelse ang avbruten praktik Cecilia Ahlgren, Stockholm Stig Sjödin 97-11-18 Svar till Bo Pettersson inst för pe/me fr Signe Stenhag
629/10
2010-12-15 Ans om bidrag till Svenska IAESTEs verksamhet under 1998 Svenska IAESTE Örn Taube 98-06-09 Tack från Svenska IAESTE-kommittén
630/10
2010-12-15 Arenor för samverkan mellan högskola och näringsliv. Underlag för en konferens om lokalförsörjningen som strategisk resurs Forum för arbetets bebyggelse


631/10
2010-12-15 Remiss ang kompetenskrav på fiskarena
Beteckning: 070302-9735738
Sjöfartsverket Rolf Zeberg 97-12-02 Svar på remiss
632/10
2010-12-15 Remiss
U97/3483/UH,U97/4090/UH
Anordnande av sammankomst i en högskolas lokaler samt processbehörighet inom högskole- och forskningsväsendet
Utbildningsdepartementet B Sedvall 97-12-11 Svar till Utbildningsdep
633/10
2010-12-15 Enkät till organisationer anslutna till SUNET SUNET M Andersson 97-12-04 Svar på enkäten t SUNET
634/10
2010-12-15 Ansökan från Irene Bohman, inst för naturvetenskap, om medel för deltagande i "Nordic Benthological Meeting" i Silkeborg, Danmark 13-14 november. Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-12-19 Redovisning av medel för deltagande i "Nordic Benthological Meeting" i Silkeborg 13-14 november
98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden

635/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Steene, inst för samhällsvetenskap med ekonomi, att deltaga i det kollokvium om "Migration och trusim" som Svenska Emigrantinstitutet inbjuder till. Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-11-19 Beslut fr forskninsnämnden
636/10
2010-12-15 Projektansökan insänd av Bo Pttersson inst för pedagogik/metodik
Projekt: En alternativ lärarutbildning
Projektlängd: 3 år
Råder för grundläggande högskoleutb S Sjödin

637/10
2010-12-15 Avtal om organisationsöversyn
mellan Lunds universitetsbibliotek och Högskolan i Kalmar för konsultinsats av Tove Persson
Rektorskansliet B Sedvall 98-03-11 Rapport från Tove Persson
98-03-18 Rapporten översänd för synpunkter till Pref., EÖ,Ma,Ul,Lb,PFg
98-03-26 Skriv fr Bertil Jansson, Biblioteket
98-03-30 Svar fr Per Fagrell
98-03-30 Svar fr Ulf Lidman
98-04-03 Svar fr M S-B
98-03-31 Svar via E-mail till rektor från N.Nilsson

638/10
2010-12-15 Verksamhetsplan för 1998Grundutbildningsnämnden HiK E Örtengren 97-12-01 Skriv fr inst för teknik ang verksamhetsplan för -98


Dnr 3.2-
29/98
BUDGET
1998

639/10
2010-12-15 Beslutsmeddelande ang ans. 970234-1
Beslut att ej bevilja medel för projekt: Fältmätningar i 3 Sunda Hus..."
Projektledar: Claes Thörnblad, inst för teknik
Byggforskningsrådet G Johansson

640/10
2010-12-15 Rapportsammandrag-sammanställning av väktarens åtgärder Securitas B Sedvall

641/10
2010-12-15 Utbildningsplan
Påbyggnadsprogram 80 p till Magisterexamen i Biomedicin
HS-möte 1997-11-07 A K-S 2003-10-24 Förslag till åtgärder avseende Magisterprogrammet i Biomedicin från Kristina Nilsson-Ekdahl, Bodil Bagert, inst KoB
03-11-07 Förtydligande till ovanstående skrivelse från Inst KoBHS nr 3
§ 26
97-11-07

642/10
2010-12-15 Ansökan från Marice de Gosson, inst för teknik om bidrag för resa till USA Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-11-18 Beslut fr forskningsnämnden
643/10
2010-12-15 Ansökan om medel verksamhetsår 97-04--12 för seminarier,forskningsmöten och handledarmöten från Hans Wessblad, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 97-11-19 Beslut fr forskningsnämnden
644/10
2010-12-15 Dnr U97/4143/F
Inbjudan att lämna synpunkter på kommissionens första arbetspapper om utformning av särprogrammen för det femte ramprogrammet för forskning och utveckling 1998-2002
Utbildningsdepartementet Per Fagrell 97-12-10 Skriv t utbildningsdep att inga synpunkter lämnas
645/10
2010-12-15 Avtal mellan Procordia Food AB och Centrum för Miljöteknik vid inst för teknik HiK
Bevattning av jordbruksmark med avloppsvatten från Procordia Food AB, Ölandsfabriken
Avtalstid: 97-11-13--12-31
Procordia Food AB G Johansson

646/10
2010-12-15 Anbudsinfordran, köp av arbetsmarknadsutbildning avseende:
Orienteringskurs "Ditt nya jobb"
Dnr 97/1364

Stig Sjödin och Nils Nilsson för åtgärd
Arbetsförmedlingen, Kalmar N.n, Ss 97-11-26 Inget anbud lämnas från inst för samhällsvetenskap med ekonomi
97-12-11 Inget anbud lämnas från inst för pe/me

647/10
2010-12-15 Skriv ang svenska skolan och lärarutbildningarna Ola Frykman,Stockholm S Sjödin

648/10
2010-12-15 Ansökan om medel för grundutrustning till forskningslaboratorier Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 97-11-24 Beslut fr forskningsnämnden
649/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i "Nordic Benthological Meeting" i Silkeborg, Danmark 13-14 november 1997 Forskningsnämnden,HiK Per Fagrell 97-11-19 Beslut fr forskningsnämnden
650/10
2010-12-15 Anbudsinfordran på gardiner inkl uppsättning till nya lokaler i kv Korpen Högskolan i Kalmar B Sedvall 97-11-13 Offert inkommen från Kinnarps, Kalmar
97-11-13 Offert inkommen från TygBanken- GardinBanken, Mönsterås
97-11-24 Protokoll/beslut att anta Kinnarps anbud

651/10
2010-12-15 Skriv för kännedom ang KY-utbildningarna i Vimmerby kommun Vimmerby kommun


652/10
2010-12-15 Skrivelse ang internationaliering av högre utbildning och forskning STINT Per Fagrell 98-01-14 Skriv t STINT
653/10
2010-12-15 Offert
Sakkunnig granskning av metallrapporter
Naturvårdsverket H Hallmer 98-02-11 Uppdragsavtal se dnr 1.3-109/98


Avtal dnr
1.3-109/98

654/10
2010-12-15 Skriv ang ans om högskoleexamen Thomas Lifvergren, Örebro A Bertilsson

655/10
2010-12-15 Skriv ang ans om ekonomie kandidatexamen Magnus Johansson, Kalmar A Bertilsson

656/10
2010-12-15 Aktellt fr Kammarkollegiets fondförvaltning Kammarkollegiet,fondbyrån S Lindberg

657/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 4
U97/1590/UH
U97/3613,3663/UH
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1997 avseende anslag till univ och högskolor m.m.
Utbildningsdepartementet S Lindberg

658/10
2010-12-15 Remiss K97/4626/2
Den svenskflaggade handelsflottans konkurrenskraft (SOU 1997:171)
Kommunikationsdepartementet R Zeberg 98-01-12 Svar på remiss
659/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan på inredningsprojektering och inredningsupphandling till nya lokaler för vårdhögskoleutbildningen i kv Storken Centralförvaltningen HiK B Sedvall 97-12-04 Anbud inkommet fr Hägglöf arkitekter, Kalmar
97-12-05 Anbud inkommet fr Arkitekthuset, Kalmar
97-12-05 Anbud inkommet fr Eva Kellander, Färjestaden
97-12-12 Uppdragsbekräftelse fr Högglöf Arkitekter, Kalmar

660/10
2010-12-15 Beslut ang forskningsmedel för 1997
till Alexander Lauber, Maria Ljungberg
i avvaktan på en överenskommelse för professuren i teknisk miljövetenskap fördelas medel för perioden 97-07-01--12-31
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell

661/10
2010-12-15 Beslut om ansökan om upskov för Christian Ekholm Pliktverket G Johansson 97-11-26 Skriv t Pliktverket från inst för teknik
97-11-26 Skriv t Pliktverket från Christian Ekoholm

662/10
2010-12-15 Skriv om Seminar on Waste management and the Environment. Aktion Skåne-Miljö, Malmö Göran Borgö

663/10
2010-12-15 Avtal mellan Täby kommun och inst för pedagogik och metodik HiK
Uppdrag: Utarbeta prov i läsförståelse i år 3 och 8 i grundskolan.
Tid: under år 1998,1999 och 2000
Täby kommun S Sjödin 98-01-27 Ändring av kontrakt
664/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmar kommun och Högskolan i Kalmar avseende medel för forsknings- och utvecklingsprojekt under åren 1997-2001 Kalmar Kommun Örn Taube 97-12-19 Skriv t Kalmar kommun ang rekvirerande av medel för 1997 enligt avtal
98-01-09 -"-
98-04-20 Skriv t Kalmar kommun ang rekvirerande av medel för 1997 enl avtal
98-08-21 Skriv t Kalmar kommun ang rekv av medel för 1998 för Driftskostnader MBC -98
98-09-17 Skriv t Kalmar kommun ang rekv av medel för 1998
99-06-18 Skriv t Kalmar kommun ang rekv av medel för 1999
00-11-14 Nytt avtal ,Dnr 1.3-487/00, mellan Graningestiftelsen och HiK (ersätter Dnr 1.5-664/97)Nytt avtal
som ers.
Dnr
1.3-487/00

665/10
2010-12-15 Anmälan om bisyssla Utbildningsdepartementet Örn Taube

666/10
2010-12-15 Avsiktsförklaring
Lokaler för professuren i biokemi
Inst för naturvetenskap


667/10
2010-12-15 Dnr 45/97
Skrivelse ang högskolans ekonomiska situation
Sveriges Universitets- och högskoleförbun Örn Taube

668/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 9
U97/4158/UH
Uppdrag till Statens lokalförsörjningsverk och Högskoleverket
Utbildningsdepartementet B Sedvall

669/10
2010-12-15 Uppföljning av hyreskostnader m.m.
U97/4158/UH
Statens Lokalförsörjningsverk B Sedvall 97-12-11 Inget svar lämnas enl B.Sedvall
98-04-08 Skriv fr Högskoleverket Reg.nr 12-3260-97 ang Högskoleverkets uppdrag att
redovisa och analysera lokalkostnader m.m.
98-06-10 Skrivelse t Högskoleverket med begärda lokaluppgifter
98-06-29 Skriv fr Högskoleverket med sammanfattning - delrapport 12-3260-97

670/10
2010-12-15 RRV dnr 23-97-3411
Jämförelseuppgifter i 1997 års årsredovisning
Ändringar i baskontoplan för statliga myndigheter
Cirkulär 1997:7 - Ändringar i RRV föreskrifter och allmänna råd bokföringsförordningen
" 1997-8 - myndigheters årsredovisning m.m. Cirk nr 1997:9-RRV föresk anslagsf.
RRV S Lindberg 98-01-22 33-97-4291. Ändrade föreskrifter och allmänna råd till 10 och 15 §§ förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
671/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap HiK och kalmar läns luftvårdsförbund.
Uppdrag: Inventering av utsläpp av luftföroreningar i Kalmar län 1996
Tid: 98-01-01--04-30
Kalmar läns luftvårdsförbund H Hallmer

672/10
2010-12-15 Beslut Reg nr B7-97
Avskiljande från högskoleutbildning gällande Nahid Khansari
Högskolans avskiljandenämnd E Örtengren 97-12-04 Skriv fr Högskolans avskiljandenämnd
673/10
2010-12-15 Ang förändring av betygsskalan inom vissa kurser på institutionen för pe/me Inst för pedagogik och metodik Örn Taube

674/10
2010-12-15 Offert fr inst för teknik ang utbildning i PLC- och robotteknik Semcon Engineering AB, Linköping G Johansson 97-12-09 Beställningserkännande
675/10
2010-12-15 Ansökan fr inst för teknik om forskningsanslag.
Projekt: Förprojekt inför miljödriven produktutvecklng i SMF
Projektledare: Alexander Lauber
Projekttid: 97-12-15--98-04-15
NUTEK G Johansson 98-01-14 Beslut från NUTEK med beviljade medel
676/10
2010-12-15 Begäran om entledigande av tjänst fr o m 98-03-01 pga ålderspension Signe Stenhag,inst pe/me
97-12-04 Belslut entledigandet beviljat
677/10
2010-12-15 Begäran om entledigande av tjänst fr o m 98-04-01 pga ålderspension Ulla-Maja Johansson,inst för pe/me
97-12-04 Beslut entledigandet beviljas
678/10
2010-12-15 Regeringsbeslut 12
Fi97/3455
Beslut om att myndigheterna skall redovisa sin kompetensförsörjning m.m.

För åtgärd: B.Sedvall och B.Schött
Finansdepartementet B Sedvall 98-03-04 Svar till Finansdepartementet
679/10
2010-12-15 Skriv fr FOJO ang förfrågan om utvecklingsbidrag NOT-projektet,Högskoleverket,Sthlm E Idermark

680/10
2010-12-15 Dnr 321/97
Skirv ang Högskolebibliotek som pedagogisk resurs
Kalmar läns vårdhögskola B Jansson

681/10
2010-12-15 Interimsrapport, student mobility grants 1997/98
IC contract no: 29355
Internationella sekretariatet HiK K Albertsson 98-09-25 Slutrapport fr int.sekr
98-11-11 Slutrapport ERASMUS 97/98 29355-IC-1-96-1-SE-ERASMUS-EPS1 skickat
98-11-11 Slutrapport ERASMUS för inst vård 97/98 29352-IC-1-96-1-SE-ERASMUS-EPS1 skickat

682/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som Vetenskaplig ledare i idrottspedagogik Claes Annerstedt, Pe/me Örn Taube 97-12-08 Beslut entledigandet beviljas
683/10
2010-12-15 Skrivelse ang laborationer Lennart Hessle, inst för naturvetenskap Örn Taube

684/10
2010-12-15 Beslut
Camilla Björlin, inst för teknik ges rätt teckna utbetalningsorder upp till belopp 5.000:-
Rektorskansliet Örn Taube 97-12-19 Beslut återtages
685/10
2010-12-15 Kop regeringsbeslut nr 3 ställt till RRV
U97/4047/UH
Redovisning av anslagsbelastning i samband med årsredovisningen avseende budgetåret 1997
Utbildningsdepartementet


686/10
2010-12-15 Dnr 250-3052-97
Intresseförfrågan om inrättande av en professur i riskhantering
Räddningsverket Ulf Lidman 98-02-27 Intresseanmälan översänd till Räddningsverket
99-01-27 Beslut fr Räddningsverket

687/10
2010-12-15 Ramavtal
om vårdhögskoleutbildning mellan Svenska staten och Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län Örn Taube 97-12-29 Beslut om godkännande av ramavtalet och överflyttningsavtalet fr Utb.dep
kop regeringsbeslut nr 23. Dnr U96/1733/UH,U97/3203/UH
97-12-29 Skriv fr Utb.dep ställt till flera högskolor ang integrering av vårdhögskolorna i
den statliga högskolan
98-01-09 Nya underbilagor t regeringsbeslut nr 23 fr Utb.dep
98-03-16 Utdrag ur protokoll för tid sammanträde med landstingsfullmäktige i Kalmar
län

688/10
2010-12-15 Offert fr Näringslivsservice ang Utvärdering av projektet Distans 2000 Mörbylånga kommun G Borgö

689/10
2010-12-15 Avtal mellan Institutionen för Naturvetenskap och Apotekarsocieteten
Kurs: Farmakoterapi vid hjärt-kärl-sjukdom, 5 p
ht97/vt98 i Östersund/Sollefteå
Institutionen för Naturvetenskap, HiK H Hallmer

690/10
2010-12-15 Avtal mellan institutionen för naturvetenskap och Apotekarsocieteten
Kurs: Farmakoterapi vid hjärt-kärl-sjukdom, 5 p
ht97/vt98 i Västergötland
Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer

691/10
2010-12-15 Dnr 22-96-0251
Anbudsbegäran om fyra uppdrag.
Folkhälsoinstitutet, Stockholm N Nilsson 97-12-16 Inget anbud inlämnas fr inst för samhällsvetenskap med ekonomi
692/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Helga Azalia Ramirez Agurto
97-12-12 Skirv t Överklagandenämnden
98-01-16 Beslut fr Överklagandenämnden

693/10
2010-12-15 Inbjudan - environmentally driven industrial development, skickad fr inst för teknik Prof Rafaello Cossu, Italien H Veenhuizen

694/10
2010-12-15 Inbjudan - environmentally driven industrial development, skickad fr inst för teknik Prof Don Huisingh, Lund H Veenhuizen

695/10
2010-12-15 Inbjudan - forskningsplattformen inom miljödriven teknikutvecklng skickad fr inst för teknik Dr Magnus Enell, Solna


696/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, ekonomiavd och Nordbanken Ekonomiavdelningen, HiK A Stensson

697/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som:
Vikariereande bibliotekarie

Sista ans.dag 97-12-29
Sydostpress H Persson 98-11-17 Förordnandeprotokoll. Beslut avbryta tillsättning
698/10
2010-12-15 Inbjudan - Presentation of the Mentor Panel- 97-12-19 Prof Janne Carlsson, KTH E Örtengren

699/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskoleverket,grundutbildningsrådet, Rhodes University School of journalism
och Inst för medieutbildning, HiK.
Projekt: Kontrakt ang lärarutbyte
Beteckning: 47/73-1094-97
Inst för medieutbildning, HiK M S-Brandin

700/10
2010-12-15 Dnr 97:2776
Inbjudan till ansökningar om Stöd till kompetensutveckling 1998

Skickat till: Stig Sjödin, Lars Oredsson för vidarebef t berörda
Skolverket pe/me,spk

701/10
2010-12-15 Regnr 66-2918-97
Utvärdering av sjöbefälsutbildningar, dokumentation
Högskoleverket R Zeberg 98-01-12 Svar sänt till Högskoleverket
98-03-12 Skriv Reg.nr 12-3009-97 fr Högskoleverket ang uppdrag att ge förslag till förändring av målbeskrivningarna för sjöbefälsutbildningarna

702/10
2010-12-15 Uppföljning av rapporten Avgiftsfri utbildning Högskoleverket E Örtengren 98-02-16 Svar till Högskoleverket
98-03-02 Lokala föreskrifter ang avgiftsfri utbildning se Dnr 1.1-161/98Dnr 1.1-
161/98
Föreskrifter

703/10
2010-12-15 Ansökan om examensrätt
Sjuksköterskeexamen,Social omsorgsexamen,Barnmorskeexamen
Högskoleverket A Bertilsson 98-01-15 Beslut godkänna ansökan
704/10
2010-12-15 Ansökan om utvecklingsmedel Inst för samhällsvetenskap med ekonomi Örn Taube 97-12-15 Beslut. Medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen beviljas
705/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Peter Löfberg, Malmö E Örtengren 97-12-15 Skriv t överklagandenämnden
98-01-14 Skriv fr Peter Löfberg
98-01-16 Beslut fr Överklagandenämnden
98-01-20 Skriv fr Peter Löfberg

706/10
2010-12-15 Rekvisition av medel NORDPLUS
Öppet närverk mellan Universitetet i Svalbard och int.sekretariatet, HiK
Nordiska Ministerrådet K Albertsson

707/10
2010-12-15 Avtal mellan Skolstyrelsen i Stockholm och inst för pedagogik/metodik, HiK
Uppdrag: Undersökning av läsförståelsen hos elever i år 3 och 8 i Stockholms grundskolor
Avtalstid: Kalenderåret 1998
Inst för pe/me, HiK Stig Sjödin

708/10
2010-12-15 Avtal mellan Telia AB, Haninge och inst för medieutbildning
Projekt: Pejl-Förprojektering-Avtal
Proj.ledare: Jan Sevelin
Inst för medieutbildning, HiK M S-B

709/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som universitetslektor i livsmedelskemi vid inst för naturvetenskap fr o m 98-01-15. Urban Girhammar Örn Taube 97-12-18 Anhållan beviljas
710/10
2010-12-15 Bekräftelse-tjänstereseförsäkring
Period: 98-01-01--12-31
Kammarkollegiet A Andersson

711/10
2010-12-15 Anhållan att få inrätta forskningslektorat i marin mikrobiologi vid naturvetenskapliga inst Inst f naturvetenskap Örn Taube 97-12-16 Anhållan beviljas


2.2-28/98
Utlysning
av tjänsten

712/10
2010-12-15

M A K U L E R A D / L.Odehammar
713/10
2010-12-15 Avtal mellan Högksolan i Kalmar, inst för naturvetenskap och Luftfartsverket, Miljö- och Planeringssekretariatet
projekt: Kalmar Dämme - våtmarksforskning för bättre kvävereduktion.
Period: 97-11-17--98-04-01
Inst för naturvetenskap J Herrmann

714/10
2010-12-15 Kontrakt mellan TFR (Teknikvetenskapliga Forsknings Rådet) och HiK, inst för naturvetenskap.
Anslagsmottagare: Ian Nicholls
Projekt: Studier och tillämpningar av syntetiska enzymsystem
Doss:230, Dnr 97-831
Inst för naturvetenskap
00-09-27 Ekonomisk redovisning änd till TFR
715/10
2010-12-15 Offert från Kalmarsundslaboratoriet, HiK inst för naturvetenskap Stefan Tobiasson
Projekt: Kontrollprogram 97-09-10, provtagning
Inst för naturvetenskap
97-12-15 Offert fr inst för naturvetenskap på ovanstående projekt
716/10
2010-12-15 Kontrakt mellan NFR och Hik, inst för naturvetenskap, Edna Granéli
Projekt: Growth rate and chemical composition of marine phytoplankton single cells
NFR beteckning: B-AA/BU 04970-314
18 1D 153,
Inst för naturvetenskap H Hallmer 2000-01-31 Kontrakt beslutsdatum 99-11-18 Beteckning B 650-19981064/2000 för Edna Granéli ang proj: Growth rate... för 2000
717/10
2010-12-15 Kontrakt med NFR och HiK, inst för naturvetenskap, Edna Granéli
Projekt: Growth rate and...
NFR beteckning: B-BU 04970-316, 18 1D 153
Inst för naturvetenskap H Hallmer

718/10
2010-12-15 Skrivelse med anspråk på företrädesrätt till återanställning när anställning upphör 97-12-18 Ingegerd Lindblom, språk/kultur, HiK B Schött

719/10
2010-12-15 Avtal mellan Vägverket, Region Sydöst och HiK, inst för naturvetenskap
Projektledare: Jan Herrmann
Projekt: Eriksmåla våtmark för behandling av vägdagvatten
Period: 97-12-15--98-07-01
Inst för naturvetenskap
98-11-25 Tilläggsavtal
99-10-11 Konsultavtal diariefört på Dnr 3.3-478/99Se även
3.3-478/99

720/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av doktorandtjänst i Teknisk miljövetenskap
Avser: Maria Ljungberg
Inst för teknik Örn Taube 98-01-13 Beslut bevilja hemställan


Se ny ut-
lysning
Dnr 2.2
- 264/98

721/10
2010-12-15 Kontrakt
F-AA/FU 09474-314
mellan NFR och HiK inst för teknik
Projektledare: Staffan Carius
Projekt: Experimental astroparticle...AMANDA...
Inst för teknik G Johansson 97-12-19 ett ex av kontrakt skickat till NFR

722/10
2010-12-15 Kontrakt mellan
Carl Tryggers Stiftelse (CTS) och HiK, inst för naturvetenskap
Proj.ledare: Ian Nicholls
Projekt: Studier och tillämpningar av syntetiska enzymsystem
Inst för naturvetenskap HiK H Hallmer 97-12-19 1 ex av kontrakt skickat till stiftelsen
723/10
2010-12-15 Fastställande av utbildningsplan
Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare 4-9 och gymnasielärare 40 poäng
HS sammantr 97-12-11 E ÖrtengrenHS nr 4
97-12-11
§ 33

724/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Nils-Åke Muhrbeck, Västervik E Örtengren 97-12-22 Skriv t Överklagandenämnden
98-01-26 Beslut fr överklagandenämnden

725/10
2010-12-15 Beslut
103-7853-97
Beviljade medel till Ansökan om projektmedel för utbildningspaket Östeuropakunskap som insänts av inst för samhällsvetenskap med ekonomi.
Länsstyrelsen i Kalmar Åke Sivertun

726/10
2010-12-15 Ansökan om påspädning av redan erhållna forskningsmedel - Globalt Luffande -
fr Torun Elsrud, inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Forskningsnämnden Per Fagrell 98-03-16 Beslut om medel för forskarresa
727/10
2010-12-15 Hemställan om att C Albinssons nuvarande tjänst som adjunkt överförs till en lektorstjänst Inst för naturvetenskap H Hallmer 98-05-12 Hemställan beviljas
728/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Utseende av Bertil Klingström som ordörande i nämnden för lärarutbildning
Rektorskansliet Örn Taube

729/10
2010-12-15 Beslut att Bengt Sedvall vik som rektor under tiden 97-12-22--98-01-07 Rektorskansliet Örn Taube

730/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Stig Sjödin
som prefekt vi dinst för pedagogik och metodik
fr o m 97-10-16 och tills vidare dock längst t o m 2001-06-30
Personalavd, HiK Örn Taube

731/10
2010-12-15 Anbudsbegäran, Centrum för Marinbiologi och akvatisk miljöteknik
Data- och telefonnät
Centralförvaltningen, HiK
Anbud inkommet från:
Elia, Kalmar
Telia, Kalmar
Enator Dotcom AB,
Skanska, Kalmar
97-12-22 Beslut anta Elia, Kalmar

732/10
2010-12-15 Rättelse
R Carlssons projekt "Quinoa och amaranthuskorn", drift och investering skall vara 0
Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell

733/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Kamilla n Kubik E Örtengren 97-12-29 Skriv t Överklagandenämnden
98-01-16 Beslut fr ÖverklagandenämndenDnr 8.2-739/97
samma
ärende

734/10
2010-12-15 Inbjudan att ansöka om medel för forskning inom ämnet pedagogik med inriktning mot användning av informationsteknik
Reg.nr 12-4-97

Skickad till: S.Sjödin,L.Oredsson,N.Nilsson,BAX,P Fagrell.
Högskoleverket
98-04-09 Inget insänt av Per Fagrell
98-04-15 Inget insänt av BAX
98-03-25 Ansökan om medel för forskning inom området IT och lärande insänd av
inst för pe/me. Kontaktperson: Tom Gagner
98-04-15 Ingen ans fr N.Nilsson, inst för samh.
98-04-24 Beslut fr Högskoleverket. Avslag på ans fr T Gagner. Reg.nr 12-4-97

735/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap HiK och Norra skolan, Oskarshamn
Projekt: fortbildningsdag i naturorientering
Inst för naturvetenskap H Hallmer

736/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap, HiK och Miljöstiftelsen Återvinsten, Stockholm
Projekt: Landsvägarna och igelkottens behov av biologisk mångfald
Inst för naturvetenskap


737/10
2010-12-15 Rättelse
ang Lars-Eric Perssons projekt: Växt-djur interaktioner i ett kustnära brackvatten ekosystem.
Forskningsnämnden Per Fagrell

738/10
2010-12-15 Inbjudan till synpunkter
Detaljplan för kv Falken m.m. på Malmen, Kalmar kommun
Kalmar kommun,stadsbyggnadskontoret B Sedvall 97-12-22 Synpunkter lämnade
98-01-20 Skriv fr Kalmar kommun Dnr P0032/97 samrådsredogörelse för detaljplan

739/10
2010-12-15 Dnr 1228/97
Beg om yttrande

M A K U L E R A S Se dnr 8.2-733/97 Samma som detta ärende
Överklagandenämnden G DanielssonDnr 8.2-
733/97

740/10
2010-12-15 Regeringsbeslut 35
Regleringsbrev för budgetårt 1998 avseende anslag till universitet och högskolor m.m.
Utbildningsdepartementet S Lindberg

741/10
2010-12-15 Regeringsbeslut 32
U97/4224/UH
Fr utb.dep till RRV
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1997 avseende anslag till universitet och högskolor m.m. och Högskoleverket
Utbildningsdepartementet S Lindberg

742/10
2010-12-15 Förordnande av ledamöter och ordförande i styrelser för statliga universitet och högskolor
U97/3618/UH
3629 (delvis/UH
3970,4545/UH
Utbildningsdepartementet Örn Taube 97-12-29 Fr utb.dep kop regeringsbeslut 1, U97/3629/UH (delvis) ang förordnanded av
ledamöter och ordförande i styrelser för statliga universitet och högskolor
97-12-29 Skriv fr Utb.dep U97/4545/UH besked om styrelsernas sammansättning

743/10
2010-12-15 Avtal mellan Inst för naturvetneskap, HiK och Västerviks kommun, Miljö- och hälsoskydds-
kontoret.
Projekt: Närsaltprojekt Gamlebyviken
period: 97-11-01--98-01-31
Inst för naturvetenskap


744/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Ahmed Osman Muse E Örtengren 98-01-07 Skrivelse till Överklagandenämnden
98-01-26 Beslut från Överklagandenämnden

745/10
2010-12-15 Skrivelse Sten Ohlson, inst för naturvetenskap


746/10
2010-12-15 Reg.nr 83-1001-98
Tillämpningen av ändrad värdering av vissa utländska betyg,
Högskoleverket E Örtengren 98-04-24 Beslut från Högskoleverket ang Översyn av gränssnittet mellan Högskoleverkets
föreskrifter om behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning och
universitets och högskolors tillämpningsbestämmelser

FELFÖRT SKA VARA dNR 2.2-700/98DNR 2.2-
700/98

1/10
2010-12-15 M A K U L E R A D2/10
2010-12-15 Förslag till uppdrag - IT säkerhetsgenomgång Ernst & Young Consulting H Veenhuizen 98-04-16 Förslag till uppdrag - IT-säkerhetsgenomgång


Se 1.9-814/98
3/10
2010-12-15 Remiss ang förslag till policy för handläggning av matjordstäkter i Västerviks kommun Västerviks kommun Sofi A-J 98-01-01 Yttrande till Västerviks kommun
4/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsmedel Kristina Nilsson Ekdahl Forsknn 98-01-05 Godkännande från institutionen f naturvetenskap
98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden

5/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för personutbyte ECAT-kontoret i Litauen, Kaunas och Forskarskolan Agenda 21, Högskolan i Kalmar Svenska institutet Rolf Arnemo

6/10
2010-12-15 Beslut om medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen Rektorsämbetet


7/10
2010-12-15 Erbjudande om att gå med i nätverket SwED-net Stockholms universitet


8/10
2010-12-15 Ny institution vid Högskolan i Kalmar:
Beslut om namn: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Centralförvaltningen HiK, rektorskansliet Örn Taube

9/10
2010-12-15 Protokoll
Röstsammanräkning vid val av lärarepresentanter till högskolestyrelsen för mandatperioden 1998-01-01--2000-12-31.
Rektorskansliet,CF, HiK B Sedvall 98-01-12 Valdes: Hans Veenhuizen,Roland Hallgren, Elisabet Elmeroth
10/10
2010-12-15 Reg nr 16-34-98
Underlag till en katalog över NT-utbildningar (NT-28-48) med början hösten 1998
Högskoleverket E Örtengren 98-01-30 underlag skickat
11/10
2010-12-15 Varumärke nr 325970 Patent- och Registreringsverket N Nilsson

12/10
2010-12-15 97-02-28 Skriv ang Utbildning av miljöinspektörer i Estland... för 1997
Projektansvarig: Rolf Arnemo
Naturvårdsverket H Hallmer 97-04-07 Kontrakt CEE 706B mellan Styrgruppen för Östeuropaprojektet och inst för
naturvetenskap.
98-01-07 Skriv t Bo Libert, östeuropaprojektet, Naturvårdsverket, Stockholm
99-11-16 Skriv t Bo Libert, östeuropaprojektet, Naturvårdsverket, Sthlm ang avslutning av projekt CEE706
99-11-18 Slutrapport skickad till Bo Libert, östeuropaprojektet, Naturvårdsverket Sthlm

13/10
2010-12-15 Offert - IT-utbildningar på distans:
Grund 1-6,7-10 och 11-20 poäng
Telia Kompetens,M.Wadman, Kalmar M Linde

14/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som:
Utbildningsledare på University on line
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
98-02-16 Beslut. Hemställan beviljad
98-02-24 Utlysning internt, Lilla Nyckelen och Högskolans hemsida.
Sista ans.dag 98-03-24
98-03-30 Förodnandeprotokoll för Jimmy Rylander

15/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som universitetslektor i arkeologi Inst för språk och kultur
98-02-19 Beslut. Hemställan beviljad
98-02-24 Utlysning av tjänst som 50 % lektor i arkeologi till Sydostpress,ÖS,SULF-tidn.
Sista ans.dag 98-03-30
98-08-11 Förordnandeprotokoll sakkunniga
98-11-30 Förordnandeprotokoll för Mats Larsson

16/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning på medier på datornät Inst för medieutbildning Örn Taube 98-01-28 Beslut. Hemställan beviljad
98-04-14 Intern utlysning av tjänsten. sista ans.dag 98-04-27
98-06-22 Förordnandeprotokoll för Anneli Cloodt

17/10
2010-12-15 Remiss K98/47/2
EG-kommissionens grönbok om hamnar och maritim infrastruktur COM (97) 678 final
Regeringskansliet,kommunikationsdep R Zeberg 98-02-20 Inget svar på remissen enl R.Zeberg
18/10
2010-12-15 Samråd avgiftsförordningen
RRV dnr 33-1998-0148
RRV S Lindberg 98-01-12 Skriv t RRV ang Samråd enligt 7§ avgiftsförordningen
98-02-16 Skriv fr RRV

19/10
2010-12-15 the Dag Hammarskjöld lecture 1998 Nomination form insänd till Uppsala universitet Dag Hammarskjöld foundation E Idermark 98-091-30 Skriv fr Uppsala Universitet
98-07-17 Skriv fr Uppsala Universitet med beslut om nominering

20/10
2010-12-15 Reg nr 16-33-98
Underlag till katalogen Distansutbildningar-Utbildningar vid universitet och högskolor läsåret 1998/99
Högskoleverket E Örtengren 98-01-30 underlag skickat
21/10
2010-12-15 Utlysning av två tjänster som universitetslektor i Socialt arbete till inst för vårdvetenskap och socialt arbete.
Ansökningar övertagna från Vårdhögskolan 98-01-13
=========================================
KVH registrerat som: ref.nr 9707,9708
Personalavd, HiK B Schött 98-02.12 Framställan från inst för vårdvetenskap och socialt arbete att dra tillbaka en av
tjänsterna.
98-04-27 skriv fr Lunds universitet Dnr S E 9 66/98 ang förslag till sakkunniga ledamöter
98-05-20 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
=====================================================================
98-05-28 Utlysning av tjänst som universitetslektor i socialt arbete (internt) tjänst nr 2
98-10-22 Förordnandeprotokoll för Ritva Gough
98-08-24 Protokoll fr tjänsteförslagsnämnden
98-11-04 Förordnandeprotokoll för Philip Lalander som lektor i socialt arbete vid inst
för vårdvetenskap och socialt arbete fr 99-01-18

22/10
2010-12-15 Utlysning av två tjänster som universitetslektor i Omvårdnad till inst för Vårdvetenskap och socialt arbete.
KVH registrerat som: 9709,9710
Ansökningarna övertagna från Vårdhögskolan 1998-01-13
==============================================
Personalavd, HiK B Schött 98-03-11 Skriv fr Lunds univ. med utseende av sakkunniga. Dnr E9 112/98
98-03-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga

23/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i Omvårdnad med klinisk inriktning till inst för Vårdvetenskap och socialt arbete.
KVH registrerat som: 9712
Ansökningarna övertagna av Vårdhögskolan 1998-01-13
============================================
Personalavd, HiK B Schött 98-03-11 Skriv fr Lunds univ. med utseende av sakkunniga. Dnr E9 112/98
98-03-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga

24/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Universitetslektor i Omvårdnad med inriktning mot barnmorska till inst för Vårdvetenskap och socialt arbete.
KVH registrerat som: 9711
Ansökningarna övertagna från Vårdhögskolan 1998-01-13
=============================================
Personalavdelningen, HiK B Schött 98-03-11 Skriv fr Lunds univ. med utseende av sakkunniga. Dnr E9 112/98
98-03-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
98-09-29 Förordnandeprotokoll: Beslut avbryta tillsättningen av tjänsten

25/10
2010-12-15 Skriv ang fördelning av biblioteksanslag Biblioteksnämnden, HiK Ulf Lidman

26/10
2010-12-15 Beg att Jan Rehnman förordnas som ställföreträdande bibliotekschef 98-01-19--98-01-20 under bibliotekchefens frånvaro Biblioteket, HiK Örn Taube

27/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i Fysiologi vid inst för naturvetenskap


Sista ans.dag 98-02-01
Personalavdelningen, HiK B Schött 98-03-11 Skriv fr Lunds univ. med utseende av sakkunnig. Dnr E9 206/98
98-05-29 Förordnandeprotokoll med utseende av sakkunniga
98-06-02 Skriv fr Lunds univ med förslag till sakkunnig Dnr E11 206/98
98-06-17 Förordnandeprotokoll för Alf Månsson

28/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetslektor i marin biologi vid inst för naturvetenskap


Sista ans.dag 98-02-01
Personalavdelningen, HiK B Schött 98-03-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga Prof Bengt-Ove Jansson och
Docent Harry Kuosa, skriv fr Lunds universitet Dnr MN E 9 225/98
98-04-24 Förordnandeprotokoll för Åke HagströmDnr 2.21-711/
97
Hemställan

29/10
2010-12-15 Budget för 1998

(Utbildningsuppdragen för 1998 förs in under detta ärendet)
HS möte 97-12-11
97-12-11 Beslut budget 1998, Protokoll nr 4 § 31 HS-möte
98-06-16 Regeringsbeslut kopia 10 U98/2215/UH. Anvisningar avseende redovisning av
anslagsbelastning för den grundläggande utbildningen i samband med
delårsrapporten avseende budgetåret 1998
98-10-22 Skriv fr förvaltningschefen till Biblioteksnämnden ang äskande av medel
98-10-29 Skriv fr RRV samrådsprotokoll ang intern revision
98-11-12 Beslut Internrevisionsplan för budgetår 1998
98-11-12 HS möte nr 6 § 55 Internrevisionsplan med beslut att fastställa denDnr 3.2-638/97
Verksam-
hetsplan

30/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län och Högskolan i Kalmar om utnyttjande av högskoleadjunkter och högskolelektor av Landstinget. Centralförvaltningen, HiK B Sedvall

31/10
2010-12-15 Tjänstledighetsansökan
fr.o.m 1997-05-01 t.o m. 1998-06-30
för uppdrag som huvudsekreterare i regeringens "Kommitté för europeiskt skoldatanär", U 1997:06
Stellan Ranebo Örn Taube 98-01-15 Ansökan beviljad
32/10
2010-12-15 Avtal mellan Kommittén för europeiska skoldatanätet U1997:06 (Dnr 2/98)
och Högskolan i Kalmar ang uppdrag för Stellan Ranebo.
Tidplan: 98-01-01--03-31
Centralförvaltningen, HiK B Sedvall 98-04-02 Avtal Dnr 10/98 och Dnr 9/98 mellan Kommittén för europeiska skoldatanätet U 1997:06och uppdrag för Stellan Ranebo HiK.
Tidplan: 98-04-01--06-30
98-06-08 Två avtal nr 19 resp 20 ang assistenttjänst resp adm service t kommittén,
Tidsplan för båda: 98-07-01--98-08-31
98-09-21 Protokollsutdrag fr Utbildningsdepartementet med Beslut U98/3267/A att entlediga S.Raneby från uppdraget som huvudsekreterare i kommittén för europeiska skoldatanätet med verkan fr. o. m 1 november 1998

33/10
2010-12-15 Tempus Phare
Joint European Project Grant
Contract No S JEP-12204-07
mellan European Community och Lódz Technical University och inst för teknik
Period: 97-12-15--2000-12-14
European Commission G Johansson

34/10
2010-12-15 Skriv ang ansökan om examensbevis Mohammad Kazem Haghnegahdar A Bertilsson

35/10
2010-12-15 Anmälan ang misstanke om fuskförsök 98-10-14 ? (datumet) Inst för teknik, HiK Örn Taube 98-01-27 Skriv t prefekten med begäran om yttrande
98-01-27 Skriv t studenten med begäran om yttrande
98-01-29 Yttrande fr inst för teknik
98-02-03 Yttrande fr studenten
98-02-27 Protokoll disciplinnämnden

36/10
2010-12-15 Utlysning av Candelia AB stipendium till bästa examensarbete för livsmedelkemister.

kop t H Hallmer (är med i juryn)
Rektorskansliet HiK Örn Taube

37/10
2010-12-15 Rektorsbeslut protokoll 98-01-19
Föreskrifter för uppdragsutbildning
Rektorskansliet HiK E Örtengren

38/10
2010-12-15 Rektorsbeslut 98-01-19
Högskolans engagemang i KY-utbildningar
Rektorskansliet, HiK E Örtengren

39/10
2010-12-15 anhållan om ekonomiskt stöd till symposiet
Fritz Wigforss - 50-talets vägröjare - en pedagog för 90-talet
Från: Inga Elgqvist-Saltzman (KaPe-projektet) och Stig Sjödin
Inst för pedagogik/metodik, HiK Örn Taube

40/10
2010-12-15 Enkät Dnr I 4-6/98 ang forskning om ekonomisk brottslighet Brottsförebyggande rådet Per Fagrell 98-02-12 Enkät insänd
41/10
2010-12-15 Remiss U97/3961/S
Betänkandet Att erövra omvärlden - Förslag till läroplan för förskolan
SOU 1997:157

(remissen har gått direkt till pe/me i nov -97!!)
Utbildningsdepartementet Stig Sjödin 98-01-22 Svar på remiss
42/10
2010-12-15 Hemställan om att utöka Christina Ackesjös tjänst som inst.sekr från nuvarande 60% till 80% fr o m 98-01-01.

Hemställan om att inrätta en tjänst som biomedicinsk analytiker, 75% på inst.
Inst för naturvetenskap, HiK Örn Taube 98-02-03 Beslut att inrätta en tjänst som biomedicinsk analytiker
98-02-03 Beslut att utöka Christina Ackesjös tjänst från 60-80%.
98-03-24 Utlysning av tjänst som Biomedicinsk analytiker. Sista ans.dag 98-04-09
98-06-22 Förordnandeprotokoll för Sara Gunnarsson

43/10
2010-12-15 hemställan om att inrätta två doktorandtjänster inom Marin ekologi :
En doktorand inom E.Granélis professur
En doktorand med externa medel, EU-Nutox Lund 50% samt SKB 50%
Inst för naturvetenskap, HiK
98-01-23 Utlysning av tjänst som: Två doktorander i marin ekologi med placering vid
inst för naturvetenskap.
Sist ans.dag 98-02-16

44/10
2010-12-15 97-12-11 Skriv ang Samverkan kring projektet Det ekologiska samhället Valstadskolan,Gamleby. Garpe, Gamleby H Hallmer 98-01-20 Skriv t Garpe
45/10
2010-12-15 Överklagande ang antagningsbeslut Vojciech Warnecki,Malmö E Örtengren 98-01-20 Fax till överklagandenämnden
46/10
2010-12-15 Skriv ang omprövning av beslut


För yttrande: S.Sjödin
För åtgärd : B.Sedvall
Maria Olson, Göteborg B Sedvall 98-02-09 Skriv fr Maria Olson
98-02-10 Svar till Maria Olson
98-02-17 Svar till Maria Olson
98-03-03 Svar fr E.Örtengren till Maria Olson

47/10
2010-12-15 Avsättning av medel avseende särskilda handikappändamål för budgetåret 1998.
Doss 462, dnr 0196/98, doknr 001


Under nov kommer uppgifter att begäras in
Stockholms Universitet S Lindberg

48/10
2010-12-15 enkät
En möjlighet att utvärdera högskolans utbildningar
Dnr 98/0192
SCB E Örtengren 98-01-29 Besvaras ej enl EÖ
49/10
2010-12-15 Ärendeförteckning till justitiekanslern
Dnr 152-98-23
Justitiekanslern Registrator 98-02-10 Svar insänt
50/10
2010-12-15 Avtal mellan KK-stiftelsen och Högskolan i Kalmar
Projekt: "IT-Kalmar län"
(Det goda exemplet)

Ansökan har dnr: 3.3-509/96
KK-stiftelsen Örn Taube 98-03-26 Komplettering till avtalet med KK-stiftelsen
98-04-07 Ett exemplar av kompletteringsavtalet sänt till KK-stiftelsen
00-09-08 Skriv fr KK-stiftelsen ang Förlängning av projektet 1996/2178 IT Kalmar län
02-04-15 Skriv fr KK-stiftelsen ang förlängd dispositionstid tom 2002-09-30Dnr 3.3-
509/96,
573/95

51/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av en halvtidstjänst,assistentjänst vid International Office. Internationella sekretariatet, HiK Örn Taube 98-02-03 Beslut
98-02-12 Utlysning internt, Högskolans hemsida, Lilla Nyckelen om tjänst som:
Assistent 50 % vid Högskolans international office. Sista ans.dag 98-03-02
98-03-13 Förordnandeprotokoll för Elisabeth Jansson

52/10
2010-12-15 Utlysning av företagarnas i kalmar län stipendium till bästa examensarbete för ingenjörshögskolan. Rektorskansliet, HiK Örn Taube 98-06-10 Ansökan fr Lars Bergquist,Vårvägen 2, Kalmar
98-06-10 Ansökan fr Robert Holm Mi:3P, Övre vägen 32, Timmernabben
98-0617 Ansökan fr Svante Hoberg(Twister), Hedegatan 19, Helsingborg
98-06-17 Ans fr Svante Hoberg, Helsingborg och Tomas Thuresson, Blåsippevägen 3,
Gamleby (Mediacenter)
98-06-17 Ans fr Rodrigo Navarrete,Oskarshamn
98-06-17 Ans fr Daniel Blomqvist och Birgitta Forsberg,Färjestaden (Modellering och simulering av SBR-tank)
98-06-18 Ans fr Frida Molin och Anna Heyman (Kryckkäpp)
98-06-18 Ans fr Martin Eveborgn (Boggihjulsstyrning)

53/10
2010-12-15 Hemställan om tillsättning av ny tjänst som universitetslektor i miljöteknik vid inst för teknik Inst för teknik, Hik Örn Taube 98-06-17 Beslut bevilja hemställan
Intern utlysning: Sista ans.dag 98-07-02
98-07-01 Ans fr William Hogland,Skarpskyttevägen 28 C,226 42 Lund
98-07-02 ans fr Göran Wall, Solhemsgatan 46, 431 44 Mölndal

54/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av ny tjänst som:
forskande universitetslektor i automation/mätteknik vid inst för teknik
Inst för teknik, HiK Örn Taube 98-03-17 Komplettering till hemställan från inst för teknik
99-03-25 Överförd till personaldiariet med nytt nr 2.2-P51/99Se nytt Dnr 2.2-P51/99
55/10
2010-12-15 skriv ang antagning Anna Claesson, Västerås M.Johansson

56/10
2010-12-15 Beslut Kostnader för FOKUS-projektet 1997 Rektorskansliet, HiK Örn Taube

57/10
2010-12-15 Hemställan om beslut om finansiering av tjänstenedsättningar Inst för samhällsvetenskap med ekonomi B Sedvall 98-01-26 Beslut finansieras av kontot för rektors oförutsedda utgifter
58/10
2010-12-15 Beslut
Medel till XL (Experimentlaboratorium)
Rektorskansliet, HiK B Sedvall

59/10
2010-12-15 Konsultavtal Dnr 24/97
Uppdragsgivare: Kommittén för europeiska skoldatanätet U 1997:06 (Utb.dep)
Uppdragstagare: Stellan Ranebo. Uppdrag: Framtagning av info.tryck för European Schol..
Uppdragsledare: Björn-Axel Johansson
Tidsplan: november 1997 med leverans senast 98-01-12
Centralförvaltningen, HiK B-AX

60/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av lektorstjänst i företagsekonomi vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi Inst för samhällsvetenskap med ekonomi Örn Taube 98-02-03 Beslut
98-02-27 Ansökan från Johan Gaddefors
98-03-30 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
98-05-20 Förordnandeprotokoll för Johan Gaddefors

61/10
2010-12-15 Begäran om anbud rörande: Inredning laboratorier, Kv Eldaren i Kalmar
Centrum för marinbiologi och akvatisk miljöteknik
Centralförvaltningen, HiK B Sedvall 98-01-26 Anbud inkommet från KEBO lab, Spånga, LabRum AB, Stockholm, Iab AB, Bjärnum
98-01-27 Protokoll öppnande av anbud
98-02-09 Beslut anta LabRum AB, Stockholm
98-04-03 Beslut Beställning ang utbyggnad verkställd av Räta Linjen enl skissritning
S980327Kop
3.3-436/96

62/10
2010-12-15 Begäran om offert på Lås-Vårdhögskolan Centralförvaltningen, Hik K-H Nilsson 98-01-07 Offert från Kalmar Låsservice AB
98-01-27 Offerten godtagen

63/10
2010-12-15 Beslut rörande utnyttjande av hyrbilar Rektorskansliet, HiK B Sedvall

64/10
2010-12-15 Avtal mellan Inst för naturvetenskap och Candelia.
Projekt: del B (inriktning Livsmedelsteknik) i kurspaketet Livsmedelskemi,mikrobiologi och teknologi
Period: våren -98
Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer

65/10
2010-12-15 Anmälan om studieuppehåll Susanne Jonsson, Oskarshamn K Wahlin 98-01-07 Beviljat
66/10
2010-12-15 Anmälan om studieuppehåll Sofia Abrahamsson, Färjestaden K Wahlin 98-01-07 Beviljat
67/10
2010-12-15 Anmälan om studieuppehåll Ann-Katrin Karlsson, Kalmar K Wahlin 98-01-07 Beviljat
68/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Maria Söderström, Kalmar K Wahlin 98-01-07 Beviljat
69/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Maria Pålsson, Fliseryd K Wahlin 98-01-30 Beslut
70/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Magdalena Karlsson, Virserum K Wahlin 98-01-30 Beslut
71/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Sandra Talabér, Kalmar K Wahlin 98-01-30 Beslut
72/10
2010-12-15 Anmälan om studieuppehåll Eva Schwab, Kalmar K Wahlin 98-01-30 Beslut
73/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Emma Hilén, Kalmar K Wahlin 98-01-30 Beslut
74/10
2010-12-15 Anbudsinfordran avseende:
Tillgång och användning av FirstClass Intranetserver.
Projekttid: V809-39
Räddningsverket, Karlstad N Nilsson 98-02-06 Inget anbud lämnas
75/10
2010-12-15 Avsiktsförklaring:
nNchinriktningar som Industriellt Utvecklingscentrum i Mönsterås avser att bedriva i sin kommande verksamhet.
Inst för teknik, HiK G Johansson 98-01-29 Ett ex skickat till AB B.Åkesson, Mönsterås
76/10
2010-12-15 förslag från inst på ledamot i Högskolans Forskningsnämnd. Inst för vårdvetenskap och socialt arb,HiK Örn Taube 98-02-02 Beslut
77/10
2010-12-15 Förordnande för Göran Ginberg, Visby att vara examinator för Skepparexamen fr o m
98-01-01 och tills vidare, dock längst intill 98-12-31
Inst för sjöfart och drift, HiK B Schött

78/10
2010-12-15 Skriv fr Hannes Danilov ang samarbete i turistutbildning Lääne Maavalitsus, Haapsalu N Nilsson 98-02-26 Svar till Govenor Hannes Danilov
79/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som projektledare inom ramen för projektet IT-Kalmar vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi. Mikael Lindmark, inst för samh.
98-02-02 Beslut
80/10
2010-12-15 Skriv fr Studentservice ang ans om examensbevis Marie Almqvist, Kalmar A Bertilsson

81/10
2010-12-15 Skriv fr Studentservice ang ans om examensbevis Yvonne Karlsson, Kärna A Bertilsson

82/10
2010-12-15 Skriv fr Studentservice ang ans om examensbevis Douglas Heilborn, Sundbyberg A Bertilsson

83/10
2010-12-15 Trafiksäkerhetens FoU-plan 1998-2000
Beteckning TR80 98:859

Sista ans.dag 98-09-01
Statens Vägverk Per Fagrell 98-03-15 Ingen ansökan insänd från HiK
98-08-31 Ingen ansökan insänd från HiK

84/10
2010-12-15 Dnr 18/98
Begäran om utseende av representant i Ledningsgruppen för KY-utbildningen
Reklam- och industrifoto med digital inriktning
Gamleby Folkhögskola E Örtengren 98-02-09 Svar till Gamelby Folkhögskola. Repr utsedd: L.Oredsson
85/10
2010-12-15 Offert-104
Inbrottslarm Näringslivscenter Fabriksgatan Kalmar
Elia Entreprenad AB, Trekanten B Sedvall 98-02-02 Offerten antas enl alt 1
86/10
2010-12-15 Skriv till institutionsstyrelserna vid Högskolan i Kalmar
Kriterier för fördelning av medieanslag, beg synpunkter
Biblioteksnämnden, HiK B Jansson 98-03-02 Skriv fr inst för sjö
98-03-03 Skriv fr inst för samhällsvetenskap med ekonomi
98-03-09 Skriv fr inst för språk/kultur
98-03-11 Skriv fr inst för naturvetenskap

87/10
2010-12-15 98/0351
Forsknings och utvecklingsverksamhet vid universitet och högskolor 1997
Datainsamling
SCB Per Fagrell 98-03-06 Svar insänt till SCB
88/10
2010-12-15 Reg nr 842-249-98
Inbjudan att ansöka om medel för projekt avsedda för konstnärers engagemang i den högre utbildningen, särskilt inom områdena naturvetenskap,teknik och medicin
Skickat till: H.Hallmer, G.Johansson,E.Zander,L.Oredsson
Ans.dat: 12/3 skissans. Den 14/5 fullständig ans.
Högskoleverket H Hallmer 98-03-09 Skissansökan sänd till Högskoleverket från inst för språk och kultur
98-04-07 Inbjudan från Högskoleverket till L.Oredsson att inkomma med en fullständig
projektansökan
98-05-04 Ansökan insänd till Högskoleverket
98-06-11 Beslut om tilldelning av medel från Högskoleverket
98-07-20 Kontrakt mellan Högskoleverket och inst språk/kultur
99-04-16 Beslut fr högskoleverket:förlängd dispositionstid för medel avseende programmet konstnärligt perspektiv.... Nytt datum för redovisning 99-06-30
99-08-20 Redovisning insänd fr språk/kultur HiK till Högskoleverket ang projektet

89/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till konferensen Oikos 16, Kalmar 2-4 februari, kollektivt för 10 forskare
inst naturvetenskap
Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-11 Tillägg till ansökan från Jan Herrmann
98-03-16 Beslut fr forskningsnämnden

90/10
2010-12-15 anmälan om studieuppehåll Jessica Ljungdahl, Gamleby K Wahlin 98-02-03 Beslut
91/10
2010-12-15 Anmälan om studieavbrott Anders Arfwedson K Wahlin 98-02-03 Beslut
92/10
2010-12-15 Dnr 930-1088-96
Doss 32
En forskarskola i Miljöledning vid KTH
För åtgärd: Per Fagrell,Göran Borgö,William Hogland
KTH G.Borgö,PF 98-03-19 Skriv med beslut om att utse William Hogland fr HiK som representant i
styrelsen för forskarskolan KTH
2000-01-27 Skrivelse fr KTH ang en forskarskola och förslag till gemensam diskussion på temat

93/10
2010-12-15 Teknikbrostiftelsens finansiering av Regionala projektledare Kunskapsbron (Teknikbrostiftelsen) Örn Taube 99-03-08 Skriv fr Teknikbrostiftelsen ang beg om redovisning av medlens anvädning av finansiering av regional projektledare.
99-03-18 Redovisning av medel fr Teknikbrostiftelsen i Lund för 1998 skickat till Teknopol ABDnr 2.21-
71/95

94/10
2010-12-15 001-98eö
Beviljade medel för Expertutbyte med central- och östeuropa ang inbjudan av Mrs Audroné Alijosiuté
Svenska Institutet H Hallmer 97-12-30 Ansökan insänd till Svenska institutet om bidrag för personutbyte ECAT-kontoret i Litauen, Kaunas och Forskarskolan Agenda 21.
95/10
2010-12-15 Kontrakt nr 98-31
Projekt: Syntetiska receptorer och emzymer för bioteknik- och undervisningsändamål för -98
Centrala Försöksdjursnämnden H Hallmer

96/10
2010-12-15 Avtal om drift av LADOK
Period: 98-01-01--12-31
Lunds Universitet,studerandeenheten E Örtengren

97/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning i Psykoterapi 60 poäng Högskoleverket Örn Taube

98/10
2010-12-15 Dnr 80101
Utfärdande av examensbevis avseende utbildning vid mer än en högskola
Högskolan i Halmstad A Bertilsson 98-02-05 Svar till Högskolan i Halmstad
99/10
2010-12-15 Expertarvode till Annika Andrae Thelin Personalavd, HiK B Sedvall 98-02-06 Beslut period 98-01-01--06-30 50% av tjänst inom utvecklingsprojekt:
"Lärarutbildare och lärare som forskningsanv... enl överenskommelse med
SkolverketDnr 1.52-
417/95
Avtal Skol-
verket,HiK

100/10
2010-12-15 Avtalsbekräftelse
Projekt: Reparation Ölandsbron
Avtal mellan NCC och inst för naturvetenskap
NCC, Kalmar


101/10
2010-12-15 Uppgifter om användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. Centrala försöksdjursnämnden Ulf Lidman

102/10
2010-12-15 Hemställan om automatisk överföring från universitetsadjunktstjänst till universitetslektorstjänst. Inst för pedagogik/metodik, HiK B Schött 98-03-25 Skriv fr E.Elmeroth


Se även
Dnr 2.2-
278/98

103/10
2010-12-15 Avtal om tillfällig uthyrning av lokal i kv Korpen mellan Netsight AB, Kalmar och HiK
Hyrestid: 98-01-01--10-31
Netsight AB, Kalmar B Sedvall

104/10
2010-12-15 Ansökan om medel för TV-distribution och utsändning av Ungdomsparlamentet 13-.14
mars 1998
Landstinget i Jönköpings län B-A X

105/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, inst för pedagogik och metodik och Oskarshamns kommun ang uppdragsutbildning.
Projekt: 6-9 åringar i barnomsorg och skola, 5p
Inst för pe/me, HiK Stig Sjödin

106/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, inst för pedagogik och metodik och Kalmar kommun,barn- och ungdomsförvaltningen ang uppdragsutbildning.
Projekt: Att sätta gränser, 5 p
Inst pe/me, HiK Stig Sjödin

107/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, inst för pedagogik och metodilk och Kalmar kommun, barn- och ungdomsförvaltningen ang uppdragsutbildning.
Projekt: Arbetslagsutbildning
Inst pe/me, HiK Stig Sjödin

108/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar, inst för pedagogik och metodik och Kalmar kommun, barn- och ungdomsförvaltningen ang uppdragsutbildning.
Projekt: Dyslexi
Inst pe/me, HiK Stig Sjödin

109/10
2010-12-15 Uppdragsavtal mellan Naturvårdsverket och Högskolan i Kalmar.
projekt: Granskning av metallrapporter
Inst för naturvetenskap, HiK H HallmerOffert dnr
3.9-653/97

110/10
2010-12-15 Arvodesuppdrag som professor emeritus
under perioden 98-01-01--12-31
Personalavdelningen, HiK B Schött

111/10
2010-12-15
Institutionen för teknik B Schött 98-02-19 Beslut bevilja hemställan
112/10
2010-12-15 Ansökan om medel till doktorandkurs i Metapopulationsekologi
Från: Inst för naturvetenskap, kursdeltagare: Per-Eridc Betzholtz,Irene Bohman
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-05-26 Beslut fr forskningsnämnden
113/10
2010-12-15 Beställning/avtal nr 73341-98-113 avseende:
Utredning av effekter för turismnäringen i Oskarshamns kommun vid ett slutförvar av använt kärnbränsle inom kommun.
Avtalet är mellan inst för samhällsvetenskap och EuroFutures AB, SKB
SKB
97-12-03 Offert till EuroFutures AB från inst för samhällsvetenskap med ekonomi
98-07-29 Kompletterande beställning till utredningen "Konsekvenser för besöksnäringen"
(Beställningsnr 73341-98-013)

114/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Nr H 2 012-03
Hyresvärd: Akademiska Hus i Lund AB
Hyresgäst: Högskolan i Kalmar
Lokal: Esplanaden 2, Kv Rostad 1, Förråd. Hyrestid: 96-10-01--2004-12-31
Akademiska Hus B Sedvall

115/10
2010-12-15 Ansökan från inst för teknik om Högskolesamarbete med central- och östeuropa 98/99
Projekt: Studieresa till Technical University of Lodz, Polen
Tidplan: 99-04-01--06-20
Svenska Institutet G Johansson

116/10
2010-12-15 73-305-98
Ökad handlingskompetens inom lärarutbildningarna genom internationellt samarbete
Högskoleverket Örn Taube 98-03-18 Ansökan insänd från inst pe/me Gunnel Ölmebring samt Anders Raustorp
98-04-01 Skriv fr Högskoleverket ansökan ang Raustorp lärarutbyte med Arizona State University beviljad.
98-04-01 Skriv fr Högskoleverket ans ang Gunnel Ölmebring lärarutb. Universitetet i Riga avslagen
98-05-27 Skriv med redovisning av planering ang int.av lärarutb. till Högkoleverket med
uppgift om att prof.Robert P Pagrazi är intr av lärarutbyte med HiK

117/10
2010-12-15 Ansökan om medel för högskolesamarbete med Central- och Östeuropa för 98/99
Internationell kurs i Miljövetenskap: Perspectives on Environment and Sustainable Development i the Baltic Sea Region, 40 p
Svenska Institutet H Hallmer 98-07-16 Beslut fr Svenska institutet att bevilja medel
99-06-24 Redovisning från svenska institutet gällande Visbyprogrammet: projekt och nätverk.

118/10
2010-12-15 Beslut Terminstider för läsåret 1998-1999
Centralförvaltningen, HiK Örn Taube

119/10
2010-12-15 Päivi Jokela utses som tillförordnad prefekt under tiden 98-02-16--02-20 med rätt att teckna utbetalningsorder för inst då prefekt Håkan Hallmer har semester Inst för naturvetenskap H Hallmer

120/10
2010-12-15 RRV dnr 33-1998-0335
Enkät om intäkter och kostnader för avgiftsbelagd verksamhet år 1997
RRV S Lindberg 98-03-03 Svar på enkäten
121/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Eukaryot Hb, c/o Lars Björk, Nacka och
Balsgård SLU
Projekt: Introduktion av biologiskt material som råvara för industriell produktion.
Period: 980101--12-31
Inst för naturvetenskap H Hallmer

122/10
2010-12-15 Beslut beviljad ansökan om stöd. (1997-06-05)
Ansökan gjord av Ian A Nicholls, inst för naturvetenskap
Medel rekv från Sveriges universitets- och högskoleförbund.
Swedish British Academic Co Programme H Hallmer

123/10
2010-12-15 Beslut ref.nr 970716
Beviljat medel till ansökan fr Ian A Nicholls, inst för naturvetenskap (97-06-05)
Projekt: Inköp material och utrustning för forskningsprojektet "Syntetiska receptorer och enzymer för bioteknik- och undervisningsändamål.
Crafoordska Stiftelsen H Hallmer

124/10
2010-12-15 Avtal mellan länsstyrelsen i Blekinge, Miljöövervakningen och Högskolan för utveckling av metod för övervakning av grunda vegetationsklädda mjukbottnar - avseende högre växter.
Dnr 238-736-98
Inst för naturvetenskap H Hallmer

125/10
2010-12-15 Utlysning via Arbetsförmedlingens Platsjournal:
Vikarierande administrativ samordnare, föräldrarvikariat på inst för teknik.
Personalavdelningen,HiK H Persson 98-02-17 Ansökningar inkommit från:
Hanna Nilvall,Kalmar
Kristina Fors Kennerfalk, Kalmar
Ingela Ellerstedt, Kalmar
Dorothy Nelson, Ljungbyholm
Charlotta Björklund, Kalmar
Anne Karlsson, Älmeboda
Torbjörn Sjövall, Jönköping
Yvonne Wallin, Piteå
Erik Gladysz, Kalmar
Sverker Hedsjö, Kalmar
Monica Wiberg, Uppsala
Jenny Kennemar, Vissefjärda
Christine Knutsson, Kalmar
98-03-10 Förordnandeprotokoll för Christine Knutsson

126/10
2010-12-15 röstlängder för val av elektorer i elektorsförsamlingarna vid HSFR och SFR.


För åtgärd: Nils Nilsson, Lars Oredsson
Lunds Universitet N Nilsson 98-02-27 Svar till Lunds universitet
127/10
2010-12-15 Förodnandeprotokoll för Ingbert Karlsson som avdelningsdirektör med placering vid gemensamma förvaltningen Personalavdelningen, HiK H Persson

128/10
2010-12-15 Beslut
Förvaltningsavgift på externa uppdrag
Inst för vårdvetenskap och socialt arb,HiK


129/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Utseende av ny ledamot i diciplinnämnden.
Bengt Löfstrand utsedd till ny ledamot att representera lärararna i diciplinnämnden
Rektorskansliet, HiK


130/10
2010-12-15 Utlysning internt Högskolans hemsida, Lilla Nyckelen av tjänst som Projektledare.
Sista ans.dag 98-03-09
Inst för teknik H Persson 98-03-30 Förordnandeprotokoll för Stina Larsson
131/10
2010-12-15 Avtal om ekonomisk förvaltning för Stiftelsen Rostads minnesfond
752-1128-98
mellan Stiftelsen Rostads minnesfond företrädd av Högskolan i Kalmar och
Kammarkollegiet, Stockholm
Kammarkollegiet


132/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll:
Val av repr till inst.styrelsen
Inst för vårdvetenskap och socialt arbete E Zander 98-02-18 Beslutsprotokoll
133/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Hik pe/me och Kunskapslyftet, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.
Projekt: Handledning kopplad till utvärdering av Kunskapslyftets verksamhet
Inst för pedagogik/metodik S Sjödin

134/10
2010-12-15 Avtal mellan Vägverket Region Sydöst, Jönköping och HiK, inst naturvetenskap enheten forskarskolan för Agenda 21.
Projekt: Miljöarbete
SA80-B 97:819
Kalmar Bilkooperativ/Pendling
Vägverket Region Sydöst H Hallmer 00-12-11 E-post fr Marianne Lindström till Stefan-la.berg ang rapport filmer m.m.
135/10
2010-12-15 Beslut
S.Sjödin ansvara för att ett regionalt utvecklingscentrum etableras i anslutning till Högskolan
Rektorskansliet, HiK Örn Taube

136/10
2010-12-15 Ansökan från Philip Lalander Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-02-13 Beslut fr forskningsnämnden
137/10
2010-12-15 Ansökan från Per Pettersson Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-02-13 Beslut från forskningsnämnden
138/10
2010-12-15 Hemställan om medel ang arbete i ITEF:s regi Leif Nilsson, inst för samhällsvetenskap Örn Taube 98-02-20 Beslut
98-02-24 Skriv fr Leif Nilsson
98-02-24 Svar till L.Nilsson

139/10
2010-12-15 Avtal mellan Sjöbefälsskolan (Kalmar Maritime Academy) och Swedish Maritime Administration (Sjöfartsverket)'Avseende framtagande utbildningsplan för den Estonian Centre for Maritime Sjöfartsverket R Zeberg

140/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som ekonomiassistent vid Centralförvaltningen. Annika Andersson, HiK S Lindberg 98-02-24 Beslut. Entledigandet beviljas
141/10
2010-12-15 anhållan om studieuppehåll på programmet Elektroingenjör Anders Jönsson, Tingsryd G Johansson

142/10
2010-12-15 Beställning av uppdrag: Utvärdering Nyföretagande i Hultsfreds kommun, steg 1" Hultsfreds kommun N Nilsson 98-02-04 Offert till Hultsfreds kommun
143/10
2010-12-15 Överenskommelse mellan ITT Flygt och inst för teknik. Finansieringen avser Jan Stenis insatser Institutionen för teknik G Johansson

144/10
2010-12-15 Slutlig redovisning av erhållna SIDA-bidrag för projektet "Miljö- och naturvård" i Polen mellan Studentkåren och inst för naturvetenskap och SIDA SIDA, SEO-byrån, Stockholm H Hallmer 98-04-06 Kostnadsspecifikation sänd till SIDA
145/10
2010-12-15 Contract MAS3-CT97-0149 EU-kommissionen,Bryssel E Granéli 98-03-12 Kontrakt i retur från EU undertecknat
98-06-02 Beslutsbrev-villkor fr Nutek ang DOMTOX - MAST III- tilläggsfinansiering EU
Projektnr P10084-1. Doss/Dnr 1S12-97-08212
98-10-01 Ansökan om inrättande/tilldelning av stipendium avd f Marin Vetenskap
. (Edna Granéli)
Stipendiat: Willem Stolte. Anslagsgivare: DOMTOX-EU.
Tidpunkt: 980901--010831.
98-10-01 Beslut om att stipendiet inrättas
99-03-11 Redovisning och brev fr kommissionen om förlängd projekttid
99-04-22 Ansökan om inrättande/tilldelning av stipendium DOMTOX-EU för Willem Stolte inst na. fr o m 990301--990831
99-06-02 Skriv ang contrakt MAS3-CT97-0149 fr J-P Boisson, Bryssel
00-03-17 Ekonomisk redovisning
00-06-29 Skrivelse med ekonomisk redovisning från CNRS Muriel Chevalier avseende period 99-03-01--00-02-29
01-04-26 Part D Cost Statement Summary för perioden 00-03-01--01-02-28

146/10
2010-12-15 Överenskommelse mellan William Hogland och Högskolan i Kalmar Inst för teknik Per Fagrell 98-06-18 Beslut fr forskningsnämnden
147/10
2010-12-15 Avtal mellan Arbus och Centrum för miljöteknik, ist för teknik
Projekt: Utbildning "Företagets miljöarbete" som del av kursen "Görna jobb"
Avtalstid: 97-12-08--98-12-31
Arbus G Johansson

148/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsanslag
Projekt: Värdering av integrerad hantering av tungmetallflöden i den svenska bio-
energibranschen.
Medsökande: Bo Bergbäck, Katarina Jörgensson
NUTEK E Arrhenius

149/10
2010-12-15 Dnr 752-1167-98
Avtal om ekonomisk förvaltning för Stiftelsen Sjöbefälsskolans i Kalmar samfond
Kammarkollegiet, Stockholm S Lindberg

150/10
2010-12-15 Ans ang Swedish National Contribution to GEF/UNEP Global Int Water Assessment
(GIWA)
Swedish International Dev,Stockholm E Arrhenius 98-04-22 Skriv fr SIDA med erkännande av mottagande av framställan om svenskt stöd till projekt GIWA
151/10
2010-12-15 Budgetunderlag 1999-2001 Utbildningsdepartementet S Lindberg

152/10
2010-12-15 Internannonsering
Doktorand i farmakologi/neurofysiologi till inst för naturvetenskap.
Sista ans.dag 98-03-20
Personalavdelningen, HiK B Schött 98-03-30 Förordnandeprotokoll för Caroline Magnusson
153/10
2010-12-15 Skriv ang ansökan om examensbevis Anna Carlsson, Jönköping A Bertillson

154/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som institutionssekreterare vid inst för teknik Anna Crona, inst för teknik Örn Taube 98-03-02 Entledigandet beviljas
155/10
2010-12-15 m a k u l e r a d

§
156/10
2010-12-15 Kommunikationspolicy för Högskolan i Kalmar Informationsavdelningen, HiK Örn Taube

157/10
2010-12-15 Skrivelse ang Högskolans internationalisering Peter Rohmée, Skanör Örn Taube

158/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Astrid Lindgrens skola i Vimmerby.
Projekt: tre fortbildningsdagar i Biologi och Miljöfrågor
Astrid Lindgrens skola i Vimmerby H Hallmer 98-10-02 meddelande om att det inte blev något avtal alltså denna post makulerad
159/10
2010-12-15 Kontrakt Dnr 970982, ans.reg nr 97370
Kontrakt för Edna Granéli
Utrustning: Sorterande flödescytometer till akvatiskt forskningscentrum för 1998
Forskningsrådsnämnden E Granéli

160/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för naturvetenskap och Ingelstorpsskolan
Projekt: Kurs naturresurshushållning och miljövård inom areella näringar
Ingelstorpsskolan, naturbruksgymnasiet H Hallmer

161/10
2010-12-15 Lokala föreskrifter
Avgiftsfri utbildning
Centralförvaltningen,studentservice E ÖrtengrenDnr 1.9-702/97
Skriv t Hög-
skoleverket

162/10
2010-12-15 Omfördelning av lönemedel för Leickts doktorandtjänst till en projektanställning för att genomföra projekt: hjärtinfarkt enligt plan
Ans fr Sten Ohlson
Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-04-08 Beslut fr forskningsnämnden
163/10
2010-12-15 Offert dnr 8309-96-11009
Målgruppen små och medelstora företag
"Den tredje uppgiften"
NUTEK G Borgö 98-05-20 Beslut om tilldelning av medel
98-06-18 Utkast till finansieringskontrakt fr Nutek
98-07-28 Ang tillägg i kontrakt för beviljade ramanslag fr Nutek

164/10
2010-12-15 Offert dnr 8309-96-11009
Projekt: Målgruppen små och medelstora företag
"Den tredje uppgiften"
KK-stiftelsen G Borgö 98-05-20 Beslut om tilldelning av medel
98-06-18 Utkast till finansieringskontrakt fr Nutek
98-07-28 Ang tillägg i kontrakt för beviljade ramanslag fr Nutek
98-09-03 Rekvisition till NUTEK av förskott för period 1 ang samverkan mellan mindre högskolor och näringsliv
98-09-04 Skriv fr NUTEK med slutlig version av kontrakt med villkor för utbetalningarna från NUTEK för period 1 och från KK-stiftelsen för period 2.
98-12-16 Skriv fr KK-stiftelsen och NUTEK ang uppföljning av beviljade ramanslag
99-02-24 Skriv till NUTEK ang uppföljning samt uppbyggnad av funktioner inom högskolan i samverkan med näringslivet
99-04-09 Skriv Dnr 8309-96-11009 fr NUTEK ang uppföljning av beviljade ramanslag.
Äskande av medel ur premiepotten kan ske .
99-04-12 Skriv fr KK-stiftelsen ang förstärkt samverkan med medel för enskilda företagsdoktorander
99-04-29 Ansökan till NUTEK fr G.Borgö av medel ur premieringspotten
99-09-21 Skrivelse fr KK-stiftelsen med begäran om konkretiseringar av ansökningarna
som ska vara inkommna till KK-stiftelsen senast 99-11-12
99-11-30 Skriv fr KK-stiftelsen med inbjudan till att söka resterande medel ur den s.k premieringspotten
99-12-15 Beslut fr KK-stiftelsen ang enskilda företagsdoktorander enl ansökan. Doktorand Sune Berg, handledare Ian Nicholls
01-03-14 Skriv fr KK-stiftelsen/NUTEK ang lägesutvärderingen för programsatsningen 60+60 Mkr med beslut om utnyttjandet av implementeringsbeloppet 5 Mkr

165/10
2010-12-15 Överföring av "Ramavtal avseende GSM" med COMVIQ GSM AB till Tele2 AB. COMVIQ GSM AB Örn Taube

166/10
2010-12-15 Begäran om entligande från tjänst som projektassistent vid Centrum för miljöteknik, inst för teknik. Pernilla Axelsson, inst för teknik Örn Taube 98-03-05 Entledigandet beviljat
167/10
2010-12-15 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet för XL-labbet Barn-och ungdomsförvaltningen Kalmar E Idermark

168/10
2010-12-15 Ansökan om medel för samarbetsresa till ST.Petersburg state technicla university från William Hogland, inst för teknik Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-03-30 Beslut fr forskningsnämnden
169/10
2010-12-15 Ansökan om medel för konferensdeltagande i III iNt Butterfly Ecology and Evolution Symposium i Mt.Crested Butte Colorado, USA från Per-Eric Betzholz, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-05-06 Beslut fr forskningsnämnden
170/10
2010-12-15 Ansökan om medel för forskarutbyte naturvetenskap-miljöpsykolog från Erik Arrhenius, Agenda 21 forskarskola, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-04-08 Beslut fr forskningsnämnden
171/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens XV I Int Seaweed Symposium i Cebu, Filippinerna från Roland Engkvist, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden
172/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens i Ceby, Filippinerna från Torleif Malm, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden
173/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens i Espinho, Portugal från Dan-Olof Rooth, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden
174/10
2010-12-15 Ansökan om medel för presentation av rapport vid forskningskonferens i Berlin från Anders Steene, inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-06 Beslut fr forskningsnämnden
175/10
2010-12-15 Ansökan om medel för resa till Florida för deltagande i ögonforskningskonferens från J.Peter Gierow, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-03-16 Beslut fr forskningsnämnden
176/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Handläggare vid international office.
Sista ans.dag 98-03-30
Barometern B Schött 98-06-15 Förordnandeprotokoll för Karin Lundhgren Olsson
177/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som lektor i matematik vid inst för teknik Maurice de Gosson, inst för teknik G Johansson 98-03-06 Entledigandet beviljat
178/10
2010-12-15 Avtal mellan högskolan i Kalmar och Lunds universitet ang nyttjanderätt och systemförvaltning
ADB-baserat system för lokalbokning, kallat Locus
Lunds Universitet, byggnadsenheten I Karlsson 98-09-10 Skriv t Lunds universitet ang Uppsägning av avtal dat 98-02-16
179/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Lunds datacentral, LDC ant nyttjanderätten till lookalbokningssystemet Locus. LDC I Karlsson

180/10
2010-12-15 Ans angående stöd till Högskolans forskningsprogram Regionförbundet, Kalmar L o Werner

181/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Kv Eldaren 1, Barlastgatan 1
Kontraktstid: 98-06-15--2008-06-30
(Marinbiologiska, Kalmarsundslaboratoriet)
Skanska, Kalmar B Sedvall 98-09-11 Avsiktsförklaring avseende Kalmarsundslaboratoriet mellan HiK och Skanska
182/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som handläggare vid International Office vid Högskolan i Kalmar Maria Engelmark, Bergkvara Örn Taube 98-03-09 Begäran beviljad
183/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som forskningsingenjör vid inst för teknik Maria Ljungberg, inst för teknik
98-03-09 Begäran beviljad
184/10
2010-12-15 Studentinflytande i högskolan Utbildningsdepartementet E Örtengren 98-04-02 Svar till Utbildningsdepartementet
185/10
2010-12-15 Dnr 809-1606-98
Enkät om riskhantering
Kammarkollegiet I Karlsson 98-04-06 Svar på enkät till Kammarkollegiet
186/10
2010-12-15 Försäkran ang rätten att utnyttja Microsofts Selectavtal LDC M Andersson

187/10
2010-12-15 Skriv ang lokalförsörjningsfrågor underlag Statskontoret B Sedvall

188/10
2010-12-15 231-5694-96
Beslut. Fridlysning av fyra knäppare i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län H Hallmer

189/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmar Turistbyrå och Högskolan i Kalmar
Konsultarbete: Förutsättningar för Internetsatsning
Kalmar Turistbyrå N Nilsson

190/10
2010-12-15 Förfrågan om regionaliserade investeringsuppgifter Statistiska centralbyrån SCB A Andersson 98-03-09 Svar till SCB
191/10
2010-12-15 Inbjudan till möte om inrättandet av ett kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet Miljödepartementet B Sedvall

192/10
2010-12-15 Konsultkontrakt
Dnr 97:1597
mellan Skolverket och Högskolan i Kalmar inst för pe/me
Uppdrag: OECD-projekt
tid: 98-03-09--2001-12-31 (PISA-projektet)
Skolverket K Taube 98-04-09 Skriv fr SCB Dnr 98/957
98-04-24 Skriv t Skolverket
98-09-03 Överenskommelse mellan HiK och Lärarhögskolan i Stockholm

193/10
2010-12-15 Kontrakt P98-17/17 mellan
Banverket Produktion och HiK, inst för naturvetenskap.
Projekt: Arbetsplan för fordonsinventering.
Banverket Produktion, Borlänge H Hallmer

194/10
2010-12-15 Årsredovisning för Kalmar läns vårdhögskola för 1997 Landstinget i Kalmar län.

Övertaget från KVH 98-01-01
=======================
Utbildningsdepartementet E Zander

195/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i nautiska ämnen Inst för sjö Persavd 98-03-13 Beslut hemställan beviljas
98-03-23 Utlysning av tjänsten. Tjänst 2:B
98-06-15 Förordnandeprotokoll för Ulf Millerfelt

196/10
2010-12-15 Hemställan om utlysning av tjänst som universtitetsadjunkt i maskintekniska ämnen Inst för sjö Persavd 98-03-13 Beslut hemställan beviljas
98-03-23 Utlysning av tjänst. Tjänst 1:A

197/10
2010-12-15 Hemställan om att den vid inst existerande vakanta univadj i elteknik får benämningen universitetsadjunkt i marin el- och reglerteknik Inst för sjö Persavd

198/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Ärende: Uppdrag för Fil dr Mikael Alexandersson att utforma ett förslag till uppbyggnad av forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar
Rektorskansliet, HiK


199/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Ärende: Två uppdrag till Lennart O Werner
Rektorskansliet,HiK Örn Taube

200/10
2010-12-15 Remiss U98/1147/UH
Pm.Åtgärder mot sexuella trakasserier inom högskoleväsendet.
Utbildningsdepartementet B Schött 98-04-08 Svar till Utbildningsdepartementet
201/10
2010-12-15 Avtal mellan MEFAB Mekaniska Fjädrar AB och Centrum för miljöteknik vid inst för teknik, HiK
Projekt: Införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001 hos MEFAB
Avtalstid: 98-02-25--12-31
Mekaniska Fjädrar AB G Johansson

202/10
2010-12-15 Reg.nr 12-361-98
Yrkesexamina för vissa vårdutbildningar
Högskoleverket E Zander 98-03-24 Svar till Högskoleverket
98-05-11 Skriv t Högskoleverket

203/10
2010-12-15 RRV dnr 33-1998-0876
Avtal gällande Ingres NET med ODBC
RRV S Lindberg

204/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt i elektroteknik med inriktning mot elektriska drivsystem vid inst för teknik,
Sista ans.dag 98-03-27
Personalavd
98-03-31 Förordnandeprotokoll för Björn Andersson
205/10
2010-12-15 Enkät ang forskning 2000 Forskning 2000, Stockholm P Fagrell 98-04-29 Svar till Forskning 2000
206/10
2010-12-15 Enkät ang forskningsfusk Kommittén om forskningsetik P Fagrell 98-04-15 Svar på enkäten
207/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan avseende upphandling av inredningsprojektering för Högskolans nya bibliotek sänd till:
E.Kellander,Torparvägen 7240, 386 95 Färjestaden
Reinholtz & Ronnemark Inredn.ark, Bergängsvägen 24, 352 50 Växjö
FOJAB arkitekter,Box 1191, 221 05 Lund
Centralförvaltningen HiK B Sedvall 98-03-24 Anbudsförfrågan sänd till: Studio 31 inredningsark AB, Västra Hamngatan 18
411 17 Göteborg, Dick Johansson
98-03-25 Anbud inkommet från Reinholtz & Ronnemark inr.ark, Växjö
98-03-30 Anbud inkommet fr E.Kellander
08-04-01 Anbud inkommet per fax från FOJAB Ark. Original sänt per post
98-04-02 Anbud inkommet från Dick Johansson, Studio 31 inredningsark, Göteborg

208/10
2010-12-15 Yttrande Reg.nr 13-3383-97
Den nya gymnasieskolan-problem och möjligheter (SOU 1997:107) och Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78)
Högskoleverket E Örtengren

209/10
2010-12-15 Skriv med begäran om skriftligt svar Sara Hedsund, Åhus S Sjödin 98-03-23 Svar fr inst pe/me till Sara Hedsund
210/10
2010-12-15 KY-utbildningar, Na
Begäran om att Jan Mikaelsson blir HiK:s repr i styrgruppen för KY-utbildningen, Naturbruk på Ingelstorpsskolan.
Tommy Claesson repr i styrgr för KY-utbildningsproj Garpe, Valsstadskolan i Gamleby
Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer 98-03-17 Beslut hemställan beviljas
211/10
2010-12-15 Avtal ang anordnande av internationell kurs mellan SIDA och FOJO, HiK SIDA A Ewers

212/10
2010-12-15 Skrivelse med kop på beslut av högskolans avskiljandenämnds beslut gällande S.Bergman
Reg nr B 10-97
Högskolans avskiljandenämnd B Sedvall

213/10
2010-12-15 Regionalt miljö- och hushållningsprogram för skärgården.
Beslut att utse Görgen Göransson inst för na som repr i referensgruppen
Inst för naturvetenskap H Hallmer

214/10
2010-12-15 Avtal mellan Tele2 AB och Högskolan i Kalmar Kunskapsbank, inst för teknik (Stina Larsson)
Tele2 AB G Johansson

215/10
2010-12-15 Beslut 1997-12-19 Landshövdingeanslaget 103-5252-97 om stöd för "Utbildning i marknadsföring och försäljning i småföretag i Kalmar läns 5b-kommuner"
Projektägare: Näringslivsservice HiK
Länsstyrelsen i Kalmar län J Ramsden 98-07-31 Från AMS Ekonomitjänster Kalmar ang rekvision/projektredovisning för
projektet "utb i marknadsf och försäljn i småföretag

216/10
2010-12-15 Beslut 1997-12-19 Landshövdingeanslaget 103-7887-97
-om stöd för "Utbildning i marknadsföring och försäljning i småföretag i Kalmar läns kommuner utanför 5b-området.
Näringslivsservice, HiK
Länsstyrelsen Kalmar län J Ramsden

217/10
2010-12-15 Skriv fr Jan Herrman, inst för naturvetenskap ang fördelning av forskningsmedel för doktorandutbildning Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-04-27 Beslut fr forskningsnämnden
98-05-20 Beslut angående medel för forskarutbildning fr rektor

218/10
2010-12-15 Avtal mellan Smittskyddsinstitutet, Stockholm SMI och inst för naturvetenskap, HiK
Projekt: Forskningssamarbete molekylärbiologiskt arbete
Smittskyddsinstitutet, Stockholm H Hallmer

219/10
2010-12-15 Utlysning av SAFs ingenjörspris 97-98 Svenska arbetsgivareföreningen SAF G Johansson 98-06-10 Ansökan från Lars Bergquist, Vårvägen 2, Kalmar
98-06-10 Ansökan från Robert Holm Mi:3P, Övre vägen 32, Timmernabben
98-06-17 Ans fr Svante Hoberg, Helsingborg (Twister)
98-06-17 Ans fr Svante Hoberg, Helsingborg och Tomas Thuresson,Gamleby, (Twister)
98-06-17 Rodrigo Navarrete, Oskarshamn
98-06-17 ans fr Daniel Blomqvist, Kalmar och Birgitta Forsberg, Färjestaden (Modellering och simulering av SBR-tank)
98-06-18 ans fr Frida Molin och Anna Heyman (kryckkäpp)
98-06-18 Ans fr Martin Eveborn (Boggihjulsstyrning)
98-06-23 Skriv fr SAF ang ingenjörspriset
98-11-06 Meddelande från SAF om att Dan Högberg, Högskolan i Skövde vunnit priset

220/10
2010-12-15 Ansökan om examensbevis Sofie Levander, Linköping A Bertilsson

221/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut nr 3
Förslag om att inrätta en fristående sjöfartshögskola
Utbildningsdepartementet Örn Taube

222/10
2010-12-15 Kopia Regeringsbeslut 13
Uppdraget till Högskoleverket att utreda tillämpningen av högskoleförordningens bestämmelser om tillgodoräknande av kurs m.m.
Utbildningsdepartementet Örn Taube

223/10
2010-12-15 Kopia regeringsbeslut nr 14
uppdrag till Högskoleverket rörande lärarutbildningar med Waldorfinriktning
Utbildningsdepartementet


224/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som adjunkt till sektor Sjömaskin Tjänst 1:B
Sista ans.dag 98-04-20
Pers.avd HiK H Persson 98-06-15 Förordnandeprotokoll för Dan Tvingsjö
225/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som adjunkt i sektor nautik. Tjänst 2:A

Sista ans.dag 98-04.20
Pers.avd HiK H Persson 98-06-15 Förordnandeprotokoll för Pär Karlsson
226/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som adjunkt i sektor nautik. Tjänst 2:C

Sista ans.dag 98-04-20
Pers.avd, HiK H Persson 98-06-15 Förordnandeprotokoll för Mats Hammander
227/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av fast tjänst som
universitetslektor i industriell mätteknik
Inst för teknik B Schött 98-03-24 Beslut. Hemställan beviljas
98-06-16 Intern utlysning av tjänsten
98-10-05 Beslut utseende sakkunniga; Lennart Grahm, Gustaf Ohlsson
98-12-16 Protokoll fr Tjänsteförslagsnämndens sammanträde 98-12-16
98-12-16 Förordnandeprotokoll för Wlodzimierz J Kulesza

228/10
2010-12-15 Beslut Föreskrifter
Befordran av universitetsadjunkt till universlitetslektor efter avlagd doktorsexamen
Rektorskansliet Örn Taube

229/10
2010-12-15 Ansökan om projektbidcrag
Projekt: Fråga forskare om Östersjöns miljö via XL:s frågelåda
Inst.: Experimentlaboratoriet XL
FRN Forskningsrådsnämnden E Idermark 98-05-05 Beslut Dnr 980001:237 med beviljande av medel120.000:-
230/10
2010-12-15 Ansökan från Elsie Sjögren, inst för naturvetenskap om medel för resa till Fort Lauderdale, Florida och deltaga i konferensen "1998 ARVO Annual Meeting" 10-15 maj 1998 Forskningsnämnden HiK P Fagrell 98-03-30 Beslut från forskningsnämnden
231/10
2010-12-15 Komplettering av ansökan om driftmedel för Projektet Kunskapsbron i Kalmar län 1998-2000. (Regionsförbundets dnr 1998-80-703) Regionförbundet i Kalmar län G Borgö

232/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Drifttekniker vid Marina laboratoriet

Sista ans.dag 98-04-14
Personalavdelningen H Persson 98-04-30 Förordnandeprotokoll för Conny Carlsson
233/10
2010-12-15 Ansökan om medel för en treårsperiod för hjälp att starta utbildning Design Management, 40 poäng Regionförbundet Örn Taube

234/10
2010-12-15 Nominering av ledamöter till Arbetsgivarkollegiet Arbetsgivarverket B Sedvall 98-04-27 Blankett faxad till Arbetsgivarverket
235/10
2010-12-15 Beslutsbrev - villkor (Doss-Dnr 4F3P-97-09886) - beviljade medel
projektnr P3904-3
titel: systemstudier av deponerial
projektledare: William Hogland
Energimyndigheten
98-03-27 undertecknat ex återsänt till Energimyndigheten
236/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av fast tjänst som assistent vid Studentservice HiK Studentservice, HiK
98-04-03 Beslut. Hemställan beviljad
98-04-14 Utlysning internt av tjänst som Assistent. Sista ans.dag 98-04-29
98-06-22 Förordnandeprotokoll för Jessica Nilsson

237/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll 98-03-30
Uppdrag till Gunlög Bredänge inom översynen av lärarutbildningen

Rektorskansliet HiK


238/10
2010-12-15 Utdelning av uppsatsstipendier
Astrid och Åke Wahlgrens stiftelse: Anders Abelin och Carl-Göran Vestman
SE-banken Kalmar: Ola Gustafsson och Maria Jönsson
Deloitte & Touche i Kalmar: Caroline Krushage och Anna Smeds
Inst för samhällsvetenskap m ekonomi N NilssonDnr 8.5-516/98
239/10
2010-12-15 Ansökan om verksamhetsstöd till teknik- och naturvetenskapscentra
(Reg nr 12-3247-96)
Högskoleverket,Gunilla Jacobsson E Idermark 98-05-18 Beslut fr Högskoleverket Reg.nr 539-98 om avslag på ansökan
240/10
2010-12-15 Avtal: Införande av miljöledningssystem vid Elajo Mekanik AB och Elajo Engineering AB.
Avtal mellan Elajo mekanik AB och Elajo Engineering AB och Centrum för Miljöteknik
vid inst föt teknik.
Avtalstid: 97-11-15 t o m 98-02-28
Elajo Mekanik AB G Johansson

241/10
2010-12-15 Avtal: Hjälp med tolkning av miljölagar
Avtal mellan MSM Mönsterås Svets och Maskin AB och Miljöteknik vid inst för teknik
Avtalstid: 98-01-01 t o m 98-12-31
Mönsterås Svets och Maskin AB, MSM G.Johansson

242/10
2010-12-15 Avtal: Hjälp med tolkning av miljölagar
Avtal mellan Wastec AB och Miljöteknik vid inst för teknik.
Avtalstid: 98-03-01 t o m 99-03-01
Wastec AB G. Johansson

243/10
2010-12-15 Avtal: Införande av miljöledningssystem vid Ljunghäll AB
Avtal mellan Ljunghäll AB och Centrum för Miljöteknik vid inst för teknik
Avtalstid: 98-03-16 t o m 99-12-31
Ljunghäll AB G. Johansson 2000-02-12 Förlängning av avtal t o m 2000-12-31
244/10
2010-12-15 Översikt betr det kommande 5e ramprogrammet inom EU
Sammanfattning över program som kan sökas medel för

Till: KA, LoW
SKB Örn Taube

245/10
2010-12-15 Enkät om forskarutbildningens innehåll KTH P Fagrell 98-04-16 Svar på enkät till KTH
246/10
2010-12-15 Skriv ang arkeologiundervisningen vid HiK ht-98 Kalmar läns museum Örn Taube 98-04-16 Svar till Kalmar läns museum
247/10
2010-12-15 Samarbetsavtal mellan Kalmar läns vårdhögskola och Hälsohögskolan i Stockholm
Avtal: Sjuksköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan i Stockholm ingår i ett Nordplusnätverk där inst för vård är koordinator.
Hälsohögskolan i Stockholm (Nordplus) E Zander

248/10
2010-12-15 Ansökan från Anders Hultgren och Wlodek Kulesza, inst för teknik ang finansiering av konferensvistelse i St.Paul, Minnesota, USA under tiden 18/5-21/5 - IEEE- Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-04-08 Beslut fr forskningsnämnden
249/10
2010-12-15 Ansökan från Dan-Olof Rooth, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om medel för deltagande på ESPE-konferens i Amsterdam 4-6 juni Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-04-08 Beslut fr forskningsnämnden
250/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av doktorandtjänst i Industriell systemanalys Inst för teknik, HiK B Schött 98-04-06 Hemställan beviljas
98-07-02 Utlysning av tjänsten. Sista ans.dag 98-08-15

251/10
2010-12-15 Kontrakt mellan Högskolan i Kalmar, inst för teknik och professor Gustaf Olsson, mentor Professor Gustaf Olsson G Johansson 98-11-17 Kontrakt mellan inst teknik och Hans Oscarsson, Mecatron Systemhus AB
252/10
2010-12-15 Ansökan fr inst f naturvetenskap, J Herrmann, till Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala, CBM, om medel för doktorandtjänst (50%) inom ämnesområdet:
Sötvattenltoralers biologiska mångfald, samt deras värde för ekosystemens funktioner.
Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala J Herrmann 98-04-03 Beslut från CBM med beviljande om medel
253/10
2010-12-15 Ansökan om delfinansiering för upprättande av "Kunskapsbanken - för små och medelstora företag" inom området miljöstyrning. Regionförbundet i Kalmar län G Borgö

254/10
2010-12-15 Avtal mellan Sveriges Television, Växjö och Högskolan i Kalmar Mediecentrum
Projekt: Produktion av sex TV-program med arbetsnamnet " Makadam".
Sveriges Television, Växjö M S-Brandin

255/10
2010-12-15 Regionalt Energikontor i sydöstra Sverige Regionförbundet i Kalmar län Örn Taube 98-04-15 Svar till Regionförbundet
256/10
2010-12-15 Uttalande ang omkostnadspåslag Sveriges universitets-och högskoleförbund


257/10
2010-12-15 SEA8000-1/BDJ
Utlysning av medel av fonden för utveckling av teknik och etik
IVF,inst för verkstadsteknisk forskning L o Werner 98-05-30 Ingen ansökan inlämnad enligt LoW
258/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst om institutionssekreterare vid FOJO fr o m 1 augusti 1998. Sigrid Nilsson, FOJO Örn Taube 98-04-08 Begäran beviljad
259/10
2010-12-15 Inbjudan att inkomma med intresseanmälan angående samlokalisering av ett kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling. Miljödepartementet B Sedvall 98-04-14 Intresseanmälan sänd till Miljödepartementet
98-04-29 Definitiv intresseanmälan rörande Kunskapscentrum för ekologisk hållbar
utveckling insänd till Regeringskansliet Miljövårdsberedningen
98-06-18 Beslut fr Miljövårdsberedningen
98-07-30 Inbjudan till hearing om inrättande av kunskapscentrum

260/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som:
Verksamhetsutvecklare för uppdragsutbildning med särskild inriktning mot små och medelstora företag (tillsvidareanställning)
Näringslivsservice HiK B Schött 98-06-05 Beslut om inrättande av tjänsten som tidsbegränsad anställning
98-06-12 Intern utlysning
98-06-16 Ansökan fr Benny Jönsson, Kalmar
98-06-26 Förordnandeprotokoll för Benny Jönsson

261/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som:
Projektledare med inriktning mot behov i livsmedelsföretag
(tidsbegränsad projektanställning)
Näringslivsservice HiK B Schött 98-06-05 Beslut om inrättande av tjänsten som tidsbegränsad anställning
98-06-10 Intern utlysning
98-06-10 Ansökan från Ylva Dandanell Daveby, Uppsala
98-08-24 Förordnandeprotokoll för Ylva Dandanell Daveby

262/10
2010-12-15 U98/1254/UH
Regeringsbeslut 6
Ersättning för uppdrag i styrelserna för universitet och högskolor
Utbildningsdepartementet Örn Taube

263/10
2010-12-15 Skrivelse ang Jämställdhet - arbete och intentioner Jämställdhetsgruppen HiK Örn Taube

264/10
2010-12-15 Utlysning av doktorandtjänst i miljöteknik vid inst för teknik
Sista ans.dag 98-05-25
Personalavdelningen HiK H Persson 98-10-22 Förordnandeprotokoll för Carl Johan Rydh


Dnr 2.21-
720/97
beslut ang
inrättande
av tjänst

265/10
2010-12-15 Ansökan för Sponsorship grant
Projekt: Workshop, Research on Marine Harmful Algal Blooms - The Role of the E.C.
Tid: Juni 1998
European Commission, Bryssel E Granéli

266/10
2010-12-15 Avtal mellan SAS/Lufthansa och Högskolan i Kalmar
Period: 98-01-01--12-31
SAS/Lufthansa B Sedvall

267/10
2010-12-15 Letter of Support and Endorsement
ECHO, studentutbyte
R Arnemo fått förslag till avtal tidigare.
EU,Mr Otto Dibelius, Bryssel R Arnemo

268/10
2010-12-15 Uppföljning av rapporten Avgiftsbelagd utbildning i privat regi (1996:11 R)
Reg.nr 31-2391-97
Högskoleverket Örn Taube

269/10
2010-12-15 Letter of endorsement
Forskarskola Agenda 21 och Technical University of Szczecin
Projekt: TEMPUS "3 Steps".
Inst naturvetenskap Agenda 21
98-04-21 Tempus phare application form for at Joint European Projekt 3 Steps
270/10
2010-12-15 Hemställan om utökning av tjänst för Monicka Johansson Studentservice, HiK B.Schött 98-04-21 Beslut. Hemställan beviljad
271/10
2010-12-15 Beslut Fo9817
Dnr 98:200
Disposition av reservationsmedel från bå 1997 Skolverkets anslaget "Forskning inom skolväsendet".
Skolverket E Örtengren 99-03-15 Skriv fr Skolverket beslut Fo9928 ang Disposition av reservationsmedel fr Skolverkets anslag "Forskning inom skolväsendet" bå 1998
Dnr 98:200
Proj:.Symposium 97-10-22--23 Forskningen i skolan/skolan i forskningenDnr 3.9-67/97
272/10
2010-12-15 Avtal om konsulttjänst mellan Södra Cell AB, Mönsterås Bruk rätt att utnyttja Leif Nilsson Högskolan i Kalmar inst för teknik 50 % under perioden 98-01-01--12-31 Södra Cell, Mönsterås G Johansson

273/10
2010-12-15 Ansökan om medel från Sparbanksstiftelsen Kronan som stöd för utrustning av Centrum för marinbiologi och akvatisk miljöteknik vid HiK Föreningssparbanken, Kalmar U Lidman 98-09-17 Beslut fr Sp0arbanksstiftelsen Kronan om att bevilja ansökan om 2 milj
98-10-22 Skriv till H.Hallmer ang donationsmedel
98-11-19 Skriv till Sparbanksstifelsen Kronan om överföring av medel
98-11-24 Skriv fr Sparbanksstiftelsen Kronan om överföring av medel

274/10
2010-12-15 Beslut
utöka Britt-Marie Jonssons tjänst med 20 % till 80 % under tiden 15 april - 30 juni 1998
Studentservice, HiK E Örtengren

275/10
2010-12-15 Avtal mellan DrivTech International AB och Centrum för Miljöteknik vid inst för teknik
Projekt: Genomförande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Soodla och Kaunisaare vattenkraftverk i Estland samt upprättande av handbok för genomförande av MKB vid mindre kraftverksbyggen.
Avtalstid: 98-03-16--12-31
DrivTech Int AB G Johansson

276/10
2010-12-15 Beg om uppgifter på lärare tillhörande den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet Lunds universitet B Schött 98-04-23 Uppgifter insända via fax till Lunds universitet
277/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av universitetslektorstjänst i pedagogik Inst för pe/me B.Schött 98-05-05 Ny hemställan om inrättande av lektorstjänst i pedagogik. Tjänsten avser Elisabeth Elmeroth som befordras fr adjunkt till lektor.
98-04-30 Beslut inrätta tjänsten
98-04-28 Förordnandeprotokoll för Elisabeth Elmeroth

278/10
2010-12-15 Hemställan om att få bli befordrad till universitetslektor i pedagogik Elisabeth Elmeroth, inst pe/me Örn TaubeSe även Dnr.2.2-
102/98

279/10
2010-12-15 Hemställan om att få lektoratet i växtfysiologi 50% överfört till ett lektorat på 100% i växtfysiologi. Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer 98-04-30 Beslut bevilja hemställan
280/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av lektorat i Livsmedelskemi/teknologi 100% på inst för naturvetenskap Inst för naturvetenskap, HiK H Hallmer 98-04-30 Beslut bevilja hemställan
98-05-25 Utlysning av tjänsten. Sista ans.dag 98-06-19
98-10-12 Beslutsprotokoll utseende av sakkunniga
98-11-23 Skrivelse fr Erik von Sydow
99-04-08 Förordnandeprotokoll avbrytande av tillsättning
99-04-08 Skriv fr Per-olof Hegg om återtagande av ansökan.

281/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som koordinator för internationalisering på inst för språk och kultur Inst för språk/kultur, HiK Pers.avd 98-04-20 Beslut. Hemställan bifalles
98-05-19 Utlysning av tjänsten internt. Sista ans.dag 98-06-08

282/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Adjunkt i bild
Sista ans.dag 98-05-25
inst för språk/kultur, HiK H Persson 98-08-11 Förordnandeprotokoll för Maria Stam
283/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av lektorstjänst i sociologi- inriktning kultursociologi, specifikt vardagsliv och fritid Inst för samhällsvetenskap m ekonomi B Schött 98-05-12 Beslut bevilja hemställan
98-06-02 ansökan från Philip Lalander
98-07-02 Förordnandeprotokoll för Philip Lalander

284/10
2010-12-15 Beslut
Päivi Jokela utses till tillförordnad prefekt under tiden 98-04-21--24
Inst för naturvetenskap, HiK Örn Taube

285/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län, Länssjukhuset, Paramedicin och Inst för vårdvetenskap och socialt arbete.
Projekt: Rehabilitering av arm och hand kurs
Landstinget i Kalmar län,Paramedicin E Zander

286/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län, Västerviks sjukhus,m Psykiatriska kliniken och inst för vårdvetenskap.
Kurs: Grundkurs i kognitivt förhållningssätt
Landstinget i Kalmar län,Västerviks sjukh E Zander

287/10
2010-12-15 Offertförfrågan
Projekt: Komplettering av kurser i Kunskapslyftet
Kalmar Kommun, inköpsavd S Sjödin 98-04-22 Justering av bilaga 5
98-05-05 Ingen offert inlämnades


288/10
2010-12-15 Drn 22-96-0611
Intresseanmälan för samarbete med det europeiska centret för övervakning av droger och drogmissbruk
Folkhälsoinstitutet N Nilsson

289/10
2010-12-15 Rekvision av anslag nr VF97114
Dnr 97/25, beviljat av Vårdalstiftelsen 97-06-19.
Gäller: Anna Lundgren (reg.doktorand för forskarmånader)
Rekvisionen insänd av inst för vårdvetenskap och socialt arbete
Vårdalstiftelsen, Stockholm E Zander

290/10
2010-12-15 Avtal om försäljning av el 1999-2001 mellan
Smålands Energi Försäljning AB, Kalmar och Högskolan i Kalmar
Avtalsnr 2740-00002598
Kalmar Energi & Miljö B Sedvall 99-03-26 Tilläggsavtal till elleveransavtal
291/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar inst för naturvetenskap och Länsstyrelsen i Kalmar.
Projekt: Bottenfauna på södra Öland m.m.
Proj.ledare: Jan Herrmann
Länsstyrelsen i Kalmar H Hallmer 98-06-16 Skriv till Länsstyrelsen i Kalmar län, delrapportering och anhållan om utbetalning av erhållna medel
292/10
2010-12-15 Ansökan om medel för verksamhet vid HiK
(samlad ansökan om medel för verksamhet vid HiK under verksamhetsåret 1998. Ans omfattar sammanlagt 2.600.000 kr fördelat på fyra områden.
Regionförbundet i Kalmar län Örn Taube 98-08-26 Beslut om tilldelning av medel från Regionförbundet
98-12-15 Rekvirering av medel till Regionförbundet

293/10
2010-12-15 Uppdragsutbildning
Uppdragsgivare: C-G Johansson och Boine Olofsson, Tekniska Kompaniet, KAB4/KA2,
Karlskrona.
Uppdrag: Engelska, maskinist A-utbildning, Karlskrona under V 16,19 och 20 1998
Inst kontaktperson: Donald Hughes.
Inst språk och kultur, HiK L Oredsson

294/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan i Kalmar och Yonok college Yonok College, Lampang, Tahiland P Daudi

295/10
2010-12-15 Skriv ang avsikt att avsluta uppdrag som studierektor för gymnasielärarprogrammet när förordnandet går ut 98-06-30 Margareta Havung, Pe/me B Schött

296/10
2010-12-15 Skrivelse ang avsikt att sluta med uppdrag som studierektor i Grundskollärarprogrammet när förordnande går ut 98-06-30 Gunnel Ölmebring, pe,me B Schött

297/10
2010-12-15 Ansökan om stöd till verksamheten i XL vid HiK Borgholms kommun m.fl kommuner E Idermark

298/10
2010-12-15 98-04-20 Beslut
Fastställande av formulär för examensbevis
Filosofie kandidatexamen, filosofie magisterexamen,ekonomie magisterexamen, ekonomie kandidatexamen samt diploma på engelska för magisterprgrammet Leadership and International Management 40 poäng
Studentservice E Örtengren

299/10
2010-12-15 Inbjudan att ge förslag till rådsprofessurer
Dnr 700-71/98
NFR Å Hagström 98-04-28 Förslag sänt till NFR
300/10
2010-12-15 Tillämpningen av ändrad värdering av vissa utländska betyg Högskoleverket E Örtengren 98-04-24 Reg.nr 83-1001-98
Beslut fr Högskoleverket: Översyn av gränssnittet mellan Högskoleverkets föreskrifter om behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning och universitets och högskolors tillämpningsbestämmelserFelfört
under dnr
2.2-746/97

301/10
2010-12-15 Avtal mellan Kammarkollegiet och Högskolan i Kalmar avseende riskfinansiering för HiK.
Avtalsperiod: 98-05-01--99-04-30
Kammarkollegiet I Karlsson 98-04-14 Offert fr Kammarkollegiet per fax
99-04-14 riskfinansiering-Verksamhetsskydd. Avgifter för 1999

302/10
2010-12-15 Dnr 30-1400-98
regeringsuppdrag - utvärdering av arkivverkets tillsynsverksamhet m.m.
Riksarkivet T Holmström 98-05-19 Enkätsvar sänt till Riksarkivet
303/10
2010-12-15 Reg.nr 83-749-98
Översyn av högskolornas tillämpning av högskoleförordningens (1993:100) bestämmelser om tillgodoräknande av kurs m.m.
Högskoleverket E Örtengren 98-06-05 Skrivelse till HSV ang tillgodoräknande av kurs mm
304/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som vikarierande högskoleadjunkt fr o m 98-03-31 Margareta Eliasson, inst vård B Schött 98-04-30 Beslut bevilja hemställan
305/10
2010-12-15 Begäran om tjänstledighet från tjänst som ekonomichef under perioden 98-07-01--12-31 och under motsvarande tid ägna åt HiK:s controllerfunktion Susanne Lindberg, ek.avd.HiK Örn Taube

306/10
2010-12-15 Dnr 52-98-0416
Anbudsinfordran till alkohol- och narkotikaforskning 1998
Folkhälsoinstitutet N Nilsson 98-06-15 Inget anbud inlämnat
307/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid sjöbefälsskolan fr o m 98-07-31 Olle Eriksson, inst sjö Örn Taube 98-04-29 Entledigandet beviljas
308/10
2010-12-15 Avtal Smittskyddsinstitutet, Stockholm, SMI och inst för naturvetenskap, HiK.
Ändamål: Forskningssamarbete avseende molekylärbiologiskt arbete.
Smittskyddsinstitutet, Stockholm H Hallmer

309/10
2010-12-15 Begäran om anbud på passerkontroll -och inbrottslarmanläggning för Marinbiologiskt Centrum, Högskolan i Kalmar Centralförvaltningen B Sedvall anbud inkommet från Securitas Larm AB, Kalmar/Växjö
" " " Elia entreprenad AB, Kalmar
98-04-09 Anbudsöppning
98-04-14 Beslut anta offert från Elia Entreprena AB, alternativ 1

310/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan om fönsterputsning av HiK:s lokaler..
anbud inlämnat senast: 98-05-22
Lokalvårdsavd, HiK C Karlsson 98-06-02 Protokoll anbudsöppning
98-06-20 Beslut anta Lövgrens städ och underhåll, Broakullas anbud

311/10
2010-12-15 Reg.nr 849-971-98
Informationsteknikens betydelse för högskolan
Högskoleverket E Örtengren 98-05-25 Svar till Högskoleverket
312/10
2010-12-15 Ramoffert - fortsättning "Uppför" Försäkringskassan i Kalmar län J Everbrand

313/10
2010-12-15 Avtal för utredning/projekt mellan SAAB AB, Linköping och inst för samhällsvetenskap med ekonomi, HiK
Projekt: Planering, informationssökning, dokumentation och nätverksbyggande i samband med SAAB:s offsetengagemang
Avtalstid: 98-07-01--99-06-30
SAAB AB, Linköping N Nilsson

314/10
2010-12-15 Avtalsnr 202100-3179
Avtal om riskfinansiering mellan Kammarkollegiet och HiK
Avtalstid: 98-05-01--99-04-30
Kammarkollegiet I Karlsson

315/10
2010-12-15 Avtal mellan HiK,inst för pe/me och Liab Läromedia, Stockholm.
Projekt: uppdragsutbildning - Datorn som pedagogiskt verktyg, DAG100-
Liab Läromedia, Stockholm S Sjödin

316/10
2010-12-15 Beställning av kustvattenutredning för centralortens inre vattenområden från Kläckebergaviken i norr till och med Västra sjön i söder.
Projektledare: Lars-Eric Persson
Kalmar Kommun, gatukontoret N Nilsson

317/10
2010-12-15 Begäran om överläggning ang Rowena Jansson ST-ATF, HiK B Schött

318/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till konferensen "Economics and Inssitutions of Transport 1998" i Borlänge den 25-27 maj, 1998, från Marianne Lindström Forskningsnämnden Per Fagrell 98-05-06 Ny ansökan fr Marianne Lindström som ersätter den tidigare
98-05-07 Beslut fr forskningsnämnden

319/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Högsby kommun och HiK inst pe/me.
Projekt: Praktik, reflektion, teori - kunskapsvägar för lärare 5 p
Högsby kommun S Sjödin

320/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Nr 1133-0041-1
Kv Gumsen 33, Smedjegatan 9, Kalmar
Kontraktstid: 98-07-01--99-06-30
KIFAB i Kalmar AB B Sedvall

321/10
2010-12-15 Kontrakt 990.1154/97 T2
Projekt: Population biology of talitrids in the Mediterranean and the Baltic sea (samarbetsavtal SJFR-CNR)
engångsbidrag för 1998
SJFR H Hallmer

322/10
2010-12-15 Kontrakt beteckning 990.1154/97 T1
Projekt: Population biology....
Engångsbidrag 1998
SJFR H Hallmer

323/10
2010-12-15 Kontrakt Beteckning 990.1154/97
Projekt: Population....
Engångsbidrag period 1998
SJFR H Hallmer

324/10
2010-12-15 Beg om uppgifter ang ledamotskap i tekniska fakulteten för lärare vid vissa högskolor inom tekniska fakultetens vid Lunds universitet verksamhetsområde Lunds universitet B Schött 98-05-15 Uppgifter lämnade till Lunds universitet av Barbro Schött (inget inlämnat till diariet)
325/10
2010-12-15 Överenskommelse mellan professor Erik Arrhenius och Högskolan i Kalmar Forskningsnämnden P Fagrell 98-06-17 Beslut fr forskningsnämnden
326/10
2010-12-15 Hemställan om utseende av person som vid tillfälle kan vikariera som rektors sekreterare och registrator. Lola Odehammar, CF B Schött

327/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som universitetsadjunkt i historia vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi p.g.a ålderspension. Rolf E Stern, Söderåkra Örn Taube 98-05-07 Begäran beviljad
328/10
2010-12-15 Kontrakt mellan Ark SAR Eva Kellander, Färjestaden och HiK ang projektera inredning i bibliotek kv. Falken, Kalmar Ark SAR Eva Kellander, Färjestaden B Sedvall

329/10
2010-12-15 För kännedom kopia av beslutsbrev om beviljade strukturfondsmedel avseende projektet Gamlebyviken-ett renare vatten. Mål 5b sydöstra Sverige
Dnr 5b.43-41-98
Beslutsgruppen, EGs strukturfond N Nilsson 98-08-13 Överenskommelse om uppdrag från Ragnhild Nelson, Ekoledning mellan HiK,
inst f naturvetenskap och Västerviks kommun

330/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmarsundslaboratoriet vid Högskolan i Kalmar och Vindkompaniet Öland.
Projekt: dykinventering av algsamhällen
Vindkompaniet Öland H Hallmer

331/10
2010-12-15 Ansökan om konferensbidrag: Odense från Anders Fröjmark Forskningsnämnden P Fagrell 98-05-28 Beslut fr forskningsnämnden
332/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst: sydostpress, Psykologtidningen
Universitetsadjunkt i socialt arbete
Sista ans.dag 98-06-12
Personalavd H Persson 98-07-07 Förordnandeprotokoll för Kjell Franzén
333/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst:
Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälso- och vårdvetenskap
Sista ans.dag 98-06-12
Personalavd H Persson 98-07-09 Förordnandeprotokoll för Lena Tillhagen Cederberg
334/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst i Sydostpress, Vårdfacket, Skolvärlden som:
Universitetsadjunkt i omvårdnad.
Sista ans.dag 98-06-12
Personalavd H Persson 98-10-09 Beslut om avbrytande av tillsättning av tjänsten
335/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län, programgrupp för Dagmarmedel och HiK, inst för vårdvetenskap och socialt arbete.
Kurs: Introduktionskurs i psykosomatik. 5 poäng vårterminen -98.
Landstinget i Kalmar län E Zander

336/10
2010-12-15 Remiss S98/1593/SF
Betänkande (SOU 1998:37) Den framtida arbetsskadeförsäkringen
Socialdepartementet I Karlsson 98-06-02 Svar sänt till Socialdepartementet
337/10
2010-12-15 Dnr 9803-0223-Adm-02
Val till Arbetsgivarkollegiet 1998
Arbetsgivarverket B Sedvall 98-05-18 Valsedel insänd till Arbetsgivarverket
338/10
2010-12-15 Beslut fr stabsmöte
Utveckling av lärarutbildningen medel beviljade
Rektorskansliet Örn Taube

339/10
2010-12-15 Beslut fr stabsmötet
Medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen för utveckling av ämnet Idrott och hälsa. Inst beviljas medel
Rektorskansliet


340/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK inst språk/kultur och Skol- och barnomsorgsförv, Växjö
Projekt: kompletteringsfortbildning i Svenska 2 p
Skol- och barnomsorgsförv, Växjö L Oredsson

341/10
2010-12-15 Förslag till beslut om vitesföreläggande gällande årsrapport för 1997
Storken 3
Kalmar kommun, Miljökontoret R Zeberg 98-05-20 Svar insänt till Kalmar kommun
342/10
2010-12-15 Utlysning av tre tjänster som lokalvårdare
Sista ans.dag 98-05-15
HiK Lokalvårdsavd H Persson 98-06-25 Förordnandeprotokoll för Linda Carlsson och Anette Knutsson
98-09-24 Förordnandeprotokoll för Kerstin Eriksson

343/10
2010-12-15 Avtal Restaurering av kustvattenmiljöer mellan Södra Cell AB, Mönsterås Bruk och HiK inst naturvetenskap.
Projektledare: Lars-Eric Persson
KK-stiftelsen har beslutat lämna ekonomiskt stöd för projektet under 1997-1999
Södra Cell/KK-stiftelsen A K-S

344/10
2010-12-15 Skrivelse Torsten Hägerstran, Lund Örn Taube 98-05-14 Yttrande fr rektor
345/10
2010-12-15 Reg.nr 31-2573-97
Avgifter för tryckta exemplar av gamla högskoleprov
Högskoleverket E Örtengren 98-10-05 Beslut ang avgifter för tryckta exemplar av gamla högskoleprov
346/10
2010-12-15 Bekräftelse om möte den 18 maj 1998 ang internkontroll av arbetsmiljön vid Högskolan i
Kalmar
Yrkesinspektionen B Sedvall 98-05-18 Inspektionsprotokoll från Yrkesinspektionen
98-06-15 Inspektionsmeddelande 08-6042-98/1901 fr yrkesinspektionen
99-01-02 Anstånd till 99-03-01 enl tel.samtal med Birgitta Bernhardsson enl B.Sedvall
99-03-05 Redovisning insänd

347/10
2010-12-15 Yrkande om inrättande av ytterligare en tjänst i engelska vid inst för språk o kultur SACO B Sedvall

348/10
2010-12-15 Avtal mellan Högskolan, inst f vårdv o soc arbete och landstinget i Kalmar län rörande
steg 2 utbildning i kognitiv psykoterapi 60 poäng
Kalmar läns landsting
98-12-10 Tilläggsavtal
349/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande från projektanställning vid Hik, University online Kaisa Aura
1998-05-14 Beslut - Entledigande beviljas
350/10
2010-12-15 Reg.nr 16-1204-98
Studenthandboken ht 1999-vt 2000 begäran om uppgifter
Högskoleverket Sofie/Studs. 98-05-19 Svar till Högskoleverket
351/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag för utveckling av informationsingenjörsprogrammet.
Medel söks för hösten -98 och våren -99
Inst för teknik, HiK Örn Taube 98-07-03 Beslut ansökan beviljad
352/10
2010-12-15 Myndighetens lönestatistik Riksdagens revisorer, Stockholm B Sedvall 98-06-05 Svar till Riksdagens revisorer
353/10
2010-12-15 Avtal mellan Stena Reurpapper AB i Kalmar och HiK, inst för teknik
Projekt: Hämtning av plastförpackningar
Stena Returpapper AB i Kalmar G Johansson

354/10
2010-12-15 Ansökan om medfinansiering . Avsiktsförklaring ang professur "tillväxtföretag". Ahrens & Partners, Stockholm N Nilsson

355/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som Datatekniker (ADB-tekniker) Från sjöbefälsskolan, HiK H Persson 98-05-27 Beslut hemställan beviljad
98-07-01 Utlysning av tjänst . sista ans.dag 98-07-20
98-09-10 förordnandeprotokoll för Tore Jakobsson

356/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av administrativ tjänst såsom planeringsansvarig Sjöbefälsskolan, HiK H.Persson 98-05-27 Beslut hemställan beviljad
357/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som vaktmästare vi inst sjöbefälsskolan fr o m 98-05-01 Stig Linsved, inst sjöbefälsskolan Örn Taube 98-05-18 Begäran beviljas
358/10
2010-12-15 Beslut om engelsk översättning av examensbevis
Diploma för magisterprogrammet Leadership and International Management 40 poäng
Studentservice, HiK E Örtengren

359/10
2010-12-15 Remiss Reg nr 31-3466-97
Rättssäkerhet i examinationen
Högskoleverket EÖ,L.Oreds 98-08-31 Svar till Högskoleverket
360/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av ett lektorat i engelska med inriktning mot lingvistik. Inst för språk/kultur Örn Taube 98-05-19 Beslut bevilja hemställan
361/10
2010-12-15 Avtal mellan Elajo Elinstallationer AB och Centrum för miljöteknik vid inst för teknik.
Projekt: Miljöutredning enligt ISO 14001 av verksamheten i Kalmar hos Elajo Elinstallationer AB
Avtalstid: 98-04-21--98-08-30
Elajo Elinstallationer AB G Johansson

362/10
2010-12-15 Hyreskontrakt reg nr 00194.05.01-02*
Objekt: Storken 3, Sjöbefälsskolan, Stagneliusgatan 31, Kalmar
Kontraktstid: 98-05-01--2001-06-30
Kalmar kommun fastighetskontoret B Sedvall 00-09-27 Uppsägning av hyresavtal avseende Sjöbefälsskolan, Storken 3
363/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län, Ortopedklinikerna vid Kalmar, Oskarshamns och Västerviks sjukhus.
Kurs: Ortopedisk sjukvård 10 poäng
Omfattning: mars -98 -- jan -99
Landstinget i Kalmar län,ortopedkliniken E Zander

364/10
2010-12-15 Remiss Reg.nr 31-897-98
Reservantagning till distanskurser

EÖ fått för yttrande till rektor, Monica Johansson fått av rektor för yttrande
Högskoleverket Örn Taube 98-05-25 Skrivelse (kopia) fr P-M Johansson ställd till Högskoleverket. Bilaga till remissen
98-06-04 Svar till Högskoleverket
98-09-10 Beslut fr Högskoleverket

365/10
2010-12-15 Kopia regeringsbeslut nr 6
U98/640/UH
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1998 avseende anslag till universitet och högskolor m.m.
Utbildningsdepartementet S Lindberg

366/10
2010-12-15 Beteckning: 98-30-106
Aktualisering av anställningsuppgifter


matrl insändes inom 8 månader
SPV Persavd

367/10
2010-12-15 Ansökan om vetenskapsområde - naturvetenskap om rättighet att anta, utbilda och utexaminera doktorer .

(Beslut fattas på HS-möte 98-05-25, ärende 8, handlingar i efterhand till diariet från LoW
Högskoleverket L Werner 98-06-26 Bekräftelse på mottagandet av ansökan fr Högskoleverket Reg.nr 645-1459-98
98-09-14 Skriv till HSV med anledning av ansökan om vetenskapsområde naturvetenskap
98-09-14 Skriv till Chefen för utbildningsdepartementet med anledning av ansökan om vetenskapsområde naturvetenskap
98-10-07 Skrivelse från Högskoleverket om utsedd bedömargrupp samt komplettering av ansökan
98-11-02 Komplettering av ansökan sänd till Högskoleverket
98-12-16 Beslut om vetenskapsområdeHS
ärende 8
98-05-25

368/10
2010-12-15 Skirv att Bo Sagerfors slutar sin anställning vid institutionen i och med att provanställningen sex månader uppnåtts 98-05-31. Inst Sjöbefälsskolan B Schött

369/10
2010-12-15 Fastställande av formulär för examensbevis för:
Barn-och ungdomspedagogisk examen inriktning mot förskollärare, fritidspedagog
Grundskollärarexamen 1-7: svenska och samhällsorienterande ämnen, ma/na ämnen
Studentservice A.Bertilsson


370/10
2010-12-15 Ansökan om strategiska medel för utveckling av konceptet "Baltic Business School"


För yttrande till S Lindberg
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi Örn Taube

371/10
2010-12-15 Anbudsinfordran Dnr 267/98
Uppdragsutbildning vid universitet och högskola Lärarutbildning.

Lärarutb.nämndens ordf. har fått för kännedom.
Göteborgs Stads upphandlings AB E Örtengren 98-06-12 Högskolan tackar nej
372/10
2010-12-15 Offert på kurs:
Verksamhetsutveckling inom området äldre och funktionshindrade, 10 poäng
Tidpunkt: HT-98 och början av VT-99
Kalmar kommun,omsorgsförvaltningen E Zander

373/10
2010-12-15 Ansökan från Per Pettersson-L, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om medel för deltagande i konferens i Montreal 98-07-26--08-01 Forskningsnnämnden, HiK Per Fagrell 98-05-28 Beslut fr forskningsnämnden
374/10
2010-12-15 Beslut ang Dispens från kravet på engelska för grundläggande behörighet i vissa kurser.
Förfrågan inkommit från inst vårdvetenskap till studentservice.
Studentservice HiK E Örtengren 99-06-21 Revidering av beslut
375/10
2010-12-15 Offert fr inst för teknik avseende Telekommunikationsutbildning - Grunder för telekommunikation 10 poäng
Tidplan: början V 42 1998 och avslutas V 17 1999
Telia Kompetens, Kalmar G Johansson

376/10
2010-12-15 Underrättelse/villkor för beslut från EGs strukturfonder om beviljade medel för:
Utbildning i marknadsföring och försäljning i småföretag i Kalmar läns 5b kommuner.
Dnr 5b.42.52-98.
Projekt: Europeiska Socialfonden har beviljat projektstöd för 1998.
Projekttid: 98-02-01--98-12-31. Projektledare: J.Ramsden
Näringslivsservice G Borgö

377/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som:
utbildningsledare på University on line
Inst för samhällsvetenskap med ekonomi H Persson

378/10
2010-12-15 M A K U L E R A D379/10
2010-12-15 Ansökan från Krister Bredmar, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om medel för deltagande i konferens i Reading, England Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-05-28 Beslut fr forskningsnämnden
380/10
2010-12-15 Regeringsbeslut 18 N98/1110,N98/1183
Uppdrag till myndigheter att medverka vid överläggningar om utarbetande av regionala tillväxtavtal
Närings- och handelsdepartementet G Borgö 98-06-30 Skriv fr Närings- och handelsdep ang tillväxtavtal-kontaktpersoner
381/10
2010-12-15 Hemställan om utökning av tjänst (kuratorstjänst)


Studentservice B Schött 98-05-28 Hemställan beviljad
382/10
2010-12-15 1998/326-702
Beslut om EU-medfinansiering till projektet "Förnyelse, utveckling och vidareförädling inom livsmedels- och trädgårdsnäringen". Mål 5b-projekt
Projekttid: 98-07-01--99-12-31
Regionförbundet, Kalmar G Borgö

383/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i vetenskaplig konferens i Lille den 12-13 december 1998.
Ans fr Irene Pihlström och Marie Arndt, inst språk/kultur
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-09-18 Beslut fr forskningsnämnden
384/10
2010-12-15 Ändring funktionsavtal-
Avtalsnr: 24050
Anläggningstyp: Kommunikationssystem Alcatel 4400
Enator Dotcom AB, Växjö B Sedvall

385/10
2010-12-15 Hyreskontrakt för lokal
Hyresobjekt: Kompassen 8, Esplanaden 2, Västervik
Användas till: utbildning
Hyrestid: 98-07-01--12-31
Västerviks kommun, Fastighetskontoret


386/10
2010-12-15 Hyreskontrakt Nr 193-3101
Kv Duvan 6, Esplanaden 19, Kalmar
Kontraktstid: 1998-09-01--2003-08-31
Kalmarhem AB, Kalmar B Sedvall 99-12-09 Tilläggsavtal Fastighetsabonnemang kabel-TV mellan Tele2 AB,Kista och Högskolan i Kalmar
387/10
2010-12-15 Skriv ang gällande terminsavgift till Studentkåren. Studentkåren, HiK Örn Taube 98-07-03 Svar till Studentkåren
388/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K8816-98
Inbrott Linnégatan 5, musikhuset
Polismyndigheten i Kalmar län I Karlsson 98-05-29 Underrättelse om beslut fr polismyndigheten
98-06-02 Skadeanmälan sänd till Kammarkollegiet

389/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av en doktorandtjänst i Naturresurshushållning Inst för naturvetenskap Örn Taube 98-06-05 hemställan beviljad
98-06-22 Ans fr Anders Liljencrantz, Drag pl 1092,380 30 Rockneby
98-06-24 Ans för sent inkommen,poststämplad 980623 fr Pelle Hägg,Vasallgatan 5A,
392 50 Kalmar
98-09-10 Förordnandeprotokoll för anders Liljencrants

390/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som IT-tekniker på University on line Inst för samhällsvetenskap m ekonomi B Schött 98-09-01 Beslut bevilja hemställan
98-10-12 utlysning av tjänsten
98-10-14 Ansökan från Helge Winberg, Färjestaden
98-12-03 förordnandeprotokoll för Helge Winberg

391/10
2010-12-15 Reg.nr 78-1376-98
Möjligheter till fortsatt stöd för utveckling av pedagogisk användning av IT i språkutbildningen

För åtgärd: EÖ,BAX,Nn,L.Oredsson (dom får själva utse ansvarig i gruppen)
Högskoleverket EÖ,BAX,Nn
98-08-31 Ingen åtgärd enl L.Oredsson
98-08-31 Ingen åtgärd enl BAX och EÖ

392/10
2010-12-15 Skriv med beg om entledigande fr o m 98-09-01 pga pension KG Jan Gustafson, inst samhällsvetenskap Örn Taube 98-06-09 Beslut. Entledigande beviljas
393/10
2010-12-15 Protokoll upphandling av gardiner Marinbiologiska


Ingbert Karlsson I Karlsson 98-06-02 Redovisnng av upphandling. Beslut anta TygBANKEN, Mönsterås
98-06-03 Beställning av TygBANKEN, Storgatan 25, Mönsterås

394/10
2010-12-15 Protokoll upphandling av gardiner till inst vård

Ingbert Karlsson I Karlsson 98-06-02 Redovisning av upphandling. Beslut anta TygBANKEN, Mönsterås
98-06-03 Beställning av TygBANKEN, Storgatan 25, Mönsterås

395/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan ang flödescytometer

Ingbert Karlsson
98-08-27 Redovisning av upphandling med beslut om att antaga Becton Dickinson AB:s
anbud

396/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som professor i Automation
Sista ans.dag 98-08-15
Personalavdelningen B Schött 98-11-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
99-04-30 Förordnandeprotokoll med avbrytande av tillsättning
99-03-08 Protokoll fr tjänsteförslagsnämndens sammanträde

397/10
2010-12-15 utlysning av tjänst som professor i Miljöanpassad produktutveckling

Sista ans.dag 98-08-15
Personalavdelningen B Schött 98-11-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
99-05-17 Förordnandeprotokoll där rektor beslutar att avbryta tillsättningen av professuren.
99-05-19 Protokoll från Tjänsteförslagsnämndens sammanträde 1999-04-29 (samma gäller även Dnr 2.21-374/97)
99-10-20 Sakkunnigutlåtande fr Don Huisingh
99-10-28 Sakkunnigutlåtande fr Magnus Enell
99-10-28 Sakkunnigutlåtande fr Jan-Gunnar Persson
99-10-25 Förordnandeprotokoll med beslut om att tillsättning av anställning avbryts2.2-P7/98
398/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som professor i Tillämpad datavetenskap

Sista ans.dag 98-08-15
Personalavdelningen B Schött 98-11-18 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
399/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som professor i Miljöteknik och återbruk

Sista ans.dag 98-08-15
Personalavdelningen B Schött 98-11-24 Förordnandeprotokoll utseende av sakkunniga
99-10-18 Sakkunnigutlåtande fr Piotr Kowalik,Magnus Enell. Raffaello Cossu
99-11-29 Förordnandeprotokoll för William Hogland

400/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan uständ avseende datorer till inst för vårdvetenskap och socialt arbete


Sista inlämningsdag: 98-06-22
Inst vårdvetenskap och socialt arbete O Nordlander 98-08-26 Redovisning av upphandling. Antaget anbud fr OptiUse. O-hamn
98-07-08 Beställning av datorer från OptiUse
98-07-13 Meddelande ang ej antagen offert
98-08-13 Begäran om kopia på antagen offert och underlag från WM-data

401/10
2010-12-15 Dnr AFF 98-3471-96
Avtal gällande kontorsflyttningar för statsverkets räkning

(Kompendiet med avtalet skickat till Ingbert Karlsson)
Arbetsmarknadsstyrelsen I Karlsson

402/10
2010-12-15 Regeringsbeslut kopia 3 U98/624,1129,1791,1981/UH
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 1998 avseende anslag till universitet och högskolor m.m. samt till VHS
utbildningsdepartementet S Lindberg

403/10
2010-12-15 Regnr 42-1065-98-ad
Sveriges "action plan" för fördelning av Erasmus-medel för studerande (action 2) 1998/99
Högskoleverket K Albertsson

404/10
2010-12-15 Reg.nr 31-1417-98
Antagningsordning
Högskoleverket E Örtengren 98-06-12 Yttrande till Högskoleverket
405/10
2010-12-15 Beslut 1998-06-02
Översyn av anställningsvillkoren för forskningsassistent Eva Karlsson, inst för pe/me
Bengt Sedvall, Centralförvaltningen HiK B Sedvall

406/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för samhällsvetenskap, HiK och Cetnrum för Östersjöstudier, Högskolan på
Gotland ang medverkan i projektet Culture Clash or Compromise 1998-99
Centrum för Östersjöstudier, HS på Gotl C-J Nordblom

407/10
2010-12-15 Ramavtal - fortsättning "Uppför"
Avtal mellan inst för samhällsvetenskap m ekonomi och Försäkringskassan i K l
Försäkringskassan i Kalmar län Bo Erlandsson

408/10
2010-12-15 Beslut att utse Bengt Sedvall till vikarierande rektor för tiden 98-07-27--08-09 Rektorsämbetet


409/10
2010-12-15 Beslut att utse Anki-Koch-Schmidt till vikarierande rektor under tiden 98-07-06--07-26 rektorsämbetet


410/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande från tjänst som universitetsadjunkt Inger Nilsson
98-06-09 Beslut. Entledigande beviljas
411/10
2010-12-15 DN:s universitets- och högskoleguide Sveriges universitets och högskoleförbund E Idermark 98-10-01 Ingen åtgärd
412/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande av tjänst som universitetsadjunkt i bild Jan Carlsson Örn Taube

413/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK, institutionen för pedagogik och metodik och
Växjö kommun
Växjö kommun


414/10
2010-12-15 Remiss
Rapporten "Att värna om vetenskapens integritet och en god forskningssed"
Kommittén om forskningsetik Per Fagrell 98-09-10 Svar till Kommittén forskningsetik
98-11-02 Utdrag ur protokoll fr SUHF ang "Att värna om..."

415/10
2010-12-15 Yttrande ang begäran om prövning av särskilda skäl Dragan Dimovski, Eslöv M Johansson

416/10
2010-12-15 Yttrande ang begäran om prövning av särskilda skäl Magnus Ljungman, Eskilstuna M Johansson

417/10
2010-12-15 Yttrande ang begäran om prövning av särskilda skäl Fredrik Andersson, Överkalix M Johansson

418/10
2010-12-15 Yttrande ang begäran om prövning av särskilda skäl Peter Damberg, Habo M Johansson

419/10
2010-12-15 Yttrande ang begäran om prövning av särskilda skäl Naod Girma, Växjö M Johansson

420/10
2010-12-15 Ang undersökning om intresset för högre studier i vårt närområde - beställning Statistiska centralbyrån E Örtengren 98-09-11 Inget svar insändes
421/10
2010-12-15 Enkät ang pedagogisk utbildning för högskolans lärare Sveriges Riksdag A K-S 98-08-26 Svar på enkäten till Sveriges Riksdag
422/10
2010-12-15 Skrivelse Bo Hellgren, Årsta B Sedvall

423/10
2010-12-15 Ansökan från Ingrid Hyvönen, inst för samhällsvetenskap med ekonomi om täckande av kostnader för deltagande i Ecobaltica 98 Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-06-16 Beslut fr forskningsnämnden
424/10
2010-12-15 Ansökan fr Justyna Czemiel, inst teknik om medel för konferenskostnader Ecobaltica 98 Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-06-16 Beslut fr forskningsnämnden
425/10
2010-12-15 Ansökan fr Per Carlsson inst för naturvetenskap om bidrag för deltagande i konferens i Halifax, Canada 9-14 augusti 1998 Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-06-15 Beslut fr forskningsnämnden
426/10
2010-12-15 Ansökan fr Irene Bohman, inst för natuvetenskap om medel för deltagande i XXVII SIL Congress "Water of life" i Dublin, Irland 9-14 augusti 1998 Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-06-15 Beslut fr forskningsnämnden
427/10
2010-12-15 Enkät TV4, Micael Kallin, Stockholm B Schött 98-06-16 Svar via fax
428/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK, inst för pe/me och Nybro kommun Hanemålaskolan.
Projekt: Arbetslagsutbildning
Nybro Kommun, Hanemålaskolan S.Sjödin

429/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Per Fagrell som ordförande i forskningsnämnden för perioden
98-07-01--12-31
Rektorskansliet, HiK Örn Taube 99-01-15 Beslut förlängning av förordnandet för P.Fagrell som ordförande i forskningsnämnden under perioden 99-01-01--03-31.
430/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll ang ny ledamot i forskningsnämnden.
Pär Lindahl utsedd som ordinarie ledamot under perioden 98-07-01--12-31 som representant för de forskarstuderande
Rektorskansliet, HiK


431/10
2010-12-15 Skriv ang begäran om prövning av särskilda skäl Eva Jansson, Stockholm T Huldt

432/10
2010-12-15 Skrivelse ang omvärderng av International Baccalaureate-betygen. Catarina Adolfsson,Bryssel, Belgien Örn Taube

433/10
2010-12-15 Avtal mellan Australian Vice-Chancellors´ Committee och Sveriges universitets- och högskoleförbund
Ramavtal om utbyte inom utbildning och forskning
Sveriges universitets- och högskoleförb Örn Taube

434/10
2010-12-15 Kvalitetsutvecklingsprogram 1998-1999 Högskolestyrelsens sammantr 98-04-21 Örn T/ A B-J 98-06-24 Skriv fr Högskoleverket ang Gransknng och bedömning av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor, beg om synpunkter på tidpunkt under 2000
98-08-20 Skrivelse från S Hagström, Högskoleverket ang den sk 1-årsuppföljningen 7/10
samt önskemål om PM med beskr. analys och framtidsperspektivHS nr 2
§ 14
98-04-21

435/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som forskarassistent i marin mikrobiologi

Sista ans dag 98-06-22
Personalavdelningen intern utlysning B Schött 98-06-22 Ans fr Ulla Li Zweifel,Strandgatan 33 D,1tr, 392 35 Kalmar
98-10-08 Förordnandeprotokoll för Ulla Li Zweifel
98-08-24 Protokoll tjänsteförslagsnämnden

436/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som vikarierande universitetsadjunkt i pedagogik

Sista ans.dag 98-06-30
Personalavdelningen intern utlysning B Schött 98-06-18 Ans fr Anne-Mari Folkesson,Enighetens v 53, 393 59 Kalmar
98-06-24 ans fr Niklas Ammert,Vegagatan 1, 382 31 Nybro
98-06-25 Ans fr Elisabeth Sundeby, Pl 8250 Harbymo, 388 98 Trekanten
98-06-30 Ans fr Ia Nyström,(ingen adress angiven)
98-07-09 Förordnandeprotokoll för Anne-Marie Folkesson

437/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan ang Hem-Pc Centralförvaltningen I Karlsson 98-08-18 Redovisning och beslut av upphandling projekt: Hem-PC.
Beslut antaga Konfacs i Kalmar anbud.
98-12-03 Försäkringsbevis inkommet
01-03-21 Skriv fr OneXeno, Lennart Strand om kopia på vårt avtal med Konfac
01-03-21 Kopia skickad till OneXeno, Lennart StrandAvtal se
1.3-725/98

438/10
2010-12-15 Skrivelse fr Anders Steene, inst för samhällsvetenskap med ekonomi. Förändring i utnyttjande av tilldelade forskningsmedel pga sjukdom Forskningsnämnden, HiK P Fagrell 98-08-13 Beslut fr forskningsnämnden
439/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som universitetslektor i tillämpad datalogi Inst för teknik B Schött 98-06-22 Beslut bevilja hemställan
440/10
2010-12-15 Hemställan om inrättande av tjänst som universitetsadjunkt i tillämpad datalogi Inst för teknik B Schött 98-06-22 Beslut bevilja hemställan
441/10
2010-12-15 ansökan om kandidatexamen Kristina Yourstone, Halmstad A Bertilsson

442/10
2010-12-15 Ansökan om högskoleexamen Filip Lazarov, Kalmar A Bertilsson

443/10
2010-12-15 Utanordningsrätt för inst vård överflyttas till dam samordnare Christina Johansson under prefektens semester 98-06-22-07-12 Inst för vårdvetenskap och socialt arb Örn Taube

444/10
2010-12-15 Skriv med beg om garantibelopp för konferens Risk Conference 1999 Anders Steende inst samh.,HiK Örn Taube 98-06-17 Beslut /intyg fr rektor om att betala ut garantibelopp
445/10
2010-12-15 Ansökan fr Biblioteket, HiK om att inrätta och föra tillståndspliktigt personregister enligt datalagen (1937:289)
Personregistrets namn: Fjärrlånesystem för bibliotek
Datainspektionen, Stockholm B Jansson

446/10
2010-12-15 Intern skrivelse med beslut om inrättande av en intern arbetsgrupp, till samtliga prefekter och funktionsansvariga ang
Högskolan i Kalmar och regeringens satsning
"Lärandets verktyg - nationellt program fr IT i skolan"
1997/98:176 (B-AX gjort skrivelsen)
Rektorsförvaltningen, HiK Örn Taube

447/10
2010-12-15 Skriv med beslut om fördelning av medel ur rörlig resurs till lärare vid vårdhögskolorna i södra regionen Lunds universitet,centrum för vårdvetens E Zander 98-06-18 Rekvisition t Lunds universitet ang medel ur rörlig resurs
98-02-06 Utdrag ur protokoll fr Lunds univ.
98-05-04 Utdrag ur protokoll fr Lunds universitet

448/10
2010-12-15 skriv ansökan om ekonomie kandidatexamen Mattias Persson, Kalmar A Bertilsson

449/10
2010-12-15 Underrättelse av kända borgenärer med anledning av fusion KMI,Kalmar Modell & Inredning B Sedvall

450/10
2010-12-15 Inlämningsbekräftelse 9804714 på ans om registrering av varumärke.
Ans.nr V-ANS 98-04714
Baltic Business School
Patent-och registreringsverket, PRV Örn Taube

451/10
2010-12-15 Inlämningsbekräftelse 9804713 på ans om registrering av varumärke.
Ans.nr V-ANS 98-04713
Baltic Management Center
Patent-och registreringsverket,PRV


452/10
2010-12-15 Anmälan 0800-K10529-98
Inbrott Linnégatan 1, Kalmar 98-06-12
Polismyndigheten i Kalmar län I Karlsson 98-06-18 Underrättelse om beslut
453/10
2010-12-15 Dnr 98/273. Missiv ang anvisningar för ansökan om försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning 1999 Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning E Örtengren 98-10-15 Ingen ansökan inlämnas
454/10
2010-12-15 Avtal/överenskommelse mellan Högskolegruppen för gemensamt biblioteksdatasystem bestående av högskolan i: Borås,Kalmar,Växjö,Örebro samt lärarhögskolan i Stockholm och LDC.
Projekt: Drift av server och front-end datorer till det gemensamma biblioteksdatasystemet
Avtalstid: 2 år
LDC,Lunds datacentral B Jansson

455/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Carl-Johan Nordblom som prefekt vid Inst för samhällsvetenskap med ekonomi
Förordnandetid: 98-07-01 och tills vidare, dock längst t o m 2002-06-30
Rektorskansliet, HiK


456/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Håkan Hallmer som prefekt vid inst för naturvetenskap
Förordnandetid: fr o m 1998-07-01 och tills vidare dock längst t o m 2002-06-30
Rektorskansliet, HiK Örn Taube

457/10
2010-12-15 Beslut att institutionen för sjöfart och drift fr o m 1998-07-01 skall benämnas Institutionen Sjöbefälsskolan HS sammantr 98-05-26
HS prot nr 3
98-05-26
§ 28

458/10
2010-12-15 Beslut att godkänna Stadgar för Studentkåren Högskolan i Kalmar HS sammantr 98-05-26
HS prot 3
§ 27
98-05-26

459/10
2010-12-15 Beslut att en gemensam forsknings- och utbildningsnämnd skall inrättas. HS sammanträde 98-05-26
HSnr 3
§ 24
98-05-26

460/10
2010-12-15 Beslut Vision och måldokument för Högskolan i Kalmar antagen Högskolestyrelsens sammantr 98-05-26
HS nr 3
§ 23
98-05-26

461/10
2010-12-15 Beslut att godkänna underlag gällande Regionalt utvecklingscentrums bildande Högskolestyrelsens sammantr 98-05-26
98-08-26 Yttrande 103-4496-98 från Länsstyrelsen ang förslaget till Regionalt utveckl.centrum för lärarutbildningen


HS nr 3
§ 26
98-05-26

462/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Ekonomiassistent vid centrala ekonomiavd.

Sista ans.dag 98-07-15
Personalavd, HiK H Persson 98-08-11 Förordnandeprotokoll för Inger Svensson
463/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som vik medietekniker vid inst för medieutbildning.

Sista ans.dag 98-07-15
Personalavd, HiK H Persson 98-08-03 Förordnandeprotokoll för Torbjörn Karlsson
464/10
2010-12-15 Reg.nr 2-98
Beslut ang avskiljande fr högskoleutbildning
Högskolans avskiljandenämnd B Sedvall

465/10
2010-12-15 Äskande från biblioteksnämnden om kompletteringsanslag vetenskapsområdet naturvetenskap Högskolestyrelsen, HiK Örn Taube

466/10
2010-12-15 Beslut ge Christina Ohlsson rätt att teckna utbetalningsorder för inst språk och kultur under prefektens semesterperiod 98-06-29--98-07-10 Inst språk och kultur, HiK Örn Taube

467/10
2010-12-15 Avtal
mellan Högskolan i Kalmar inst pe/me och Kalmar kommun,Vasaskolan om uppdragstjänstgöring för Pia Alm som idrottslärare 50 %.
Tidplan: Ht 1998 och Vt 1999
Kalmar kommun,Vasaskolan S Sjödin

468/10
2010-12-15 Skriv fr studentservice ang begäran om prövning av särskilda skäl till Turismprogrammet Jonas Brännvall, Överkalix T Huldt

469/10
2010-12-15 Skriv fr studentservice ang begäran om prövning av särskilda skäl till fristående kurser Jonas Brännvall, Överkalix Tina Huldt

470/10
2010-12-15 Delegering av rätt att teckna Forskarskola Agenda 21 (avtal, attestera räknigar.
Delegeringen gäller för: Göran Rudbäck samt efter samråd med G.Rudbäck eller E.Arrhenius även Sofie Adolfsson Jörby
Erik Arrhenius, inst na


471/10
2010-12-15 Beslut rätt att teckna utbetalningsorder för inst teknik då prefekt har semester under perioden 98-07-01--07-31
Gäller: Erik Loxbo och Bengt Löfstrand
Inst för teknik, HiK Örn Taube 98-06-25 Rektor beviljat
472/10
2010-12-15 Avtal mellan Forskarskola Agenda 21, Högskolan i Kalmar, Miljöpsykologiska Enheten, Lunds Tekniska Högskola avseende finansiering av doktorandtjänst samt anställningsförhållanden för Marianne Lindström Lunds Tekniska Högskola H Hallmer

473/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Lisbeth Andersson, Mölndal E Örtengren 98-07-03 Skriv t L.andersson
474/10
2010-12-15 Remiss
U98/2687/UH
Pm.Portalbestämmelse om demokrati i högskolelagen
Utbildningsdepartementet A K-S 98-08-24 Svar till Utbildningsdepartementet
475/10
2010-12-15 Ansökningsomgång HT98. ang KK-stiftelsens satsning på enstaka forskningsprojekt i samverkan med näringslivet.
KK-stiftelsen HÖG/projekt H98,Stockholm
KK-stiftelsen
98-09-25 Inget insänt fr inst Sjöbefälsskolan
98-09-30 Ans fr inst f teknik. Projektledare: William Hogland.
Projekt 1: Lokal lakvattenrening på och i anslutning till deponier...
Projekt 2: Systemstudie av modulbyggnad komplett anläggning för lokalt omhändertagande av avlopps- och processvatten...
Projekt 3:Säsongs- och långtidslagring av avfallsbränslen med balningsteknik
Projekttid: 990101--001231
2000-04-07 Avtal fr KK-stiftelsen för projekt 1 Lokal lakvattenrening.... Dnr 734/98

476/10
2010-12-15 Beslut gällande uppdrag som prefekt vid Högskolan i Kalmar Rektorskansliet, HiK Örn Taube

477/10
2010-12-15 Kontrakt avseende samordnade recipientundersökningar för Hanöbukten 1998-2002
Beställare: Blekingekustens Vaqttenvårdsförbund, Sölvesborg och Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten, Nymölla och HiK, inst för naturvetenskap och teknik
Blekingekustens Vattenvårdsförbund H Hallmer

478/10
2010-12-15 Dnr 17/98
CFN:s kungörelse (LSFS 1988:45) med föreskrifter och allmänna råd om den djurförsöksetiska prövningen m.m.
Centrala försöksdjursnämnden, Sthlm U Lidman

479/10
2010-12-15 Stiftelsen Rostads Minnesfond
Revisionsberättelse, Årsredovisning för räkenskapsåret 98´7-01-01--12-31
Ernst & Young, Kalmar S Lindberg

480/10
2010-12-15 Stiftelsen Sjöbefälsskolans i Kalmar Samfond 1
Revisionsberättelse, Årsredovisning för räkenskapsåret 97-01-01--12-31
Ernst & Young, Kalmar S Lindberg

481/10
2010-12-15 Protokoll
Förhandling jml 11§ MBL
-Tjänst som förvaltningschef
- Övertidsersättning för prefekter
Personalavdelningen,HiK Örn Taube

482/10
2010-12-15 version 5 RRV J Everbrand 98-07-01 Svar till RRV
483/10
2010-12-15 Remiss: Projektplan Clearing Ladokenheten Umeå E Örtengren 98-07-21 PÅMINNELSE/LO
98-08-03 Yttrande till Ladokenheten

484/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Vaktmästare vid inst Sjöbefälsskolan.

Sista ans.dag 98-07-20
Personalavdelningen
98-08-07 Förordnandeprotokoll för Lars Vallerhed
485/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Universitetsadjunkt i skeppsteknik.
Sista ans.dag 98-07-20
Personalavdelningen
98-07-28 Förordnandeprotokoll för Mikael Sten
486/10
2010-12-15 Skriv ang att utse William Hogland som representant i The Advisory Groups for the fifth framework program EU,Secr for Advisory Groups, Bryssel Per Fagrell

487/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som förvaltningschef

Sista ans.dag 98-07-27
Personalavdelningen HiK B Schött 98-09-07 Förordnandeprotokoll för Björn Lange
488/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK, inst pe/me och Kalmar kommun
Projekt: Dyslexi, motsvarande 5p
Kalmar Kommun


489/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan Kalmar kommun och HiK, inst pe/me
Projekt: Läs och skrivprocessen och grundläggande färdigheter i matematik, motsv 5 p
Kalmar kommun S Sjödin

490/10
2010-12-15 SOCRATES programme
ERASMUS Institutional contrakt financial agreement 1998/1999
Ref.nr 29355-IC-2-97-1-SE-ERASMUS-EPS-1
Internationella kansliet, HiK K Albertsson

491/10
2010-12-15 Kontrakt uppdragsutbildning "Miljökunskap för miljösamordnare" 5 p
mellan Skanska Asfalt och Betong och Centrum för miljöteknik vid inst för teknik HiK
Avtalstid: 98-09-01--99-06-30
Skanska Asfalt och Betong G Johansson

492/10
2010-12-15 Kop Regeringsbeslut 25
U98/1167/UH
Uppdrag till Högskoleverket att fördela medel gällande budgetåret 1997
Utbildningsdepartementet J Everbrand

493/10
2010-12-15 Begärn om entledigande fr tjänst som adjunkt vid inst vård fr o m 98-07-01

(98-07-03 originalet till E.Zander för yttrande och sedan väntar jag tillbaka det för beslut)
Karin Weman, inst vård Örn Taube 98-07-29 Beslut om beviljande av entledigande
494/10
2010-12-15 Remiss U98/2597/B
Flexibel utbildning på distans (SOU 1998:84), P distans/Kostnadseffektiv distansutbildning (SOU 1998:83), Utvärdering av distansutbildningsprojekt med IT-stöd (SOU 1998:57). Betänkanden av Utredningen om distansmetoder inom utbildningen (DUKOM)
Utbildningsdepartementet B-AX 98-11-02 Svar på remiss
495/10
2010-12-15 Beg om synpunkter på förslag till riktlinjer vid befordran till professor och till lektor Sveriges Universitets- och högskoleförb A K-S 98-08-17 Svar till Sveriges universitets- och högksoleförbund
496/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till utveckling av "IT-pedagogik" Inst samhällsvetenskap m ekonomi, HiK E Örtengren 98-07-03 Beslut bevilja ansökan
497/10
2010-12-15 Ansökan om medel till distanskurser Inst för samhällsvetenskap m ekonomi,HiK E Örtengren 98-07-03 Beslut bevilja medel för utveckling av grundutbildningen
498/10
2010-12-15 Beslut förlänga uppdrag som studierektor inom lärarutbildningen t o m 98-12-31 för följande: Charles Andersson,Eva Malmstedt,Gunnel Ölmebring, C Albin´sson Rektorskansliet, HiK Örn Taube 99-01-15 Beslut om förlängning av uppdrag som studierektorer samtliga ovan samt Bo
Pettersson till o med 99-01-31

499/10
2010-12-15 Framställan ang dispens fr kravet på engelska för grundläggande behörighet i vissa kurser Inst vårdvetenskap o socialt arb, HiK E Örtengren 98-07-03 Beslut fr Studentservice
98-07-03 Beslut Dispens fr kravet på engelska...

500/10
2010-12-15 ansökan om resebidrag för konferens och studiebesök i Dublin 9-14 augusti från Jan Herrmann Forskninsnämnden, Hik P Fagrell 98-07-03 Beslut fr forskn.nämnd
501/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i internationell konferens 2-4 september 1998 i Edingburgh fr Magnus Strand, inst för naturvetenskap Forskningsnämnd, HiK P Fagrell 98-07-03 Beslut fr forskningsnämnden
502/10
2010-12-15 Avtal datoranslutningar mellan Kalmarhem AB och Högskolan i Kalmar
Period: 1998 t o m 1999
Kalmarhem AB, Kalmar B Sedvall

503/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan SFS och HiK,inst pe/me och Lärarförbundet
Projekt: Datorn som pedagigiskt verktyg, 5 p
Tid: 97-09-25--98-01-31
Sveriges förenade Studentkårer,SFS S Sjödin

504/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan SFS, HiK inst pe/me och Lärarförbhundet
Projekt: Datorn som pedagogiskt verktyg, 5 p
Tid: 98-02-24--98-12-31
Sveriges förenade Studentkårer,SFS S Sjödin

505/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK inst pe/me och Mångkulturellt Folkbildningscentrum
Projekt: Pedagogik med inriktning mot digitala läromedel och lärande organisationer, 5 p
Tid: V37-41 1998
Mångkulturellt Folkbildningscentrum S Sjödin

506/10
2010-12-15 Begäran om entledigande fr tjänst som universitetsadjunkt i socialt arbete inst vård fr o m 98-08-15 Bo Altgård, inst vård Örn Taube 98-07-07 Beslut bevilja begäran
507/10
2010-12-15 Reg nr 42-377-98 Begäran om svar betr överklagande av beslut av HiK för Tobias Sällebrant, Haninge Överklagandenämnden E Örtengren 98-07-20 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

508/10
2010-12-15 Reg.nr 32-382-98 med begäran om yttrande ang överklagan av Mathias Eriksson, Bonässund Överklagandenämnden E Örtengren 98-07-09 Skriv överkl v antagningsbeslut fr Mathias Eriksson, Bonässund
98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

509/10
2010-12-15 RRV dnr 30-1998-1895
Förfrågan: Myndigheternas regler för representation
RRV J Everbrand 98-08-18 Svar på förfrågan
510/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Henrik Arvidsson, Gävle E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

511/10
2010-12-15 Kop Regeringsbeslut 23
U98/1557/UH
Skriv t Högskoleverekt ang Uppdrag avseende universitetens och högskolornas anpassning av informationssystemen inför år 2000
Utbildningsdepartementet M Andersson 98-08-31 Enkät om 2000-åtgärder fr Högkoleverket
98-09-30 Svar på enkäten
99-05-05 Enkät fr Högskoleverket ang 2000-åtgärder
99-05-05 Svar på enkäten

512/10
2010-12-15 Överklagande ang antagningsbesked Patrik Simonsson, Nord Koster E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

513/10
2010-12-15 Överklagande ang antagningsbesked Kenneth Forsberg, Färjestaden E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

514/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Peter Carlsson, Kalmar E Örtengren 98-07-21 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

515/10
2010-12-15 Remiss Jo98/1486
Djurförsök. Betänkande av 1997 års utredning om alternativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m.m. (SOU 1998:75)
Jordbruksdepartementet U Lidman 98-11-02 Svar på remiss
516/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Inger Larsson-Schultz,Västerås E Örtengren 98-07-21 Yttrande till Överklagandenämnden
98-07-30 Beslut från Överklagandenämnden

517/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Kent-Inge Perseius,Kalmar E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

518/10
2010-12-15 Ansökan om examensbevis Torbjörn Johansson,Knivsta A Bertilsson

519/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som universitetslektor i företagsekonomi vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi per den 15 augusti 1998 Tomas Sörensson, inst samh
98-07-29 Beslut om beviljande av entledigande
520/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Pär Lindström, Oskarshamn E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

521/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Göran Johansson,Oskarshamn E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-07-27 Kopia av Göran Johanssons yttrande till Överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

522/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Anna Nelson,Kalmar E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-03 Beslut från överklagandenämnden

523/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Anna-Maria Jonsson, Örebro E Örtengren 98-07-20 Yttrande till Överklagandenämnden
98-07-30 Beslut från Överklagandenämnden

524/10
2010-12-15 Regionala NOT-konferenser.
Beslut från NOT att bevilja 70.000 kr till sökt (per telefon) projekt
Högskoleverket L Oredsson

525/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning melan HiK pe/me och Borgholms kommun, Köping skola
Projekt: Matematik motsvarande 2 p lärare inom barnomsorg och skola
Borgholms kommun,Köping skola S Sjödin

526/10
2010-12-15 Kontrakt mellan FORSS och HiK inst vårdvetenskap och socialt arbete
Projektnr F98-127
Projekttitel: Barns medbestämmande i vården
Beviljat anslag
Forskningsrådet i sydöstra Sverige,FORSS E Zander

527/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Johan Wallenberg,Stockholm E Örtengren 98-07-20 Yttrande till Överklagandenämnden
98-07-30 Beslut från Överklagandenämnden

528/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Andreas Önstorp,Lund E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

529/10
2010-12-15 Reg.nr 32-409-98
Begäran om svar ang överklagan på antagningsbesked fr Ante Cavala
Överklagandenämnden E Örtengren 98-07-20 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07m Beslut från Överklagandenämnden

530/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Hanna Ankarberg E Örtengren 98-07-22 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-05 Beslut från Överklagandenämnden

531/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Åke Assarsson, Oskarshamn E Örtengren 98-07-22 Yttrande till överklagandenämnde
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

532/10
2010-12-15 Remissförfrågan fr A Steene, inst samhällsvetenskap med ekonomi ang kurs Riskhantering 40p Forskningsnämnden HiK P Fagrell

533/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Cristine Axelsson, Gränna E Örtengren 98-07-22 Yttrande till överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

534/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbeslut Johan Cooke, Täby E Örtengren 98-07-23 Yttrande till J.Cooke
535/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Sandra Kha, Jönköping E Örtengren 98-07-23 Yttrande till S.Kha
536/10
2010-12-15 Skriv ang ansökan till magisterutbildning Kristina Lundqvist, Borås E Örtengren

537/10
2010-12-15 Överklagan ang antagningsbesked Malin Andersson, Örsjö E Örtengren 98-07-27 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

538/10
2010-12-15 Trafikskadeärende skadenr 850-3175/98 den 15/7 -98 Kammarkollegiet B Sedvall

539/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked - anmälningsnr 3908 Nergis Al-khatisi E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

540/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut - anmälningsnr 1401 Lena Nilsson E Örtengren 98-08-04 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

541/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Fredrik Lövgren E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

542/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Gudrun Brunegård E Örtengren 98-08-10 Yttrande till Överklagandenämnden
543/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Kent Olsson E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

544/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Desire Gustavsson E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-05 Beslut från Överklagandenämnden

545/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Kenneth Johansson
98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-10 Beslut från Överklagandenämnden

546/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Andreas Orup E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-05 Beslut från Överklagandenämnden

547/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbeslut Marianne Steene E Örtengren 98-07-31 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-10 Beslut från Överklagandenämnden

548/10
2010-12-15 Valet 1998 - bedrivande av valverksamhet Liberala studenter Örn Taube

549/10
2010-12-15 Begäran om yttrande över överklagande av antagningsbeslut för Mona Svensson Överklagandenämnden E Örtengren 98-08-04 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-07 Beslut från Överklagandenämnden

550/10
2010-12-15 Överklagande av antagningsbesked Magnus Ajl
98-08-04 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-14 Beslut från Överklagandenämnden

551/10
2010-12-15 Ang överklagande av antagningsbeslut Mathias Ahlberg Elmkvist E Örtengren 98-08-11 Yttrande till Överklagandenämnden
98-08-21 Beslut från Överklagandenämnden

552/10
2010-12-15 Bidrag från Utvecklingsrådet till implementering av avtalet Samverkan för utveckling Utvecklingsrådet B Sedvall

553/10
2010-12-15 Utdelning ur Stiftelsen Rostads minnesfond - rekvisition Kammarkollegiet


554/10
2010-12-15 Beslut 98-07-03 om utökning av tjänsten som sekreterare vid Lärarutbildningsnämnden från
75/ till 100% fr o m 1/7 1998
Rektorsämbetet


555/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som vik universitetsadjunkt i engelska med fackspråklig
inriktning
Sydostpressen m fl Helen Person 98-09-23 Förordnandeprotokoll för John Airey
556/10
2010-12-15 Anvisningar till ansökan om medel för forskning och forskarutbildning 990101-991231

Sista ans dag den 17/8 kl 15.00
Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-08-11 Ans fr D-O Rooth.Projekt: Flyktingvandrare på svensk arbetsmarknad ....
98-08-11 Ans fr Philip Lalander. Projekt: Illegal alkohol i ungdomskulturen
98-08-11 Ans fr Philip Lalander m fl. Projekt: Luffaren som tidsresenär
98-08-12 Ans fr Margareta Havung. Projekt: Med fokus på manliga förskollärare.....
98-08-12 Ans fr Hans Wetterholm. Projekt: En bildpedagogisk utveclingsstudie - spår av ...
98-08-12 Ans fr Bertil Jansson. Projekt: Universitetsbibliotekens internationella utbytesv...
98-08-13 Ans fr Kristina Nilsson Ekdahl. Projekt: Relgering av plasmaproteiner genom .....
98-08-13 Ans fr P-E Betzholtz. Projekt: Lavdagsvärmarens ekologi
98-08-13 Ans fr Per Fagrell. Projekt: Regularitet för lösningar till hyperboliska konserv.....
98-08-13 Ans fr Elisabeth Elmeroth. Projekt: Utrikes födda föräldrar attityder till och .......
98-08-14 Ans fr Anders Fröjmark. Projekt: Minnesplatser och historiemedvetande; ----------
98-08-14 ans fr Rowena Jansson. Projekt: Getting it together: A linguistic stude of ..........
98-08-14 Ans frAnna Lundgren. Projekt: Utvärdering och kvalitetssäkring av sjuksk...........
98-08-14 Ans fr Anders Steene. Projekt: Identifiering av riskfaktorer vid beslut om ...........
98-08-14 Ans fr Irene Philström. Projekt: La servante dans la comédie francaise ..........
98-08-14 Ans fr Roland Hallgren. Projekt: Attityder till livet hos mellanstadiebarn i Kalmar
98-08-14 Ans fr Anna Greek. Projekt: The Island as a Site of Cultural in Contemporary ...
98-08-14 Ans fr Hans Wessblad. Projekt: Tvivel som möjliggörare och begränsare i ........
98-08-17 Ans fr P-O Andersson. Projekt: Molekylär dynamik och växelverkan i ...............
98-08-17 Ans fr Britt-Inger Saveman m fl. Projekt: Perspektiv på händelser av våldsk. .......
98-08-17 Ans fr Britt-Inger Saveman m fl. Projekt: Upplevelser, skattning och hantering ...
98-08-17 Ans fr Eva Benzein. Projekt: Upplevelser av hopp
98-08-17 Ans fr Margaretha Hagberg. Projekt: Livsmeningens betydelse för äldre ............
98-08-17 Ans fr Yael Tågerud o Helena Meldré. Projekt: Spegel, spegel i rutan där, ......
98-08-17 Ans fr Birgitta Axelsson. Projekt: Barns motivation ch lärande i teknik och ...........
98-08-17 Ans fr Karin Taube. Orojekt: Program för internationell utvärdering av elever.
98-08-17 Ans fr Bo Bergbäck m fl. Projekt: Metoder för materialflödesanalys i företags .....
98-08-17 Ans fr Bo Bergbäck m fl. Projekt: Spridning av tungmetaller från storstadsområd.
98-08-17 Ans fr Sten Ohlson m fl.Projekt: Utveckling och applikationer av svag växelv.....
98-08-17 Ans fr Sten Ohlson m fl.Projekt: Kolhydrater i svenska frukter och bär - ...............
98-08-17 Ans fr Lars-Eric Persson m fl. Projekt Ekologi hos Östersjöns talitrider: adapt........
98-08-17 Ans fr Sven Tågerud m fl.Projekt: Denervationsinducerade förändringar i ..........
98-08-17 Ans fr Michael Lindberg m fl. Projekt: Studie av växelverkan mellanenterov.......
98-08-17 Ans fr Michael Lindberg m fl. Projekt: Ljungan virus, molekylärvirologisk ............
98-08-17 Ans fr Philippe Daudi o J Gaddefors. Projekt: Ledningen av den goda tillväxten
98-08-17 Ans fr Johan Gaddefors. Projekt: Ledningen av den goda tillväxten
98-08-17 Ans fr Görgen Göransson. Projekt: Ekologisk simulering av miljöeffekter vid ......
98-08-17 Ans fr Christer Lundberg. Projetk: Automatiserade tillverknsystem: Integration ....
98-08-17 Ans fr Katarina Zambrell. Projekt: Arbete och personlig identitet - Arbetets och ..
98-08-17 Ans fr Per Pettersson-Löfquist. Projekt: Turism, lokalsamhälle och miljö: ...........
98-0817 Ans fr Krister Bredmar. Projekt: Redovisningens kommunikativa dimension
98-08-17 Ans fr J Peter Gierow m fl. Projekt: Integriners och steroidhormoners roll i .......
98-08-17 Ans fr Nils Nilsson. Projekt: Lednings- och organisationsföreställningar i .............
98-08-17 Ans fr Lars Borg. Projekt: Vegetatinsklassificering- speciellt lavsamhällen ..........
98-08-17 Ans fr Irene Bohman. Projekt: Vad händer med grovdetritus i sjölitoralen.
98-08-17 Ans fr Britt-Inger Saveman m fl. Projekt: Finns det behov av djupare kunskaper...
98-08-17 Ans fr Jan Herrmann m fl. Projekt: Biologisk mångfald och näringsflöden ...........
98-08-17 Ans fr Anki Koch-Schmidt m fl. Projekt: Ligand-redeptor interaktiner med ........
98-08-17 Ans fr Birgitta Lindström. Projekt: Psykosocial arbetsmiljö och hälsorelaterad....
98-08-17 Ans fr Ingrid Runesson. Projekt: Barns medbestämmande i sjukvård
98-08-17 Ans fr Anders Marell. Projekt: Författaren som offentlighetens redskap. Svenskt ..
98-08-17 Ans fr Iren Pihlström m fl. Projekt: Maktens språk - maktspråk - språkets makt ........
98-08-17 Ans fr Lars-Eric Persson m fl: Projekt: Växt- och djurinteraktioner i kustnära .....
98-08-17 Ans fr Lars-Eric Persson m fl. Projekt: Struktuererande faktorer och processer ....
98-08-17 Ans fr Roland Engkvist. Projekt: Variationer i tid och rum i Östersjöns Fucus-sam.
98-08-17 Ans fr Petre Badulescu. Projekt: FoU, internqtionell hög-tekonoligiöverföringar ..
98-08-17 Ans fr Mia Ljusegren. Projekt: ANS; skydd emot cellskador orsakade av syrgasb..
98-08-17 Ans fr Håkan Gustafsson. Projekt: Framställning och utvärdering av två nya ........
98-08-17 Ans fr Anna Blucher. Projekt: Bakteriellt bildade a-galaktosidaser med inriktn.....
98-08-17 Ans fr Marianne Holm-Djurfeldt. Projekt: Doktorandstudier i pedagogik
98-08-17 Ans fr Claes Ewenäs. Projekt: Runer Jonsson. Tidningsmannen och författaren ..
98-08-17 Ans fr Kjell Edman m fl: Projekt: molekylärepidemiologisk och molekylär..........
98-08-17 Ans fr Alf Månsson m fl. Projekt: Utveckling avkänsligt system för mätning av ..
98-08-17 Ans fr Alf Månsson. Projekt: Teoretiska analyser av biofysiskafrågeställningar ....
98-08-17 Ans fr Staffan Carius m fl. Projekt: Experimentell astropartikelfysik vid neutr. .....
98-08-17 Ans fr Alexander Lauber m fl. Projekt: Robust mätning och reglering av ......
98-08-17 Ans fr Ian A Nicholls m fl. Projekt: Katalys och molekylär igenkänning
98-08-17 Ans fr Ian A Nicholls m fl. Projekt: Studier om fag/virus satibilitet samt ......
98-08-17 Ans fr Philippe Daudi m fl. Projekt: Transregionalt strategiskt ledarskap
98-11-12 Skriv t rektor fr B.Jansson ans om medel för forskarutbildning
98-12-17 Beslut fr forskn.nämnd ang B.Jansson
98-12-17 TOTALBESLUT FÖR SAMTLIGA ANSÖKNINGAR FR FORSK.NÄMND
98-12-17 Beslut om medel f forsk.utb.1999 f P.Lalander
99-02-26 Skriv t forskningssekr ang att Mikael Lundgren blivit antagen till forskarutbildningen vid handelshögskolan i Götebor
99-07-27 Skriv fr J.Herrmann till forskningsnämnden med begäran om retroaktiv extra tillförsel av medel för forskning


557/10
2010-12-15 Remiss U98/2770/UH
Mänskliga rättigheter - mångas skyldigheter (Ds 1998:46)
Utbildningsdepartementet Agneta B-J 98-10-12 Yttrande till Utbildningsdep
558/10
2010-12-15 Förfrågan om kurser mm för utveckling av distansundervisning på gymnasienivå Kalmarsunds Gymnasieförbund


559/10
2010-12-15 Avtal mellan HiK, inst f språk o kultur och Studio Koblanck ang projektledarskap för utbild-
ningen i Design Management 40 p fr o m ht -98
Högskolan i Kalmar


560/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande av anställning vid HiK, Sjöbefälsskolan Peter Fritz
98-08-13 Beslut om beviljande av entledigande
561/10
2010-12-15 Ansökan om medel för finansiering av resa och logi för amerikansk expert från Edna Graneli Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-09-09 Beslut fr forskningsnämnden
562/10
2010-12-15 Delårsbokslut 1998
(delårsrapport)
Utbildningsdepartementet J Everbrand 98-09-08 Revisorsintyg fr RRV dnr 30-98-2027
98-09-21 Skriv fr RRV 20-98-2027 ang granskning med begäran om svar
98-10-13 Skriv t RRV med kommentarer till revisionspromemoria
98-10-21 Kommentarer till revisionspromemoria skickat till RRVHS nr 4
98-08-13
§ 33

563/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Håkan Svensson VHS, antagningsavd E Örtengren 98-08-24 Svar till Överklagandenämnden
564/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Jonas Hagström VHS, antagningsenheten E Örtengren 98-08-24 Svar till överklagandenämnden
98-09-11 Beslut fr överklagandenämnden

565/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Jacob Westling VHS, antagningsenheten E Örtengren 98-09-11 Beslut fr överklagandenämnden

566/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Malte Möller VHS, antagningsenheten E Örtengren 98-08-24 Svar till Överklagandenämnden
98-09-02 Beslut fr Överklagandenämnden

567/10
2010-12-15 Alumniverksamheten eller motsvarande Linköpings universitet E Örtengren 98-09-10 Lämnas utan åtgärd
568/10
2010-12-15 Anhållan om utökning av tjänst för P Pettersson-Löfqvist Inst f samhällsvetenskap m ekonomi
98-08-17 Beslut
569/10
2010-12-15 Remiss - U98/2195/UH
Utbildning och forskning för strategisk internationalisering
Utbildningsdepartementet K Albertsson 98-09-11 Svar till Utb.dep
570/10
2010-12-15 Kontrakt angående anordnande av internationell kurs mellan SIDA och FOJO SIDA A Ewers

571/10
2010-12-15 Ansökan om medel förm deltagande i workshop från Krister Bredmar Forskningsnämnden Per Fagrell 98-08-17 Beslut fr forskningsnämnden
572/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Anm nr 109020 Anne Ravens resp 70061 Linda
Johansson
VHS E Örtengren 98-08-24 Svar till Överklagandenämnden
98-09-28 Beslut fr Överklagandenämnden
98-10-22 Skriv fr Överklagandenämnden ang L Johansson
98-11-02 Ingen åtgärd fr studentservice
98-11-16 Beslut fr Överklagandenämnden

573/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning för Anm nr 40174 Hirut Woldetsadik VHS E Örtengren 98-08-31 Skriv till Överklagandenämnden
98-10-12 Beslut fr överklagandenämnden

574/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande från tjänst vid University on Line Jimmy Rylander
98-08-19 Beslut om beviljande av entledigande
575/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande från tjänst som projektassistent vid Centrum för miljöteknik Lena Nilsson
98-08-19 Beslut om beviljande av entledigande
576/10
2010-12-15 Information och förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående studenternas
förkunskaper i matematik - Reg nr 1119-98
Högskoleverket E Örtengren

577/10
2010-12-15 Kontrakt angående internationell kurs mellan Sida och Fojo - gäller kursen "Women in
Journalism"
SIDA


578/10
2010-12-15 Anmälan om förkommet gods - mobiltelefon Polismyndigheten i Kalmar län


579/10
2010-12-15 Hemställan om omvandling av tjänst vid EDIT Björn Axl Johansson
98-08-26 Beslut hemställan beviljas om omvandling av Sandéns tjänst
580/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning - ang anm nr 112183 Henrik Prytz VHS E Örtengren 98-08-24 Svar till Överklagandenämnden
98-09-11 Beslut fr överklagandenämnden

581/10
2010-12-15 Överklagande/begäran om omprövning - anm nr Alexandra Westerlund-Karlsson VHS E Örtengren 98-08-24 Svar till överklagandenämnden
98-09-02 Beslut fr överklagandenämnden

582/10
2010-12-15 Hemställan om utökad tjänstgöringsgrad för Louise Magnusson Bertil Jansson, biblioteket H Persson 98-08-26 Beslut hemställan beviljas
583/10
2010-12-15 Hemställan om utökning av tjänst för Lise-Lotte Svensson Personalavdelningen Örn Taube 98-08-27 Beslut bevilja hemställan
584/10
2010-12-15 Framställan om representant i ledningsgrupp för kvalificerad yrkesutbildning i Oskarshamn NOVA HögskoleCentrum, Oskarshamn Örn Taube 98-08-27 Svar till NOVA
585/10
2010-12-15 Avtal mellan ASG Sweden AB och HiK ang deltagande i pallöverföringssystemet med EUR-pallen ASG, Växjö B Sedvall

586/10
2010-12-15 Contract no. MAS3 CT98 6451 skickat till Eu kommissionen
Workshop "Research on Marine Harmful Algal Blooms, Kalmar October, November 1998
EU Commissionen, K Kristensen E Granéli 99-01-28 Ekonomisk redovisning av kontraktet
587/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som lokalvårdare fr.o.m 98-09-01 U-B Löfberg Nilsson, Kalmar Örn Taube 98-08-25 Beslut begäran beviljad
588/10
2010-12-15 Överkagande/begäran om omprövning Emil Avsar VHS,antagningsavd M Johansson 98-08-31 Svar till Överklagandenämnden
98-09-11 Beslut fr överklagandenämnden

589/10
2010-12-15 Skriv med beg om yttrande ang bedömning av praktik Bertra Kullberg, Vislanda E Zander 98-08-28 Skriv fr B.Kullberg t E.Zander
98-08-28 Skriv fr B.Kullberg t E.Zander
98-08-29 Skriv t B.Kullberg fr E.Zander
98-08-29 E-post t A.Stening fr E.Zander
98-08-31 Dokument av händelseförloppet fr E.Zander
98-09-07 Skriv t B.Kullberg fr E.Zander
98-10-13 Beslut från Högskoleverket
98-10-21 Skriv fr B.Kullberg
98-10-28 Skriv t B.Kullberg
98-11-05 Skriv till B. Kullberg
98-11-11 Skriv fr B.Kullberg
99-05-28 Skriv fr Advokatbyrån Korths-Aspegren AB ang B.Kullberg
99-05-31 Kop av skriv till A.Stening
99-06-14 Skrivelse fr E.Zander till A.Stening
99-08-11 Skrivelse från justitiekanslern
99-09-02 Skrivelse fr advokatbyrån Korths-Aspegren AB ställd till A.Stening
99-10-25 Beslut fr Högskolan ang framställan om skadestånd skickat till JK, adv.byrå
Korths-Aspegren AB

590/10
2010-12-15 Sokratesprogrammet
Erasmus-åtgärd 2
Stipendier för utbytesstudier för studerande,överenskommelse mellan Högskoleverket och HiK mellan 98-07-01--99-09-30
Reg nr 42-1537-98
Internationella sekr,HiK K Albertsson

591/10
2010-12-15 Beslutsbrev-villkor Projektnr P10716-2, Dnr 1P17-98-03180
Titel: E-FMEA Environmental Failure mode and effect analysisis
Proj.ledare: A.Lauber
Tid: 98-07-01--00-06-30
NUTEK G Johansson 98-08-26 ett ex original undertecknat och skickat till NUTEK
592/10
2010-12-15 Överenskommelse mellan HIK och Telia Kompetens AB ang distanskurs i Business English, 10 p, inst språk och kultur.
Telia Kompetens AB, Farsta L Oredsson

593/10
2010-12-15 Anbudsförfrågan ang städmaskiner

Sista dag för anbud: 98-09-11
Lokalvårdsavdelningen, CF, HiK C Karlsson 98-09-14 Protokoll med beslut om antagen offert fr Städmaskinsgrossisten
594/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll
Beslut om tjänsteförslagsnämndens sammansättning.
Tid: 98-07-01--98-12-31
Rektorskansliet, HiK Örn Taube

595/10
2010-12-15 Anmälan inbrott Nisbethska 98-08-25
Polismyndigheten Kalmar K-H Nilsson 98-08-31 Underrättelse om beslut fr polismyndigheten
596/10
2010-12-15 Hemställan om att erbjuda Birgitta Johansson och Ing-Mari söderström tillsvidaretjänster som adjunkter inom inst för vårdvetenskap och socialt arbete Inst för vårdvetenskap, HiK Örn Taube 98-09-01 Beslut hemställan beviljas inte
597/10
2010-12-15 Ansökan från Peter Gierow, inst naturvetenskap om medel för cellbiologimöte i USA Forskningsnämnden HiK P Fagrell 98-11-05 Beslut fr forskningsnämnden
598/10
2010-12-15 Skriv fr studentservice ang ans om examen Janna Holmgren, Malmö A Bertilsson

599/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Vik. utbildningssekreterare vid Regionalt Pedagogiskt Utvecklingscentrum.

Sista ans.dag 98-09-28
Personalavdelningen, HiK H Persson 98-11-17 förordnandeprotokoll med beslut om att tillsättningen av tjänsten avbryts.
600/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Assistent 50% vid Regionalt Pedagogiskt Utvecklingscentrum.

Sista ans.dag 98-09-28
Personalavdelningen, HiK H Persson 98-11-16 Förordnandeprotokoll för Wiveca Dahlberg
601/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst Sjö Ingrid Palmkvist, Inst sjö B Schött 98-09-02 Beslut begäran beviljas
98-09-01 Avtal upprättat mellan HIK och Ingrid Palmqvist

602/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som vikarierande lektor i historia fr o m 98-08-28 Ulf Bergman, inst samhällsvetenskap Örn Taube 98-09-02 Beslut bevilja begäran
603/10
2010-12-15 Reg.nr 80-1458-98
Aktiviteter inför tusenårsskiftet - förslag till Millenniekommittén
Högskoleverket B Sedvall

604/10
2010-12-15 Beslut bevilja medel till informationsavdelning ur anslaget för utveckling av grundutbildningen gällande produktion under hösten 1998 av utbildningskatalogen för 1999 Rektorskansliet, HiK


605/10
2010-12-15 Enhet: Kommittén för europeiska skoldatanätet U1997:06
Uppdragsledare: Stellan Ranebo
Uppdrag: Assistenttjänst
Tid: 98-09-01--09-30
Dnr 19/98. Avtal mellan HiK och Regeringskansliet
Regeringskansliet, Utbildningsdep B Sedvall

606/10
2010-12-15 Avtgal nr 20/98 mellan Kommittén för europeiska skoldatanätet U 1997:06 ( Stellan Ranebo) och HiK
Tid: 98-09-01--09-30
Uppdrag: Administrativ service till kommittén för europeiska skoldatanätet
Regeringskansliket, Utbildningsdepart B Sedvall

607/10
2010-12-15 Hemställan om att få inrätta tjänster enl kontrakt mellan HiK och lektor Å Hagström Inst naturvetenskap, HiK B Schött 98-09-02 Hemställan beviljas avseende biomedicinsk analytiker och doktorand i marin mikrobiologi från pers.avd
608/10
2010-12-15 Dnr 98/1324
Har Ni tillräcklig information för kursplaneringen inför kommande läsår?
Möjlighet att beställa en utvidning av urvalsfrågor.
SCB E Örtengren 98-09-11 Ingen åtgärd enl EÖ
609/10
2010-12-15 Avtal mellan Lindås åkeri AB samt Bonny Peterssons åkeri AB och Centrum för miljöteknik vid inst för teknik HiK
Införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001
Avtalstid: 98-08-18--12-31
Lindås Åkeri AB,Bonny Peterssons AB G Johansson 98-07-16 Offert fr inst för teknik till Lindås Åkeri, Lindås
2000-02-12 Förlängning av avtal t o m 2000-12-31

610/10
2010-12-15 Avtal mellan Vision Vimmerby och Centrum för miljöteknik vid inst teknik HiK avseende
utbildning om miljöledningssystem enligt ISO 14000
Avtalstid: 1998-09-01--99-06-30
Vision Vimmerby G Johansson 98-05-25 Offert till Vision Vimmerby
Offert från VBB VIAK
98-08-03 Beställning av kurs revision av mi8ljöledningssystem enligt ISO 14001

611/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Doktorand i marin mikrobiologi vid inst naturvetenskap

Sista ans.dag 98-09-28
Personalavdelningen
98-12-03 Förordnandeprotokoll för Karin Simu
612/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Bomedicinsk analytiker vid inst för naturvetenskap

Sista ans.dag 98-09-28
Personalavdelningen
98-12-18 Förordnandeprotokoll för Azra Godarzi
613/10
2010-12-15 Biblioteksnämndens äskande av medel för verksamhetsåret 1999.
(Ställt till HS-styrelsen)
Biblioteksnämnden, HiK Örn Taube 98-10-21 Begäran avslagen
614/10
2010-12-15 Rektors beslut att fastställa namnet på centrum för marinbiologisk forskning till
Kalmarsundslaboratoriet
Rektorskansiet, HiK Örn Taube

615/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens i Göteborg från Anna Blucher, inst naturvetenskap Forskningsnämnden P Fagrell 98-09-09 Beslut fr forskningsnämnden
616/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag för konferensen "Xth eeeting of the European Study Group i Jena, Tyskland från Michael Lindberg, inst naturvetenskap Forskningsnämnden P Fagrell 98-09-07 Beslut fr forskningsnämnden
617/10
2010-12-15 Ansökan om resebidrag för konferens i Jena, Tyskland från Charlotta Polacek, inst för naturvetenskap Forskningsnämnden P Fagrell 98-09-07 Beslut fr forskningsnämnden
618/10
2010-12-15 Avtal mellan inst Naturvetenskap HiK och Västerviks kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret gällande högskolans medverkan i "Närsaltprojekt Gamlebyviken" under perioden 1998-05-01--12-31. Västerviks kommun H Hallmer

619/10
2010-12-15 Avtal mellan Kaliningrad State Technical University, Ryssland och Högskolan i Kalmar internationella sekreterariatet.

Original det ryska exemplaret sänt till Kaliningrad
Kaliningrad Universitet K Albertsson

620/10
2010-12-15 Översiktsplan 98
Sammanfattning av högskolans synpunkter
Kommunstyrelsen Kalmar kommun B Sedvall

621/10
2010-12-15 Ansökan från Alf Månsson, inst för naturvetenskap om resebidrag för att besöka en muskelkongress i Lund Forskningsnämnden P Fagrell 98-09-08 Beslut fr forskningsnämnden
622/10
2010-12-15 Anmälan K172397-98
Inbrott Smålandsgatan 98-08-28
Polismyndigheten i Kalmar I Karlsson Underrättelse om nedlagd förundersökning
98-09-17 Tilläggsanmälan fr polismyndigheten

623/10
2010-12-15 Skrivelse KK-stiftelsen, B.Kirsebom Örn Taube

624/10
2010-12-15 Kop regeringsbeslut 10
U98/2767/UH, u98/2912/UH delvis
Uppdrag till Högskoleverket om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Utbildningsdepartementet E Örtengren 98-09-14 Skriv fr Högskoleverket Reg.nr 30-2198-98 ang uppdrag till Högskoleverket om
uppdragsutbildning till universitet och högskolor
98-09-16 Förordning om uppdragsutbildning vid univ o högskolor fr Högskoleverket
98-09-24 Begärda uppgifter om lokala föreskrifter samt avtal om uppdragsutbildning skickade till Högskoleverket
99-07-20 Skriv ang utredningen av uppdragsutbildningar

625/10
2010-12-15 Hemställan om utökad tjänst för Ulla Adolfsson innebärande totalt 0,6 tjänst från 98-09-01 och tillsvidare. Inst vårdvetenskap, HiK B Schött 98-09-09 Beslut. Hemställan beviljas ej.
626/10
2010-12-15 Avtal mellan Posten Sverige AB och Högskolan i Kalmar
Frankeringsservice - streckkoder
Ärendenummer 1998:812
Posten Sverige AB B Sedvall

627/10
2010-12-15 Avtal mellan Kalmar kommun,omsorgsförvaltningen och HiK inst för vårdvetenskap och socialt arbete
Projekt:Verksamhetsutveckling inom området äldre och funktionshindrade, 10 poäng
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen E Zander

628/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst som konsult och universitetsadjunkt i ADB vid inst för samhällsvetenskap med ekonomi. Stefan Milenkovic, inst samhällsvetenskap Örn Taube 98-09-10 Beslut bevilja begäran.
629/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll
Avtal om prefektskap för Håkan Hallmer vid HiK
Rektorskansliet, HiK


630/10
2010-12-15 Intern utlysning av tjänst som:
Universitetsadjunkt i hälso- och sjukvård
Sista ans.dag 98-09-18
Personalavdelningen, HiK H Persson 98-09-10 Per-Johan Bjuvstrand
98-09-29 Förordnandeprotokoll för Per-Johan Bjuvstrand
98-09-29 Beslut förändring av tjänstebenämning till: Universitetsadjunkt i säkerhets- och
miljöteknik.

631/10
2010-12-15 Remiss Dnr 32/97
Ett förslag om vilken högskola som skall utfärda examensbevis som avser utbildning vid mer än en högskola
Sveriges universitets- och högskoleförb E Örtengren 98-11-04 Svar på remissen
632/10
2010-12-15 Ansökan från Jan Herrmann, inst naturvetenskap Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-09-09 Beslut fr forskningsnämnden
633/10
2010-12-15 Ansökan om medl för deltagande i internationell konferens från Sten Ohlson, inst naturvetenskap Forskningsnämnden, HiK Per Fagrell 98-10-12 Belsut om medel
634/10
2010-12-15 utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i maskintekniska ämnen vid inst Sjö.Tjänst 1
Sista ans.dag 98-10-26
Personalavdelningen
99-01-15 förordnandeprotokoll för Egon Nilsson
635/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i maskintekniska ämnen. Tjänst 2
Sista ans.dag 98-10-26
Personalavdelningen


636/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i nautiska ämnen vid Sjö.Tjänst 1
Sista ans.dag 98-10-26
Personalavdelningen
98-12-16 Förordnandeprotokoll för Måns Larsson
637/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som universitetsadjunkt i nautiska ämnen vid Sjö. Tjänst 2
Sista ans.dag 98-10-26
Personalavdelningen
98-12-17 Förordnandeprotokoll för Magnus Sjöquist
638/10
2010-12-15 Avtal mellan HiK och GIWA (FN) GIWA
98-09-16 Skrivelse fr E.Idermark till Mr Kakakhel med bekräftelse på att ett originalavtal skickats till honom (Memorandum).
98-09-17 Fax fr Mr Kakakhel
98-10-21 Fr Utrikesdepartementet UD98/1376/FMR; proposition om ett samordningskontor i Kalmar för GIWA
99-03-29 Fax till John Panetta ang. projekt GF/FP/1100-99-01
2000-05-25 Skriv till Miljödepartementet ang lägesrapport för UNEP/GEF projektet GIWA
2000-05-30 Skriv till Prof.John Bull, Plymouth, UK
2000-06-20 Skriv fr Prof.J.Bull, Plymouth, UK
2000-06-30 Skriv till UNEP, E.Warning ang kontaktperson hos HiK för GIWA-projektet
00-08-22 Skriv t Dr Tim Foresman, Nairobi
00-09-18 E-postutdrag av meddelande från Tim Foresman till rektor.
00-09-20 E-postutdrag av brev från rektor till Tim Foresman
00-09-21 E-postutdrag av meddelande fr Tim Foresman till rektor
00-10-20 Rekvisition av medel avseende stöd till GIWA sänt till Kalmar kommuns forskningsstiftelse Graningestiftelsen, Lars Malmborg.
2006-10-10 Skrivelse från Ann Fust till Mr Olivier Deleuze,Nairobi Kenya re the final audited statement of account for the full duration of the GIWA project

639/10
2010-12-15 ansökan om fortsatt stöd till TraineeProgram Kalmar län från näringslivsservice om fortsatt stöd till programmet genom förlängning av tidigare beviljade medel genom Landshövdingeuppdraget
Period: 990101--0012-31. Fr o m 1999 ansvarar Näringslivsservice
Regionförbundet, Kalmar G Borgö 99-03-02 Rekvirering av medel för programmet sänd till regionförbundet
640/10
2010-12-15 Avtal om utbildning mellan HiK, inst språk och kultur och Kalmar Läns Museum
Projekt: Arkeologi 1-20 p
Tid: höstterminen 1998
Kalmar Läns Museum L Oredsson 98-09-17 Skriv fr Kalmar län museum ang rekvisition av medel för utbildningsuppdrag
Dnr 1070/98

641/10
2010-12-15 Kontrakt 238-5118-98 mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och HiK inst för naturvetenskap.
Projekt: Utvärdering av den tångbältesassocierade faunans användbarhet i miljöövervakningen.
Tid: 98-09-04--12-15
Länsstyrelsen i Kalmar H Hallmer

642/10
2010-12-15 Avtal mellan Landstinget i Kalmar län, Kirurgkliniken Kalmar och HiK inst för vårdvetenskap och socialt arbete.
Projekt: Kirurgisk vård och omvårdnad, nivå B, 10 poäng
Tid: Ht-98-Vt-99 med start 98-09-16
Landstinget i Kalmar län,kirurgkliniken E Zander

643/10
2010-12-15 Dnr U98/3398/UH
Kop skriv t G.Wollin ang antagningsregler
Utbildningsdepartementet M Johansson

644/10
2010-12-15 U98/2873/UH
Kop skriv t C.Ljungdahl,P.Holm ang antagningsregler gällande utländska betyg
Utbildningsdepartementet M Johansson

645/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Kursledare vid University on Line.

Sista ans.dag 98-10-02
Personalavdelningen, HiK H Persson

646/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Affärskonsult vid IT Kalmar län

Sista ans.dag 98-10-02
Personalavdelningen, HiK H Persson

647/10
2010-12-15 Skrivelse med begäran om förklaring ang antagningsordning Lena Nilsson, Mönsterås M Johansson 98-09-29 Svar till L Nilsson
648/10
2010-12-15 Avtal mellan inst för Naturvetenskap HiK och Ölands folkhögskola
projekt: Kurs lokalt kretslopssamhälle 10 poäng
Ölands Folkhögskola H Hallmer

649/10
2010-12-15 Begäran om entledigande fr tjänst som konsult i projektet IT Kalmar län vid HiK Robert Hedman inst samh.vet. m ek Örn Taube 98-09-22 Begäran beviljas
650/10
2010-12-15 Begäran om entledigande från tjänst vid inst för språk och kultur Torgny Åström, Härnösand Örn Taube 98-09-23 Begäran beviljas
651/10
2010-12-15 Remiss U98/3294/UH
Studentinflytande inom högskolan (DS 1998:51)
Utbildningsdepartementet E Örtengren 99-01-15 Yttrande till utbildningsdepartementet
98-12-18 Utdrag ur protokoll HS-möte nr 7 § 67 med beslut att uppdrag åt rektor och utbildningschef att avlämna yttrande.HS nr 7
98-12-18
§ 67

/10
2010-12-15 M A K U L E R A D653/10
2010-12-15 Avtal mellan TTM-produkter och inst för teknik HiK
Projekt: Rening av spillvatten från fartyg och recirkulation av vatten från fordonstvätt
Projekttid: 98-07-20--10-20
Dnr I B 9 9799/98
Lunds universitet G Johansson 98-09-18 Beslut fr Lunds univ om tilldelning av kontaktforskarmedel
654/10
2010-12-15 Ansökan om bidrag till Workshop 5-7 november Edna Granéli, inst na Örn Taube 98-09-24 Ansökan beviljad
655/10
2010-12-15 98-09-07 Beslut om Stipendier ur Rostads samfond 1998
Beviljat till: Annika Lundén,Cecilia Karlsson,Mathias Eriksson
Inst pe/me HiK E Örtengren 98-07-03 Beslut stipendier ur Rostads samfond 1998 beviljat till: Camilla Olsson,Pontus Olgrim,Linda Berggren, Ivar Kristoffersson
99-11-26 Rekvisition till Kammarkollegiet ang medel för utdelning ur Stiftelsen Rostads minnesfond 1999.

656/10
2010-12-15 Beställning/Order 9802225
Utbildning i Ekonomistyrning för gruppchefer
10 heldagar 98-09-21--11-16
OKG AB C-J Nordblom

657/10
2010-12-15 Skrivelse om att vårt abonnemangsavtal upphör att gälla 98-12-31 Bennett BTI Nordic


658/10
2010-12-15 Skrivelse ang vattenproblem Kalmar sund med önskemål om råd och analys för att förbättra vattenproblemen Birgitta och Göran Jangfjord,Oskarhamn H Hallmer

659/10
2010-12-15 Ansökan fr Christer Svensson inst f naturvetenskap
Projekt: Att förbättra kemilärarstuderandes beredskap att använda IT i sin framtida ytkesutövning.
Högskoleverket Grundutbildningsrådet H Hallmer

660/10
2010-12-15 ansökan till KK Foundation HÖG/project H98 från Sten Ohlson inst f naturvetenskap
Projekt: Blood platelet lysate-A new growth-enhancing supplement for animal cell culture.
Projekttid: 99-01-01--2000-12-31
KK Foundation,HÖG/projekt H98,Sthlm H Hallmer 99-05-21 Avtal för projekt Blood plated lysate - A new growth enchancing supplement for animal cell culture. KK:s dnr 717/98
99-06-23 Avtal 717/98 fr KK.stiftelsen

661/10
2010-12-15 Visbyprogrammet Forskningsporjekt och nätverk
Ansökan fr Rolf Arnemo inst f naturvetenskap
Projekt: The Sustainable Development in the Baltic Sea Region University Network for Researcher´s Training
Tidplan: 99-07-01--000630 projektår 1
Svenska Institutet H Hallmer Ansökan från William Hogland, inst f teknik 98-09-30
Projekt: Skapandet av en plattform för en kapacitetsuppbyggnad inom området Miljödriven Teknikutveckling vid universitet, företag, regionala och lokala administrativa organ i Östersjöregionen
Tidplan: 99-01-01--00-12-31
98-10-22 komplettering till ans fr R.Arnemo
98-11-25 Skriv fr Sv.inst. med beg om prioritering av ansökningar som vi sänt in
98-12-12 Skriv t Sv.inst. ang prioriteringar av ansökningar
99-01-22 Beslut fr Sv.inst. ej beviljad ansökan fr Arnemo

662/10
2010-12-15 Kontrakt B-AA/PD/BU 11346-307, samt B-AA/PD 11346-309
Repatrierinbgsbidrag för Sven Janson inst naturvetenskap
NFR H Hallmer 00-09-25 Ekonomisk redovisning sänd till NFR
663/10
2010-12-15 Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till donationsförordningen (1998:140)
ESV Dnr: 32-26/98
ESV J Everbrandt

664/10
2010-12-15 Anmälan från Ann-Charlotte Ivö Högskoleverket C-J Nordblom 98-10-20 yttrande till Högskoleverket
99-05-20 Beslut från Högskoleverket

665/10
2010-12-15 Reg.nr 641-2322-98
Omprövning av examensrätt avseende grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i äk 4-9 samt gymnasielärarexamen.
Högskoleverket E Örtengren 98-11-26 Dokument skickat till Högskoleverket
98-12-22 Skriv fr Högskoleverket med förslag till program för platsbesök
99-01-22 Komplettering insänd till Högskoleverket
99-06-02 Beslut fr Högskoleverket

666/10
2010-12-15 Kalmar län i Svenska Dagbladet
Högskolan ihop med Regionförbundet kommer 1 dec att presenteras i en bilaga i Svenska Dagbladet
Rektorsämbetet/Regionförbundet Örn Taube

667/10
2010-12-15 Doss 462
Dnr 0196/98
Redovisning av utgifter för särskilda handikappändamål budgetåret 1998.
Stockholms universitet EÖ,J.Everb. 98-11-12 Redovisning insänd av Tina Huldt
98-12-04 Skrivelse ang kostnader för särskilda stödåtgärder till studenter och forskar-
studerande med funktionshinder bå 1998

668/10
2010-12-15 Reg.nr 31-1583-98
EG-direktiv i sjuksköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen (samordningsdirektiven)
Högskoleverket E Zander 98-11-11 Svar till Högskoleverket
669/10
2010-12-15 Förfrågningsunderlag avseende: Kvalificerad ekonomiassistentubildning, Kalmar
Dnr: H.10.2.41-1998/1453
Arbetsmarknadsverket C-J Nordblom 98-10-26 inget underlag insänt
670/10
2010-12-15
M A K U L E R A D
671/10
2010-12-15 Inbjudan att nominera innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap H M Konungen Per Fagrell 98-11-15 Ingen nominering ivägskickad
672/10
2010-12-15 Anhållan om medel för DOKs verksamhet 98/99 Mattias Lindahl, Doktorandorganisationen Örn Taube

673/10
2010-12-15 Enkät om miljöanpassad upphandling i statliga myndigheter Naturvårdsverket B Sedvall 98-10-21 Svar till Naturvårdsverket
674/10
2010-12-15 Beslut ang dispens från kravet på engelska för grundläggande behörighet i vissa kurser
(inst för vårdvetenskap och socialt arbete)
Högskolan i Kalmar E Örtengren

675/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen
(Inst för samhällsvetenskap med ekonomi)
Högskolan i Kalmar


676/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utvecling av grundutbildningen
(Inst för Sjöbefälsskolan)
Högskolan i Kalmar E Örtengren

677/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen
(Inst f språk o kultur, inst f pedagogik o metodik, inst f vårdvetenskap o soc arb)
Högskolan i Kalmar E Örtengren

678/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen
(Inst för språk o kultur)
Högskolan i Kalmar E Örtengren

679/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen
(inst för medieutbildning)
Högskolan i Kalmar E Örtengren

680/10
2010-12-15 Förordnandeprotokoll för Stellan Ranebo som chef för lärarutbildningskansliet fr o m 1/11 1998 Högskolan i Kalmar


681/10
2010-12-15 Beslutsprotokoll ang konstaterande av arbetsbrist vid institutionen för språk och kultur Högskolan i Kalmar


682/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande Carina Bäckman
98-10-08 Beslut om beviljande av entledigande
683/10
2010-12-15 Anhållan om entledigande Jonathan Ramsden
98-10-08 Beslut om beviljat entledigande
684/10
2010-12-15 Möjligheter att finansiera millennieprovning av LADOK-systemet
Reg nr 849-1784-98
Högskoleverket B Sedvall 98-10-14 Enl B.Sedvall behöver vi inte svara, Lunds universitet svarar för samtliga högskolor
685/10
2010-12-15 Avtal mellan Emåprojektet coh Centrum för Miljöteknik, inst f teknik, Högskolan i Kalmar angående Miljö- och kvalitetsstyrning i små och medelstora turismföretag inom Emåns avrinningsområde Emåprojektet


686/10
2010-12-15 Utlysning av tjänst som Utbildningsledare vid university on line Personalavdelningen H Persson 98-10-22 Magnus Thureson, Kalmar
98-12-03 Förordnandeprotokoll för Magnus Thureson

/10
2010-12-15
688/10
2010-12-15 Överenskommelse mellan univl Åke Hagström och HiK för perioden 980601--991231 gällande resurstilldelning Forskningsnämnden Per Fagrell 99-01-28 Beslut fr forskningsnämnden
689/10
2010-12-15 Ansökan om medel för deltagande i konferens fr Krister Bredmar inst för samhällsvetenskap med ekonomi Forskningsnämnden HiK Per Fagrell 98-10-12 Beslut
690/10
2010-12-15 Offert ang utredning åt Regionförbundet inom ramen för tillväxtavtalet Regionförbundet, Kalmar C-J Nordblom

691/10
2010-12-15 Anställning i delegation för en särskild satsning på IT i skolan (U 1998:04) avseende Björn Axel Johansson
U98/3645/A
Utbildningsdepartementet


692/10
2010-12-15 Samordnad antagning höstterminen 1999 - Reg nr 20-2925/98 VHS E Örtengren 98-12-22 Dnr 17-3653-98 Avtal för samordnad antagning bilaga tre, betalningsplanen för antagningsavgifter
693/10
2010-12-15 Förteckning över signaturer som skrivs vid Högskolans reliefstämpel vid utfärdande av examensbeviis Högskolan i Kalmar E Örtengren

694/10
2010-12-15 Ang ledamöter i styrelsen för Stockholms Marina Forskningscentrum för perioden 1999-01-01--2001-12-31 Stockholms universitet Örn Taube 98-10-27 Svar till Sthlm univ med förslag Åke Hagström
98-12-15 Utdrag ur protokoll med beslut om beviljande av närvaro- och yttranderätt i styrelsen för Åke Hagström

695/10
2010-12-15 Konsortier för kompetensutveckling: Inbyggnad av elektronik- och datorsystem i varor och produkter - inbjudan anmäla intresse att delta KK-stiftelsen Göran J m fl 98-11-02 Ansökan insänd fr teknik: Inbyggnad av elektronik- och datorsystem i varor och produkter via Hans Vennhuizen forskningssamordnare
696/10
2010-12-15 Inbjudan att medverka i forskningsprogrammet "Skolkultur - en framgångsfaktor" Svenska Kommunförbundet L O Werner 99-01-08 Inget svar enl LoW
697/10
2010-12-15 Ansökan om forskningsanslag avs Kunskaper om träningsmetoder/fysiologi hos dam/herr fotbollstränare
Sökande Med dr Britt-Inger Saveman, inst f vårdvetenskap o soc arb
Centrum för idrottsforskning


698/10
2010-12-15 Ansökan projektanslag reg nr 98 1314
Projekttitel: Upplevelser, skattning och hantering av sjukdomsrelaterade symtom vid avancerad canser
Sökande: Astrid Norberg, Umeå univ
Medsökande: Britt-Inger Saveman, HiK, inst för vårdvetenskap o soc arbete
Cancerfonden


699/10
2010-12-15 Beslut ang medel ur anslaget för utveckling av grundutbildningen - för utveckling av ett nytt program för trafiklärarutbildningen till inst för pedagogik och metodik Högskolan i Kalmar
Projektplan för utformandet av ett Trafiklärarprogram på högskolenivå med projektgrupp
99-02-08 Förslag till ny trafiklärarutbildning på högskola överlämnat till utbildningsdepartementet vid besök av projektgruppen
2000-02-23 Skriv fr STR ang trafiklärarutbildning på högskola

700/10
2010-12-15 Förfrågningsunderlag vid upphandling av arbetsmarknadsutbildning avseende
Informationssystem med Web-teknik
Arbetsmarknadsverket C-J Nordblom 98-11-04 inget underlag insänt
701/10
2010-12-15 Kartläggning av frågor kring antagning av sökande med nordiska antagningshandlingar samt bruket av nordisk antagningsmanual Det Nordiska univadministratörssamarbete E Örtengren 98-11-03 Svar på enkäten
702/10
2010-12-15 Högskolan i Kalmar och regeringens satsning "Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan" 1997/98:176 Delegationen för IT i skolan, Utb dep BAX

703/10
2010-12-15 Inbjudan att delta i "The first European University Championship Football (EUCF)" i Antwerpen 1999 The European University Championship Football Klas Åstrand

704/10
2010-12-15 Anhållan att Ann-Christin Koch-Schmidt ges ställning som biträdande professor Institutionen för naturvetenskap Örn Taube 98-12-16 Förordnandeprotokoll för Sven Lindskog som sakkunnig
98-12-29 Fax fr Sven Lindskog med yttrande
99-01-08 Protokoll tjänsteförslagsnämnden
99-04-06 Skrivelse fr AK-S ang bibehållande av bruttolön efter avgående prorektorskap

705/10
2010-12-15 Hemställan om utökning av utbildningsledare Eva-Pia Worlands tjänst FOJO
98-10-15 Beslut om beviljande
706/10
2010-12-15 Attest/utanordningsinstruktion - Institutionerna Högskolan i Kalmar


707/10
2010-12-15 Attest/utanordningsinstruktion - Gemensamma funktioner (inkl biblioteket) Högskolan i Kalmar


708/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK, inst för predagogik och metodik och Oskarshamns kommun kring temat Arbetslagsutbildning Oskarshamns kommun S Sjödin

709/10
2010-12-15 Ansökan om examensrätt för magisterexamen i ämnena elektroteknik och sociologi Högskoleverket E Örtengren 99-02-15 Skriv reg nr 641-2598-98 fr Högskoleverket om prövning av magisterexamen den 12 mars 1999
99-03-05 Ansökan insänd (omarbetning och komplettering) med underlag elektroteknik med inriktning mot automation och sociologi
99-06-14 Beslut fr Högskoleverket Reg.nr 641-2598-8

710/10
2010-12-15 Avtal om uppdragsutbildning mellan HiK, inst för pedagogik och metodik och Högsby kommun om utbildning för förskollärare, barnskötare och föreståndare Högsby kommun S Sjödin

711/10
2010-12-15 Förslag till Arbetsgivarverkets sektordelegationer Arbetsgivarverket Örn Taube 98-11-17 Förslag insänt
712/10
2010-12-15 Förslag till tillämpning av Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 4kap, 28§ och bil 2,6
Rektorskansliet Örn Taube 98-10-21 Skriv fr B.Lange
98-11-03 Skriv fr G. Borgö
98-11-12 Skriv fr B.Sedvall

713/10
2010-12-15 Pristagare i Kronans stipendier:
Martin Eveborn, inst te,Daniel Blomqvist,Birgitta Forsberg, inst te, Anders Larbrant, inst te,
Frida Molin, Anna Heyman, inst te, Robert Holm, inst te, Paul Connatty,Asger Graae, inst samh.m ek.
Sparbanksstiftelsen Kronan Örn Taube

714/10
2010-12-15 Hemställan om att en tjänst som lektor eller i systemvetenskap inrättas vid inst. fr o m 990101 Inst samhällsvetenskap med ekonomi G Danielsson 98-10-22 Hemställan beviljas
715/10
2010-12-15 Beslut 98-10-16 om lokalavgift 1999 Centralförvaltningen HiK B Lange

716/10
2010-12-15 Ansökan till STINT om medel för utländsk lärares vistelse i Sverige
Namn: Lorraine M.Wright
Inst vård, HiK E Zander 99-01-19 Kontrakt Dnr 98/288
Bidrag för Lorraine M.Wrights undervisning avseende perioden 1999

717/10
2010-12-15 Ansökan om medel för period 1999 t o m senast 2000
Projekt: Ureanedbrytning och dcess betydelse för en våtmarks kvävereduktion; fallet Kalmar Dämme.
Projektledare: Jan Herrmann, inst naturvetenskap
KK-stiftelsen HÖG/projekt H98 J Herrmann 99-03-26 Skrivelse daterad 99-01-11,Dnr 749/98 fr KK-stiftelsen beslut med bifall om medel
99-03-26 Skrivelse daterad 99-02-05, LFV 1998-4447-03 fr Luftfartsverket med förhandbesked om finansiering av doktorandprojektet
2000-05-15 Avtal mellan KK-stiftelsen Dnr 749/98 och HiK inst na ang ureanedbrytning...
Period: 99-04-01--01-03-31.
02-10-04 Rekvisi